Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005

Kazalo

758. Pravilnik o nadzoru pomorskega prometa, stran 1811.

Na podlagi 57. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo in 123/04) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o nadzoru pomorskega prometa
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/75/EGS (UL L št. 208 z dne 5. 8. 2002, str. 10) nadzor pomorskega prometa, sistem obveščanja z namenom povečanja varnosti in učinkovitosti pomorskega prometa, izboljšanja odziva v primerih izrednih dogodkov, nezgod ali potencialno nevarnih situacij na morju, vključno z akcijami iskanja in reševanja na morju ter preprečevanja in odkrivanja onesnaženja z ladij.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta pravilnik se uporablja za ladje z bruto tonažo 300 ali več, če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za:
a) vojaške ladje in javne ladje;
b) ribiška plovila, tradicionalne ladje in plovila za rekreacijo, krajša od 45 metrov; in
c) manj kot 5000 ton pogonskega goriva, ladijske zaloge in opremo, ki se uporablja na ladji.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. MARPOL konvencija pomeni Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, in njen Protokol iz leta 1978;
2. SOLAS konvencija pomeni Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj z njenimi protokoli in dopolnili;
3. ISM kodeks pomeni Mednarodni kodeks o varnemu upravljanju ladij;
4. IMDG kodeks pomeni Mednarodni kodeks o prevozu nevarnega blaga po morju;
5. IBC kodeks pomeni Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij za prevoz nevarnih kemikalij, ki se prevažajo v tekočem stanju;
6. IGC kodeks pomeni Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij za prevoz nevarnih utekočinjenih plinov;
7. BC kodeks pomeni Kodeks za varno ravnanje s trdnimi tovori v razsutem stanju;
8. INF Kodeks pomeni Kodeks IMO za varen prevoz izrabljenega jedrskega goriva, plutonija in visoko radioaktivnih odpadkov z ladjami;
9. Resolucija IMO A 851(20) pomeni Resolucijo IMO 851(20), z naslovom »Splošna načela sistema poročanja z ladij in zahteve poročanja z ladij, ki vključujejo navodila za poročanje o izrednih dogodkih v zvezi z nevarnim blagom, škodljivimi snovmi in/ali snovmi, ki onesnažujejo morje«;
10. ladjar pomeni lastnika ali upravljalca ladje;
11. naročnik prevoza pomeni osebo, ki sama ali v imenu ali za račun naročnika sklene s prevoznikom pogodbo o prevozu blaga;
12. družba pomeni družbo opredeljeno v pravilu 1(2) poglavja IX SOLAS Konvencije;
13. ladja pomeni vsako morsko ladjo ali plovilo;
14. nevarno blago pomeni:
a) blago, uvrščeno v IMDG kodeks;
b) nevarne tekoče snovi, naštete v poglavju 17 IBC kodeksa;
c) utekočinjene pline, naštete v poglavju 19 IGC kodeksa;
d) trdne snovi, navedene v B dodatku BC kodeksa;
e) blago, ki mora za prevoz izpolnjevati ustrezne predpogoje v skladu s točko 1.1.3 IBC kodeksa ali točko 1.1.6 IGC kodeksa;
15. blago, ki lahko onesnažuje okolje pomeni:
a) olja, opredeljena v Prilogi 1 k MARPOL konvenciji;
b) škodljive tekoče snovi, opredeljene v Prilogi 2 k MARPOL konvenciji;
c) škodljive snovi, opredeljene v Prilogi 3 k MARPOL konvenciji;
16. enota za prevoz tovora pomeni cestno tovorno vozilo, železniški tovorni vagon, tovorni kontejner, cestno cisterno, železniški vagon ali premično cisterno;
17. sistem za nadzor plovbe (VTS) pomeni storitev, namenjeno izboljšanju varnosti in učinkovitosti pomorskega prometa ter varstvu okolja, ki je zmožna poseči v promet in se odzvati na prometne razmere, ki nastanejo na območju VTS;
18. tradicionalna ladja pomeni vse vrste zgodovinskih ladij in njihovih dvojnikov, vključno z ladjami, namenjenimi za spodbujanje in pospeševanje tradicionalnih znanj in pomorskih veščin, ki služijo kot kulturni spomeniki ter se uporabljajo v skladu s tradicionalnimi načeli pomorstva in tehnike;
19. IMO pomeni Mednarodno pomorsko organizacijo;
20. AIS pomeni samodejni sistem identifikacije, ki ga določa IMO;
21. VDR pomeni sistemi zapisovanja podatkov o potovanju, ki ga določa IMO;
22. MMSI številka pomeni identifikacijsko številko ladijske radijske postaje; in
23. Uprava pomeni Upravo Republike Slovenije za pomorstvo.
4. člen
(obveščanje ladij pred vplutjem)
(1) Ladja, ki prihaja iz tujine, mora Upravi sporočiti podatke iz 1. točke Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika:
a) najmanj 24 ur pred prihodom;
b) najpozneje ob izplutju iz zadnjega pristanišča, če potovanje traja manj kot 24 ur; ali
c) če namembno pristanišče ni znano ali se spremeni med potovanjem, takoj ko zve za namembno pristanišče.
(2) Ladja, ki prevaža nevarno blago ali blago, ki lahko onesnažuje okolje, in pripluje iz pristanišča, ki se nahaja izven Evropske unije, mora Upravi sporočiti podatke v skladu z 8. členom tega pravilnika.
5. člen
(samodejni sistem identifikacije)
(1) Ladja, ki vpluje v pristanišče Republike Slovenije, mora biti opremljena z AIS v skladu s Prilogo II(I), ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Ladja iz prejšnjega odstavka mora imeti AIS vedno vključen, razen če mednarodne pogodbe, pravila ali standardi določajo zaščito navigacijskih informacij.
6. člen
(sistemi zapisovanja podatkov o potovanju)
Ladja, ki vpluje v pristanišče Republike Slovenije, mora biti opremljena z VDR v skladu s Prilogo II(II), ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(obveznosti naročnika)
(1) Nevarno blago ali blago, ki lahko onesnažuje okolje, se lahko da v prevoz ali vkrca na katero koli ladjo, ne glede na tonažo, samo če naročnik predloži poveljniku ali ladjarju izjavo, ki vsebuje podatke, navedene v 2. točki Priloge I.
(2) Naročnik mora v izjavi zagotoviti, da je pošiljka dana v prevoz, resnično tista, ki je prijavljena v skladu z določili prejšnjega odstavka.
8. člen
(obveščanje o nevarnem blagu ali blagu, ki lahko onesnažuje okolje)
(1) Ladja, ne glede na njeno tonažo, ki prevaža nevarno blago ali blago, ki lahko onesnažuje okolje, in zapušča pristanišče Republike Slovenije, mora Upravi najkasneje pred izplutjem sporočiti podatke, navedene v 3. točki Priloge I, in izročiti potrdilo o načinu natovarjanja tovora na ladjo, ki ga izda pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki je opravila nadzor nad natovarjanjem nevarnega tovora.
(2) Ladja, ne glede na njeno tonažo, ki prevaža nevarno blago ali blago, ki lahko onesnažuje okolje, in pripluje iz pristanišča, ki se nahaja izven Evropske unije, in je namenjena v pristanišče ali sidrišče Republike Slovenije, mora ob izplutju iz pristanišča vkrcanja ali takoj, ko sta znana namembno pristanišče ali sidrišče, če ti podatki niso bili na voljo ob izplutju, sporočiti Upravi podatke, navedene v 3. točki Priloge I.
(3) Uprava mora podatke iz 3. točke Priloge I hraniti dovolj dolgo, da se lahko uporabijo v primeru izrednih dogodkov ali nezgod na morju. Uprava mora v vsakem trenutku, 24 ur na dan, posredovati te podatke po elektronski poti pristojnim organom držav članic Evropske unije, če jih ti zahtevajo.
(4) Ladja sporoči Upravi podatke o tovoru, navedene v 3. točki Priloge I, po elektronski poti, kadar je to izvedljivo. Pri elektronski izmenjavi sporočil se uporabljajo sistemi, ki uporabljajo sintakso XML ali EDIFACT in se opirajo na internet ali komunikacijske naprave X.400.
9. člen
(prepoved vplutja)
Uprava prepove vplutje ladje v pristanišče oziroma odloži njeno vplutje ali prepove nadaljnje ravnanje z nevarnim blagom na ladji, kadar:
a) skladno z drugim odstavkom prejšnjega člena ladja ni sporočila podatkov, navedenih v 3. točki Priloge I;
b) ugotovi, da gre za nevaren tovor, katerega promet je v pristanišču prepovedan;
c) se pri pregledu nevarnega tovora ugotovi, da stanje ne odgovarja podatkom, ki jih je ladja sporočila skladno z drugim odstavkom prejšnjega člena;
d) nevaren tovor ni pravilno pakiran in označen z nalepnicami ter tehničnimi nazivi ali so te označbe poškodovane;
e) nevaren tovor ni pravilno uskladiščen;
f) naprave za delo z nevarnim tovorom niso ustrezne ali tehnično brezhibne; ali
g) če obstajajo v pristanišču druge ovire za varen promet.
10. člen
(izjeme)
(1) Uprava lahko odloči, da obveznosti iz 8. člena tega pravilnika ne veljajo za ladje, ki opravljajo linijske prevoze med pristanišči Republike Slovenije, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) družba, ki izvaja linijske prevoze, vodi seznam ladij, s katerimi se opravlja linijski prevoz in ga pošlje Upravi;
b) za vsako opravljeno potovanje se hranijo podatki, navedeni v 3. točki Priloge I, ki so na voljo Upravi na njeno zahtevo. Družba mora vzpostaviti notranji sistem, ki zagotavlja, da se navedeni podatki na zahtevo takoj pošljejo Upravi po elektronski poti, in sicer 24 ur dnevno, v skladu s četrtim odstavkom 8. člena tega pravilnika.
(2) Uprava lahko na podlagi prošnje druge države članice Evropske unije pod pogoji iz prejšnjega odstavka odloči, da obveznosti iz 8. člena tega pravilnika ne veljajo za ladje, ki opravljajo linijske prevoze med pristanišči Republike Slovenije in drugimi pristanišči.
(3) Kadar Uprava ugotovi, da vsaj eden od pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena ni več izpolnjen, takoj ukine pravico do izjeme.
(4) Uprava sporoči Komisiji Evropske unije seznam družb in ladij, ki jim je omogočena izjema v skladu s tem členom, kot tudi vse dopolnitve takšnega seznama.
11. člen
(prenos podatkov)
(1) Ladje, ki predstavljajo možno nevarnost za pomorski promet ali grožnjo za varnost plovbe, varnost posameznikov ali okolja, so:
a) ladje, ki so bile med plovbo:
– udeležene v izredne dogodke ali nezgode na morju iz 12. člena tega pravilnika;
– niso izpolnile zahtev glede obveščanja in poročanja, v skladu s tem pravilnikom; ali
– niso izpolnjevale pravil v veljavnem sistemu shem ločene plovbe in VTS;
b) ladje, za katere obstaja dokaz ali sum o namernih izpustih olj ali drugih kršitvah MARPOL konvencije v teritorialnem morju ali notranjih morskih vodah Republike Slovenije; ali
c) ladje, katerim je bilo prepovedano vplutje v pristanišča držav članic Evropske unije ali ki so bile predmet poročila ali obvestila države članice Evropske unije na podlagi prednostnega inšpekcijskega pregleda po predpisih o inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe.
(2) Uprava mora podatke o ladjah iz prejšnjega odstavka sporočiti obalnim centrom v drugih državah članicah Evropske unije, ki se nahajajo ob načrtovani plovni poti ladje.
(3) Uprava poskrbi, da so ladje, za katere je od obalnih centrov drugih držav članic Evropske unije dobila podatke v skladu s prejšnjim odstavkom, pregledane v pristaniščih Republike Slovenije v skladu s predpisi o inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe. O rezultatih pregleda obvesti vse zadevne države članice.
12. člen
(poročanje o izrednih dogodkih ali nezgodah na morju)
(1) Poveljnik ladje, ki pluje znotraj območja iskanja in reševanja ali druge cone pod nadzorom Republike Slovenije, mora takoj obvestiti Upravo o:
a) vsakem izrednem dogodku ali nezgodi na morju, ki vpliva na varnost ladje, kot so trčenje, nasedanje, poškodba, napaka ali okvara, prodor vode ali premik tovora, kakršne koli napake v ladijskem trupu ali konstrukcijske pomanjkljivosti;
b) vsakem izrednem dogodku ali nezgodi na morju, ki ogroža varnost plovbe, kot so napake, ki lahko vplivajo na sposobnost manevriranja ali sposobnost ladje za plovbo ali kakršne koli napake, ki vplivajo na pogonski sistem ali krmilne naprave, naprave za proizvodnjo elektrike, navigacijsko ali komunikacijsko opremo;
c) vsaki okoliščini, ki lahko privede do onesnaženja morja ali obale, kot so izpust ali nevarnost izpusta snovi, ki lahko onesnažijo morje;
d) vsakem onesnaženju morja, o kontejnerjih ali pakiranem tovoru, ki se jih vidi plavati na morski površini.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj podatke o ladji, njen položaj, pristanišče izplutja, namembno pristanišče, naslov, na katerem se lahko dobijo podatki o nevarnem blagu in blagu, ki lahko onesnažuje okolje, ki se prevaža na ladji, število oseb na ladji, podrobnosti o izrednem dogodku in vse ustrezne podatke, navedene v Resoluciji IMO A. 851(20).
13. člen
(ukrepi v primeru izjemno slabega vremena)
(1) Kadar Uprava meni, da zaradi izjemno slabih vremenskih ali drugih razmer na morju obstaja resna grožnja za onesnaženje morja ali obalnih območij Republike Slovenije ali morja ali obalnih območij drugih držav ali da so v nevarnosti človeška življenja:
a) mora podrobno obvestiti poveljnika ladje, ki se nahaja v območju pristanišča Republike Slovenije in namerava vpluti ali izpluti iz pristanišča, o stanju na morju in vremenskih razmerah in o nevarnosti, ki jo te razmere lahko predstavljajo za ladjo, tovor, posadko in potnike;
b) lahko sprejme, ne glede na nalogo nudenja pomoči ladjam v stiski in v skladu z načrtom za sprejem ladij v stiski, katere koli druge ustrezne ukrepe, ki lahko vključujejo priporočilo ali prepoved, bodisi za določeno ladjo ali ladje na splošno, da vplujejo ali izplujejo iz pristanišča na prizadetih območjih, dokler ni ugotovljeno, da ni več nevarnosti za človeška življenja ali okolje;
c) sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi omeji ali prepove oskrbovanje ladij z gorivom v teritorialnem morju ali notranjih morskih vodah Republike Slovenije.
(2) Poveljnik mora obvesti družbo o ustreznih ukrepih ali priporočilih iz prejšnjega odstavka. Ti ukrepi ali priporočila pa ne smejo vplivati na poveljnikovo odločitev, ki jo sprejme na podlagi svoje strokovne ocene v skladu s SOLAS konvencijo. Kadar odločitev, ki jo sprejme poveljnik ladje, ni v skladu z ukrepi iz prejšnjega odstavka, obvesti Upravo o razlogih za svojo odločitev.
(3) Ustrezni ukrepi ali priporočila iz prvega odstavka tega člena temeljijo na razmerah na morju in vremenski napovedi, ki jo posreduje Agencija Republike Slovenije za okolje.
14. člen
(ukrepi v zvezi z izrednimi dogodki ali nezgodami na morju)
(1) Ladjar, poveljnik ladje in lastnik nevarnega blaga ali blaga, ki lahko onesnažuje okolje, ki se prevaža na ladji, morajo sodelovati z Upravo, da bi bile posledice izrednega dogodka ali nezgode na morju na morju čim manjše.
(2) Poveljnik ladje, za katero se uporabljajo določbe ISM kodeksa, obvesti družbo v skladu s tem kodeksom o vsakem izrednem dogodku ali nezgodi na morju iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, ki se pripeti na morju. Družba mora takoj, ko je obveščena o takšnih razmerah, stopiti v stik z Upravo.
15. člen
(obveščanje zadevnih strani)
(1) Če je potrebno, Uprava obvesti po radiu o vsakem izrednem dogodku ali nezgodi na morju, ki ji je bila sporočena v skladu z 12. členom tega pravilnika, in o kakršni koli ladji, ki predstavlja grožnjo za varnost plovbe, varnost posameznikov ali okolja.
(2) Uprava mora v vsakem trenutku posredovati podatke, sporočene v skladu z 8. in 12. členom tega pravilnika, pristojnim organom držav članic Evropske unije, če jih ti zahtevajo iz razlogov varnosti.
(3) Uprava, ki je obveščena o dejstvih, ki vključujejo ali povečujejo tveganje za morska in obalna območja druge države članice, o tem čim prej obvesti pristojni organ zainteresirane države in se z njim posvetuje v zvezi s predvidenimi ukrepi. Uprava sodeluje s pristojnim organom zainteresirane države z namenom, da bi skupaj določila pogoje za skupno akcijo ukrepov.
16. člen
(obveščanje gospodarstva)
Uprava zagotovi, da so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnosti s področja pomorstva, prek pomorskih publikacij ustrezno in tekoče obveščeni, vključno o postopkih, določenih za sporočanje podatkov, ki jih določa ta pravilnik.
17. člen
(tajnost podatkov)
Podatke, ki so posredovani Upravi v skladu s tem pravilnikom, lahko Uprava posreduje tretjim osebam le v naslednjih primerih:
– če je to potrebno zaradi izvajanja nalog, ki jih ima Uprava po tem pravilniku in drugih predpisih,
– če je oseba, ki je dolžna posredovati podatke v skladu s tem pravilnikom, dala soglasje ali
– če je tako odredil pristojni državni organ.
18. člen
(spremljanje izvajanja)
(1) Uprava izvaja 24 ur na dan redne preglede in vse druge ukrepe, potrebne za preverjanje delovanja telematskih sistemov na kopnem, vzpostavljenih zaradi izpolnjevanja zahtev tega pravilnika in zahtev v zvezi s sprejemanjem ali pošiljanjem podatkov, sporočenih v skladu z 8. in 10. členom tega pravilnika.
(2) Uprava nemudoma obvesti državo zastave ladje in vsako državo, ki jo ukrep zadeva, o ukrepih, ki jih je sprejela v skladu z 11. in 14. členom tega pravilnika za ladje, ki ne plujejo pod zastavo Republike Slovenije.
(3) Kadar Uprava v primeru izrednega dogodka ali nezgode na morju iz 14. člena tega pravilnika ugotovi, da družba ni zmožna vzpostaviti in ohranjati povezave z ladjo ali Upravo, o tem obvesti državo, ki je izdala ali v imenu katere sta bila izdana potrdilo o skladnosti ISM in spričevalo o varnem upravljanju ladij.
(4) Kadar je razviden obstoj večje neskladnosti v delovanju sistema varnega upravljanja z ladjami v družbi, s sedežem v Republiki Sloveniji, Uprava družbi in ladji takoj prekliče veljavnost potrdila o skladnosti ISM in spričevalo o varnem upravljanju ladij.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 38., 39., 40., 41. in 42. člen ter Priloga II Pravilnika o pogojih za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda (Uradni list RS, št. 72/01 in 107/03).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-6/2004/7
Ljubljana, dne 14. februarja 2005.
EVA 2004-2411-0108
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet
  PRILOGA I

  SEZNAM PODATKOV, KI JIH JE TREBA SPOROČITI

  1. Podatki, ki jih je treba sporočiti v skladu s 4. členom tega
pravilnika – Splošni podatki:
  a) podatki o ladji (ime, klicni znak, identifikacijska številka IMO ali
MMSI številka);
  b) namembno pristanišče;
  c) predvideni čas vplutja v namembno pristanišče in predvideni čas
izplutja iz tega pristanišča;
  d) celotno število oseb na ladji.
  2. Podatki, ki jih je treba sporočiti v skladu s 7. členom tega
pravilnika – Podatki o tovoru:
  a) pravilni tehnični nazivi nevarnega blaga ali blaga, ki lahko
onesnažuje okolje, številke Združenih narodov (UN), kadar obstajajo, razredi
tveganja IMO v skladu z IMDG, IBC in IGC kodeksi in, če je ustrezno, vrsta
ladje, potrebna za INF tovore, kakor so opredeljeni v pravilu VII/14.2,
količine takšnega blaga in, če se blago prevaža v enotah za prevoz tovora,
ki niso cisterne, identifikacijsko številko teh enot;
  b) naslov, na katerem se lahko dobijo podrobni podatki o tovoru.
  3. Podatki, ki jih je treba sporočiti v skladu z 8. členom tega
pravilnika:
  A) Splošni podatki:
  a) podatki o ladji (ime, klicni znak, identifikacijska številka IMO ali
MMSI številka);
  b) namembno pristanišče;
  c) za ladjo, ki izpluje iz pristanišča Republike Slovenije: predvideni
čas izplutja iz pristanišča in predvideni čas vplutja v namembno
pristanišče;
  d) za ladjo, ki pripluje iz pristanišča, ki se nahaja izven Evropske
unije in je namenjena v pristanišče Republike Slovenije: predvideni čas
vplutja v namembno pristanišče;
  e) celotno število oseb na ladji.
  B) Podatki o tovoru:
  a) pravilni tehnični nazivi nevarnega blaga ali blaga, ki lahko
onesnažuje okolje, številke Združenih narodov (UN), kadar obstajajo, razredi
tveganja IMO v skladu z IMDG, IBC in IGC kodeksi in, če je ustrezno, vrsta
ladje, kakor je opredeljena v INF kodeksu, količine takšnega blaga in kraj
njihove namestitve na ladji in če se prevažajo v enotah za prevoz tovora, ki
niso cisterne, identifikacijsko številko teh enot;
  b) potrditev, da se na ladji nahajajo seznam ali tovorni list ali
ustrezni načrt natovarjanja, ki vsebujejo podrobne podatke o nevarnem blagu
ali blagu, ki lahko onesnažuje okolje, ki se prevaža in njegovi razporeditvi
na ladji;
  c) naslov, na katerem se lahko dobijo podrobni podatki o tovoru.
  Poveljnik ladje mora takoj obvestiti Upravo o vsaki spremembi podatkov,
sporočenih v skladu s to Prilogo.
  PRILOGA II

  PREDPISI, KI SE UPORABLJAJO ZA OPREMO NA LADJI

  I. Samodejni sistem identifikacije (AIS)
  1. Ladje, zgrajene 1. julija 2002 ali po tem datumu
  Potniške ladje, ne glede na velikost in vse ladje z bruto tonažo 300 ali
več, ki vplujejo v pristanišča Republike Slovenije, morajo biti opremljene z
AIS.
  2. Ladje, zgrajene pred 1. julijem 2002
  Potniške ladje, ne glede na velikost, tankerji in ladje z bruto tonažo
50.000 ali več, ki vplujejo v pristanišča Republike Slovenije, morajo biti
opremljeni z AIS.
  Ladje z bruto tonažo 300 ali več, ki vplujejo v pristanišča Republike
Slovenije, morajo biti opremljene z AIS, in sicer:
  a) ladje, razen potniških ladij in tankerjev, z bruto tonažo 10.000 do
50.000: najpozneje 1. julija 2005; ali ladje, ki opravljajo mednarodna
potovanja, tudi prej, če to določa IMO;
  b) ladje, razen potniških ladij in tankerjev, z bruto tonažo 3000 do
10.000: najpozneje 1. julija 2006; ali ladje, ki opravljajo mednarodna
potovanja, tudi prej, če to določa IMO;
  c) ladje, razen potniških ladij in tankerjev, z bruto tonažo 300 do
3000: najpozneje 1. julija 2007; ali ladje, ki opravljajo mednarodna
potovanja, tudi prej, če to določa IMO.
  Potniške ladje z bruto tonažo do 300, ki plujejo v teritorialnem morju
in notranjih morskih vodah Republike Slovenije, so oproščene zahtev v zvezi
z AIS, določenih v tej Prilogi.
  II. Sistemi zapisovanja podatkov o potovanju (VDR)
  1. Ladje naslednjih kategorij, ki vplujejo v pristanišča Republike
Slovenije, morajo biti opremljene z VDR, ki izpolnjuje standarde
zmogljivosti, določene v Resoluciji IMO A.861(20) in testne standarde,
določene v standardu št. 61996 Mednarodne Komisije za elektroniko (IEC):
  a) potniške ladje;
  b) ro-ro potniške ladje;
  c) druge ladje, razen potniških z bruto tonažo 3000 ali več, zgrajene 1.
julija 2002 ali po tem datumu.
  2. Ladje naslednjih kategorij, zgrajene pred 1. julijem 2002, morajo,
kadar vplujejo v pristanišča Republike Slovenije, biti opremljene z VDR:
  a) tovorne ladje z bruto tonažo 20.000 ali več, najpozneje z dnem, ki ga
določi IMO, ali najpozneje 1. januarja 2007;
  b) tovorne ladje z bruto tonažo od 3000 do 20.000, najpozneje z dnem, ki
ga določi IMO, ali najpozneje 1. januarja 2008.
  3. Potniške ladje, ki plujejo v teritorialnem morju in notranjih morskih
vodah Republike Slovenije, so oproščene zahtev v zvezi z VDR, določenih v
tej Prilogi.