Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2004 z dne 20. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2004 z dne 20. 12. 2004

Kazalo

5781. Spremembe statuta javnega zavoda Slovenska akreditacija, stran 16197.

Na podlagi 45. in 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), v zvezi s prvim odstavkom 5. člena zakona o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99) in na podlagi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 36/00 in 23/01) je Svet Slovenske akreditacije na 13. redni seji dne 16. 6. 2004 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
javnega zavoda Slovenska akreditacija
1. člen
V statutu javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 63/02) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»Znak SA je sestavljen iz simbola SA ter izpisa naziva Slovenska akreditacija, ki ga SA uporablja kot uradni znak organizacije. Pojavlja se v treh različicah, s slovenskim in dvojezičnim (slovensko-angleškim) izpisom naziva. Simbol SA je navzgor usmerjen enakostraničen trikotnik. Nanj sta delno položena dva kroga. Manjši krog sega iz trikotnika na njegovi levi stranici, večji krog pa na spodnji stranici. Po spodnjem delu malega kroga in zgornjem delu velikega kroga poteka razmaknjena valovnica, ki trikotnik deli na zgornji in spodnji del. Desno od znaka je z velikimi tiskanimi črkami napis SLOVENSKA AKREDITACIJA v dveh vrsticah. Znak SA se lahko uporablja v barvni, črno-beli in tonski različici. Zgornji del simbola je sive barve: PANTONE 423 ali 30% B ali srebrna barva ali srebrna folija, spodnji del simbola in logotip sta modre barve: PANTONE 281 ali 100% C, 70% M, 38% B.«
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»SA ima pečat pravokotne oblike. V pečatu je znak SA, kjer je simbol podan s konturo.«
3. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. Temeljne naloge SA so vezane na akreditacijo:
– akreditiranje preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev,
– akreditiranje certifikacijskih organov za certificiranje proizvodov, sistemov vodenja in osebja,
– akreditiranje kontrolnih organov,
– akreditiranje EMAS preveriteljev,
– izdajanje strokovnih publikacij,
– promocija akreditacije,
– druge naloge, povezane z izvajanjem sistema akreditiranja,
– svetovanje državni upravi na področju akreditiranja.«
4. člen
Drugi odstavek 14. člena se črta.
5. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organ opravljanja Slovenske akreditacije je svet, ki šteje petnajst članov.
 
Člane sveta imenujejo:
 
1. Pet članov ustanovitelj, in sicer:
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za trg,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
– enega na predlog ministrstev, pristojnih za tehnično zakonodajo,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za kmetij­stvo, gozdarstvo in prehrano,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za okolje.
 
2. Pet članov Gospodarska zbornica Slovenije, in sicer:
– enega predstavnika proizvajalcev oziroma izvajalcev storitev,
– enega predstavnika trgovskih organizacij,
– tri predstavnike organov za ugotavljanje skladnosti.
 
3. Enega člana Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije.
 
4. Enega člana Strokovni meroslovni svet kot predstavnika industrijskega meroslovja.
 
5. Enega člana zveza potrošniških organizacij kot predstavnika potrošnikov.
 
6. Enega člana center nevladnih organizacij izmed nevladnih organizacij s področja varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu in so v registru nevladnih organizacij, ki ga vodi Ministrstvo pristojno za okolje.
 
7. Enega člana izvolijo delavci Slovenske akreditacije na neposrednih in tajnih volitvah.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed sebe.«
6. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet imenuje in razrešuje direktorja SA s soglasjem ustanovitelja, imenuje člane odbora za akreditacijo na predlog direktorja in opravlja druge naloge, skladne z zakonom in statutom.«
7. člen
V drugem odstavku 19. člena se beseda »štirikrat« nadomesti z besedo »dvakrat«.
8. člen
Prvi in drugi odstavek 21. člena se črtata.
Tretji odstavek 21. člena pa se spremeni tako, da se glasi:
»Svet lahko po potrebi ustanovi komisije ali odbore kot svoja delovna telesa.«
9. člen
V peti alinei drugega odstavka 28. člena se beseda »ugovorih« nadomesti z besedo »prizivih«.
10. člen
V prvem odstavku 33. člena se beseda »petnajst« nadomesti z besedo »šestnajst«.
11. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za akreditacijo sestavljajo zaposleni v SA, ki so odgovorni za posamezna področja akreditiranja, tehnični vodja, zunanji strokovnjaki in uporabniki z vseh področij akreditiranja ter predstavnik ocenjevalcev.«
12. člen
Drugi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za akreditacijo sprejema odločitve s konsenzom, kar pomeni, da nobeden od udeležencev nima uteme­ljenega nasprotovanja glede posameznega bistvenega dela predloga. Kolikor po izčrpni razpravi in razgrnitvi argumentov z obeh strani ni možno doseči konsenza, gre pa za zadevo o kateri se je potrebno odločiti, potem se o zadevi glasuje. Odločitev je sprejeta v kolikor za njo glasuje več kot dve tretjini vseh članov odbora.«
13. člen
Za 38. členom se črta naslov »d) Disciplinska komisija«.
14. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru kršitve delovne obveznosti se upošteva ustrezno zakonodajo, kolektivno pogodbo in splošne akte SA.«
15. člen
V 42. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Delo SA je javno. Javnosti so dostopne vse informacije o njenem delu, z izjemo tistih podatkov oziroma dokumentov, ki so v skladu z akreditacijskimi pravili opredeljeni kot zaupne narave.«
Drugi odstavek 42. člena se črta.
16. člen
Za 42. členom se v naslovu beseda »TAJNOST« nadomesti z besedo »ZAUPNOST«.
17. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kot zaupni se obravnavajo vsi podatki, ki jih SA dobi od strank v postopkih akreditiranja, razen podatkov o akreditiranih organih in obsegih podeljenih akreditacij. Zaupni podatki ne smejo biti posredovani tretjim osebam brez pisnega soglasja stranke, razen če je obveznost posredovanja podatkov določena z zakonom ali na zakonu temelječim predpisom.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka so zaupni tudi tisti podatki, ki so izrecno opredeljeni kot državna, vojaška, poslovna, strokovna ali druga tajnost. Zaupnost lahko opredeljuje zakon, podzakonski predpisi, splošni akt SA ali pogodba.
Delavci in člani organov SA so dolžni varovati zaupne podatke, s katerimi se seznanijo pri svojem delu. Posredovanje zaupnih podatkov nepooblaščenim osebam predstavlja hujšo kršitev delovne obveznosti delavca, storilec pa za posledice takega dejanja nosi odgovornost.«
18. člen
V 46. členu se črta besedilo »in se objavi na oglasni deski SA«.
19. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati, ko da nanje soglasje Vlada Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. junija 2004.
Predsednica sveta
mag. Mira Zupanc Kos l. r
K temu aktu statuta je dala soglasje Vlada Republike Slovenije, pod št. 392-02/2001-13 z dne 25. 11. 2004.

AAA Zlata odličnost