Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

510. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2005, stran 1296.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 17. seji, dne 27. 1. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žužemberk za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v tisoč tolarjev
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
--------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            897.212
70  DAVČNI PRIHODKI                    258.850
   700 Davki na dohodek in dobiček            169.500
   703 Davki na premoženje                24.300
   704 Domači davki na blago in storitve         30.050
   706 Drugi davki                       –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                    34.710
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                    9.710
   711 Takse in pristojbine                2.200
   712 Denarne kazni                    1.500
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          –
   714 Drugi nedavčni prihodki              21.300
72  KAPITALSKI PRIHODKI                   14.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          –
   721 Prihodki od prodaje zalog                –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja            14.000
73  PREJETE DONACIJE                       –
   730 Prejete donacije iz domačih virov            –
   731 Prejete donacije iz tujine               –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                  627.652
   740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij             627.652
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             1.142.682
40  TEKOČI ODHODKI                     178.525
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         28.290
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     4.995
   402 Izdatki za blago in storitve           129.240
   403 Plačila domačih obresti                 –
   409 Rezerve                      16.000
41  TEKOČI TRANSFERI                    305.050
   410 Subvencije                     17.150
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     139.550
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                    17.700
   413 Drugi tekoči domači transferi           130.650
   414 Tekoči transferi v tujino                –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                 486.187
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        486.187
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                172.920
   430 Investicijski transferi                470
   431 Investicijski transferi              172.450
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              –245.470
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
--------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         250
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               250
   750 Prejeta vračila danih posojil             250
   751 Prodaja kapitalskih deležev               –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije            –
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                    –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                           –
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)         250
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
--------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                   134.000
50  ZADOLŽEVANJE                      134.000
   500 Domače zadolževanje                134.000
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                    –
55  ODPLAČILA DOLGA                       –
   550 Odplačila domačega dolga                –
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)         –111.220
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                   134.000
   (VII.–VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE                   245.470
   (VI.+VII.–VIII.–IX.=–III)
--------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Žužemberk.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki od prispevkov občanov za investicije.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 16,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem v pisni obliki poroča občinskemu svetu.
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2005 ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko rezervacijo v višini 1,000.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 15.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve in če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 134,000.000 tolarjev.
V letu 2005 se javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk, ne smejo dolgoročno zadolžiti ali izdajati poroštev drugim pravnim ali fizičnim osebam.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2005–152
Žužemberk, dne 27. januarja 2005.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.