Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

739. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Šentjur, stran 1685.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter 8.in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja Občine Šentjur
I
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja
Ta program priprave določa namen, cilje ter vsebino Strategije prostorskega razvoja Občine Šentjur (v nadaljevanju: Strategija), pristojne nosilce urejanja prostora, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo prostorskega akta ter obveznosti s financiranjem prostorskega akta.
Priprava Strategije je utemeljena predvsem zaradi naslednjih vsebinskih razlogov:
– razvojne potrebe občine po novih poslovnih površinah,
– pospešitev razvoja občine v odnosu do regije in subregije,
– policentričnega razvoja naselij v občini,
– učinkovitejše načrtovanje prometne in druge infrastrukture v občini,
– pospešenega razvoja tržnega gospodarstva,
– spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi prostorskih opredelitev prostorskega razvoja občine,
– sanacija degradiranih območij,
– spremembo namenske rabe prostora.
Pravno podlago za pripravo Strategije je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), v nadaljevanju: ZureP-1, Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in Zakona o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list RS, št. 96/04).
Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZureP-1 občine pričnejo s pripravo Strategije po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije in jo morajo sprejeti najkasneje v 3 letih po sprejemu Strategije prostorskega razvoja Slovenije.
Skladno z določilom 40. člena ZVO je občina z vlogo št. 354-19-38/2004 z dne 10. 11. 2004 obvestila Ministrstvo za okolje RS (MOP) o nameri priprave strategije prostorskega razvoja Občine Šentjur. Na podlagi zaprosila je MOP Občini Šentjur z odločbo št. 354-19-38/2004 dne 25. 1. 2005 seznanilo, da je v postopku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Šentjur treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Občina Šentjur je že 24. marca 2004 opravila konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi krajevnih skupnosti, gospodarstva in drugih, ki so izkazali interes za načrtovanje strateškega razvoja občine. Tako se je pridobilo ogrodje in izhodišča za nadaljnje aktivnosti in usmeritve.
2. Predmet in programska izhodišča in cilji Strategije
Predmet Strategije je opredelitev izhodišč in vizije prostorskega razvoja občine ter usmeritev razvoja dejavnosti v prostoru in določitev rabe prostora tako, da bodo zagotovljeni pogoji za usklajen in vzdržen prostorski razvoj na območju občine. Strategija izhaja iz upoštevanja in usklajevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja.
2.1 Programska izhodišča Strategije so:
– upoštevanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije
– skladen razvoj občine po načelih trajnostnega razvoja, v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami,
– vzdržen prostorski razvoj, usklajen z razvojnimi in poselitvenimi potrebami,
– upoštevanje razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanje prostora,
– usmerjanje prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravne in kulturne dediščine,
– povezovanje posameznih območij znotraj občine, povezovanje občinskega prostora s sosednjimi občinami in povezovanje občin s širšim regionalnim prostorom,
– spodbujanje in razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo ter omogočanje možnosti za športno in kulturno dejavnost; zagotavljanje prebivalcem naselij in njihovega zaledja vsaj možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje in druženje,
– zagotavljanje zadostne in dostopne oskrbe z družbenimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi, ne glede na obseg svojega gravitacijskega območja.
2.2 Cilji Strategije so:
– prostorska ureditev prometa mesta Šentjur (skozi mesto Šentjur potekajo glavne prometne povezave proti Šmarju, Rogaški Slatini in Kozjem, zato je potrebno zagotoviti lokacijo navezovalne ceste Dramlje–Šentjur in naprej proti Kozjanskemu območju vse do Posavja);
– zagotovitev novih površin za stanovanjski namen;
– zagotovitev površin za potrebe širitve in posodobitve kmetijske proizvodnje oziroma perspektivnih kmetij;
– zagotovitev novih površin za potrebe gospodarstva;
– sanacija degradiranih območij;
– sprememba rabe gozdnih zemljišč v kmetijska – obdelovalna zemljišča;
– vračanje plansko opredeljenih nepozidanih stavbnih zemljišč osnovni namenski rabi, zaradi neprimernega terena (plazovita in poplavna območja) oziroma zaradi želje lastnikov zemljišč in
– uskladitev načinov urejanja posameznih območij z ve­ljavno zakonodajo.
3. Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje Strategije je območje Občine Šentjur.
4. Nosilci urejanje prostora, ki dajejo smernice in mnenja in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategije
4.1 Nosilci urejanje prostora, ki morajo pred začetkom izdelave Strategije podati smernice in strokovne podlage za njeno pripravo, k dopolnjenemu predlogu Strategije pa mne­nje so:
1. Ministrstvo za okolje:
– področje poselitve,
– področje varstva okolja,
– področje ohranjanja narave,
– področje upravljanja z vodami,
– področje mineralnih surovin;
2. Ministrstvo za promet:
– Direktorat za civilno letalstvo,
– Direktorat za železnice,
– Javna agencija za železniški promet,
– Direkcija RS za ceste,
– Direkcija Republike Slovenije za ceste,
3. Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano:
– področje kmetijstva,
– področje gozdarstva,
4. Ministrstvo za obrambo:
– Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine;
6. Ministrstvo za informacijsko družbo;
7. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije;
8. Ministrstvo za notranje zadeve;
9. Ministrstvo za gospodarstvo;
– področje energetike,
– področje notranjega trga-blagovne rezerve,
10. Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj;
11. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje;
12. Zavod Republike Slovenije za gozdove, Območna enota Celje;
4.2 Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategije so:
– Občinski svet Občine Šentjur,
– Odbor občinskega sveta Občine Šentjur za okolje in prostor,
– Župan Občine Šentjur,
– Strokovne službe občinske uprave Občine Šentjur
– Krajevne skupnosti v Občini Šentjur,
– Eles d.o.o.
– Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.;
– Elektro Celje d.d.;
– Geoplin Ljubljana d..d;
– Adriaplin Ljubljana d.d.;
– Telekom Slovenije d.d.;
– Elektro Turnšek – CATV;
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
Prej navedeni subjekti sodelujejo pri pripravi in sprejemanju planskega akta s podajo smernic za načrtovanje po 29. členu in podajo mnenja na predlog planskega akta po 33. členu ZureP-1, v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljavca.
5. Način pridobitve strokovnih podlag
Na podlagi strokovnih podlag se analizira stanje, ugotovijo in izpostavijo problemi ter na tej podlagi pripravijo osnove za odločitve v Strategiji. Strokovne podlage je treba v postopku priprave prostorske strategije izdelati v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04) in do tiste stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve na strateškem nivoju.
5.1 Strokovne podlage pripravljavca (zagotovi pripravljavec sam):
Pri izdelavi Strategije je treba upoštevati naslednje že izdelane strokovne podlage:
– Prometna študija Šentjurja, PNZ Projekt nizke zgradbe d.o.o, št. proj. 12-1036, maj 2004,
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Šentjur za obdobje 1986 do 2000 – dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 116/02, 124/03 – popravek in 18/04),
– Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur, februar 2005,
– Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Občine Šentjur (za obdobje 2005-2017), februar 2005.
Pripravljavec lahko pridobi tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage (za urbanistične in krajinske zasnove), za katere se v postopku priprave Strategije ugotovi, da so pomembne pri obravnavi problematike in za odločitev o prostorskem razvoju občine.
5.2 Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora:
Posamezni nosilec prostora v skladu s tem programom priprave pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, s katerimi razpolagajo so pred­vsem podatki in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti, predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi ter drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
Strokovne rešitve nosilcev urejanja prostora se izdelovalcu posredujejo natisnjeno in v digitalni obliki.
Strokovne rešitve morajo biti izdelane v skladu s 30. členom ZureP-1.
6. Način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage za pripravo strategije pridobi pripravljavec.
7. Roki za pripravo strategije
7.1 Prva prostorska konferenca
Prostorsko konferenco pripravljavec skliče in vodi v skladu z 28. členom Zurep-1.
Dne 24. marca 2004 je občina izvedla 1. prostorsko konferenco z namenom, dase pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec v skladu z ZureP-1 objavil v sredstvih javnega obveščanja; na radiu Štajerski val, Radio Celje, Novem tedniku in dnevniku Večer.
7.2 Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
Pripravljavec po sprejemu in objavi programa priprave, pozove nosilce urejanja prostora iz 3. točke tega programa, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
7.3 Druga prostorska konferenca
Zbor druge prostorske konference skliče in vodi pripravljavec najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.
7.4 Javna razgrnitev in obravnava prostorskega akta
Po sprejemu sklepa župana o javni razgrnitvi se predlog Strategije javno razgrne za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo predloga. O pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve, pripravljavec vodi zapisnik, o njih zavzame stališče ter zagotovi, da se prostorski akt dopolni v skladi s stališči do pripomb in predlogov. Stališča sprejme župan.
7.5 Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve predloga Strategije in pozove pristojne nosilce urejanja prostora iz 3. točke programa, da v roku 30 dni dajo mnenja k dopolnjenem predlogu Strategije.
7.6 Sprejem Odloka o Strategiji
Občina Šentjur posreduje dopolnjen predlog Strategije v sprejem Občinskemu svetu Občine Šentjur. Sestavni del gradiva so stališča s pripombami in predlogi iz javne obravnave in javne razgrnitve ter priporočila prostorske konference. Občinski svet sprejme Strategijo z odlokom.
7.7 Potrditev in objava Strategije
Pred objavo Odloka o Strategiji Občine Šentjur je treba sprejeti prostorski akt poslati ministru za prostor v potrditev. Minister za prostor v 15 dneh od prejema vloge ugotovi, ali je vloga popolna in v skladu z 69. členom ZureP-1 s sklepom potrdi skladnost Strategije Občine Šentjur z ZureP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države. Potrjen Odlok o Strategiji Občine Šentjur, občina objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za prostor o potrditvi.
Roki za pripravo prostorskega akta, predvidenem v programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.
8. Financiranje priprave Strategije
Finančna sredstva za pripravo in sprejem Strategije ima pripravljavec v proračunu za leto 2004 in 2005 predvidena na proračunski postavki 611.
II
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-12/2004-100
Šentjur, dne 21. februarja 2005.
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti