Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005

Kazalo

759. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje, stran 1815.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr., 54/00 – ZKme in 37/04 – ZTZPUS-A) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
1. člen
V naslovu Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje (Uradni list RS, št. 85/03) se črtata zvezdica in opomba pod črto.
2. člen
V 1. členu se v napovednem stavku prvega odstavka za besedo »delcev« doda besedilo »v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 97/68/ES z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo (UL L št. 59 z dne 27. 2. 1998, str. 1) nazadnje spremenjeno z Direktivama 2001/63/ES (UL L št. 227, z dne 23. 8. 2001, str. 41) in 2002/88/ES (UL L št. 35 z dne 11. 2. 2003, str. 28)«.
3. člen
V 37. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»(2) Šteje se, da motorji, za katere ministrstvo ni izdalo certifikata o tipski odobritvi, izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, če je za njih ali njihovo družino izdal certifikat o tipski odobritvi v skladu z zahtevami tega pravilnika pristojni upravni organ druge države članice EU, ali je za njih ali njihovo družino izdal certifikat pristojni organ tretje države v skladu s predpisi iz priloge 12, ki je sestavni del tega pravilnika.«
4. člen
V 42. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Roki iz prejšnjega odstavka so za tri leta daljši, če gre za izdajo certifikata o tipski odobritvi za motor na prisilni vžig, ki ga proizvaja mali proizvajalec motorjev na prisilni vžig, ali za izdajo certifikata o tipski odobritvi za motor oziroma družino motorjev na prisilni vžig, ki so namenjeni pogonu naslednjih strojev:
– ročne verižne žage, to je ročne naprave, ki je v skladu s standardom SIST EN ISO 11681-1 namenjena rezanju lesa z verižno žago, ki je oblikovana za držanje z obema rokama in ima delovno prostornino motorja večjo od 45 cm3,
– stroja z ročajem na vrhu, kot je ročni vrtalnik in verižna žaga za obrezovanje dreves, to je ročne naprave z ročajem na vrhu stroja, ki je v skladu s standardom SIST EN ISO 11681-2 namenjena vrtanju lukenj ali rezanju lesa z verižno žago,
– ročne motorne kose z motorjem z notranjim zgorevanjem, to je ročne naprave z vrtečim se rezilom, izdelane iz kovine ali plastike, namenjene košenju plevela, grmovja, majhnih dreves in podobnega rastlinja. V skladu s standardom SIST EN ISO 11806 mora biti oblikovana za delo v več položajih, na primer vodoravno ali od zgoraj navzdol, in imeti delovno prostornino motorja večjo od 40 cm3,
– ročne motorne škarje za živo mejo, to je ročne naprave, ki je v skladu s standardom SIST EN 774 namenjena obrezovanju žive meje in grmičevja z enim ali več izmenjavajočimi se rezili,
– ročne motorne rezilke z motorjem z notranjim zgorevanjem, to je ročne naprave, ki je v skladu s standardom SIST EN 1454 namenjena rezanju trdih materialov, kot so kamen, asfalt, beton ali jeklo, z vrtljivim kovinskim rezilom in z gibno prostornino, večjo od 50 cm3,
– motorja razreda SN:3 z vodoravno gredjo, ki ni motor za ročna orodja, ima pa moč enako ali manjšo od 2,5 kW ter se uporablja večinoma za posebne industrijske namene, vključno za pogon motokultivatorjev, kolutnih rezalnikov, prezračevalnikov trate in generatorjev.«.
5. člen
(1) Za prilogo 11 se doda nova priloga 12.
(2) Priloga, ki je sestavni del tega pravilnika, postane priloga 12.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-08-27/20045
Ljubljana, dne 19. januarja 2005.
EVA 2005-2511-0006
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l. r.
  PRILOGA 12

    Priznavanje tujih enakovrednih certifikatov o tipski odobritvi

  Za razrede motorjev na kompresijski vžig D, E, F in G se kot enakovredni
certifikatom o tipski odobritvi po tem pravilniku priznavajo certifikati o
tipski odobritvi vključno s pripadajočimi oznakami, če so pridobljeni v
skladu:
– z Direktivo 2000/25/ES za izdajo certifikatov za II. stopnjo,
– z Direktivo 88/77/EGS, ki je spremenjena in dopolnjena z Direktivo
  99/96/ES, za stopnje A, B1, B2 ali C, ki so določene v 2. členu in
  oddelku 6.2.1 priloge 1,
– s Pravilnikom ECE/UN R iz serije 49.03 dopolnil,
– s Pravilnikom ECE/UN R 96 za izdajo certifikatov za B stopnjo na podlagi
  poglavja 5.2.1 iz serije 01 dopolnil Pravilnika R 96.