Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

747. Program priprave sprememb in dopolnitev odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote: V2 Vrhnika-Verd, L1 Drenov Grič in L2 Log, stran 1698.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je župan Občine Vrhnika sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote: V2 Vrhnika-Verd, L1 Drenov Grič in L2 Log
I. UVOD
1. člen
Ta program priprave se nanaša na spremembe in dopolnitve odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za naslednje planske celote:
1. V2 Vrhnika-Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/00, Naš časopis, št. 270/01) – v nadaljnjem besedilu: PUP V2.
2. L1 Drenov Grič (Uradni list RS, št. 4/95; Naš Časopis, št. 271) – v nadaljnjem besedilu: PUP L1.
3. L2 Log (Uradni list RS, št. 3/95) – v nadaljnjem besedilu: PUP L2.
Tekst programa priprave, ki se nanaša na posamezno spremembo in dopolnitev, je naslovljen z oznako PUP V2, PUP L1 ali PUP L2, tekst brez oznake velja za vse tri spremembe in dopolnitve.
II. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA
2. člen
PUP V2:
Zaselek Gabrče leži na obrobju naselja Vrhnika v smeri proti Logatcu. Zaradi periferne lege in razgibanega kraškega terena z vrtačami je naselje redko pozidano. Na območju je večje število objektov »staroselcev«. Kjer je ta pozidava gostejša, se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji, na večjih prostih površinah pa z zazidalnimi načrti.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na zemljišče parc. št. 1106/3 k.o. Vrhnika, ki je novo odmerjena gradbena parcela na zadnjem dvorišču starejše hiše, na njej pa je zgrajen manjši stanovanjski objekt za potrebe družine-otroka, ki še nima gradbenega dovoljenja. Parcela se nahaja na robu območja urejanja z zazidalnim načrtom, glede na postavitev na dvorišču pa je zasnovan kot »povečava obstoječe domačije«.
 
PUP L1:
Naselje Drenov Grič leži na severnem robu Ljubljanskega barja, kjer se le-to že zajeda v obronke hribovja. Zasnova naselja je temu primerno razgibana, zanjo pa je značilno tudi večje število zaselkov in razpršenih osamljenih domačij.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na zaselek Frtica, ki se nahaja pod južnim obronkom griča Kantala, na površini med regionalno cesto RII-409 in opuščeno železni­ško traso. Gre za polkrožni niz enodružinskih hiš s pripadajočimi gospodarskimi poslopji, od katerih glavnina leži ob regionalni cesti, polkrožna kraka pa se vijeta ob poteh okoli Kantale. Oblikovalsko je zaselek heterogen: stari objekti so pritlični in grajeni v skladu z lokalno tipiko kmečkih objektov, vmes pa so vrinjeni nadstropni objekti iz 70. let prejšnjega stoletja.
Območje je komunalno urejeno.
PUP L2:
Naselje Log-Mole ima s spremembo prostorskih sestavin občinskega plana iz leta 2004 na južnem obronku pod Rosovžem opredeljeno površino za stanovanjsko gradnjo z urejanjem z lokacijskim načrtom Pod hribom v II. fazi.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev prostorskih ureditvenih pogojev te površine s planom, s tem, da se za skrajni zahodni rob opredeli urejanje s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
3. člen
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev so:
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).
– Dolgoročni in družbeni plan občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 in 1986–2000 (Uradne objave NČ, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/97 73/97, 76/98, 69/99, NČ, št. 272/01, 277/01, 304/04).
– Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, NČ, št. 292).
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika-Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/00, Naš časopis, št. 270/01).
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov grič (Uradni list RS, št. 4/95; Naš Časopis, št. 271, 7.5.01).
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 Log (Uradni list RS, št. 3/95).
III. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA PROSTORSKEGA AKTA
4. člen
PUP V2:
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je sprememba pogojev urejanja na zemljišču parc. št. 1106/3 k.o. Vrhnika znotraj območja zazidalnega načrta ter uskladitev varovanja narave in kulturne dediščine s področnimi strokovnimi podlagami.
 
PUP L1:
Predmet sprememb in dopolnitev PUP so dodatek posebnih pogojev glede oblikovanja objektov oziroma njihove višine oziroma višine kolenčnega zidu pri etažnosti P+M ter uskladitev varovanja narave in kulturne dediščine s področnimi strokovnimi podlagami.
 
PUP L2:
Predmet sprememb in dopolnitev PUP so opredelitev dveh novih območij urejanja za stanovanjsko gradnjo v skladu z namembnostjo v planu, z določitvijo načina urejanja in oblikovalskimi pogoji ter uskladitev varovanja narave in kulturne dediščine s področnimi strokovnimi podlagami.
5. člen
Spremembe in dopolnitve odlokov se v skladu s 34. členom Zakona o urejanja prostora pripravijo in sprejmejo po skrajšanem postopku, ker obravnavajo spremembe in dopolnitve, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in ki bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino ter rabo sosednjih zemljišč in objektov.
IV. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE PROSTORSKEGA AKTA
6. člen
PUP V2:
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev je površina parcele št. 1106/3 k.o. Vrhnika.
 
