Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

742. Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Škofljica, stran 1689.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 17. redni seji dne 15. 2. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Škofljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila, postopki in normativi za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Škofljica (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih
– da so registrirani kot pravni subjekti.
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci in osnovne šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Potrebna sredstva za izpeljavo nacionalnega programa športa določi in zagotovi občinski svet. Občinski svet uvrsti v letni program športa vse tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za občino in upošteva tradicijo, dosežke in posebnosti športa v občini.
Če sredstva, ki so na razpolago za izvedbo letnega programa, ne zadoščajo za realizacijo nacionalnega programa v posameznem letu v celoti, se v letnem programu upoštevajo prednostne naloge.
Pri določanju letnih programov, ki opredeljujejo financiranje nacionalnega programa je potrebno upoštevati prednostne naloge. Prednostne naloge so razvrščene v dve skupini. Prednost pri financiranju imajo naloge iz prve skupine, te pa so:
Prva skupina:
1. Športna vzgoja otrok mladine in študentov.
2. Vrhunski šport.
3. Gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
4. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
5. Založniška dejavnost.
6. Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov.
7. Informacijski sistem na področju športa.
8. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga.
9. Mednarodna dejavnost.
10. Delovanje društev in občinskih športnih zvez.
11. Šport invalidov.
 
Druga skupina:
1. Kakovostni šport.
2. Znanstveno raziskovalna dejavnost.
3. Športna dejavnost študentov.
4. Športno rekreativna dejavnost.
5. Velike mednarodne športne prireditve.
5. člen
Občinska uprava vsako leto izvede javni razpis, s katerim se razdelijo sredstva, namenjena sofinanciranju programov v Občini Škofljica. Razpis se objavi v občinskem glasilu.
Župan pred objavo javnega razpisa imenuje strokovno komisijo, ki pripravi predlog izbora izvajalcev programov.
Na podlagi predloga strokovne komisije župan izbere izvajalce letnega programa športa v okviru razpoložljivih sredstev za tekoče leto.
6. člen
Vrednost sofinanciranih športnih programov in nalog je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov in nalog je po pogojih, kriterijih in normativih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, izražena v točkah. Vrednost točk po posameznih programih in nalogah so različne in se določijo po sprejetem proračunu za vsako leto posebej. Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi in naloge sofinancirajo na podlagi vrednosti točk za preteklo leto.
7. člen
Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov. Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg programov, čas za realizacijo programov, pričakovane dosežke, obseg sredstev iz občinskega proračuna in druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah, oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, strokovni službi predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti pri izvedbi programov športa.
Če izvajalci ne izpolnijo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
8. člen
Izvajalci letnega programa se na izbor javnega razpisa lahko pritožijo v skladu z zakonom.
III. POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
9. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v Prilogi I in so sestavni del tega pravilnika. Spreminjajo in dopolnjujejo se glede na spremembe tekmovalnih programov oziroma sistemov nacionalnih panožnih zvez (NPZ). Dopolnila in spremembe sprejema občinski svet.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, informativno se objavi tudi v občinskem glasilu, uporablja pa se od 1. 1. 2005, hkrati preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Škofljica (Uradno glasilo Občine Škofljica št. 18/2002).
Št. 65000/02/05
Škofljica, dne 18. februarja 2005.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti