Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

711. Odlok o prazniku občine in podeljevanju priznanj Občine Brezovica, stran 1664.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) in 69. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) Občinski svet občine Brezovica sprejema
O D L O K
o prazniku občine in podeljevanju priznanj Občine Brezovica
1. člen
S tem odlokom se opredeli občinski praznik, njegovo praznovanje kot tudi pogoji, postopek, način podeljevanja nagrad, njihova oblika in način vodenja evidence podeljevanja priznanj Občine Brezovica (v nadaljevanju: občina).
OBČINSKI PRAZNIK
2. člen
Praznik Občine Brezovica je 4. oktober.
3. člen
Občina obeležuje svoj praznik s slavnostno sejo in podelitvijo občinskih priznanj ter drugimi prireditvami.
4. člen
Priznanje občine je najvišje priznanje za dosežke.
Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
Priznanje se lahko podeli tudi posmrtno.
5. člen
Priznanja občine so:
– Naziv častni občan,
– Grb,
– Priznanje.
6. člen
V posameznem letu občina praviloma podeli:
– en Naziv častni občan,
– en Grb ter
– tri Priznanja.
7. člen
Najvišje občinsko priznanje je Naziv častni občan in se posamezniku lahko podeli samo enkrat.
Priznanja – Grb in Priznanje se lahko podeli: posameznikom, skupinam, organizacijam in skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom ter drugim pravnim osebam.
Priznanja – Grb in Priznanje se lahko podeli tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno obiščejo občino.
ČASTNI OBČAN
8. člen
Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu Republike Slovenije ali državljanu tuje države, ki ima zaradi svojega dolgoletnega dela izjemne zasluge za napredek in za dosežke na področju znanosti, kulture ali na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k izjemnemu razvoju in napredku ter trajnemu ugledu občine.
9. člen
Z nazivom Častni občan se dobitniku podelijo naslednje častne pravice:
– je vabljen in ima prost vstop na vse prireditve ter znanstvene, strokovne in sorodne posvete in simpozije, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje občina,
– brezplačno prejema vse publikacije, ki jih izdaja ali pri njihovi izdaji sodeluje občina,
– je vabljen na različne sprejeme, ki jih prireja občina,
– je vabljen na svečane seje občinskega sveta občine.
Ob podelitvi naziva Častnega občana se izdela umetniško izdelana listina z besedilom sklepa, s katerim je priznanje podeljeno.
Za častne pravice skrbi občinska uprava.
10. člen
Naziv Častnega občana se lahko prejemniku odvzame:
– če se ugotovijo okoliščine ali dejstva nečastne narave, ki so bile neznane ali zamolčane ob podelitvi naslova častnega občana, bi pa odločilno vplivale na podelitev, če bi bila takrat znana,
– če je dobitnik s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove pravice in svoboščine.
Pobudo za odvzem naziva častnega občana lahko občinskemu svetu podajo predlagatelji za podelitev občinskih priznanj, ki so navedeni v 15. členu tega odloka.
O odvzemu naziva odloča občinski svet na podlagi mnenja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
GRB
11. člen
Grb se podeli fizičnim ali pravnim osebam za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj občine.
PRIZNANJE
12. člen
Priznanje se podeli fizičnim ali pravnim osebam za pomembne dosežke v krajšem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
13. člen
Grb in Priznanje sta umetniško oblikovana s podobo grba Občine Brezovica v sredini.
Listini podpiše župan.
POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
14. člen
Priznanja podeli občinski svet praviloma enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Priznanje občine v primeru drugega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 7. člena tega odloka se lahko podeli brez javnega razpisa. O podelitvi priznanj brez javnega razpisa odloči občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
15. člen
Predlog za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične osebe s stalnim prebivališčem oziroma pravne osebe s sedežem v občini.
Predlagatelj kandidata za priznanje ne more predlagati kot kandidata za priznanje samega sebe.
Kandidat za občinsko priznanje ne more biti občan, dokler aktivno opravlja funkcijo člana občinskega sveta, člana nadzornega organa ali funkcijo župana.
16. člen
Razpis za podelitev priznanj objavi komisija enkrat letno v občinskem glasilu, najkasneje pa 90 dni pred občinskim praznikom. Razpis ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 90 dni.
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
1. kdo podeljuje priznanja,
2. koliko in katera priznanja se podeli,
3. za katera področja se razpisujejo priznanja,
4. komu se lahko podeli priznanje,
5. kdo je lahko predlagatelj,
6. katere podatke mora vsebovati predlog,
7. rok za predložitev predlogov.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki z obrazložitvijo in podatki o kandidatu.
17. člen
Predlog za podelitev priznanj iz 5. člena občinskemu svetu poda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija v postopku lahko:
– od predlagatelja zahteva, da v osmih dneh dopolni predlog, če je predlog nepopoln oziroma zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije,
– predlog zavrne.
Kadar je predlogov več, kot je razpisanih priznanj, komisija predloge točkuje po naslednjih kriterijih:
a)pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine:
– povprečen 5 točk
– nadpovprečen 10 točk
– izjemen 15 točk
b) prispevek promovira občino:
– v regiji 5 točk
– v državi 10 točk
– v tujini 15 točk
c) prispevek ima pomen
– za ožji del občine 5 točk
– za lokalno skupnost 10 točk
– za državo 15 točk
Če komisija uporabi točkovanje, predlaga kandidata, ki je dobil najvišje število točk.
18. člen
Sklep o podelitvi priznanj sprejme občinski svet.
Sklep mora biti obrazložen.
Sklep občinskega sveta o podelitvi priznanj občine se objavi na krajevno običajen način.
19. člen
Svečano podelitev občinskih priznanj praviloma opravi župan ob občinskem prazniku.
20. člen
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje podeli brez razpisa takoj, ko je to mogoče. Brez razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam ob določeni svečani priložnosti, jubileju ali prazniku.
21. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava občine.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled na občinski upravi.
22. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko v posebno knjigo: Register priznanj vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko (lista) prejemnika,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi
– priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,
– datum izročitve priznanja,
– dopolnila ali pripombe,
– podpis tajnika in župana občine.
23. člen
Sredstva za izdelavo priznanj se zagotovijo v proračunu občine.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 68/00).
Št. 13/2005
Brezovica, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti