Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

722. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice, stran 1674.

Na podlagi 12. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) ter 10. in 33. člena Statuta Občina Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01), je Občinski svet občine Jesenice na 23. seji dne 27. 1. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/00 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98, 41/99 in 113/04) in v skladu z odločitvami družbenega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/89, 4/90 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 26/91, 1/93, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99, 113/04) ter zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice (Uradni list RS, št. 119/02) sprejemajo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice je izdelal Atelje PRIZMA, d.o.o., Jesenice pod št. 352-6/04 ter obravnavajo ureditveno območje J2/M1, ki je namenjeno za različne gospodarske in upravne dejavnosti.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice iz 1. člena obsega tekstualni del in grafični del.
Tekstualni del obsega:
1. Odlok z obrazložitvijo,
2. Soglasja pristojnih organov in organizacij k spremembi in dopolnitvi ZN.
Grafični del obsega:
1. Izrez iz grafičnega dela plana
2. Namenska raba M 1:2000 z vneseno številko naravne vrednote,
3. Načrt parcelacije M 1:2000 z vnesenimi spremembami podatkov o višini.
Ostali grafični in kartografski del ter idejne rešitve komunalnih naprav in prometnih omrežij se ne spreminja, zato se spremembe in dopolnitve ZN obravnavajo po skrajšanem postopku.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
3. člen
Spremeni se peti odstavek 3. člena tako, da se glasi:
Območje Poslovne cone Jesenice je velikosti 295.417 m2 oziroma ca. 29,5 ha.
4. člen
Spremeni se prvi stavek drugega odstavka 7. člena tako, da se glasi:
Zaradi fleksibilnosti so določeni za posamezne parcele (1–10 in 16–26), ki jim ZN določa osnovno namembnost (proizvodnja), naslednji parametri:
Spremeni se tretja alinea drugega odstavka 7. člena tako, da se glasi:
– višinski gabariti posameznih objektov v območju C (11–15 in 27–29) in sicer od 8–11 m ter odstopanji (2–10% objekt lahko presega določeno višino, vendar ne več kot je določena maksimalna višina 14 m – silosi), izjema so morebitni dimniki;
Doda se nova četrta alinea drugega odstavka 7. člena, ki se glasi:
– višinski gabariti posameznih objektov v območjih C (1–10 in 16–26) in sicer od 11–17 m, izjema so morebitni dimniki.
5. člen
V 9. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
Predvidi in uredi se skupna lokacija ali več manjših lokacij, kjer bi se omogočila ponovna postavitev spominskih plošč za dogodke iz obdobja 2. svetovne vojne, ki so bile pred desetletjem ob porušitvi železarniških objektov odstranjene in shranjene v muzeju na Jesenicah, in sicer predvsem na naslednjih lokacijah:
1. južno od objekta občine (na zelenici)
2. zahodno od parkirišča za tovorna vozila (na zelenici)
3. severno od parkirišča za tovorna vozila (na zelenici)
4. ob vhodu v cono pri Rotomatiki (na zelenici med drevoredom).
6. člen
V 12. členu se na koncu dodata nova odstavka, ki se glasita:
Ohranjanje narave
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve in izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Poslovna cone Jesenice, (ZRSVN, OE Kranj, oktober 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Jesenice.
Konkretne varstvene usmeritve – Sava Dolinka (evid. št. 268).
Na območju naravne vrednote je potrebno pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov upoštevati tudi naslednje konkretne varstvene usmeritve:
– Ohranja se obrežna vegetacija in se še dodatno zasadi z avtohtonimi vrstami (vrbe).
– Vse objekte in naprave je potrebno ustrezno komunalno urediti (priključek na kanalizacijo in čistilno napravo).
– Vodotok se ureja sonaravno (Neravne oziroma razgibane kamnite zložbe brez vidnega betona, ki omogočajo vrtinčenje vodnega toka in prezračenje vode. Oporni zidovi niso zaželeni. Ob morebitnem urejanju obrežja je potrebno upoštevati princip renaturiranja struge – posnemanje meandrov s skupinami skal ali z večjimi skalami samicami za razgibavanje vodnega toka struge, ki hkrati omogoča nastajanje novih prodišč, ki so podlaga za nastajanje novih biotopov, kar prispeva k večji biotski pestrosti območja),
– Naravni meander na jugozahodnem robu območja urejanja se v primeru urejanja struge ohranja.
– Gradbenega in izkopanega materiala (prod, zemlja, jalovina, že deponiran material) se ne odlaga v strugo, ampak se odpelje na za to urejeno deponijo.
– Sanirajo se neurejene deponije na območju urejanja, kot tiste, ki segajo na območje naravne vrednote (izcedne vode in meteorne vode je potrebno predhodno očistiti pred izlivom v vodotok).
– Ohranijo se prodišča v strugi, tako sveža prodišča, kot tista, ki se zaraščajo z vegetacijo zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti območja.
Evidenčna številka naravne vrednote Save Dolinke – 268 se vnese tudi v grafični del.
III. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice so stalno na vpogled pri pristojnem organu za urejanje prostora Občine Jesenice in Upravne enote Jesenice.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem li­stu Republike Slovenije.
Št. 352-6/2004
Jesenice, dne 3. februarja 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti