Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005

Kazalo

764. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2005, stran 1823.

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr., 73/02, 117/02 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 18. redni seji, dne 28. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kočevje
za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kočevje za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
1.1. Sestava in višina proračuna
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2005
-----------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                 3.190.871.280,20
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)             1.484.903.312,20
70  DAVČNI PRIHODKI                 1.139.280.000,00
   700 Davki na dohodek in dobiček          837.875.000,00
   703 Davki na premoženje              126.665.000,00
   704 Domači davki na blago in storitve       174.740.000,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI                 346.123.312,00
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                   175.197.000,00
   711 Takse in pristojbine               5.500.000,00
   712 Denarne kazni                   400.000,00
   713 Prihodki od prodaje blaga
   in storitev                     24.826.312,00
   714 Drugi nedavčni prihodki            140.200.000,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI                349.500.000,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                      71.500.000,00
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerialnega premoženja            278.000.000,00
73  PREJETE DONACIJE                   1.200.000,00
   730 Prejete donacije iz domačih virov        1.200.000,00
   731 Prejete donacije iz tujine                 –
74  TRANSFERNI PRIHODKI               1.354.767.968,00
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            1.354.767.968,00
   II. SKUPAJ ODHODKI
   (40+41+42+43)                  3.537.495.330,21
40  TEKOČI ODHODKI                   651.261.092,80
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih       150.716.000,00
   401 Prispevki delodajalcev za
   socialno varnost                  25.761.000,00
   402 Izdatki za blago in storitve          445.319.093,00
   403 Plačila domačih obresti             12.000.000,00
   409 Rezerve                     17.464.999,80
41  TEKOČI TRANSFERI                  873.638.508,00
   410 Subvencije                    2.030.000,00
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                 499.004.000,00
   412 Transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam             68.511.508,00
   413 Drugi tekoči domači transferi         303.843.000,00
   414 Tekoči transferi v tujino             250.000,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              1.553.983.729,41
   420 Nakup in gradnja osnovnih
   sredstev                     1.553.983.729,41
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI              458.612.000,00
   430 Investicijski transferi            458.612.000,00
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
   PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ             -346.624.050,01
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB                      5.000.000,00
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
   DELEŽEV (750+751+752)                5.000.000,00
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  –
   750 Prejeta vračila danih posojil                –
   751 Prodaja kapitalskih deležev           5.000.0000,00
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                       –
   440 Dana posojila                        –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
   442 Poraba sredstev kupnin iz
   naslova privatizacije                      –
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV. – V.)                  5.000.000,00
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)              153.000.000,00
50  ZADOLŽEVANJE                    153.000.000,00
   500 Domače zadolževanje              153.000.000,00
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             40.000.000,00
55  ODPLAČILA DOLGA                   40.000.000,00
   IX. SPREMEMBA STANJA
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            -228.624.050,01
   X. NETO ZADOLŽEVANJE
   (VII.-VIII.)                    113.000.000,00
   XI. NETO FINANCIRANJE
   (VI.+ VII.-VIII.-IX)                346.624.050,01
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   DNE 31. 12. 2004                  228.624.050,01
-----------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, program prodaje finančnega in stvarnega premoženja, finančni načrti krajevnih skupnosti ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.
1.2. Izvrševanje proračuna
1.2.1 Prejemki proračuna in načrtovanje likvidnosti proračuna
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi kvot, ki jih določi župan, upoštevajoč letni finančni načrt, prevzete obveznosti ter likvidnostne možnosti proračuna, kar se uredi v navodilih o izvrševanju proračuna.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
1.2.2 Prerazporejanje proračunskih sredstev
4. člen
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan dvakrat letno odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja porabe v skladu s funkcionalno klasifikacijo v posebnem delu proračuna. Sredstev, ki so na proračunskih postavkah in so namenjena investicijskim odhodkom in investicijskim transferjem ni mogoče prerazporejati na proračunske postavke, kjer so sredstva namenjena tekočim odhodkom ali tekočim transferjem.
Posamezno proračunsko postavko se prerazporedi največ do 10%. O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta, ter se o tem poroča na seji občinskega sveta.
Med izvrševanjem proračuna Občine Kočevje se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika. Odpre ga oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja na predlog uporabnika.
1.2.3 Začasno zadržanje izvrševanja proračuna
5. člen
Na predlog Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja župan v skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
1.2.4. Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun
6. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov, opredeljenih z zakonom, tudi: prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda, taksa za odpadke, požarna taksa, prihodki ožjih delov lokalne skupnosti (prispevki občanov). Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kolikor se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
1.2.5 Proračunska rezerva
7. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
8. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 4.000.000 SIT odloča župan, na predlog Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja. Župan o uporabi sredstev proračunske rezerve polletno poroča občinskemu svetu. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet s posebnim odlokom. Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 2.000.000 SIT.
1.2.6 Prevzemanje obveznosti v breme proračuna
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki proračuna) proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.
10. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2005 za odhodke za investicije in investicijske transferje sklene pogodbo iz prejšnjega odstavka in s tem predobremeni proračun do:
70% obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2005;
Neposredni uporabnik lahko v letu 2005 za odhodke za blago in storitve ali za tekoče transferje sklene pogodbe iz prvega odstavka in s tem predobremeni proračun do:
25% obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2005.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
11. člen
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni od dneva izstavitve računa.
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila.
Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja oddelka za proračun in finance in ob primernem zavarovanju predplačila.
12. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga je izdal župan.
1.3 Upravljanje s premoženjem
13. člen
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja Občine Kočevje, kar ni opredeljeno s proračunom, odloča župan do višine 1.000.000 SIT, o čemer polletno pisno poroča občinskemu svetu.
14. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga do višine 200.000 SIT, če so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
15. člen
Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja Občine Kočevje po pooblastilu župana:
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– odloča v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga ustrezne ukrepe.
Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja trimesečno poroča Odboru za gospodarstvo in finance.
1.3.1 Poročanje
16. člen
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2005, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja ali nadzorni odbor.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, predložiti oddelku za proračun, finance in upravljanje premoženja, gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
1.3.2 Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika
17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe.
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
1.4 Krajevne skupnosti
18. člen
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vrednostjo 500.000 SIT, veljajo le ob poprejšnjem soglasju sveta krajevne skupnosti in župana.
Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odredbodajalec se pooblašča, da lahko odobri prerazporeditev sredstev med posameznimi postavkami oziroma konti glede na funkcionalni in ekonomski namen v okviru finančnega načrta krajevne skupnosti. Sredstva, ki so namenjena investicijam, ni možno prerazporejati na proračunske postavke redne dejavnosti.
1.5 Zadolževanje
19. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Kočevje v letu 2005 zadolži do višine 153.000.000 tolarjev za izgradnjo na stanovanjskem področju (večstanovanjski objekt na Trati in večstanovanjska nadomestna gradnja na Ljubljanski 5).
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se v letu 2005 ne zadolžujejo niti ne izdajajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam z izjemo iz predhodnega odstavka.
2. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Župan Občine Kočevje izda navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2005 v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kočevje v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-7/04-0121
Kočevje, marec 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. gr. l. r.