Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

750. Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju, stran 1702.

Na podlagi 5. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa pogoje za izvajanje predpisanih zahtev ravnanja in dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (v nadaljnjem besedilu: navzkrižna skladnost) za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270, z dne 21. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1782/2003/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o nekaterih shemah podpor za kmete (UL L št. 141, z dne 30. 4. 2004, str. 18, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 796/2004/ES).
(2) Izpolnjevanje zahtev, določenih v Prilogah 1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe, se šteje kot izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti.
2. člen
(pristojni organ)
Za preverjanje izvajanja navzkrižne skladnosti je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
3. člen
(zavezanci)
Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti so vsi vlagatelji zahtevkov za neposredna plačila, ki so navedena v Prilogi I Uredbe 1782/2003/ES, in vlagatelji zahtevkov za neposredna plačila za pridelavo semenskega krompirja in oljnih buč iz predpisov, ki urejajo podporo za pridelavo semena kmetijskih rastlin in izvajanje neposrednih plačil za pridelovalce poljščin.
4. člen
(predpisane zahteve ravnanja)
Predpisane zahteve ravnanja so minimalne zahteve s področja okolja ter identifikacije in registracije živali in so določene v Seznamu predpisanih zahtev ravnanja iz Priloge 1.
5. člen
(dobri kmetijski in okoljski pogoji)
Dobri kmetijski in okoljski pogoji so minimalne zahteve o ravnanju z vsemi kmetijskimi zemljišči na kmetijskem gospodarstvu in so določeni v Prilogi 2.
6. člen
(kontrola)
(1) Kontrolo izpolnjevanja zahtev iz Prilog 1 in 2 izvaja Agencija pri najmanj 1% zavezancev iz 3. člena te uredbe na način, določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. Agencija pri izvajanju kontrole upošteva tudi ugotovljene nepravilnosti, ki jih posredujejo drugi organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov iz Priloge 1.
(2) Če Agencija pri kontroli iz prejšnjega odstavka ugotovi kršitve, upošteva seštevek ocen kršitev iz Prilog 1 in 2 ter določi odstotek znižanja neposrednega plačila. Stopnja kršitve je določena z ocenami 5, 10, 50 ali 100 za posamezno kršitev, pri čemer ocena 5 pomeni najnižjo in 100 najvišjo težo kršitve.
(3) Celotni znesek neposrednih plačil se zniža za 1%, če je vsota ocen znotraj enega standarda manjša ali enaka 99. Če je vsota ocen znotraj enega standarda enaka 100 ali večja, se znesek neposrednih plačil zniža za 3%. Standardi so določeni v Prilogah 1 in 2.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se skupno znižanje neposrednih plačil po vseh standardih izračuna po postopku, navedenem v 66. členu Uredbe 796/2004/ES.
(5) Vlagateljem, ki v programskem investicijskem obdobju 2004–2006 v skladu s predpisom, ki ureja program razvoja podeželja, vlagajo v izboljševanje določenega standarda, se v času njihove dejanske investicije ocene kršitev za ta standard ne upošteva pri določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila.
(6) Pri ukrepu »mladi kmetje« iz predpisa, ki ureja enoten programski dokument, se za standard, v katerega vlagatelji investirajo v triletnem investicijskem obdobju, ki izhaja iz poslovnega načrta, v času njihove dejanske investicije ocene kršitev ne upošteva pri določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila.
7. člen
(ohranjanje trajnih travnikov)
(1) Agencija iz prijavljenih površin na zbirnih vlogah za leto 2004 in 2005 ugotovi in izračuna razmerje med površino trajnih travnikov in površino kmetijskih zemljišč na območju Republike Slovenije v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 239/2005 z dne 11. februarja 2005 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 42, z dne 12. 2. 2005, str. 3). Ugotovljeno razmerje se v naslednjih letih ne sme zmanjšati za več kot 10%.
(2) Če se ugotovljeno razmerje iz prejšnjega odstavka zmanjša za več kot 8%, mora Republika Slovenija izvesti administrativne in druge ukrepe, ki bodo zagotovili, da se delež trajnih travnikov ne bo še naprej zmanjševal.
8. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2005/6
Ljubljana, dne 3. marca 2005.
EVA 2005-2311-0087
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti