Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

717. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (skrajšani postopek), stran 1668.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) v nadaljevanju: »ZureP-1«) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – prečiščeno besedilo) župan sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (skrajšani postopek)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov
Urbanistično načrtovanje mesta Črnomelj temelji na določilih prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Črnomelj in na prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje in Blatnik ter posameznih izvedbenih načrtih.
Zaradi novih interesov, ki se odražajo v prostoru in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine je potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve obstoječih prostorsko ureditvenih pogojev. Na podlagi 34. člena ZureP-1 se bo postopek sprememb in dopolnitev izvedel po skrajšanem postopku. Obravnavana območja so: del območij S4/3-2a, S7/5, T5/1-2a, Cd 2/5 in S11/2 ter morebitni drugi manjši popravki tekstualnega dela odloka.
2. Predmet in programska izhodišča s/d PUP ter ureditveno območje
Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL, št. 14/90, Uradni list RS, št. 57/98, 69/00, 135/03, 63/04) – (v nadaljevanju: s/d PUP). Obravnavana območja so:
– del območja S4/3-2a individualne stanovanjske gradnje, ki se zajeda v območje večstanovanjske gradnje – določijo se dodatna merila in pogoji za posege v prostor,
– v območjih T5/1-2a ter S11/2 se spremeni podrobnejša namenska raba,
– v območju S7/5 se spremeni del teksta odloka dodatnih meril in pogojev za posege v prostor,
– morebitni drugi manjši popravki tekstualnega dela odloka.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi s/d PUP
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave s/d PUP podati smernice za pripravo, k dopolnjenemu predlogu s/d PUP pa mnenje so:
– JP Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Občina Črnomelj – področje lokalnih cest;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – področje telekomunikacij in zvez;
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto;
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo:
– Krajevna skupnost Črnomelj, Kolodvorska 34, p. Črnomelj,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave s/d PUP pokazalo, da so tangirani.
Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu s 34. členom ZureP-1 v roku 15 dni od prejema programa priprave podati pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb oziroma dopolnitev prostorskega akta, v roku 15 dni po predložitvi dopolnjenega predloga pa mnenje k s/d PUP, sicer se šteje, da se z njim strinjajo.
Postopek priprave s/d PUP vodi pripravljavec Občina Črnomelj, občinska uprava, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Trg svobode 3, Črnomelj.
S/d pripravlja načrtovalec, ki mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. člena ZureP-1 in se izbere z zbiranjem ponudb.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi s/d PUP je treba upoštevati veljavno plansko in drugo prostorsko dokumentacijo, prav tako pa tudi predhodno pripravljene strokovne podlage, ki jih zagotovi občina. Pri pripravi s/d PUP se uporabijo digitalni katastrski načrt, digitalni orto foto, digitalni topografski načrt ter druge geodetske podlage.
5. Obveznosti financiranja priprave s/d PUP
Sredstva za pripravo s/d PUP in strokovnih podlag se zagotovijo iz proračuna občine Črnomelj.
Št. 35003-17/2002
Črnomelj, dne 25. februarja 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti