Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

721. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2005, stran 1672.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01, 135/04) je Občinski svet občine Idrija na 17. redni seji dne 17. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Idrija za leto 2005
1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Idrija za leto 2005 se določajo višina proračuna Občine Idrija za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in obveznostmi.
3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega proračuna.
V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter nakup kapitalskih naložb.
Občinski proračun za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  Skupaj prihodki                  2.052,873.000
II.  Skupaj odhodki                  2.326,281.000
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)        –273,408.000
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                 23,280.000
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                       20,500.000
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   sprememba kapitalskih deležev             2,780.000
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)           –270,628.000
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje                    121,720.000
IX.  Odplačila dolga                   28,402.000
X.  Neto zadolževanje                  93,318.000
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih                     –177,310.000
XII. Stanje prihodkov iz leta 2004            177,310.000
4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo namenski prihodki proračuna, ki so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– sredstva proračunskega stanovanjskega sklada,
– turistična taksa,
– komunalna taksa,
– donacije fizičnih in pravnih oseb za tekočo porabo in investicije,
– taksa za obremenjevanje vode,
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– renta za odlagališče odpadkov,
– pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
– komunalni prispevek,
– prispevki in doplačila fizičnih in pravnih oseb za izvajanje programov investicijskega značaja,
– tekoči in investicijski transferi neposrednim proračunskim uporabnikom (krajevnim skupnostim).
5. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko občinski svet na predlog župana odloči, da se dodatna sredstva namenijo iz druge postavke proračuna.
Kolikor zaradi prenosa sredstev med postavkami ni ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki začasni prerazporeditvi župan.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 9,770.000 SIT. Uporablja se za namene opredeljene v prvem odstavku 107. člena Statuta Občine Idrija.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 1. točke prvega odstavka 107. člena Statuta Občine Idrija do višine 1,000.000 SIT za posamezen namen odloča župan.
8. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije občinskega proračuna za posamezen namen odloča župan.
9. člen
Namenska sredstva iz sredstev državnega proračuna, vključno s sredstvi sofinancerjev, se smejo porabiti izključno za prejete namene.
V primeru nerealizacije namenskih sredstev iz prvega odstavka tega člena se posamezne predvidene postavke proračuna ne realizirajo oziroma se realizirajo v obsegu prejetih sredstev.
10. člen
Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbenih del, lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila le, če je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega naročila v skladu z zakonom o javnih naročilih.
Župan lahko izvede javno naročilo le, če je predmet javnega naročila zajet v proračunu občine.
11. člen
Župan občine odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja na podlagi Odloka o predkupni pravici do vrednosti 10,000.000 SIT, nad tem zneskom pa občinski svet.
12. člen
Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enakomerno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti.
Sredstva za nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje se praviloma nakazujejo trimesečno.
Ob slabi likvidnostni situaciji proračuna župan lahko začasno zmanjša ali ustavi izvajanje posameznih postavk proračuna, ki direktno ne ogrožajo izvajanja nalog na posameznem področju.
13. člen
Sredstva za sofinanciranje programov posrednih proračunskih porabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna, računa za izvršeno nalogo ali z dotacijami na podlagi sklenjene pogodbe.
14. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.
O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja Občine Idrija.
15. člen
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Idrija, se smejo zadolževati le s soglasjem Občine Idrija.
16. člen
Župan lahko dolžniku do višine 250.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
17. člen
Vsi uporabniki proračuna ter druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina Idrija, so dolžni oddajati javna naročila v skladu z zakonom o javnih naročilih.
Sredstva za blago, gradbena dela in storitve, ki so predmet javnega naročila, se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije, iz katere je razvidno, da je bil izveden postopek v skladu z zakonom o javnih naročilih.
18. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan ali od njega pooblaščena oseba v občinski upravi.
19. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del proračuna občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle. Pravni posel, ki presega vrednost 3,6 milijone SIT, je veljaven le ob predhodnem pisnem soglasju župana.
20. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni finančno-računovodski službi občine Idrija predložiti poročila o namenski porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do 31. marca.
21. člen
Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljena s tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s področja javnih financ.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-0001/2004
Idrija, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti