Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

709. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga, stran 1661.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, petega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 12. člena, prve, tretje in četrte alinee 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 – ZDU-1, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga
1. člen
V Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 18/04 in 44/04) se 29. člen spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(lokacija pridelave)
(1) Pridelovalec gostiteljskih rastlin za saditev prijavi lokacijo drevesnice ali matičnega nasada pristojni enoti fitosanitarne inšpekcije pred nameravanim sajenjem najpozneje do 31. marca.
(2) Fitosanitarni inšpektor v soglasju z Upravo odobri vzpostavitev drevesnice ali matičnega nasada, če:
– se lokacija nahaja na neokuženem ali nevtralnem območju,
– se lokacija nahaja vsaj 500 m od roba žarišča in rastline v tem varovalnem pasu niso okužene s hruševim ožigom ali pa je imetnik rastlin izvršil vse odrejene ukrepe, da se take rastline odstrani v skladu z 10. členom tega pravilnika, in
– je mogoče vzpostaviti območje brez gostiteljskih rastlin iz prvega odstavka 24. člena tega pravilnika.
(3) Fitosanitarni inšpektor ne odobri vzpostavitve drevesnice ali matičnega nasada, če se lokacija nahaja na območju, kjer se je hrušev ožig ustalil.
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka fitosanitarni inšpektor napoti pridelovalca gostiteljskih rastlin za saditev, da poda predlog za vzpostavitev nevtralnega območja pridelave rastlin za saditev v skladu s petim odstavkom 4. člena tega pravilnika.«.
2. člen
Za 29. členom se dodata 29.a in 29.b člen, ki se glasita:
»29.a člen
(letna prijava pridelave v drevesnici)
(1) Pridelovalec gostiteljskih rastlin za saditev prijavi na odobreni lokaciji iz prejšnjega člena letno pridelavo v drevesnici najpozneje do 30. aprila v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo pridelovalcev določenih rastlin za namene zdravstvenega varstva rastlin, in sicer:
– pristojni enoti fitosanitarne inšpekcije v primeru pridelave sadnih in okrasnih gostiteljskih rastlin,
– pooblaščenemu izvajalcu gozdarske službe, pristojnemu za zdravstveno varstvo rastlin, v primeru pridelave gozdnih rastlin,
– imenovanemu organu za uradno potrjevanje sadilnega materiala sadnih rastlin v primeru pridelave uradno potrjenega materiala.
(2) Pristojni fitosanitarni inšpektor prepove pridelavo v drevesnici, če ugotovi, da se lokacija ne nahaja na varovanem ali nevtralnem območju oziroma če imetnik rastlin ni izvršil vseh odrejenih ukrepov, da se rastline, okužene s hruševim ožigom, odstrani v skladu z 10. členom tega pravilnika.
29.b člen
(letna prijava pridelave v matičnem nasadu)
(1) Pridelovalec cepičev in podlag gostiteljskih rastlin prijavi na odobreni lokaciji iz 29. člena tega pravilnika letno pridelavo najpozneje do 30. aprila v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Pridelovalec, ki namerava uporabljati rodni nasad kot matični nasad gostiteljskih rastlin, mora takšen nasad prijaviti v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena do 31. marca v letu pred začetkom uporabe cepičev oziroma drugih delov rastlin za saditev.
(3) Pristojni fitosanitarni inšpektor prepove rabo matičnega nasada, če ugotovi, da se lokacija ne nahaja na varovanem ali nevtralnem območju oziroma če imetnik rastlin ni izvršil vseh odrejenih ukrepov, da se rastline, okužene s hruševim ožigom, odstrani v skladu z 10. členom tega pravilnika.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-613/2003-2
Ljubljana, dne 9. februarja 2005.
EVA 2005-2311-0019
Marija Lukačič l. r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti