Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005

Kazalo

756. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2005, stran 1761.

Na podlagi 5., 6. in 7. člena ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2005
I. POGLAVJE: SPLOŠNO
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: IAKS) in podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o nekaterih shemah podpore za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1782/2003/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 30. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o nekaterih shemah podpor za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 18, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 796/2004/ES).
(2) IAKS se uporablja za postopke uveljavljanja neposrednih plačil in združljivih shem podpor, opredeljenih v:
– predpisu, ki ureja neposredna plačila za pridelovalce določenih poljščin;
– predpisu, ki ureja trg s svežim sadjem in zelenjavo;
– predpisu, ki ureja trg s hmeljem;
– predpisu, ki ureja podporo za pridelavo semena kmetijskih rastlin;
– predpisu, ki ureja neposredne podpore za ovce in koze;
– predpisu, ki ureja neposredna plačila za goveje in telečje meso;
– predpisu, ki ureja mlečne premije in dodatno plačilo za mleko;
– predpisu, ki ureja trg z oljčnim oljem;
– predpisu, ki ureja plačila za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: PRP);
– predpisu, ki ureja trg z vinskim grozdjem, moštom in vinom.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– nosilec kmetijskega gospodarstva je fizična ali pravna oseba oziroma združenje fizičnih ali pravnih oseb, ki opravlja kmetijsko dejavnost ter je vpisan v register kmetijskih gospodarstev na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
– kmetijsko gospodarstvo so vse proizvodne enote, s katerimi upravlja nosilec kmetijskega gospodarstva in se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije;
– zbirna vloga je enotna vloga, ki vključuje podatke o kmetijskem gospodarstvu in zahtevke za neposredna plačila in združljive sheme podpor, opredeljene v šestem odstavku 9. člena te uredbe. Zahtevek za neposredna plačila za hmelj, ki ga uveljavlja organizacija proizvajalcev, ni sestavni del zbirne vloge;
– navzkrižna skladnost pomeni predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje, določene v predpisu o navzkrižni skladnosti in v skladu s 4. in 5. členom Uredbe 796/2004/ES;
– kmetijska zemljišča v smislu točke a) 2. člena Uredbe 796/2004/ES so kmetijska zemljišča, ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva prijavi na obrazcu »C-Prijava zemljišč v uporabi za leto 2005« pod naslednje vrste dejanske rabe: njive in vrtovi, hmeljišča, vinogradi, intenzivni sadovnjaki, ekstenzivni sadovnjaki, oljčniki, trajni travniki in plantaže gozdnega drevja;
– trajni travnik pomeni »trajni travnik« v smislu druge točke 2. člena Uredbe 796/2004/ES;
– travniški sadovnjak je estenzivni nasad visokodebelnih sadnih dreves, katerih najmanjša gostota je 50 dreves/ha, največja pa ne presega 200 dreves/ha. Travniški sadovnjak lahko vključuje eno sadno vrsto ali pa različne sadne vrste. Travniški sadovnjak z različnimi sadnimi vrstami lahko vključuje dve ali več različnih sadnih vrst;
– mejica je pas lesnate vegetacije (grmovja ali drevja), v pretežno odprti kulturni krajini, širine do 10 metrov. Je pestre botanične strukture in pomemben življenjski in varovalni prostor za živali in rastline. Večinoma poteka ob mejah parcel, vodotokih, cestah, kolovozih, melioracijskih kanalih, ipd.;
– digitalni katastrski načrt (v nadaljnjem besedilu: DKN) so zemljiškokatastrski načrti v predpisani vektorski digitalni obliki;
– digitalni ortofoto (v nadaljnjem besedilu: DOF) je skeniran aeroposnetek, ki je z upoštevanjem centralne projekcije posnetka in modela reliefa transformiran (razpačen) v državni koordinatni sistem. V metričnem smislu je enak linijskemu načrtu ali karti;
– raba kmetijskih zemljišč iz katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč je raba kmetijskih zemljišč v digitalni grafični obliki (v nadaljnjem besedilu: digitalna grafična kmetijska raba), ki jo ministrstvo vzdržuje in vodi na podlagi DOF, satelitskih posnetkov ali drugih virov po posameznih vrstah rabe (njive in vrtovi, hmeljišča, vinogradi, intenzivni sadovnjaki, ekstenzivni sadovnjaki, oljčniki, trajni travniki, itd.), v skladu s predpisom, ki ureja kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč;
– parcela pomeni parcelo iz zemljiškega katastra;
– grafična površina parcele je površina poligona parcele iz DKN;
– grafična površina kmetijskih zemljišč na parceli je površina digitalne grafične kmetijske rabe znotraj parcele iz DKN. Izračunana je iz grafičnega preseka DKN in digitalne grafične kmetijske rabe.
3. člen
(pristojni organ)
Skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo, je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pristojni organ za vzpostavitev in izvajanje IAKS ter kontrol v zvezi z navzkrižno skladnostjo.
4. člen
(upravičenci)
Upravičenci za ukrepe kmetijske politike so določeni v predpisih iz drugega odstavka 1. člena te uredbe.
5. člen
(nosilec kmetijskega gospodarstva)
(1) Za kmetijsko gospodarstvo vlaga zahtevke za pridobitev pomoči nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je tudi prejemnik sredstev.
(2) Vsa kmetijska gospodarstva morajo pri izpolnjevanju zahtevkov uporabljati identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID).
(3) Vsak nosilec kmetijskega gospodarstva lahko vloži zbirno vlogo le za eno kmetijsko gospodarstvo. Določilo prejšnjega stavka ne velja za planine in skupne pašnike.
(4) Spremembe, ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva priglasi v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) pred oddajo zbirne vloge, vendar najkasneje do 15. maja 2005, se bodo upoštevale pri zahtevkih iz zbirne vloge in drugih zahtevkih za ukrepe kmetijske politike za leto 2005. Spremembe, ki jih nosilec priglasi v RKG po 15. maju 2005, se bodo upoštevale pri odobravanju sredstev za ukrepe kmetijske politike za leto 2005 le na zahtevo nosilca kmetijskega gospodarstva in ob predložitvi ustreznih dokazil agenciji v skladu s 37. členom te uredbe.
(5) Spremembe, ki jih nosilci kmetijskih gospodarstev sporočajo v RKG, ministrstvo dnevno posreduje agenciji, in sicer predvsem: KMG-MID kmetijskega gospodarstva, na katero se javljena sprememba nanaša, datum, ko je nosilec kmetijskega gospodarstva sporočil spremembo, datum, ko je bila sprememba izvedena v RKG, ter vrsto in razlog spremembe.
(6) Če je kmetijsko gospodarstvo planina v skupni rabi ali skupni pašnik, je nosilec kmetijskega gospodarstva registrirana agrarna ali pašna skupnost. Če s planino v skupni rabi oziroma skupnim pašnikom ne upravlja registrirana agrarna ali pašna skupnost, vlaga zahtevke za pridobitev sredstev za ukrepe kmetijske politike gospodar planine ali skupnega pašnika – nosilec kmetijskega gospodarstva, na osnovi pisnega pooblastila vseh uporabnikov planine oziroma skupnega pašnika.
6. člen
(identifikacijski sistem kmetijskih zemljišč in gozdov ter način prijave)
(1) Identifikacijski sistem za kmetijska zemljišča in gozdove, ki se uporablja v okviru IAKS, temelji na podatkih zemljiškega katastra. Parcela, ki je enolično določena z imenom in identifikacijsko številko katastrske občine ter številko parcele, je referenčna parcela za IAKS.
(2) Kmetijska zemljišča se prijavi tako, da se sosednje parcele ali dele sosednjih parcel z isto vrsto dejanske rabe združi v enote rabe. Enota rabe je strnjena površina kmetijskega zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva in na kateri raste ena vrsta kmetijske rastline ali v primeru dejanske rabe »njive in vrtovi« ena ali več vrst kmetijskih rastlin. Strnjena površina posamezne poljščine na njivi je poljina. Enota rabe je lahko sestavljena iz več parcel, ene parcele ali dela parcele. Za posamezno enoto rabe se v zbirni vlogi navedejo naslednji podatki:
– številka enote rabe,
– domače ime,
– vrsta dejanske rabe,
– identifikacijska številka trajnega nasada (MID-TN) za trajne nasade, ki so vpisani v registre, ter
– podatki o posameznih parcelah, ki enoto sestavljajo: ime in identifikacijska številka katastrske občine, številka parcele in površina dejanske rabe na parceli v hektarjih na dve decimalki natančno. Gozd se prijavi tako, da se navedejo podatki za posamezne parcele in dejanska površina gozda.
(3) Vrste dejanske rabe kmetijskih zemljišč iz drugega odstavka so njive in vrtovi, hmeljišča, vinogradi, intenzivni sadovnjaki, ekstenzivni sadovnjaki, oljčniki, trajni travniki, plantaže gozdnega drevja, kmetijska zemljišča v zaraščanju ter neobdelana kmetijska zemljišča.
(4) Za oljčnike se število dreves in njihovo lego v prostoru upošteva iz podatkov registra pridelovalcev oljk.
7. člen
(splošna načela v zvezi s površinami)
(1) Če je znotraj posamezne poljine ali enote rabe površina, ki ni v kmetijski rabi, jo je treba pri prijavi odšteti in vrisati na grafično podlago.
(2) Minimalna velikost enote rabe oziroma poljine, za katero se lahko uveljavi zahtevek za pomoč, je 0,1 ha, razen če ni v predpisih iz 1. člena te uredbe drugače določeno.
(3) Glede krmnih površin velja naslednje:
a) če je krmna površina v skupni rabi, jo agencija porazdeli med posamezna kmetijska gospodarstva v sorazmerju z njihovo uporabo, kot je navedeno v točki e) tega člena;
b) vsaka krmna površina mora biti na voljo za rejne živali nepretrgoma najmanj sedem mesecev, začenši z 20. marcem;
c) če leži krmna površina v sosednji državi članici Evropske unije, se šteje ta površina na zahtevo nosilca kmetijskega gospodarstva kot del njegovega gospodarstva, pod pogojem, da se nahaja v neposredni bližini kmetijskega gospodarstva in da ta krmna površina predstavlja manj kot polovico vseh kmetijskih zemljišč v uporabi tega kmetijskega gospodarstva ter da za te površine priloži izpisek, iz katerega je razvidno lastništvo;
d) krmna površina iz prejšnje točke se upošteva tudi pri izračunu obremenitve za ukrepe PRP in pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za navzkrižno skladnost;
e) v primeru skupne rabe zemljišč, ko ima kmetijsko gospodarstvo na paši na planini ali skupnem pašniku živali vsaj 80 dni, se mu površine trajnih travnikov na planini oziroma skupnem pašniku upoštevajo kot krmne površine za pomoči, opredeljene v predpisu, ki ureja trg za goveje in telečje meso. Delež krmnih površin, ki se priključi kmetijskemu gospodarstvu, se izračuna tako, da se upošteva sorazmerni delež površine, ki ga uporabljajo živali posameznega kmetijskega gospodarstva. Pri izračunu se upoštevajo vse živali, navedene na obrazcu »Pooblastilo uporabnikov planine/skupnega pašnika in zapisnik o prigonu živali na pašo« z upoštevanjem koeficientov za preračun v GVŽ, navedenih na tem obrazcu;
f) določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabijo tudi, ko ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi individualno planino.
II. POGLAVJE: ZAHTEVKI
8. člen
(zahtevki za pomoči)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki uveljavlja katerikoli ukrep kmetijske politike, mora biti vpisan v RKG ter mora posredovati podatke o staležu živali, oddaji ali nabavi živinskih gnojil ter vseh kmetijskih zemljiščih v uporabi in gozdovih v skladu z 9. členom te uredbe.
(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev lahko namesto z obrazci, ki so priloga te uredbe, pomoči uveljavljajo tudi v obliki računalniških izpisov, ki jih potrdijo s svojim podpisom. Vnos podatkov za pripravo računalniških izpisov se izvede na lokacijah kmetijske svetovalne službe (v nadaljnjem besedilu: KSS) v rokih, ki jih za posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva določi KSS.
Podpoglavje A: ZBIRNA VLOGA
9. člen
(datum oddaje zbirne vloge in obrazci)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, vključno z nosilci planin in skupnih pašnikov, ki v letu 2005 uveljavljajo kakršenkoli ukrep kmetijske politike iz predpisov, navedenih v 1. členu te uredbe, predpisa, ki ureja obseg vinogradniških površin, predpisov, ki opredeljujejo strukturne ukrepe razvoja podeželja: »Naložbe v kmetijska gospodarstva«, »Pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij« ter »Spodbujanje dejavnosti povezanih s kmetijstvom – alternativni dohodkovni viri«, ali predpisov, ki urejajo razvoj podeželja, morajo od 1. aprila do 15. maja 2005 na agencijo posredovati izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu, ki so:
– »A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, nekateri zahtevki in izjave za leto 2005« (za fizične osebe),
– »A1 – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, nekateri zahtevki in izjave za leto 2005« (za pravne osebe in samostojne podjetnike),
– »B – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2005 – stalež živali«,
– »B1 – Oddaja/Nabava živinskih gnojil za leto 2005«,
– »C –Prijava zemljišč v uporabi za leto 2005« ter
– izris prijavljenih kmetijskih zemljišč v uporabi z označitvijo enot dejanske rabe (njiva, vinograd, ipd.) ter poljin in navedbo vrst kmetijskih rastlin (koruza, pšenica, ipd.) ter v primeru konoplje tudi sort na grafičnih podlagah iz prvega odstavka 10. člena te uredbe.
(2) Podatke iz obrazcev in grafičnih izrisov iz prejšnjega odstavka lahko uporabi ministrstvo za vpis v RKG. Agencija zagotovi ministrstvu dostop do teh podatkov.
(3) Če na kmetijskem gospodarstvu ne redijo živali, ni treba posredovati obrazca »B – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2005 – stalež živali«.
(4) Obrazec »B1 – Oddaja/nabava živinskih gnojil za leto 2005« posreduje nosilec kmetijskega gospodarstva, ki oddaja živinska gnojila, prejemnik pa s podpisom na obrazcu potrdi prejem gnojil.
(5) Če na kmetijskem gospodarstvu nimajo v uporabi kmetijskih zemljišč, ni treba posredovati obrazca »C – Prijava zemljiščih v uporabi za leto 2005«.
(6) Zbirno vlogo za leto 2005 sestavljajo poleg osnovnih obrazcev in izrisa iz prvega odstavka tega člena še naslednji zahtevki, ki se vlagajo na naslednjih obrazcih:
a) zahtevek za vse pomoči na površino iz predpisov, navedenih v točkah a) do d) drugega odstavka 1. člena te uredbe, in zahtevek za krmne površine, opredeljene v skladu s predpisom, ki ureja trg za goveje in telečje meso iz 1. člena te uredbe: na obrazcu »D – Zahtevek za pomoči na površino za leto 2005«;
b) zahtevek za premijo za krave dojilje in dodatno nacionalno premijo: na obrazcu »Zahtevek za premijo za krave dojilje in dodatno nacionalno premijo za leto 2005«;
c) zahtevek za ekstenzifikacijsko plačilo: na obrazcu »A/A1 – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, nekateri zahtevki in izjave za leto 2005«;
d) zahtevek za ekstenzifikacijsko plačilo za krave molznice: na obrazcu »Zahtevek za ekstenzifikacijsko plačilo za krave molznice za leto 2005«;
e) zahtevek za mlečno premijo in dodatno plačilo za mleko: na obrazcu »A/A1 – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, nekateri zahtevki in izjave za leto 2005«;
f) zahtevek za ukrep SKOP iz PRP – reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali: na obrazcu »G – Zahtevek za pomoči za ukrep SKOP – reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali za leto 2005«;
g) zahtevek za ukrep PRP – izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: na obrazcu »D – Zahtevek za pomoči na površino za leto 2005«;
h) zahtevki na površino za ukrepe SKOP iz PRP: na obrazcu »D – Zahtevek za pomoči na površino za leto 2005«, razen za ukrepa: ozelenitev njivskih površin ter za pridelavo avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin za neprezimne strniščne posevke;
i) zahtevek za proizvodno pomoč za oljčno olje: na obrazcu »Zahtevek za proizvodno pomoč za oljčno olje za tržno leto 2004/2005«;
j) podpora za pridelavo semena kmetijskih rastlin in semenskega krompirja: na obrazcu »D – Zahtevek za pomoči na površino za leto 2005«.
(7) Zahtevek za premijo, dodatno premijo in dodatno plačilo za ovce in koze, ki se oddaja na obrazcu »Zahtevek za premijo za ovce in koze, dodatno premijo in dodatno plačilo za leto 2005« ni sestavni del zbirne vloge, lahko pa se odda skupaj z zbirno vlogo, če se le to odda v roku od 1. do 30. aprila 2005.
(8) Zbirno vlogo ali računalniški izpis iz drugega odstavka prejšnjega člena, vključno z izrisom na grafičnih podlagah in predpisanimi prilogami, mora nosilec kmetijskega gospodarstva v roku od 1. aprila do 15. maja 2005 poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom: »zbirna vloga« ali jo v tem roku vložiti neposredno v sprejemno pisarno agencije.
(9) Vse ostale zahtevke za uveljavljanje pomoči iz 1. člena te uredbe se dostavi na isti naslov v rokih, ki so opredeljeni v predpisih iz 1. člena te uredbe.
(10) Obrazce za zbirno vlogo s predtiskanimi podatki in grafičnimi podlagami iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in navodila za izpolnjevanje obrazcev pošlje agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so v letu 2004 uveljavljali zahtevke za ukrepe kmetijske politike. Navodila za izpolnjevanje obrazcev pripravi agencija v sodelovanju z ministrstvom.
(11) Obrazci so nosilcem kmetijskih gospodarstev na voljo tudi pri območnih kmetijsko-gozdarskih zavodih in na spletni strani agencije.
(12) Obrazci, ki jih določa ta uredba, so kot priloga sestavni del te uredbe.
10. člen
(vsebina predtiska in zbirne vloge)
(1) Agencija posreduje nosilcem kmetijskih gospodarstev predtiskane opisne podatke in grafične podlage o zemljiščih v uporabi na osnovi prijavljenih površin v predhodnem letu. Grafične podlage so v dveh izvodih in vsebujejo tri grafične sloje: črnobel DOF, DKN in digitalno grafično kmetijsko rabo ter imajo označene parcele v uporabi v letu 2004, ki sestavljajo posamezne enote rabe.
(2) Predtiskani opisni podatki vsebuje predvsem identifikacijske podatke o enotah rabe in parcelah, ki sestavljajo posamezne enote, numerično površino parcel, grafično površino kmetijskih zemljišč na posamezni parceli, površino dejanske rabe v letu 2004 in eventuelno vključenost parcele v: območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), vodovarstvena območja (v nadaljnjem besedilu: VVO), osrednje območje pojavljanja velikih zveri (v nadaljnjem besedilu: ZVE), ekološko pomembna območja (v nadaljnjem besedilu: HAB), območja grbinastih travnikov (v nadaljnjem besedilu: GRB) in zavarovana območja (v nadaljnjem besedilu: KZO). Za vsako posamezno parcelo so navedene tudi grafične površine posameznih vrst grafičnih rab, izračunanih na osnovi grafičnega preseka DKN in posameznih vrst digitalnih grafičnih rab.
(3) Agencija v sodelovanju z ministrstvom pripravi za predtisk grafične in opisne podatke o zemljiščih v uporabi na osnovi podatkov, navedenih v zbirni vlogi za leto 2004, podatkov iz registrov trajnih nasadov glede na stanje na dan 28. januarja 2005 in ob predhodni kontroli z numeričnimi podatki zemljiškega katastra glede na stanje na dan 28. januarja 2005. Na predtisku so grafični podatki parcel iz DKN na stanje z dne 9. decembra 2004 in digitalne grafične rabe na stanje z dne 23. decembra 2004. Podatki iz zbirne vloge za leto 2004, ki se ne ujemajo s podatki iz zemljiškega katastra ali s podatki iz registrov trajnih nasadov, se na predtisku označijo. Podatke za predtisk potrdi ministrstvo.
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko spremembe podatkov o zemljiščih v uporabi navede v zbirni vlogi tako, da popravi oziroma dopolni predtiskane podatke o zemljiščih.
(5) Zbirna vloga vsebuje vse informacije, ki so potrebne za ugotovitev upravičenosti do pomoči, zlasti:
– osebne podatke nosilca kmetijskega gospodarstva,
– zahtevke za pomoči, ki jih nosilec uveljavlja,
– podatke, ki omogočajo identifikacijo vseh enot rabe ali poljin kmetijskega gospodarstva, njihovo površino, izraženo v hektarih na dve decimalni mesti, njihovo lokacijo in dejansko rabo,
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da je seznanjen s pogoji za ukrepe, ki jih uveljavlja, ter sankcijami, ki jih določa ta predpis.
(6) Zbirna vloga mora biti izpolnjena v celoti in v skladu s priloženimi navodili, pri čemer nosilec kmetijskega gospodarstva za rejne živali navede podatke o živalih na kmetijskem gospodarstvu na dan 1. aprila 2005 oziroma za živali, ki se redijo v turnusih, povprečno število živali v turnusu in skupno število dni v reji, za rabo kmetijskih zemljišč dejansko rabo in vrsto kmetijskih rastlin, za še neposejane površine pa predvideno vrsto kmetijskih rastlin v rastni dobi 2005, ki bodo posejane najkasneje do 31. maja 2005, razen sladke koruze, za katero je najkasnejši rok setve 15. junij 2005.
(7) Če s posebnimi predpisi ni drugače določeno, so nosilci kmetijskih gospodarstev dolžni hraniti kopije zbirne vloge in ostalih zahtevkov najmanj štiri leta od pravnomočnosti odločbe o zahtevkih.
11. člen
(posebne zahteve v zvezi z zbirno vlogo)
(1) Za komasacijska območja, kjer komasacijski postopki še niso zaključeni, nosilci kmetijskih zemljišč zbirni vlogi priložijo kopijo odločbe o novi razdelitvi zemljišč na komasacijskem območju (v nadaljnjem besedilu: komasacijska odločba), s katero dokazujejo, da so dejanski uporabniki zemljišč na komasacijskem območju.
(2) Če je nosilec kmetijskega gospodarstva že v predhodnih letih priložil kopijo komasacijske odločbe in ni nobenih sprememb, odločbe ni potrebno prilagati.
(3) Kadar sta v zahtevku za pomoč na površino prijavljena lan in konoplja, ki se pridelujeta za vlakna, se za konopljo in lan zbirni vlogi priložijo uradne etikete, s katerimi je opremljeno seme v prometu v skladu s predpisom, ki ureja trženje semena oljnic in predivnic. Za lan se zbirni vlogi priloži tudi kopija pogodbe s predelovalcem. Vsa ostala potrebna dokazila za konopljo (dovoljenje za gojenje konoplje in kopija pogodbe s predelovalcem) so agenciji na voljo na ministrstvu. Če se setev lanu ali konoplje izvede po roku za oddajo zbirne vloge, se dokazila za lan in uradne etikete, s katerimi je opremljeno seme konoplje, pošljejo agenciji najkasneje do 30. junija 2005. V primeru, ko je v zahtevku za pomoč na površino prijavljena konoplja ali lan, je treba navesti vsako sorto ločeno.
(4) V primeru zemljišča v prahi, uporabljenega v skladu s točko b) 55. člena ali prvo alineo tretjega odstavka 107. člena Uredbe 1782/2003/ES, se zbirni vlogi priloži:
– kopijo pogodbe, sklenjene z zbiralcem ali prvim predelovalcem,
– izpolnjen obrazec »Podatki o pridelku oljne ogrščice, namenjene za proizvodnjo bio goriva za leto 2005« najkasneje do 31. avgusta 2005 ter
– izpolnjen obrazec »Obvestilo prvega predelovalca oziroma zbiralca o količinah prevzetih surovin za biogorivo« najkasneje do 30. septembra 2005.
(5) V primeru zahtevka za pomoč za energetske rastline se zbirni vlogi priložijo enake priloge in v istih terminih, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
(6) V primeru podpore za pridelavo lupinarjev se podatke o vrsti lupinarjev in številu dreves oziroma grmov/ha, prevzame iz registra pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih.
(7) V primeru zahtevka za seme se zbirni vlogi priloži:
– izjavo o pridelavi semenskega materiala, če je semenski material pridelal dobavitelj sam, ali pogodbo o pridelavi semenskega materiala, sklenjeno med dobaviteljem in pridelovalcem semenskega materiala; izjava ali pogodba mora vsebovati identifikacijske podatke o zemljiščih, na katerih je potekala pridelava semenskega materiala;
– kopijo zapisnika o potrjevanju in Potrdila o uradni potrditvi semenskega materiala ali kopijo Potrdila o nedokončani potrditvi semenskega materiala, na katerega se nanaša zahtevek, ki ga je izdal organ za potrjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala;
– navedba količine certificiranega semena na obrazcu »Prijava količin semena za leto 2005«.
Priloge iz prve alinee tega odstavka se posreduje agenciji najkasneje do 15. septembra 2005, priloge iz druge in tretje alinee tega odstavka pa najkasneje do 31. marca 2006. Na zahtevek za pomoči na površino se v primeru zahtevka za seme navede posamezne vrste kmetijskih rastlin, ki se pridelujejo za seme. V primeru pridelave semenskega krompirja se na zahtevek za pomoči na površino ločeno vpiše semenske nasade in nasade v 100-m izolacijskem pasu. Vsa potrebna dokazila v zvezi s semenskim krompirjem in nasadi v 100-m izolacijskem pasu je potrebno poslati na agencijo do 15. septembra 2005.
(8) V primeru proizvodne pomoči za oljčno olje se zbirni vlogi priloži kopijo potrdila odobrene oljarne o količini proizvedenega olja in v primeru, če proizvajalec proda oljke, tudi kopijo računa za prodane oljke ter osebne podatke in naslov kupca.
(9) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo neposredno plačilo za hmelj preko organizacije proizvajalcev, navedejo podatke o hmeljiščih in zahtevek za neposredno plačilo za hmelj na obrazcu »C – Prijava zemljišč v uporabi za leto 2005« in obrazcu »D – Zahtevek za pomoči na površino za leto 2005« ter na obrazcu »A/A1 – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, nekateri zahtevki in izjave za leto 2005« potrdijo izjavo, da zahtevek za hmelj uveljavlja organizacija proizvajalcev. Organizacije proizvajalcev pa v skladu s predpisom, ki ureja trg s hmeljem, do 1. junija 2005 posredujejo zahtevek na obrazcu »Zahtevek organizacije proizvajalcev hmelja za neposredno plačilo na površino hmeljišč ter začasni ukrep mirovanja oziroma krčitve za leto 2005«, ki mu priložijo kopije vlog za neposredna plačila članov organizacije proizvajalcev.
(10) V primeru uveljavljanja ukrepa izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz PRP se zbirni vlogi za skupni pašnik najkasneje do 30. junija 2005 priloži »Pooblastilo uporabnikov planine/skupnega pašnika in zapisnik o prigonu živali na pašo« na predpisanem obrazcu; za planino, ki je v skupni rabi, pa poleg tega še »pašni red za leto 2005«, potrjen na občnem zboru pašne skupnosti v tekočem letu.
(11) Podatki iz obrazca »Pooblastilo uporabnikov planine/skupnega pašnika in zapisnik o prigonu živali na pašo« lahko služijo za sporočanje podatkov o premiku govedi na planino. V tem primeru mora gospodar planine oziroma skupnega pašnika posredovati izvod tega obrazca pooblaščenemu veterinarju najkasneje v sedmih dneh po prigonu živali na pašo.
(12) V primeru uveljavljanja ukrepa SKOP – planinska paša iz PRP se zbirni vlogi najkasneje do 30. junija 2005 priloži priloge, navedene v desetem odstavku tega člena, in v primeru uveljavljanja dodatka za pastirja tudi kopijo pogodbe s pastirjem.
(13) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki živali pasejo na planini ali skupnem pašniku in želijo, da se jim v skladu s točkama d) in e) tretjega odstavka 7. člena te uredbe upošteva tudi sorazmerni del krmnih površin planine ali skupnega pašnika, morajo v obrazcu »A/A1 – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, nekateri zahtevki in izjave za leto 2005« navesti, da bodo živino pasli na planini oziroma skupnem pašniku. Sorazmerni delež krmnih površin planine oziroma skupnega pašnika se upošteva na osnovi podatkov zbirne vloge planine oziroma skupnega pašnika ter podatkov iz obrazca »Pooblastilo uporabnikov planine/skupnega pašnika in zapisnik o prigonu živali na pašo«, ki ga v predpisanih rokih posreduje registrirana agrarna ali pašna skupnost oziroma gospodar planine ali skupnega pašnika.
(14) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je v letu 2004 uveljavljal ukrepe SKOP na določenih površinah kmetijskega gospodarstva, v letu 2005 pa te iste površine v okviru ukrepov SKOP uporablja drugo kmetijsko gospodarstvo, podatke o teh površinah sporoči na obrazcu »F – Prodaja / odstop zemljišč, vključenih v ukrepe SKOP, drugemu kmetijskemu gospodarstvu«.