PUP L1:
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev je zaselek Frtica v območju urejanja L1K/1 in sicer območje S (k.o. Velika Ligojna, parc. št. 251/19, 251/12, 251/14, 251/6 in okolica), kot je opredeljeno v kartografski dokumentaciji plana – list PKN Vrhnika 17 v merilu 1:5000.
 
PUP L2:
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev je del sedanjega območja urejanja L2G/1 in sicer površina severovzhodno od občinske ceste parc. št. 2025 k.o. Log, kot je, zazidljiva za stanovanjsko gradnjo, opredeljena v kartografski dokumentaciji plana – list PKN Vrhnika 18 v merilu 1:5000.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI
7. člen
Nosilci urejanja prostora, ki so po Zakonu o urejanju prostora pristojni za dajanje smernic in mnenj ter vključeni glede na vsebino sprememb in dopolnitev, so:
1. Občina Vrhnika
2. Komunalno podjetje Vrhnika
3. Drugi nosilci, če se pri postopku priprave pokaže, da so njihove smernice in mnenja potrebni.
V skladu z 2. točko tretjega odstavka 34. člena Zakona o urejanju prostora morajo nosilci urejanja prostora v postopku izdelave prostorskega akta podati:
– pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo prostorskega akta v roku 15 dni od prejema poziva in tega programa priprave
– mnenje o upoštevanju danih pogojev v roku 15 dni po predložitvi dopolnjenega prostorskega akta
Če nosilci urejanja prostora usmeritev oziroma mnenj ne podajo v navedenem roku, se šteje, da jih nimajo oziroma da se s prostorskim aktom strinjajo.
VI. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
8. člen
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je potrebno upoštevati:
– Dolgoročni in družbeni plan občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 in 1986–2000 (Uradne objave NČ, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/97 73/97, 76/98, 69/99, NČ, št. 272/01, 277/01, 304/04).
– Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, NČ, št. 292).
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika-Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/00, Naš časopis, št. 270/01).
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov grič (Uradni list RS, št. 4/95; Naš Časopis, št. 271, 7.5.01).
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 Log (Uradni list RS, št. 3/95).
– Strokovne podlage s področja varstva kulturne de­diščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občina Vrhnika (LRZVNKD, marec 2000).
– Strokovne podlage s področja varstva naravne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občina Vrhnika (LRZVNKD, marec 2000, dopolnitev 2001).
VII. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
9. člen
Strokovne rešitve pripravi Primis Vrhnika d.d., načrtovalec sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev po izboru pobudnikov in investitorjev prostorskih aktov.
VIII. NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
10. člen
Za pripravo in sprejem tega prostorskega akta se uporabijo geodetske podlage veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev.
IX. ROK ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA OZIROMA NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
11. člen
Postopek priprave in sprejema prostorskih aktov bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– pripravljavec takoj po sprejetju programa priprave zaprosi določene nosilce urejanja prostora za pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo prostorskega akta; le-ti jih morajo podati v roku 15 dni,
– načrtovalec v najkrajšem možnem času po pretečenem roku iz zgornje alinee izdela predlog prostorskega akta (osnutek),
– župan takoj po izdelavi predloga prostorskega akta (osnutka) sprejme sklep o njegovi 15 dnevni javni razgrnitvi; sklep se objavi v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način,
– pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo; kraj in čas obravnave se navedeta v sklepu o javni razgrnitvi,
– pripravljavec takoj po končani javni razgrnitvi zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve,
– načrtovalec v najkrajšem možnem času po prejetih stališčih pripravi dopolnjene predloge prostorskih aktov (dopolnjeni osnutki),
– pripravljavec takoj po sprejetju dopolnjenega predloga prostorskega akta (dopolnjenega osnutka) zaprosi vse pristojne nosilce za mnenja; le-ti jih morajo podati v roku 15 dni,
– župan dopolnjen prostorski akt posreduje na prvo sejo občinskega sveta v sprejem,
– pripravljavec sprejet odlok prostorskega akta takoj objavi v Uradnem listu RS, objavi pa ga tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
X. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM PROSTORSKEGA AKTA
12. člen
Finančna sredstva za pripravo prostorskega akta, za stroške smernic in mnenj ter objav zagotavljajo pobudniki posameznih sprememb in dopolnitev prostorskih aktov.
XI. KONČNA DOLOČILA
13. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Program priprave se objavi tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 5/06-350-01-8/2005
Vrhnika, dne 16. februarja 2005.
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti