Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004

Kazalo

5855. Pravilnik o notranji kontroli, stran 16289.

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 98/04 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o notranji kontroli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in način izvajanja notranje kontrole, ki jo mora izvajati domači prevoznik, ki izvaja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz za lastne potrebe.
2. člen
(1) Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. »notranja kontrola« je postopek, s katerim se v sistemu opravljanja prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu obvezno ugotavlja in nadzira izvajanje predpisov s področja prevozov v cestnem prometu in drugih predpisov, ki zagotavljajo varnost v cestnem prometu;
2. »izredni dogodek z vozilom« je udeležba vozila v prometni nesreči, okvara vozila ali drug podoben dogodek, ne glede na to ali je bilo vozilo pri tem poškodovano ali ne.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določeno v predpisih, ki urejajo prevoze v cestnem prometu, varnost cestnega prometa, socialno varstvo, varstvo pri delu in delovna razmerja ter v mednarodnih pogodbah, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
3. člen
(1) Notranjo kontrolo mora izvajati domači prevoznik, ki izvaja javni prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu ali prevoz potnikov ali blaga za lastne potrebe (v nadaljnjem besedilu: prevoznik).
(2) Prevoznik mora sprejeti interni akt, s katerim določi organizacijo, nosilce in način izvajanja notranje kontrole. Izvajanje notranje kontrole ima lahko urejeno v različnih internih aktih, če so zajeti vsi ukrepi in področja izvajanja notranje kontrole v skladu s tem pravilnikom.
(3) Prevoznik je z internim aktom dolžan podrobno opredeliti vlogo, organizacijo ter pravice in dolžnosti prometnega, voznega in pomožnega osebja pri izvajanju notranje kontrole. Vsak izmed navedenih, ki so kakorkoli vključeni v sistem izvajanja notranje kontrole, mora biti seznanjen z dolžnostmi, ki jih je nanj s tem aktom prenesel prevoznik. Prevoznik vodi evidenco teh oseb, iz katere je razvidno, da so le-te seznanjene z vsebino akta in to potrdijo s podpisom.
(4) Drugi in tretji odstavek tega člena ne veljata za samostojnega podjetnika posameznika, ki je istočasno tudi voznik in ne zaposluje drugih delavcev, ter za pravno osebo, kjer je direktor istočasno tudi voznik in ne zaposluje drugih delavcev.
4. člen
(1) Za izvajanje in nadzor nad izvajanjem notranje kontrole odgovarja prevoznik, ki pa lahko za te naloge zadolži drugo pri prevozniku zaposleno osebo. Če take osebe prevoznik ne določi, se šteje, da je za izvajanje in za nadzor nad izvajanjem notranje kontrole odgovoren samostojni podjetnik posameznik oziroma zakoniti zastopnik pravne osebe.
(2) Prevoznik lahko za izvajanje določenih nalog notranje kontrole deloma ali v celoti pooblasti tudi zunanjega izvajalca. Na katera opravila in na katerega izvajalca se tako pooblastilo nanaša, mora biti razvidno iz internega akta o notranji kontroli.
II. IZVAJANJE NOTRANJE KONTROLE
1. Vozniki
5. člen
Prevoznik sme na delovno mesto voznika sprejeti le osebo, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje nalog voznika. Pred sprejemom v delovno razmerje mora kandidat za voznika opraviti zdravstveni pregled.
6. člen
Prevoznik je dolžan poskrbeti, da se vozniki zaradi ugotavljanja zdravstvene sposobnosti za izvajanje delovnih nalog udeležijo obdobnih in kontrolnih zdravstvenih pregledov v skladu s predpisi o varstvu pri delu in zdravju.
7. člen
Obdobni zdravstveni pregled je obvezen. Opravlja se v skladu s predpisi s tega področja.
8. člen
Na kontrolni zdravstveni pregled prevoznik voznika napoti v naslednjih primerih:
– če utemeljeno sumi, da voznik iz zdravstvenih razlogov trajno ali začasno ni sposoben opravljati svojega dela;
– če voznik povzroči prometno nesrečo zaradi vožnje pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi;
– če je voznik ob prihodu na delo ali pri delu pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali kaže znake, ki vzbujajo takšen sum;
– če se opazi da voznik večkrat kaže znake utrujenosti ali druge znake, značilne za uživanje alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
9. člen
Prevoznik voznika, ki je bil na podlagi zdravstvenega spričevala ocenjen kot trajno ali začasno nesposoben za opravljanje svojih delovnih nalog, ne sme razporediti na opravljanje del in nalog voznika.
10. člen
Prevoznik je dolžan zagotoviti stalen nadzor nad tem, ali voznik izpolnjuje zdravstvene, delovne in druge predpisane pogoje za varno upravljanje z vozilom.
11. člen
(1) Prevoznik mora zagotoviti, da voznik začne vožnjo na podlagi potnega naloga. Čas, oblika in vsebina prevoza, ki so vpisani v potnem nalogu, morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi s področja prometne in delovne zakonodaje.
(2) Prevoznik in voznik morata zagotoviti, da se v vozilu med vožnjo nahajajo tudi drugi dokumenti, ki so s predpisi o prevozih v cestnem prometu in o varnosti cestnega prometa predpisani za opravljanje določenega prevoza v državi ali v tujini.
12. člen
(1) Prevoznik mora poskrbeti, da na novo sprejeti voznik ali voznik začetnik pred prvo razporeditvijo na samostojno opravljanje del in nalog voznika opravi praktičen preizkus vožnje.
(2) Prevoznik mora o praktičnem preizkusu vožnje sestaviti zapisnik, ki ga mora hraniti najmanj eno leto od datuma opravljanja preizkusa.
13. člen
(1) Prevoznik je dolžan izpolnjene in pregledane zapisne liste, izpise iz zapisnih voznikovih kartic ter digitalnih tahografov po sistemu registrskih številk hraniti eno leto, šteto od dneva, ko jih na podlagi drugih predpisov vozniku ni več potrebno imeti v vozilu. V internem aktu mora posebej predpisati način uporabe teh in hrambo.
(2) Prevoznik je dolžan preverjati, ali vozniki in druge pri njem zaposlene osebe, ki so zadolžene za odrejanje voznikov na vožnje, spoštujejo predpise, ki se nanašajo na čas trajanja vožnje, odmore, počitke in druge dejavnosti voznika ter izpolnjevanje dokumentacije. V primeru ugotovitve nepravilnosti mora sprejeti ustrezne ukrepe, da se odstopanja ne bi ponovila. O nadzoru in sprejetih ukrepih mora voditi posebno evidenco.
2. Vozila
14. člen
Vozila, s katerimi prevoznik opravlja prevoz potnikov in blaga, morajo ustrezati predpisom s področja varnosti cestnega prometa in prevozov v cestnem prometu. Prevoznik mora posebno skrb nameniti kontroli naprav za upravljanje in ustavljanje vozila, napravam za spajanje vlečnega in priklopnega vozila ter svetlobni opremi vozil.
15. člen
Voznik mora pred vožnjo poleg tehnične brezhibnosti naprav ter opreme vozila preveriti tudi, če je tovor pravilno in varno naložen in pritrjen. Navedeno mora preverjati tudi med vožnjo.
16. člen
Tehnični pregledi vozil morajo biti opravljeni v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa.
17. člen
Prevoznik mora pri notranji kontroli posebno skrb nameniti vozilom, s katerimi opravlja javni prevoz potnikov, prevoz nevarnega blaga ter izredni prevoz.
18. člen
Prevoznik je dolžan zagotoviti učinkovit način primopredaje vozila. Primopredaja vozila mora biti ob njegovi celodnevni uporabi urejena tako, da imata voznika, ki vozilo izmenično uporabljata, čas za medsebojno seznanitev o stanju vozila.
III. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
19. člen
(1) Prevoznik mora poskrbeti za sistem in organizacijo usposabljanja in izpopolnjevanja voznikov in delavcev, ki sodelujejo pri prevozu potnikov in blaga v cestnem prometu. Predvideti mora strokovna področja, način, nosilce in časovne cikluse, v katerih se opravljata usposabljanje in izpopolnjevanje.
(2) Prevoznik mora usposabljanje in izpopolnjevanje iz prejšnjega odstavka zagotoviti najmanj vsaki dve leti, šteto od zadnjega usposabljanja oseb iz prejšnjega odstavka. O udeležbi na usposabljanju vodi poimensko evidenco.
(3) Prevoznik je dolžan poskrbeti, da se imajo vozniki možnost seznaniti z veljavnimi predpisi, ki urejajo prevoze in varnost v cestnem prometu, trajanje vožnje in obvezne počitke voznikov ter s področjem delovne in delovno-varstvene zakonodaje.
(4) Vozniki so se s predpisi iz prejšnjega odstavka dolžni seznaniti.
20. člen
Prevoznik usposabljanje in izpopolnjevanje izvaja na način, ki zagotavlja ustrezno kvaliteto in je v danih možnostih najprimernejše (seminarji, predavanja, razgovori, obvestila idr.). Prevoznik lahko usposabljanje in izpopolnjevanj izvede tudi s pomočjo zunanjega izvajalca.
21. člen
Usposabljanje in izpopolnjevanje morata biti zagotovljena predvsem na naslednjih področjih:
– varnost v cestnem prometu,
– delovni čas, trajanje vožnje in počitki voznikov,
– prevozi v cestnem prometu,
– transportne storitve,
– varstvo pri delu,
– varna, racionalna in ekološko naravnana vožnja,
– ugotovitve na podlagi 23. člena tega pravilnika.
22. člen
Prevoznik mora vozno osebje posebej poučiti o ukrepih in dolžnostih v primeru prometne nesreče, še zlasti pa o:
– ravnanju na kraju prometne nesreče,
– obveznosti nujnega obveščanja pristojnih organov in organizacij,
– uporabi in izpolnjevanju dokumentov, potrebnih pri obravnavanju prometne nesreče.
23. člen
Za uspešno izvajanje preventivne dejavnosti v cestnem prometu mora prevoznik zbirati in preučevati podatke, ki se nanašajo na prometne nesreče, v katerih so udeleženi njegovi vozniki in vozila. Predvsem mora zbirati in analizirati podatke o številu prometnih nesreč, vzrokih za nesrečo, posledicah (poškodbe in materialna škoda) ter podatke o udeleženih voznikih in vozilih.
IV. DELOVNE LOKACIJE
24. člen
Prevoznik mora zagotoviti izvajanje veljavnih predpisov o tehničnih in drugih pogojih, zahtevanih za parkirišča, mesta za vzdrževanje vozil ter mesta za nakladanje in razkladanje, kakor tudi za avtobusne postaje in pomembnejša avtobusna postajališča, če jih ima v upravljanju.
25. člen
Prevoznik mora s svojim internim aktom predvideti režim in organizacijo dela na lokacijah iz prejšnjega člena tega pravilnika, tako da zagotovi varnost potnikov, voznega in pomožnega osebja, tovora ter drugih udeležencev v prometu.
26. člen
Prevoznik mora natančno predvideti in določiti predvsem navodila za vstop in izstop potnikov, nakladanje in razkladanje ter pritrjevanje tovora, popravilo vozil, varovanje vozil ter vse ukrepe, ki jih glede na uporabo vozil, naprav, opreme in delovnih prostorov mora zagotoviti za ustrezno varovanje okolja.
V. EVIDENCE, DOKUMENTACIJA
27. člen
(1) Prevoznik je dolžan zagotoviti sprotno ter vestno vodenje in hranjenje evidenc in dokumentacije, kot to zahtevajo veljavni predpisi s področja opravljanja prevozov, prometne varnosti in drugi predpisi. Poleg tega prevoznik vodi evidence in hrani dokumentacijo, ki mu je potrebna za optimalno opravljanje dejavnosti, pri čemer si sistem in način vodenja, hrambe in analiziranja podatkov uredi sam.
(2) Prevoznik mora evidence in dokumentacijo o izvajanju notranje kontrole hraniti na sedežu.
28. člen
Pri prevozu oseb in stvari mora imeti voznik med vožnjo v vozilu pri sebi vse dokumente, ki jih zahtevajo predpisi o prevozih v cestnem prometu in o varnosti cestnega prometa. Način hrambe teh dokumentov v vozilu uredi prevoznik po lastni presoji.
VI. NADZOR
29. člen
Prevoznik in voznik sta dolžna na zahtevo inšpektorja za cestni promet ali druge po zakonu pooblaščene osebe omogočiti nadzor nad izvajanjem prevozne dejavnosti, v primeru ugotovljenih nepravilnostih pa tudi vpogled v izvedene ukrepe ter v celotni sistem izvajanja notranje kontrole.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
30. člen
Prevozniki morajo najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika izdati oziroma z vsebino tega pravilnika uskladiti svoj interni akt oziroma akte o izvajanju notranje kontrole.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o notranji kontroli (Uradni list RS, št. 70/99).
32. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-6/2003/3-0007120
Ljubljana, dne 3. decembra 2004.
EVA 2003-2411-0075
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet