Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

744. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2006, stran 1692.

Na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – odl. US, 51/02), na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 89/99 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, 130/03) 28., 29. in 30. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na. redni seji, dne 28. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Trebnje za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Trebnje za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Konto Opis postavke
podkonto
-----------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                  3.589.058.172
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)               1.624.620.274
70  DAVČNI PRIHODKI                   1.214.150.000
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK              991.321.000
703  DAVKI NA PREMOŽENJE                  195.982.000
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
   STORITVE                        26.847.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI                   410.470.274
711  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
   DOHODKI OD PREMOŽENJA                 57.747.867
711  TAKSE IN PRISTOJBINE                  9.329.000
712  DENARNE KAZNI                       715.000
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
   IN STORITEV                      63.080.000
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                279.598.407
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  173.700.000
720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
   SREDSTEV                         100.000
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
   IN NEMATERIAL                     173.600.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 1.790.737.898
740  TRANSFERNI PRIHODKI DRUGIH
   JAVNOFINANČ. INSTITUCIJ               1.790.737.898
741  PREJETA SREDSTVA IZ
   DRŽAVNEGA PRORAČUNA
   IZ SREDSTEV PRORAČUNA
   EVROPSKE UNIJE
 
   II. SKUPAJ ODHODKI
   (40+41+42+43)                    3.860.793.172
40  TEKOČI ODHODKI                    836.202.593
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI
   ZAPOSLENIM                      162.193.746
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV
   ZA SOCIALNO VARNOST                  27.253.158
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE             582.364.489
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                26.000.000
409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE              38.391.200
41  TEKOČI TRANSFERI                  1.234.588.339
410  SUBVENCIJE                       24.300.000
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
   GOSPODINJSTVOM                    701.284.000
412  TRANSFERI NEPROFITNIM
   ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM              152.624.339
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI
   TRANSFERI                       356.380.000
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)             1.087.458.000
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
   SREDSTEV                      1. 087.458.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                702.544.240
430  INVESTICIJSKI TRANSFERI
   PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM                1.100.000
433  INVESTICIJSKI TRANSFERI
   PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
   KI NISO PRORAČUNSKI
   UPORABNIKI                      452.080.000
434  INVESTICIJSKI TRANSFERI
   PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM               249.364.240
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
   (I. – II.)                      -271.735.000
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
Konto Opis postavke
podkonto
-----------------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751)                            –
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)                  –
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   S SALDOM DANIH MINUS VRNJENIH
   POSOJIL (I.+IV.) – (II. + V.)                  –
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA – ZBIR OBČINA
   IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
-----------------------------------------------------------------------
Konto Opis postavke
podkonto
-----------------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)              100.000.000
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE                  100.000.000
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)            35.500.000
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                35.500.000
   IX. SPREMEMBA STANJA NA
   RAČUNIH                       – 207.235.000
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)            64.500.000
   XI. NETO FINANCIRANJE
   (VI.+VII.-VIII.-IX.=III)               271.735.000
   XII. SREDSTVA NA RAČUNIH               207.235.000
-----------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Neposredni uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, če je razpisal javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2006 za namene iz prvih dveh odstavkov tega člena sklene pogodbe do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah proračuna za leto 2006.
Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje obveznosti za najemnine in zakupnine, pogodbe o finančnem najemu in druge pogodbe o zasebnih vlaganjih v javno infrastrukturo v skladu s posebnim zakonom, pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, pogodbe o zagotavljanju prihranka energije, kjer se obveznosti pokrivajo z ustvarjenimi prihranki in pogodbe v breme namenskih sredstev EU.
Prevzete obveznosti na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v primeru investicijskih odhodkov in investicijskih transferov tudi v načrtu razvojnih programov.
5. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna in se uporablja kot sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav v rokih, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005. Dogovarjanje predplačil je možno le ob zavarovanju predplačil, ki jih določa zakon.
Vse denarne obveznosti v pogodbah, ki jih neposredni uporabniki, javni zavodi in javno podjetje, katerih ustanovitelj je občina, sklenejo za obdobje enega leta morajo biti izraženi v tolarjih in v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule. Denarne obveznosti v večletnih pogodbah se lahko valorizirajo v skladu s predpisom ministra, pristojnega za finance.
6. člen
Za potrebe likvidnosti na posameznih postavkah in o prenosu sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru podprograma uporabnik na predlog predlagateljev finančnih načrtov lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe znotraj glavnega programa neomejeno, med podprogrami pa prerazporeditve ne smejo presegati 15% obsega posameznega podprograma v sprejetem proračunu.
Prerazporeditev iz plačnih kontov na druge podskupine kontov ni možna.
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja vrednost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov največ do 20% predvidenih sredstev za posamezni projekt oziroma program.
8. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani odredbodajalca krajevne skupnosti.
9. člen
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva je v letu 2006, skupaj s prenesenimi sredstvi, oblikovana v višini 1,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 1,000.000 SIT županja in o tem obvesti občinski svet.
10. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja, njena dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski svet v skladu z ZJF.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
12. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve se izvajajo v skladu z Zakonom o javnih naročilih ter samo, če je to načrtovano v načrtu nabav in gradenj oziroma v načrtu razvojnih programov, kadar gre za investicijske odhodke oziroma investicijske transfere.
13. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča županja na predlog, za finance pristojnega organa in o tem poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče iztirjati.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 zadolži v višini 100,000.000 SIT.
Pogodbo o najetju posojila sklene županja ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
16. člen
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, lahko občina daje poroštva.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Trebnje, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča občinski svet.
Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02-2/2004
Trebnje, dne 28. februarja 2005.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti