Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2005 z dne 4. 2. 2005

Kazalo

342. Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Velika Polana, stran 867.

Na podlagi 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Velika Polana (Uradni list RS, št. 24/03) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03), je Občinski svet občine Velika Polana na 16. redni seji, dne 16. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o urejanju in vzdrževanju čistoče javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Velika Polana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Velika Polana, kot koncedent določa predmet koncesije, pogoje za podelitev koncesije, pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način financiranja, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, način izvajanja gospodarske javne službe in drugo v zvezi s koncesijo za izvajanje obvezne lokalne službe urejanja javnih cest, poti, in površin za pešce in drugih javnih površin.
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje dejavnosti urejanja in čiščenja javnih cest, poti, površin za pešce in drugih javnih površin s katerimi gospodari Občina Velika Polana (v nadaljevanju: javna služba).
3. člen
Kot urejanje javnih površin se šteje tudi opravljanje zimske službe.
4. člen
(1) Javne površine po tem odloku so javne ceste, poti, površine za pešce in druge javne površine, s katerimi gospodari oziroma so v lasti Občine Velika Polana.
(2) Uporabniki storitev javne službe, so fizične in pravne osebe na območju Občine Velika Polana, ki so neposredni uporabniki javnih cest, poti, površin za pešce in drugih javnih površin v Občini Velika Polana.
(3) Ostale površine in površino ob nekategoriziranih poteh vzdržujejo lastniki zemljišč, ki mejijo na te poti.
5. člen
Gospodarska javna služba iz 2. člena tega odloka, se na podlagi koncesije opravlja na celotnem območju Občine Velika Polana.
6. člen
Gospodarska javna služba iz 2. člena tega odloka, se lahko podeli ločeno ali skupaj za opravljanje dejavnosti zimske službe in urejanja in čiščenja javnih površin.
6.a člen
Ne glede na druge določbe tega odloka se lahko dejavnost, ki je predmet tega odloka, organizira tudi v okviru režijskega obrata in se v tem primeru smiselno uporabljajo določbe tega odloka.
6.b člen
V okviru režijskega obrata oziroma s podelitvijo koncesije se lahko ločeno opravlja ena ali več dejavnosti, ki je predmet tega odloka, v obsegu, kot ga določi Občina Velika Polana.
II. UREJANJE, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
7. člen
Način ravnanja s komunalnimi odpadki na javnih površinah in izvajalca gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki določa poseben odlok Občine Velika Polana.
8. člen
(1) Za čiščenje funkcionalnih zemljišč posameznih stavb so dolžni skrbeti lastniki stavb, lokalov in drugih poslovnih prostorov oziroma drugi neposredni uporabniki le teh, če s tem odlokom ni drugače določeno.
(2) Funkcionalno zemljišče po tem odloku je funkcionalno zemljišče, kot je opredeljeno v 5. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69-3312/2003 in 18-776/2004).
9. člen
(1) Vzdrževanje čistoče in drugo podobno vzdrževanje oziroma urejanje javnih površina opravlja izvajalec javne službe, ki za to pridobi koncesijo Občine Velika Polana, v skladu s tem odlokom (v nadaljevanju: koncesionar), če v tem odloku ni drugače določeno.
(2) Koncesija se ne opravlja na funkcionalnem zemljišču stavb oziroma zgradb.
10. člen
Vzdrževanje čistoče (v nadaljevanju: čiščenje) na javnih površinah obsega predvsem:
1. strojno in ročno pometanje asfaltiranih površin;
2. pranje asfaltiranih površin;
3. čiščenje drugih javnih površin in objektov;
4. čiščenje odtokov v kanalizacijo in odvodnih jarkov ob javnih površinah;
5. negovanje in obnavljanje drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat, ipd.;
6. vzdrževanje in obnavljanje javnih cest, površin za pešce in drugih javnih površin;
7. vzdrževanje in obnavljanje ograj na cesti, objektov, klopi;
11. člen
Obseg, časovno razdobje in način čiščenja javnih površin se določi z letnim programom, ki ga pripravi koncesionar v soglasju s pristojnim občinskim upravnim organom Občine Velika Polana, do 30. novembra za naslednje leto.
III. ZIMSKA SLUŽBA
12. člen
V Občini Velika Polana se opravlja zimska služba, kot del javne službe, ki je predmet tega odloka.
13. člen
Zimska služba obsega predvsem:
1. pluženje in odstranjevanje snega na javnih površinah;
2. posipanje pločnikov in drugih površin za pešce ob poledici;
3. posipanje cestišč ob poledici;
4. odvažanje snega s cest in pločnikov;
5. odstranjevanje ledenih sveč z zgradb;
6. redno vzdrževanje žlebov in odtočnih cevi na zgradbah, ki so v lasti oziroma koriščenju občine;
7. pritrjevanje in redno vzdrževanje snegolovcev na strehah, s katerih lahko pade sneg;
8. nameščanje zametobranov;
9. obeležba robov cest s snežnimi koli na cestah, kjer je to potrebno;
10. mobilizacija delovnih sredstev in delovne sile za či­ščenje in odstranjevanje snega s cest ob izrednih zasnežitvah;
11. čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge;
12. čiščenje zasneženih prometnih znakov;
13. postavitev prometnih znakov in snežnih drogov.
14. člen
Zimsko službo v skladu z določbami tega odloka izvajajo koncesionar in lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta (v nadaljevanju: izvajalci).
15. člen
Koncesionar izvaja zimsko službo na vseh javnih površinah Občine Velika Polana, z izjemo na površinah, ki so jih v skladu s tem odlokom dolžni čistiti lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta.
16. člen
Funkcionalna zemljišča stavb oziroma zgradb čistijo lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta sami.
17. člen
(1) Če nastane poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če zapade 10 cm snega, so dolžni izvajalci pričeti z izvajanjem zimske službe.
(2) Višino snega je dolžan ugotavljati izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni občinski upravni organ Občine Velika Polana.
18. člen
Pri izvajanju zimske službe velja za izvajalca naslednji prednostni vrstni red opravil, ki so predmet zimske službe:
1. ceste in dostopne poti do gasilskih domov, šole, avtobusne postaje in drugih pomembnih javnih ustanov;
2. pločniki in ceste, ki povezujejo posamezna naselja;
3. druge javne površine za pešce;
4. ostale javne površine.
19. člen
(1) Izvajalec je dolžan odstraniti sneg tudi z vozišča in pločnikov, na mostovih in s cest, kjer odkrivanje snega s plugom zoži vozišče, ali kjer s pluženjem zaradi ožine cest ni mogoče odstraniti snega s prometnih površin.
(2) Odstranitev snega iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti opravljena na način, da omogoča normalno rabo plužene površine in le te ne zožuje čezmerno.
20. člen
(1) V času pluženja ali odstranjevanja snega je izvajalec upravičen in dolžan postaviti začasne znake o prepovedi parkiranja ali ustavljanja vozil na cestah, če je to potrebno za nemoteno opravljanje pluženja oziroma odstranjevanja snega oziroma za neoviran odtok vode.
(2) Začasni znaki iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti odstranjeni takoj po opravljenem pluženju oziroma odstranjevanju snega.
21. člen
V času odjuge so dolžni izvajalci očistiti tudi cestne jarke v naseljih, če je to potrebno za neoviran odtok vode ter cestne požiralnike.
22. člen
(1) Lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta so dolžni v dolžini zgradbe oziroma na funkcionalnem zemljišču, koncensionar pa na preostalih javnih površinah:
1. očistiti novo zapadli sneg zjutraj do 6. ure, po potrebi pa tudi večkrat dnevno;
2. takoj odstraniti sneg, ki je padel s streh na javne površine, ali je bil s streh odstranjen;
3. odstraniti ledene sveče s streh in žlebov, pred od­stranitvijo pa postaviti na pločnik znak za nevarnost;
4. posipati pločnike ob poledici.
(2) Kjer je to mogoče, se mora sneg odlagati z javnih površin, za katerih čiščenje so zadolženi po tem odloku, tako, da ne ovira normalne rabe teh površin, sicer se sneg odlaga na robnikih pločnikov.
23. člen
(1) Koncesionar je dolžan opraviti odvoz snega s cestišč, drugih javnih površin in z robov pločnikov, če je to potrebno za normalno rabo teh površin.
(2) Ob izrednem povečanju količin odstranjenega snega je koncesionar dolžan odstraniti sneg v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, najkasneje v 3. dneh po prenehanju izrednih razmer.
24. člen
Prepovedano je metati sneg na vozišča ali pločnike, s katerih je sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in cestne jarke za odvodnjavanje.
25. člen
(1) Ob poledici se smejo pločniki in pešpoti posipati samo s peskom ali s soljo.
(2) Material za posipanje zagotavlja koncesionar na lastne stroške.
(3) Koncesionar lahko zagotavlja material za posipanje tudi za lastnike oziroma neposrednim uporabnikom objektov oziroma prostorov objekta, na njihove stroške.
26. člen
(1) Na strehah, ki so nagnjene več kot 25% in mejijo na javne površine, morajo biti pritrjeni snegolovci.
(2) Poškodovane snegolovce, žlebove ali odtočne cevi na zgradbah so dolžni lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta sproti vzdrževati oziroma zamenjati, sicer jih na njihove stroške zamenja koncesionar.
(3) Pred odstranjevanjem snega s streh je treba na pločniku postaviti znak za nevarnost. Sneg iz dvorišč in drugih površin se sme odvažati le na mesta, ki jih za ta namen določi uprava Občine Velika Polana.
IV. UKREPI V ČASU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
27. člen
(1) Pristojni oddelek uprave Občine Velika Polana lahko odredi posebne ukrepe za odstranjevanje snega, kadar zapade izredna količina snega, izvajalci pa ne morejo s svojimi in posebej organiziranimi delovnimi sredstvi in delovno silo odstraniti zapadli sneg.
(2) Župan Občine Velika Polana oziroma koncesionar lahko v času izrednih snežnih razmer aktivira štab CZ ter druge službe oziroma operativne sestave za zaščito reševanje in pomoč v Občini Velika Polana. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe v Občini Velika Polana prevzame štab CZ.
(3) Izredni stroški, povzročeni zaradi izrednih snežnih razmer se financirajo iz rezervnega sklada Občine Velika Polana.
V. NAČRT ZIMSKE SLUŽBE
28. člen
(1) Občinska uprava občine Velika Polana v sodelovanju s koncesionarjem sprejme do 15. 11. vsako leto načrt zimske službe, ki ga potrdi župan Občine Velika Polana.
(2) Načrt zimske službe vsebuje vrsto obseg in razpored strojev in druge opreme, delavcev, materialov, način uporabe sredstev, organizacija pluženja in posipanja, organizacija obveščanja, obseg del in seznam cest, na katerih je koncesionar dolžan plužiti in odstranjevati sneg ter jih posipati ob poledici.
(3) Z načrtom zimske službe se določi naslednji minimalni obseg zimske službe:
1. pluženje cest, po katerih potekajo proge avtobusnega prometa in cest, ki povezujejo naselja,
2. pluženje in čiščenje dostopnih poti k gasilskim domovom, šolam in drugim javnim ustanovam in pokopališčem,
3. posipanje cest iz prejšnjih dveh alinei, prehodov za pešce in avtobusnih postajališč,
4. odstranjevanje snega iz križišč in avtobusnih postajališč, če so ta v naselju ter iz prometnih površin, ki z odvažanjem snega zožujejo običajni prometni pretok,
5. dežurstvo v času napovedanih izrednih padavin.
(4) Seznam prioritetnih cest, ki je sestavni del koncesijske pogodbe sestavi koncesionar v sodelovanju z Občinsko upravo občine Velika Polana.
VI. POOBLASTILA KONCESIONARJA
29. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesionirane javne službe naslednja pooblastila:
1. Izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije na območju Občine Velika Polana,
2. določa ceno svojih storitev, v soglasju z županom Občine Velika Polana;
3. druga pooblastila v skladu z zakonom.
VII. TRAJANJE KONCESIJE
30. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo petih let.
(2) Koncesijska pogodba se po poteku časa, za katerega je bila sklenjena lahko podaljša za eno oziroma največ dve leti, pod pogoji določenimi v koncesijski pogodbi.
31. člen
Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet koncesije z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
32. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe;
2. z odvzemom koncesije;
3. z odkupom koncesije;
4. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne služ­be v režijo.
IX. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
33. člen
(1) Sredstva za financiranje javne službe se zagotovijo v proračunu Občine Velika Polana.
(2) Lastniki stavb, lokalov in drugih poslovnih prostorov oziroma drugi neposredni uporabniki le teh financirajo zimsko službo, ki jo v skladu z določbami tega odloka opravljajo sami, iz lastnih sredstev.
X. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo Občinska uprave občine Velika Polana, pristojni inšpektorati in komunalno-redarstvena služba Občine Velika Polana.
XI. DRUGE DOLOČBE
35. člen
(1) Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe, v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Opravila ob nepredvidljivih okoliščinah iz prvega odstavka tega člena so tudi popravila poškodb na cestah, nastalih zaradi višje sile.
36. člen
(1) Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem te gospodarske javne službe.
(2) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali Občini Velika Polana zaradi nevestnega izvajanja javne službe oziroma mora podati drugo ustrezno zavarovanje.
37. člen
(1) Koncesionar je dolžan voditi dnevnik izvajanja del.
(2) Vsebino dnevnika določi Občinska uprava občine Velika Polana.
(3) Koncesionar je dolžan omogočiti Občinski upravi Občine Velika Polana tedenski pregled dnevnika.
(4) Potrjeni dnevnik s strani Občinske uprave občine Velika Polana je osnova za obračun izvršenih del koncesionarja.
38. člen
(1) Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja oziroma podkoncesionarja le s soglasje koncedenta.
(2) Koncesionar mora v primeru delnega opravljanja javne službe na osnovi pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncendenta in uporabnikov nastopati v svojem imenu.
39. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu in za račun koncedenta podpiše župan Občine Velika Polana.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
40. člen
Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. ne prične z izvajanjem zimske službe, kadar nastane poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če zapade 10 cm snega (17. člen);
2. ne odstrani sneg, ki je padel s strehe, ali je bil odstranjen s streh na pločnike (22. člen);
3. ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov (22. člen);
4. ne posipa pločnikov ob poledici, ali uporablja za posipanje drug material razen soli in peska (22., 25. člen);
5. odmetava sneg na vozišča, s katerih je bil sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in očiščene cestne jarke (24. člen);
6. ne pritrdi snegolovcev na strehah tam, kjer obstaja nevarnost, da pade z njih sneg (26. člen);
7. ne popravi sproti žlebov in odtočnih cevi na zgradbah, ki mejijo na javne površine (26. člen);
8. pred odstranjevanjem snega s strehe in ledenih sveč s strehe ali žlebov, ki mejijo na javne površine, ne postavi znaka za nevarnost (26. člen);
9. odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena (26. člen); 10. kdor ne upošteva 3. točke 4. člena.
41. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki:
1. ne prične z izvajanjem zimske službe, kadar nastane poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če zapade 10 cm snega (17. člen);
2. ne odstrani sneg, ki je padel s strehe, ali je bil odstranjen s streh na pločnike (22. člen);
3. ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov (22. člen);
4. ne posipa pločnikov ob poledici, ali uporablja za posipanje drug material razen soli in peska (22., 25. člen);
5. odmetava sneg na vozišča, s katerih je bil sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in očiščene cestne jarke (24. člen);
6. ne pritrdi snegolovcev na strehah tam, kjer obstaja nevarnost, da pade z njih sneg (26. člen);
7. ne popravi sproti žlebov in odtočnih cevi na zgradbah (26. člen);
8. pred odstranjevanjem snega s strehe in ledenih sveč s strehe ali žlebov ne postavi znaka za nevarnost (26. člen);
9. odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena (26. člen);
10. kdor ne upošteva 3. točke 4. člena.
(2) Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena.
XIII. KONČNA DOLOČBA
42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-16/04
Velika Polana, dne 16. septembra 2004.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.