(15) V primeru nekaterih ukrepov SKOP iz PRP je potrebno posredovati agenciji priloge k zbirni vlogi – posebna dokazila oziroma izpolnjevanje pogojev za posamezen ukrep SKOP vpisati v ustrezno evidenco, in sicer za:
– ukrep IV.: integrirano poljedelstvo – organizacije, ki opravljajo kontrolo integrirane pridelave poljščin, morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo do 31. decembra 2004 in v letu 2005 pridelujejo poljščine v skladu s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo poljščin, v register pridelovalcev hmelja oziroma v evidenco integrirane pridelave poljščin vpisati podatke o vključenosti v kontrolo najkasneje do 31. maja 2005 ter podatke o izpolnjevanju pogojev in izdanih certifikatih najkasneje do 31. decembra 2005;
– ukrep V.: integrirano sadjarstvo – organizacije, ki opravljajo kontrolo integrirane pridelave sadja, morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo do 31. decembra 2004 in v letu 2005 pridelujejo sadje v skladu s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo sadja, v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih oziroma register pridelovalcev in predelovalcev oljk vpisati podatke o vključenosti v kontrolo najkasneje do 31. maja 2005 ter podatke o izpolnjevanju pogojev in izdanih certifikatih najkasneje do 31. decembra 2005;
– ukrep VI.: integrirano vinogradništvo – organizacije, ki opravljajo kontrolo integrirane pridelave grozdja in vina, morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo do 31. decembra 2004 in v letu 2005 pridelujejo grozdje in vino v skladu s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo grozdja in vina, v register pridelovalcev grozdja in vina vpisati podatke o vključenosti v kontrolo najkasneje do 31. maja 2005 ter podatke o izpolnjevanju pogojev in izdanih certifikatih najkasneje do 31. decembra 2005;
– ukrep VII.: integrirano vrtnarstvo – organizacije, ki opravljajo kontrolo integrirane pridelave zelenjave, morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo do 31. decembra 2004 in v letu 2005 pridelujejo zelenjavo v skladu s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo zelenjave, v evidenco integrirane pridelave vpisati podatke o vključenosti v kontrolo najkasneje do 31. maja 2005 ter podatke o izpolnjevanju pogojev in izdanih certifikatih najkasneje do 31. decembra 2005;
– ukrep VIII.: ekološko kmetovanje – organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov in živil morajo za upravičence, ki so se prijavili v kontrolo do 31. decembra 2004 in v letu 2005 kmetujejo v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil:
a) najpozneje do 31. maja 2005 posredovati v računalniški in tiskani obliki naslednje podatke o vključenosti v kontrolo: identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), ime in priimek/naziv in naslov upravičenca ter podatke o površinah, ki so prijavljene v kontrolo; podatke o površinah se navede ločeno za: njive-poljščine, vrtnine na prostem, vrtnine v zavarovanih prostorih, intenzivne sadovnjake, travniške visokodebelne sadovnjake, vinograde, hmeljišča, drevesnice, travinje;
b) najpozneje do 31. decembra 2005 posredovati v računalniški in tiskani obliki podatke o izpolnjevanju pogojev in izdanih certifikatih ali pozitivnih kontrolnih poročilih, vključno s podatki o identifikacijski številki kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), imenom in priimkom/nazivom in naslovom upravičenca.
(16) Izvajalci izobraževalnih programov morajo za udeležence, ki so oziroma bodo v obdobju od 26. februarja 2004 do 31. avgusta 2005 opravili izobraževalne tečaje SKOP, do 30. septembra 2005 v evidenco izobraževanj vpisati podatke o izpolnjevanju pogojev in izdanih potrdilih. Pri dodeljevanju podpor se kot izpolnitev obveznosti upošteva, če je izobraževanje opravil upravičenec, katerikoli družinski član oziroma oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo na zadevnem kmetijskem gospodarstvu. Prisotnost na izobraževalnem programu se za isto temo prizna le enkrat in le enemu udeležencu z zadevnega kmetijskega gospodarstva.
12. člen
(spremembe zbirne vloge)
Spremembe zbirne vloge po poteku roka za vlaganje so možne v skladu z določili 15. člena Uredbe 796/2004/ES. Spremembe nosilec kmetijskega gospodarstva pisno posreduje agenciji najkasneje do 31. maja 2005.
Podpoglavje B: ZAHTEVKI, KI SE VLAGAJO LOČENO OD ZBIRNE VLOGE
13. člen
(zahtevki na površino)
(1) Za ukrep SKOP – ozelenitev njivskih površin iz PRP nosilci kmetijskih gospodarstev uveljavljajo plačila na obrazcu »E – Zahtevek za pomoči na površino za ukrep SKOP – ozelenitev njivskih površin za leto 2005«, ki ga morajo posredovati agenciji najkasneje do 16. avgusta 2005.
(2) Za ukrep SKOP – pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin iz PRP nosilci kmetijskih gospodarstev uveljavljajo plačila za neprezimne strniščne posevke na obrazcu »H – Zahtevek za pomoči na površino za ukrep SKOP –pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin za neprezimne strniščne posevke za leto 2005«, ki ga morajo posredovati agenciji najkasneje do 16. avgusta 2005.
14. člen
(zahtevki za pomoči na živali)
(1) Zahtevki za pomoči na živali se vlagajo v skladu z določili 16. člena Uredbe 796/2004/ES, predpisov iz točk e) in f) 1. člena te uredbe ter določili te uredbe.
(2) Zahtevek za posebno premijo za bike in vole, klavno premijo ter dodatno plačilo za govedo se vlaga na agencijo na obrazcu »Posebna premija, klavna premija ter dodatno plačilo za govedo za leto 2005« v rokih, kot jih določa predpis o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso.
(3) Ne glede na določilo sedmega odstavka 9. člena te uredbe je mogoče vlagati na agencijo »Zahtevek za premijo za ovce in koze, dodatno premijo in dodatno plačilo za leto 2005« ločeno od zbirne vloge v roku, ki je določen v predpisu o neposrednih podporah za ovce in koze.
(4) V primeru, ko nosilec kmetijskega gospodarstva zaradi vpliva naravnih okoliščin na čredo, določenih v 61. členu Uredbe 796/2004/ES, ne more obdržati živali v celotnem obdobju obvezne reje, zmanjšanje staleža sporoči agenciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi in/ali nadomestitvi živali za leto 2005« v desetih delovnih dneh po tem, ko ugotovi, da je število živali zmanjšano.
(5) Nadomestitve krav dojilj ali telic, krav molznic, ovac in koz, za katere je zaprošena pomoč, se v času obvezne reje izvedejo v skladu z določili 58. člena Uredbe 796/2004/ES. Nadomestitev živali nosilec kmetijskega gospodarstva sporoči agenciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi in/ali nadomestitvi živali za leto 2005«, in sicer za govedo v sedmih dneh, za ovce in koze pa v petih delovnih dneh po nadomestitvi.
Podpoglavje C: SKUPNE DOLOČBE
15. člen
(geodetski podatki)
(1) Če nosilec kmetijskega gospodarstva za izpolnitev zbirne vloge potrebuje podatke o parcelah in kopije katastrskih načrtov, lahko te podatke naroči pri Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadalnjem besedilu: geodetska uprava). Geodetska uprava izda te podatke za namene uveljavljanja sredstev kmetijske politike v obliki izpisa za posamezno parcelo ali posestnega lista in kopije katastrskih načrtov. Nosilci kmetijskih gospodarstev so dolžni poravnati fiksne materialne stroške za izdajo geodetskih podatkov v skladu s predpisom, ki ureja tarife za izdajanje geodetskih podatkov, pri čemer se šteje vsak izdani dokument za posebno naročilo.
(2) Geodetska uprava izda izpiske za posamezno parcelo, posestne liste in kopije katastrskih načrtov v roku osem dni od oddanega naročila.
16. člen
(kmetijska svetovalna služba)
(1) Kmetijska svetovalna služba svetuje nosilcem kmetijskih gospodarstev v zvezi z uveljavljanjem ukrepov kmetijske politike ter predpisanimi zahtevami ravnanja in dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji, pregleduje zbirne vloge in nudi pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva plača za morebitni pregled zbirne vloge 1000 SIT. V primeru, da kmetijski svetovalec nudi vlagatelju pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge, znaša strošek za pomoč dodatnih 3000 SIT za vsako uro pomoči.
(3) Kmetijski svetovalec ima za kmetijska gospodarstva na svojem območju možnost vpogleda v:
– podatke o kmetijskih gospodarstvih iz registra kmetijskih gospodarstev,
– podatke o vlogah za leto 2005 in predhodna leta,
– centralni register govedi, drobnice in prašičev,
– evidence, ki se uporabljajo za kontrolo ukrepov PRP,
– registre trajnih nasadov,
– podatke zemljiškega katastra ter
– grafične podatke: DKN, DOF in digitalno grafično kmetijsko rabo.
17. člen
(pooblaščeni vlagatelji)
(1) Zahtevke za uveljavljanje pomoči po tej uredbi vlagajo nosilci kmetijskih gospodarstev v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi pooblaščenci (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov račun, razen če ni s predpisi drugače določeno.
(2) V primeru zbirne vloge lahko nosilci kmetijskih gospodarstev dajo pooblastilo pooblaščenemu vlagatelju le za celotno zbirno vlogo. Pooblastilo za posamezen ukrep iz zbirne vloge ni mogoče.
(3) V primeru iz prejšnjih odstavkov morajo pooblaščeni vlagatelji zbirnim vlogam ali zahtevkom priložiti:
– izpolnjen obrazec »Podatki o subjektu – pooblaščenem vlagatelju«,
– podpisana pooblastila nosilcev kmetijskih gospodarstev ter
– seznam vloženih zbirnih vlog oziroma zahtevkov, na katerem so navedeni naslednji podatki: ime in priimek oziroma naziv ter naslov nosilca kmetijskega gospodarstva, KMG-MID in datum vlaganja vlog in prilog iz tega odstavka.
(4) Agencija primerja seznam vloženih zbirnih vlog oziroma zahtevkov s priloženimi zbirnimi vlogami ali zahtevki in o ugotovitvah obvesti pooblaščenega vlagatelja.
(5) Agencija obvesti pooblaščenega vlagatelja o napakah ali pomanjkljivostih v zbirnih vlogah oziroma zahtevkih. Nosilci kmetijskih gospodarstev so dolžni pooblaščenemu vlagatelju posredovati vse zahtevane dopolnitve in popravke, ta pa jih pošlje agenciji v roku, določenem v pozivu za dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je v primeru, ko vlagajo zahtevke pooblaščeni vlagatelji, deset dni.
(6) Sredstva se nakažejo neposredno nosilcu kmetijskega gospodarstva.
18. člen
(zakasnela vložitev)
Zakasnela vložitev zahtevkov ali dopolnitev zbirne vloge po 15. maju 2005 se obravnava v skladu z določili 21. člena Uredbe 796/2004/ES.
III. POGLAVJE: KONTROLE
19. člen
(skupna pravila)
Kontrole se izvajajo v skladu s splošnimi določbami iz 23. člena Uredbe 796/2004/ES, kontrole upravičenosti pa v skladu s 23. členom Uredbe 1782/2003/ES in 22. do 40. členom Uredbe 796/2004/ES.
Podpoglavje A: KONTROLE UPRAVIČENOSTI ADMINISTRATIVNE KONTROLE
20. člen
(navzkrižno preverjanje)
(1) Navzkrižno preverjanje se izvaja v skladu s 24. členom Uredbe 796/2004/ES. Agencija pri izvajanju administrativnih kontrol preverja podatke iz zbirnih vlog in ostalih zahtevkov s podatki iz zbirk podatkov ministrstva in drugih državnih organov, in sicer:
– numerične podatke parcel s podatki zemljiškega katastra na stanje z dne 1. marca 2005;
– grafično površino kmetijskih zemljišč na parceli s podatki iz DKN na stanje z dne 9. decembra 2004 in digitalno grafično kmetijsko rabo na stanje z dne 23. decembra 2004;
– podatke o vinogradih, razen površine vinogradov, s podatki registra pridelovalcev grozdja in vina z dne 31. maja 2005;
– podatke o hmeljiščih, razen površine hmeljišč, s podatki registra pridelovalcev hmelja z dne 31. maja 2005;
– podatke o intenzivnih sadovnjakih, razen površine intenzivnih sadovnjakov, s podatki iz registra pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih z dne 31. maja 2005;
– podatke o oljčnikih, razen površine oljčnikov, s podatki registra pridelovalcev oljk z dne 31. maja 2005;
– podatki o travniških sadovnjakih se v primeru, ko v zadnjem letu ni prišlo do spremembe, kontrolirajo s podatki iz zbirke podatkov o vlogah iz predhodnih let;
– podatke o govedu s podatki iz centralnega registra govedi;
– zahtevke za premijo za krave dojilje tudi s podatki evidence agencije o dodeljeni individualni kvoti za mleko in evidenco dodeljenih premijskih pravic;
– zahtevke za premijo za ovce in koze z dodeljenimi premijskimi pravicami;
– zahtevke za ukrepe PRP s podatki iz obrazca »B – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2005 – stalež živali« ter podatki iz obrazca »B1 – Oddaja/nabava živinskih gnojil za leto 2005«;
– zahtevke, ki se navezujejo na območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost s seznamom območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter z »Elaboratom območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« z dne 15. februarja 2003;
– posamezne zahtevke za ukrepe SKOP iz PRP s podatki iz naslednjih uradnih evidenc: KZO, ZVE, VVO, GRB, HAB z dne 1. marca 2005, evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških ali integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil z dne 31. maja 2005 in 31. decembra 2005;
– podatke o avtohtonih in tradicionalnih sortah sadnih rastlin s podatki iz registra pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih z dne 31. maja 2005;
– podatke o avtohtonih in tradicionalnih sortah vinske trte s podatki iz registra pridelovalcev grozdja in vina na stanje z dne 31. maja 2005;
– podatke o avtohtoni sorti hmelja s podatki iz registra pridelovalcev hmelja na stanje z dne 31. maja 2005;
– podatke o avtohtonih in tradicionalnih sortah oljk s podatki iz registra pridelovalcev oljk na stanje z dne 31. maja 2005;
– podatke o sortah, kjer je to potrebno, s skupnim katalogom sort poljščin v skladu z Direktivo Sveta (ES) št. 53/2002 z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1, z vsemi spremembami);
– podatke iz zahtevkov v primerih, ko to zahtevajo predpisi, z zbirko podatkov o vlogah in evidenco »Nadzor neposrednih plačil – baza zapisnikov« iz prejšnjih let;
– podatke o naslovu s podatki iz registra prostorskih enot;
– ime in priimek, enotno matično številko (EMŠO), davčno številko ter naslov nosilca kmetijskega gospodarstva in njegovih družinskih članov s podatki iz centralnega registra prebivalcev;
– podatke o poslovnih subjektih, s podatki iz registra poslovnih subjektov.
Kontrole, navedene v zadnjih treh alineah, se izvajajo v okviru registra kmetijskih gospodarstev in evidence subjektov.
(2) Administrativne kontrole prijavljene površine dejanske rabe v zbirni vlogi za leto 2005 in zahtevkov na površino se izvajajo na grafično površino kmetijskih zemljišč na parceli na stanje 23. decembra 2004. V primeru, ko je zahtevana površina manjša ali enaka kot je grafična površina kmetijskih zemljišč na parceli, se odobri zahtevana površina.
(3) Če je prijavljena površina dejanske rabe v zbirni vlogi za leto 2005 in na zahtevku na površino večja kot je grafična površina kmetijskih zemljišč na parceli, se zahtevek odobri na osnovi numerične površine parcele iz zemljiškega katastra. Agencija lahko za ugotovitev dejanskega stanja izvede dodatne preveritve, pri katerih uporablja tudi grafične podatke in izris prijavljenih zemljišč v uporabi, ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva posreduje z zbirno vlogo. Agencija v tem primeru zahtevek odobri na osnovi ugotovljenega dejanskega stanja. Če je tako ugotovljena površina manjša kot je zahtevana, se za razliko površin uporabijo znižanja in izključitve, opredeljene v 51. do 56. členu Uredbe 796/2004/ES.
(4) V primeru trajnih nasadov, vpisanih v registre, se za potrebe uveljavljanja ukrepov kmetijske politike upošteva površina, ugotovljena v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena, vendar odobrena površina trajnega nasada ne sme presegati bruto površine iz registra.
KONTROLE NA KRAJU SAMEM
21. člen
(splošna načela)
(1) Kontrole na kraju samem se izvajajo v skladu s 25. členom Uredbe 796/2004/ES.
(2) Na osnovi sporazuma o sodelovanju med agencijo in Inšpektoratom Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) kontrole na kraju samem izvajajo kontrolorji tehničnega oddelka inšpektorata.
(3) Agencija inšpektoratu zagotovi programsko opremo za izvedbo kontrol in dostop do vseh vnešenih vlog, kontrolorjem pa omogoči dostop do vnešenih vlog, za katere izvajajo kontrole, ter dostop do grafičnih podatkov (DOF, DKN, podatkov iz katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč ter satelitskih posnetkov), ki jih potrebujejo pri kontrolah.
(4) Pri izvajanju kontrol za pomoči za govedo in navzkrižno skladnost se lahko uporabijo tudi podatki veterinarskega nadzora. V primeru, ko veterinarski inšpektor odkrije kršitev Uredbe 1760/2000/ES (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1, z vsemi spremembami), nemudoma pošlje agenciji zapisnik o opravljenem pregledu.
22. člen
(pogostost in število kontrol na kraju samem)
(1) Pogostost kontrol na kraju samem se izvaja v skladu s 26. členom Uredbe 796/2004/ES in v skladu s PRP.
(2) Pri izboru vzorca za kontrolo na kraju samem agencija pri analizi tveganja vključi večji delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki imajo na zbirni vlogi prijavljeno nesorazmerno večjo površino dejanske rabe glede na grafično površino kmetijskih zemljišč.
(3) Skupno število kontrol na kraju samem znaša, razen če ni v drugih predpisih drugače določeno, najmanj:
– 20 odstotkov vseh kmetijskih gospodarstev, ki imajo prijavljene površine za pridelavo konoplje v skladu z 52. členom Uredbe 1782/2003/ES;
– 10 odstotkov vseh kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za pomoči za govedo;
– 50 odstotkov vseh kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za pomoč za lupinarje.
23. člen
(zapisnik o kontroli)
V primeru kontrole, opravljene na osnovi daljinskega zaznavanja, v skladu z 32. členom Uredbe 796/2004/ES, pri kateri nepravilnosti niso bile ugotovljene, podpis nosilca kmetijskega gospodarstva na zapisniku ni potreben.
24. člen
(ukrepi po kontroli na kraju samem)
Po končanem postopku kontrole na kraju samem kontrolor pošlje zapisnik o kontroli na agencijo, ki ugotovitve kontrolorja upošteva skladno z določili te uredbe. Vnos rezultatov kontrol v računalniško zbirko podatkov opravi krajevno pristojni kontrolor.
25. člen
(ugotovitev površin)
(1) Ugotovitev površin na kraju samem se izvede v skladu s 30. členom Uredbe 796/2004/ES.
(2) Ob nadzoru na kraju samem kontrolor pregleda izbrane enote ali poljine. Kot pomoč pri ugotavljanju površin lahko uporablja razpoložljive izrise prijavljenih zemljišč v uporabi, DOF, DKN, podatke iz katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč in satelitske posnetke.
(3) Površina enote dejanske rabe ali površina poljine se ugotavlja z metodami, določenimi v priročniku za kontrole na kraju samem, ki ga pripravi agencija v sodelovanju z inšpektoratom. Pri tem se ugotavlja površina, ki se dejansko uporablja.
(4) Če so vetrozaščitni pasovi, žive meje, omejki, mejice, jarki, kamnite ograje, suhozidi, razna sušila (kozolci, ostrvi ipd.) in poljske poti sestavni del tradicionalne kulturne krajine in dobre kmetijske prakse, se njihova površina šteje za dejansko uporabljeno površino, če njihova širina ne presega dveh metrov.
(5) Izvajanje ukrepov SKOP se lahko ugotavlja tudi na podlagi evidenc, ki jih določa predpis, ki ureja ukrepe Programa razvoja podeželja 2004-2006 za leto 2004.
26. člen
(daljinsko zaznavanje)
(1) Za izvedbo kontrol na kraju samem se uporabljajo tudi tehnike daljinske zaznave.
(2) Območja, ki se kontrolirajo z metodo daljinskega zaznavanja, se izbere naključno.
27. člen
(preverjanje THC pri konoplji)
Za nadzor nad vsebnostjo THC je v skladu s predpisom o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje industrijske konoplje pristojna kmetijska inšpekcija in ga izvede na najmanj 20 odstotkih vseh kmetijskih gospodarstev, ki imajo prijavljene površine za pridelavo konoplje v skladu z 52. členom Uredbe 1782/2003/ES. Kmetijska inšpekcija mora do 1. septembra 2005 agenciji poslati poročilo o rezultatih nadzora, predvsem o času vzorčenja, rezultatih analiz in morebitnih ukrepih.
28. člen
(časovni razpored kontrol na kraju samem)
(1) Za premijo za krave dojilje, ekstenzifikacijsko plačilo in ekstenzifikacijsko plačilo za krave molznice se opravi vsaj 60% minimalnega števila kontrol na kraju samem, opredeljenih v točki b) drugega odstavka 26. člena Uredbe 796/2004/ES, v obdobju obvezne reje, pri čemer mora biti opravljeno minimalno število kontrol v celoti za vsaj en ukrep.
(2) Za drobnico se vsaj 50% minimalnega števila kontrol na kraju samem v celoti opravi v obdobju obvezne reje v skladu s predpisom, ki ureja trg za ovčje in kozje meso.
29. člen
(kontrole v klavnicah)
(1) Kontrole na kraju samem v zvezi s posebno premijo za govedo in klavno premijo, vloženo v skladu s predpisom, ki ureja trg za goveje meso, izvajajo kontrolorji v klavnicah. Kontrola se izvede za najmanj 30% vseh klavnic, ki se jih izbere na osnovi analize tveganja. Kontrole zajemajo vzorec 5% skupnega števila govedi, ki je bilo zaklano v klavnici v 12 mesecih pred kontrolo na kraju samem.
(2) Kontrole iz prejšnjega odstavka zajemajo preglede dokumentov (kopija dokumenta kontrolne organizacije o masi in razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni tržni razred v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji, ali drugi ustrezni dokumenti o zakolu živali v klavnici, iz katerih morajo biti razvidni: firma, sedež in identifikacijska številka klavnice, identifikacijska številka živali, klavna številka, če obstaja, ter datum zakola) ter primerjavo s podatki v centralnem registru govedi in preverjanje zbirnikov, ki se nanašajo na potrdila o zakolu, ali podatke, ki so bili poslani drugim državam članicam Evropske unije.
Podpoglavje B: KONTROLE V ZVEZI Z NAVZKRIŽNO SKLADNOSTJO
30. člen
(kontrolni sistem v zvezi z navzkrižno skladnostjo)
(1) Za preverjanje, ali nosilci kmetijskih gospodarstev izpolnjujejo pogoje predpisanih zahtev ravnanja in dobre kmetijske in okoljske pogoje, se uporabi obstoječi administrativni in kontrolni sistem.
(2) Na osnovi sporazuma o sodelovanju med agencijo in inšpektoratom izvaja kontrole navzkrižne skladnosti na kraju samem inšpektorat.
(3) Na obrazcu »A/A1 –Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, nekateri zahtevki in izjave za leto 2005« nosilec kmetijskega gospodarstva, ki uporablja blato iz čistilnih naprav, navede številke enot rabe, na katerih uporablja to blato.
31. člen
(kontrola navzkrižne skladnosti)
(1) Kontrola navzkrižne skladnosti se izvede v skladu s členi 41. do 48. Uredbe 796/2004/ES in ob upoštevanju predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost.
(2) Za administrativno kontrolo izpolnjevanje pogoja za letni vnos dušika z živinskimi gnojili se uporabijo tudi podatki z obrazca »B – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2005 – stalež živali«, podatki iz obrazca »B1 – Oddaja/nabava živinskih gnojil za leto 2005« in površina dejanske rabe kmetijskih zemljišč prijavljena na obrazcu »C – Prijava zemljišč v uporabi za leto 2005«.
(3) Izbor vzorca za kontrolo na kraju samem se izvede na osnovi analize tveganja v skladu s 45. členom Uredbe 796/2004/ES.
IV. POGLAVJE: IZRAČUN POMOČI, ZNIŽANJA IN IZKLJUČITVE
32. člen
(ugotovitve v zvezi z upravičenostjo)
(1) Upravičenost do ukrepov se ugotavlja v skladu z določili 49. do 64. člena Uredbe 796/2004/ES.
(2) Če tudi po pozivu za dopolnitev zahtevku niso priložene vse zahtevane priloge oziroma dokazila, se nosilcu kmetijskega gospodarstva ta zahtevek zavrne.
(3) V primeru, ko za isto površino vlaga zahtevek več nosilcev kmetijskih gospodarstev in agencija to prizna kot očitno pomoto, nosilce pozove, da uredijo podatke o prijavljenih zemljiščih in če je potrebno delno ali v celoti umaknejo zahtevke na teh površinah.
(4) Če kljub pozivu iz prejšnjega odstavka nosilci kmetijskih gospodarstev podatkov ne uredijo, agencija za parcelo, na kateri za del ali celotno površino vlaga zahtevke več nosilcev kmetijskih gospodarstev, zahtevke za to parcelo vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev zavrne.
(5) Znižanja in izključitve, opredeljene v 51. do 56. členu ter 49. in 50. členu Uredbe 796/2004/ES, se v primerih iz drugega do četrtega odstavka tega člena ne uporabljajo.
V. POGLAVJE: SKUPNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
33. člen
(višja sila in izredne okoliščine)
(1) Primere višje sile in izrednih okoliščin je treba pisno sporočiti agenciji v desetih delovnih dneh od datuma, ko nosilec kmetijskega gospodarstva to lahko stori, razen če z drugimi predpisi ni drugače določeno. V primeru, ko so zaradi višje sile prizadete živali, se višja sila sporoči agenciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi in/ali nadomestitvi živali za leto 2005«, in priloži ustrezna dokazila. V primeru, ko so zaradi višje sile prizadete rastline, se to pisno sporoči agenciji in priloži ustrezna dokazila.
(2) Kot izredne okoliščine in višjo silo pristojni organ prizna zlasti naslednje primere:
a) smrt nosilca kmetijskega gospodarstva;
b) dolgotrajno delovno nesposobnost nosilca kmetijskega gospodarstva;
c) hujšo naravno katastrofo, ki je resno vplivala na kmetijske površine gospodarstva;
d) uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
e) kužno bolezen, ki je prizadela del ali vse živali nosilca kmetijskega gospodarstva.
34. člen
(odločanje o zahtevkih)
(1) O dodelitvi sredstev na podlagi vlog odloči agencija z odločbo.
(2) Zoper odločbo ali sklep agencije se nosilec kmetijskega gospodarstva lahko pritoži na ministrstvo, pritožbo pa vloži na agencijo.
35. člen
(ukrepi po odobritvi sredstev)
V primeru, ko kmetijski inšpektor ugotovi kršitev po 13. členu Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG), predlaga agenciji, da izda odločbo o vračilu nezakonito pridobljenih in nenamensko porabljenih sredstev ter o prepovedi pridobitve sredstev za dobo dveh let.
36. člen
(vračilo neupravičeno izplačanih zneskov)
(1) Neupravičeno izplačani znesek lahko agencija odtegne od plačil v okviru ukrepov iz 1. člena te uredbe, ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva prejme po datumu sklepa o vračilu.
(2) Zneskov do višine 100 evrov se ne vrača. Zneskov do višine 50 evrov, ki se nanašajo na obresti in se zahtevajo neodvisno od neupravičeno izplačanega zneska, se ne vrača.
(3) Zneski iz prejšnjega odstavka, izraženi v evrih, se upoštevajo v tolarski protivrednosti, preračunani glede na menjalne tečaje v skladu s pravnimi akti Evropske komisije.
37. člen
(prenos kmetijskih gospodarstev)
(1) Prenos kmetijskih gospodarstev se izvaja v skladu s 74. členom Uredbe 796/2004/ES.
(2) Če se kmetijsko gospodarstvo v celoti prenese z enega nosilca kmetijskega gospodarstva na drugega po vložitvi zahtevka za pomoč in preden so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev pomoči, se prenosniku pomoč ne odobri za preneseno kmetijsko gospodarstvo.
(3) Pomoč, za katero je zaprosil prenosnik, se odobri prevzemniku, če:
a) prevzemnik in prenosnik uredita spremembo v RKG;
b) prevzemnik obvesti agencijo o prenosu v roku 10 dni od izvršenega prenosa, vendar ne kasneje kot 1. septembra 2005;
c) prevzemnik predloži agenciji vsa dokazila o izvedenem prenosu;
d) so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev pomoči v zvezi s prenesenim kmetijskim gospodarstvom.
(4) Potem ko prevzemnik obvesti agencijo o prenosu kmetijskega gospodarstva skladno s točko (b) prejšnjega odstavka:
a) se vse pravice in obveznosti prenosnika, ki izhajajo iz pravnega razmerja med prenosnikom in agencijo v okviru zahtevka za pomoč, prenesejo na prevzemnika;
b) preneseno kmetijsko gospodarstvo se, če je to potrebno, šteje za ločeno kmetijsko gospodarstvo za zadevno tržno leto ali premijsko obdobje.
38. člen
(poročanje)
(1) Agencija poroča Komisiji v skladu s 74. členom Uredbe 796/2004/ES.
(2) Za govedo, za katero so bile zahtevane in odobrene premije, agencija posreduje Službi za identifikacijo in registracijo živali enkrat mesečno naslednje podatke:
– identifikacijsko številko živali,
– KMG-MID,
– vrsto zahtevane premije,
– vrsto odobrene premije.
39. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
VI. POGLAVJE: KONČNA DOLOČBA
40. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-14/2005/8
Ljubljana, dne 24. februarja 2005.
EVA 2005-2311-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik