Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005

Kazalo

767. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica, stran 1826.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00 in 78/03 in 113/03), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) in 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/2) je Občinski svet občine Škofljica na 17. redni seji dne 15. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica katerega ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
1. starostna skupina:       96.577 SIT
2. starostna skupina:       70.347 SIT
2. člen
Letne rezervacije se staršem sofinancirajo za nedeljeno obdobje 30 koledarskih dni in sicer v času od 15. junija do 15. septembra. V primeru letnih rezervacij znaša prispevna stopnja staršev 30% od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda.
3. člen
Starši otrok za katere je Občina Škofljica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni, daljše od štirinajst zaporednih dni. Kot dokazilo za obračun rezervacij morajo starši upravi vrtca predložiti zdravniško potrdilo.
4. člen
V primeru, da stroški rezervacije zaradi odsotnosti otroka znašajo več, kot pa je prispevna stopnja staršev mesečno, se staršem finančna sredstva ne vračajo.
5. člen
Staršem otrok za katere je Občina Škofljica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in njihova družina šteje tri in več otrok, se za vsakega otroka, ki obiskuje vrtec, zniža prispevna stopnja za en plačilni razred.
6. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Škofljica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacije in ostale popuste, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
7. člen
Cena zdravstvene rezervacije znaša 500.00 SIT dnevno.
8. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna režijsko uro zaposlenega, za vsako začeto uro. Vrtec to uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
9. člen
Prispevki staršev se določijo na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03).
10. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2005 dalje.
Št. 00207/02/05
Škofljica, dne 28. februarja 2005.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.