Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

729. Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu v Občini Mislinja, stran 1678.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu, (Uradni list RS, št. 22/98) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02 in 114/04) je Občinski svet občine Mislinja na 20. seji dne 27. 1. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
za vrednotenje programov športa v javnem interesu v Občini Mislinja
V Pravilniku za vrednotenje programov športa v javnem interesu v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 121/04), se na koncu akta Priloga »Vsebina in obseg programov športa v javnem interesu v Občini Mislinja«, spremeni in dopolni, tako da se glasi:
Letni program športa v letu 2005, ki jih sofinancira Občina Mislinja
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov – 5,300.000 SIT:
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
  – redna dejavnost, Zlati sonček, plavalno opismenjevanje, počitniški programi,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
  – redna dejavnost, Zlati sonček, Krpan, plavalno opismenjevanje, šolska športna tekmovanja, počitniški programi,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
  – redna dejavnost,
– interesna športna vzgoja mladine,
  – redna dejavnost, plavalno opismenjevanje, počitniški programi,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
  – redna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
  – redna dejavnost,
– počitniška dejavnost otrok in mladine;
2. Kakovostni in vrhunski šport – 900.000 SIT:
– redna dejavnost,
– spremljanje pripravljenosti športnikov – kategorizirani posamezniki;
3. Športna rekreacija – 1,100.000 SIT;
4. Šport invalidov – 100.000 SIT;
5. Športne in mednarodne prireditve – 400.000 SIT;
– prireditve izvajalcev programov športa;
6. Razvojne in strokovne naloge športa – 200.000 SIT:
– Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
7. Delovanje društev in njihovih zvez – – SIT;
8. Športni objekti – 4,000.000 SIT:
– vzdrževanje športnih objektov in naprav,
– investicije v novogradnje.
 
Programi športa v javnem interesu
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Ponudba športnih programov za otroke in mladino v Občini Mislinja zajema preko 11 različnih programov športa.
V programe interesnih dejavnosti se vključuje okoli 70 otrok in mladih, v programe za nadarjene otroke in mladino pa okoli 110 otrok in mladih.
Vrednost celotnega programa je 5,300.000 SIT.
1.1. Program Zlati sonček, Krpan
Izvajanje programa Zlati sonček, Krpan in plavalnega opismenjevanja je opredeljeno kot prioriteta na nacionalnem nivoju. Programi, kot so Zlati sonček in Krpan, so prvi koraki otroka v svet športa. Dobra organizacija, strokovno delo, brezhibna izpeljava programa in posameznih dejavnosti, so pogoj za oblikovanje pozitivnega odnosa do športa pri otroku in kasneje odraslemu.
Celoten projekt je zasnovan kot strokovno načrtovana športna ponudba v različnih starostnih obdobjih od petega leta naprej. Program ni usmerjen v tekmovalnost, večji poudarek je na igri in zdravemu načinu življenja.
Program se izvaja v osnovnih šolah in enotah vzgojno varstvenega zavoda.
Ciljna populacija: Program je namenjen predšolskim otrokom in šoloobveznim otrokom do 6. razreda (devetletne) osnovne šole.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– propagandno gradivo,
– knjižice, diplome, medalje in priznanja,
– zaključna prireditev.
Vrednost programa je 80.000 SIT.
1.2. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesne dejavnosti so za otroke, najpogosteje prvi, strokovno vodeni programi športa. Od tega prvega stika s športom, je v veliki meri odvisno nadaljnje ukvarjanje in vključevanje v športne dejavnosti.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira za programe redne vadbe:
– strokovni kader,
– najem objekta za 60 ur programa na skupino 20 otrok.
Vrednost programa je 270.000 SIT
1.3. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Program je v zgodnejšem razvojnem obdobju otrok, namenjen razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posameznih športov, kasneje pa mladim, ki v športu nimajo ambicij dosegati visokih rezultatov ali pa za to nimajo ustreznih sposobnosti, nudi možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti.
Programi interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo izvajalci izven šole, dopolnjujejo in širijo ponudbo programa interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo šole. Pomembna prednost teh programov je njihova vertikalna prehodnost. Otroke in mladino, ki imajo potrebno nagnjenost in sposobnosti, usmerjajo v nadaljnjo vadbo v programih za nadarjene otroke in mladino.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi:
– redne vadbe:
  – strokovni kader,
  – uporaba objekta za 80 ur programa na skupino 20 otrok.
Vrednost programa redne vadbe 800.000 SIT.
1.3.2. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi športa za nadarjene otroke, so namenjeni mladim, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti za doseganje vrhunskih rezultatov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– uporaba objekta,
– strokovni kader,
– meritve in spremljanje treniranosti,
– nezgodno zavarovanje.
Vrednost programa je 2.500.000 SIT.
1.3.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V tem obdobju je za otroke in mladino s posebnimi potrebami športna dejavnost namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Športna aktivnost pozitivno vpliva na socializacijo, izboljšuje psihomotorične sposobnosti ter splošno kvaliteto življenja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi
– redne vadbe:
  – strokovni kader,
  – uporaba objekta za 80 ur programa na skupino 10 otrok.
Vrednost programa je 100.000 SIT.
1.4. Športna vzgoja mladine
1.4.1. Interesna športna vzgoja mladine
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi
– redne vadbe:
  – strokovni kader
  – uporaba objekta za 80 ur programa na skupino 20 otrok
Vrednost programa redne vadbe 300.000 SIT.
1.4.2. Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi športa za nadarjeno mladino, so namenjeni mladim, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti za doseganje vrhunskih rezultatov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– uporaba objekta,
– strokovni kader,
– meritve in spremljanje treniranosti,
– nezgodno zavarovanje.
Vrednost programa je 900.000 SIT.
1.4.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi
– redne vadbe:
  – strokovni kader,
  – uporaba objekta za 80 ur programa na skupino 10 otrok.
Vrednost programa je 100.000 SIT.
1.4.4. Počitniški programi za otroke in mladino
Vrednost programa je 250.000 SIT.
 
2. Kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport zajema priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program rekreacije ne zadovoljuje.
Vrhunski šport zajema športne ekipe in posameznike, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda in tudi tekmujejo na tem nivoju.
Programe kakovostnega in vrhunskega športa izvajajo predvsem klubi in društva in predstavlja nadgradnjo programov za nadarjene otroke in mladino. Kakovostni in vrhunski šport je pomemben element pozitivne identifikacije (socialne) za mlade in tudi eden najboljših načinov promocije občine.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– program redne vadbe,
– redna tekmovanja
– spremljanje pripravljenosti
Vrednost programa je 800.000 SIT.
2.1.1. Kategorizirani posamezniki
Vrednost programa je 100.000 SIT.
 
3. Rekreativni šport
Rekreativno se s športom v Občini Mislinja ukvarja okoli 8% občanov. Podatek zajema predvsem redno aktivne. Lahko ugotovimo, da se v primerjavi s povprečjem v Sloveniji, v Mislinji redno z rekreacijo ukvarja trikrat manj občanov.
Rekreacija pomembno vpliva na celostni zdravstveni status posameznika, humanizacijo in kvaliteto življenja, zato je nujno tudi temu segmentu športa posvetiti potrebno pozornost.
Iz javnih sredstev sofinanciramo programe, ki jih izvajajo klubi in društva ter drugi dejavniki na področju športa.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– uporaba objekta za 80 ur programa na skupino 20 udeležencev,
– strokovni kader za največ 30 pohodov na skupino 15 udeležencev,
– uporaba objekta, stroški organizacije in propagandni material za rekreacijska liga tekmovanja.
Vrednost programa je 1,100.000 SIT
 
4. Šport invalidov
Šport in rekreacija pomenita pomemben dejavnik pri ohranjanju gibalnih sposobnosti, resocializaciji in revitalizaciji invalidov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– uporaba objekta za 80 ur programa na skupino 10 udeležencev
– strokovni kader
– sodelovanje na tekmovanjih izven občine
Vrednost programa je 100.000 SIT.
 
5. Športne prireditve
Prireditve so pomembne z več vidikov: kot promocija športa samega, predstavitev in afirmacija kluba-društva, športno – turistična predstavitev kraja,…
V letu 2005 bomo izvajalcem programov športa v javnem interesu, sofinancirali predvsem prireditve namenjene vzpodbujanju občanov v vključevanje v športne aktivnosti in prireditve širšega pomena ter tradicionalne prireditve.
Vrednost programa izvajalcev je 400.000 SIT.
 
6. Strokovne naloge
6.1. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov
Klubi-društva, ki se vključujejo v tekmovalni sistem, strokovnosti pri delu z športniki večinoma ne posvečajo dovolj pozornosti, še posebej pa to velja klube-društva, ki ponujajo rekreativne programe športa.
Pridobljeno znanje je potrebno vseskozi obnavljati in dopolnjevati, zato je potrebno usposabljanju posvetiti večjo pozornost in opozoriti izvajalce programov športa, da so tudi po zakonu dolžni izpolnjevati pogoj usposobljenosti.
Vrednost programa je 200.000 SIT
 
7. Vzdrževanje športnih objektov in naprav
Večina objektov občinskega pomena na področju športa, je v upravljanju šol(e) (šolske telovadnice in igrišča), sredstva za vzdrževanje pa se oblikujejo v okviru sredstev za šolstvo, oziroma skozi najemnine. Za ostale objekte, predvsem otroška igrišča, univerzalne ploščadi,,… se sredstva oblikujejo v okviru sredstev za šport.
 
8. Investicije v novogradnje in obnove
Občina bo sofinancirala projekte novogradenj in obnove športnih objektov.
Vrednost 4,000.000 SIT
 
Št. 65000-0001/2005
Mislinja, dne 31. januarja 2005.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti