Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

511. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006, stran 1297.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 17. seji, dne 27. 1. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žužemberk za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov
-----------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             870.530
70  DAVČNI PRIHODKI                      269.530
   700 Davki na dohodek in dobiček              172.000
   703 Davki na premoženje                  28.850
   704 Domači davki na blago in storitve           31.060
   706 Drugi davki                         –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     36.620
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                      9.720
   711 Takse in pristojbine                  2.300
   712 Denarne kazni                      1.600
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            –
   714 Drugi nedavčni prihodki                23.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    15.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            –
   721 Prihodki od prodaje zalog                  –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja              15.000
73  PREJETE DONACIJE                        –
   730 Prejete donacije iz domačih virov              –
   731 Prejete donacije iz tujine                 –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    549.000
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij               549.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              1,012.538
40  TEKOČI ODHODKI                      201.423
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           34.150
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       5.249
   402 Izdatki za blago in storitve             145.024
   403 Plačila domačih obresti                   –
   409 Rezerve                        17.000
41  TEKOČI TRANSFERI                     327.815
   410 Subvencije                       20.680
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       145.650
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      18.300
   413 Drugi tekoči domači transferi             143.185
   414 Tekoči transferi v tujino                  –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   412.050
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          412.050
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  71.250
   430 Investicijski transferi                 1.800
   431 Investicijski transferi                69.450
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                -142.008
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov
-----------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  –
   750 Prejeta vračila danih posojil                –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                      –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                             –
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)            –
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov
-----------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                    104.897
50  ZADOLŽEVANJE                       104.897
   500 Domače zadolževanje                  104.897
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   10.0000
55  ODPLAČILA DOLGA                      10.000
   550 Odplačila domačega dolga                10.000
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)           –47.111
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                     94.897
   (VII.–VIII.)
 
XI.  NETO FINANCIRANJE                     142.008
   (VI.+VII.–VIII.–IX.=–III.)
-----------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Žužemberk.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki od prispevkov občanov za investicije.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2007 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 17,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem v pisni obliki poroča občinskemu svetu.
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2006 ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko rezervacijo v višini 1,000.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 15.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve in če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 117,000.000 tolarjev.
V letu 2006 se javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk, ne smejo dolgoročno zadolžiti ali izdajati poroštev drugim pravnim ali fizičnim osebam.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2005-153
Žužemberk, dne 27. januarja 2005.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.