Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2005 z dne 11. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2005 z dne 11. 2. 2005

Kazalo

385. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-B), stran 1021.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. januarja 2005.
Št. 001-22-2/05
Ljubljana, dne 3. februarja 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU (ZOZP-B)
1. člen
V Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94 in 67/02) se v 1. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropskih Skupnosti:
– Direktiva Sveta 72/166/EGS z dne 24. aprila 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL L 103 z dne 2. 5. 1972), s spremembami;
– Direktiva Sveta 72/430/EGS z dne 19. decembra 1972 o spremembi Direktive Sveta 72/166/EGS z dne 24. aprila 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL L 291 z dne 28. 12. 1972), s spremembami;
– Druga direktiva Sveta 84/5/EGS z dne 30. decembra 1983 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (UL L 008 z dne 11. 1. 1984), s spremembami – Druga direktiva Sveta 84/5/EGS;
– Tretja direktiva Sveta 90/232/EGS z dne 14. maja 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (UL L 129 z dne 19. 5. 1990), s spremembami;
– Direktiva Sveta 90/618/EGS z dne 8. novembra 1990 o spremembah Direktive 73/239/EGS in Direktive 88/357/EGS o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja, zlasti glede zavarovanja avtomobilske odgovornosti (UL L 330 z dne 29. 11. 1990), s spremembami;
– Direktiva Sveta 92/49/EGS z dne 18. junija 1992 o spremembah Direktiv 73/239/EGS in 88/357/EGS in o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja (UL L 228 z dne 11. 8. 1992), s spremembami – Tretja direktiva o premoženjskem zavarovanju;
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/26/ES z dne 16. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki spreminja Direktivi Sveta 73/239/EGS in 88/357/EGS (UL L 181 z dne 20. 7. 2000), s spremembami – Četrta direktiva o zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
– Direktiva 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta 2001/17/ES z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic (UL L 110 z dne 20. 4. 2001), s spremembami.«.
2. člen
V 8.a členu se v prvem odstavku črta besedilo », 19.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Denarni zneski iz 19. člena tega zakona se zvišajo, če se razmerje tolarja proti evru po srednjem tečaju Banke Slovenije spremeni tako, da so ti zneski preračunani v evre nižji od zneskov iz drugega odstavka 1. člena Druge direktive Sveta 84/5/EGS. Zvišanje, ki je sorazmerno s spremembo navedenega tečajnega razmerja, objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »prvega in drugega odstavka tega člena«.
3. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena višja vsota. Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti sklenjeno zavarovanje, znaša:
a) za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev,
– za avtobuse in tovorna vozila       245,000.000 tolarjev
– za druga vozila              122,500.000 tolarjev
– za vozila, ki prevažajo nevarne snovi   490,000.000 tolarjev
b) za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev,
– za avtobuse in tovorna vozila       49,000.000 tolarjev
– za druga vozila              24,500.000 tolarjev
– za vozila, ki prevažajo nevarne tovore   98,000.000 tolarjev.«.
4. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad določbami tega zakona, ki se nanašajo na zavarovalnice, izvaja Agencija za zavarovalni nadzor, nad določbami 2. člena tega zakona pa inšpektorat, pristojen za promet ter odločata o prekrških za kršitve tega zakona kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, vsak na svojem področju, ki ga nadzorujeta«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/94-5/8
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EPA 81-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost