Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2005 z dne 11. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2005 z dne 11. 2. 2005

Kazalo

394. Odločba o imenovanju za izvajanje strokovno tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril, stran 1036.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad za meroslovje, izdaja na podlagi 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04), 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00 in 86/04) ter 6. člena Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in 37/04) v zvezi z drugim odstavkom 13. člena Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04)
O D L O Č B O
o imenovanju za izvajanje strokovno tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Laboratorij za kontrolo vodomerov, Vodovodna cesta 90, Ljubljana, je imenovano za izvajanje strokovno tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev
VODOMEROV
Vrste vodomerov, vrste postopkov ugotavljanja skladnosti in overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 4. 1. 2009.
Št. 663-01-11/2004/5
Ljubljana, dne 4. januarja 2005.
EVA 2005-3211-0010
dr. Ivan Skubic l. r.
Direktor
    Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje overitev vodomerov
      št. 663-01-11/2004/5, EVA 2005-3211-0010 z dne 4. 1. 2005

  1. Imenovana oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer
postopke prve overitve, EEC prve overitve ter redne in izredne overitve
vodomerov in sicer:

+-----------------+-------------+--------------------------+------------------+
|Vrsta meril   |Vrsta    |Predpis          |Opombe      |
|         |overitve   |             |         |
+-----------------+-------------+--------------------------+------------------+
|– Vodomeri    |– prva    |– Pravilnik o meroslovnih |Kontrola v    |
|         |– EEC prva  |zahtevah za vodomere   |prostorih     |
|         |– redna   |(Uradni list RS, št.   |kontrolnega organa|
|         |– izredna  |26/02)          |         |
|         |       |– Pravilnik o meroslovnih |Velikost     |
|         |       |zahtevah za vodomere za  |vodomerov:    |
|         |       |hladno vodo, ki lahko   |– od DN 15mm do DN|
|         |       |nosijo oznake in znake  |150 mm.      |
|         |       |EEC (Uradni list RS, št. |         |
|         |       |76/01)          |         |
|         |       |– Navodilo o postopku   |         |
|         |       |redne overitve in oznakah |         |
|         |       |oziroma potrdilu, s    |         |
|         |       |katerim se potrjuje    |         |
|         |       |skladnost meril s     |         |
|         |       |predpisi (Uradni list RS, |         |
|         |       |št. 52/01 in 72/02)    |         |
|         |       |– Pravilnik o načinih   |         |
|         |       |ugotavljanja skladnosti  |         |
|         |       |za posamezne vrste    |         |
|         |       |merilnih instrumentov ter |         |
|         |       |o vrstah in načinih    |         |
|         |       |označitve z oznakami   |         |
|         |       |skladnosti (Uradni list  |         |
|         |       |RS, št. 72/01)      |         |
|         |       |             |         |
+-----------------+-------------+--------------------------+------------------+
  2. Overitve meril v obsegu iz 1. točke mora imenovana oseba izvajati
skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z
veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije št. K-041 z dne 6.
10. 2004 in prilogo k akreditacijski listini št. 813-02/03-47 z dne 6. 10.
2004.
  O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih
z veljavno akreditacijsko listino št. K-041 in njeno prilogo, mora
imenovana oseba nemudoma obvestiti Urad RS za meroslovje (v nadaljevanju:
urad).
  3. Imenovana oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi
poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb.
  4. Imenovana oseba je dolžna:
  – izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o
imenovanju,
  – izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potrjenimi
postopki,
  – delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (zagotavljanje
sledljivih merilnih rezultatov, kar pogojuje uporaba sledljive in redno
kalibrirane merilne opreme, opredeljena merilna negotovost, uporaba
dokumentiranih in verificiranih postopkov, vodenje in hranjenje zapisov o
meritvah ter izpolnjevanje drugih zahtev standarda za usposobljenost
kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega
delovanja izven obsega imenovanja,
  – delovati v skladu z dobro poslovno prakso (ne zavajajoče
oglaševanje, seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz
njihove storitve, korektno nastopanje na trgu),
  – nemudoma pisno obvestiti urad o vseh spremembah, ki bi lahko
vplivale na njeno usposobljenost ali obseg imenovanja,
  – voditi sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih
overitvah in overitvah ter z njo po navodilih urada seznaniti urad,
  – obvestiti urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev
v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
  – slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in se prilagajati
tehničnemu razvoju na področju prvih overitev oziroma overitev,
  – sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira
urad,
  – delovati v skladu z navodili urada.
  5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za
imenovanje, vendar najdlje do 4. 1. 2009.
  6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave
nosi imenovana oseba.