Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004

Kazalo

5406. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi med delavci in zasebnimi delodajalci, stran 15482.

Na podlagi Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04), Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04) in Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci (Uradni list RS, št. 26/91) pogodbene stranke Sindikat obrtnih delavcev Slovenije (kot predstavnik delavcev) in Obrtna zbornica Slovenije Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije (kot predstavnika delodajalcev) sklepajo
A N E K S št. 1
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
med delavci in zasebnimi delodajalci
1. člen
Podpisniki aneksa h Kolektivni pogodbi med delavci in zasebnimi delodajalci (v nadaljevanju besedila: kolektivna pogodba) s tem aneksom določajo višino posebnega dodatka k izplačani bruto plači, jubilejne nagrade in terenski dodatek za zaposlene in delodajalce, za katere velja ta kolektivna pogodba.
2. člen
Plače zaposlenih, za katere velja ta kolektivna pogodba, se povečajo:
– pri obračunu in izplačilu plač za mesec avgust 2004 in naprej za 6.800 SIT bruto,
– pri obračunu in izplačilu plač za mesec avgust 2005 in naprej za 6.800 SIT bruto.
Povečanje iz prvega odstavka tega člena se izplačuje kot dodatek k plači in je sestavni del plače za polni delovni čas. V primeru, da je delodajalec v letu 2004 že povečal plače zaposlenih, a za manj, kot je predvideno v prvem odstavku tega člena, se ob uveljavitvi aneksa izplača le razlika do tega zneska.
V primeru, da bo delodajalec v letu 2005 že povečal plače zaposlenih, a za manj kot je predvideno v drugi alinei prvega odstavka tega člena, se meseca avgusta 2005 in naprej delavcu izplača le razlika do tega zneska.
3. člen
Dodatek k plači iz 2. člena tega aneksa se delavcem obračunava in izplačuje, dokler se ne vključi v znesek oziroma zneske plač določenih s kolektivno pogodbo.
4. člen
Spremeni se 2. točka 53. člena kolektivne pogodbe (Drugi osebni prejemki) tako, da se glasi:
»2. Jubilejne nagrade:
Delavcu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini 40% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece,
– za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini 60% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece,
– za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini 80% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.
Izplačevalec jubilejne nagrade je zadnji delodajalec.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena pripada delavcu jubilejna nagrada za 30 let skupne delovne dobe v višini 80% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, pod pogojem, da je pri zadnjem delodajalcu zaposlen brez prekinitve najmanj zadnjih pet let. Delavec do jubilejne nagrade po določbah tega odstavka ni upravičen, če je skupna delovna doba enaka delovni dobi pri zadnjem delodajalcu«.
5. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 61. člena kolektivne pogodbe (Povračilo za delo na terenu) tako, da se glasita:
»Delavci so upravičeni do terenskega dodatka, če delajo na terenu izven sedeža delodajalca ali poslovne enote in izven kraja stalnega ali začasnega prebivališča delavca, ter če sta na terenu organizirana prehrana in prenočišče.
Če prehrano in prenočišče organizira delodajalec, je delavec upravičen do terenskega dodatka v višini, ki se določi v zgornjem znesku povračila, ki je določen s predpisom Vlade RS o prejemkih, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznajo kot odhodek. Terenski dodatek, povračilo stroškov na službeni poti in dodatek za ločeno življenje se med sabo izključujejo.«
6. člen
Ta aneks je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni predstavniki podpisnikov in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podpisniki soglašajo, da se po uveljavitvi tega aneksa začno pogajanja za sklenitev nove kolektivne pogodbe, ki si jo bodo prizadevali skleniti najkasneje do 31. 12. 2005.
7. člen
Ta aneks se vpiše v razvid kolektivnih pogodb pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. novembra 2004.
Združenje delodajalcev obrtnih
dejavnosti Slovenije
Janez Šauperl l. r.
Predsednik skupščine
 
Obrtna zbornica
Slovenije
Miroslav Klun l. r.
Predsednik
 
Sindikat obrtnih
delavcev Slovenije
Peter Jančar l. r.
Predsednik
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 22. 11. 2004 pod zap. št. 24/1 in št. spisa 02047-6/2004/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti