Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004

Kazalo

5402. Pravilnik o načinu in rokih zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence finančnega premoženja države oziroma občine, stran 15439.

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu in rokih zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence finančnega premoženja države oziroma občine
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način in določajo roki posredovanja podatkov, potrebnih za vodenje centralne evidence finančnega premoženja države oziroma občine.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »Pristojno ministrstvo« je neposredni proračunski uporabnik (ministrstvo, vladna služba in podobno), ki je pristojen za upravljanje s finančnim premoženjem države in ga izkazuje v svoji premoženjski bilanci na podlagi izvorne dokumentacije. V primeru kapitalske naložbe države v gospo­darsko družbo je pristojnost določena s sklepom Vlade RS, št. 410-05/2004-1 z dne 18. 3. 2004. V drugih primerih kapitalskih naložb je pristojno tisto ministrstvo, ki je pristojno za področje glavne dejavnosti pravne osebe, v kateri ima država kapitalsko naložbo, razen če je s sklepom vlade določeno drugače.
2. »Izvorna dokumentacija« je dokumentacija, ki jo je izdalo ministrstvo oziroma organ v njegovi sestavi, pogodba, ki jo je sklenilo ministrstvo oziroma organ v njegovi sestavi, ali druga originalna dokumentacija, s katero razpolaga ali jo je ministrstvo oziroma organ v njegovi sestavi prevzelo od drugega državnega organa (na prime ministrstva, ki je bilo ukinjeno), iz katere izhaja terjatev države do dolžnika, lastniška, ustanoviteljska ali druga pravica.
3. »Pravni subjekt« je organizacija, v kateri država oziroma občina preko lastništva, finančnega sodelovanja ali predpisov v neposrednem ali posrednem odnosu do organizacije:
a) izkazuje večinski delež v kapitalu družbe,
b) razpolaga z večino glasovalnih pravic, ki izhajajo iz delnic družbe, ali
c) lahko imenuje več kot polovico članov uprave, upravnega ali nadzornega organa.
3. člen
(1) Neposredni in posredni proračunski uporabniki ter druge pravne osebe, ki upravljajo s finančnim premoženjem države oziroma občine, so dolžni zagotavljati podatke za potrebe vodenja centralne evidence finančnega premoženja države oziroma občine.
(2) Posredni proračunski uporabniki in druge pravne osebe, ki upravljajo s finančnim premoženjem države, in pravne osebe, v katerih ima država kapitalsko naložbo, so dolžni pristojnemu ministrstvu posredovati vse podatke, ki jih potrebuje za zagotavljanje podatkov za potrebe vodenja centralne evidence finančnega premoženja države. Pristojno ministrstvo je dolžno posredovati podatke za potrebe vodenja centralne evidence finančnega premoženja države Ministrstvu za finance (v nadaljnjem besedilu: MF).
(3) Neposredni in posredni proračunski uporabniki ter druge pravne osebe, ki upravljajo s finančnim premoženjem občine, in pravne osebe, v katerih ima občina kapitalsko naložbo, so dolžni občinski upravi posredovati vse podatke, ki so potrebni za vodenje centralne evidence finančnega premoženja občine.
4. člen
(1) Centralna evidenca finančnega premoženja države oziroma občine vsebuje podatke o kapitalskih naložbah, terjatvah in ostalih oblikah finančnega premoženja, razen o terjatvah iz naslova obveznih dajatev.
(2) Za potrebe vodenja centralne evidence je potrebno posredovati naslednje podatke:
a) osnovne podatke:
– zaporedna številka iz centralne evidence o finančni naložbi,
– naziv pravne osebe, v kateri ima država oziroma občina kapitalsko ali drugo vrsto finančne naložbe, oziroma ime in priimek ali naziv dolžnika, do katerega država oziroma občina izkazuje terjatev,
– matična številka pravne osebe,
– sedež pravne osebe oziroma naslov fizične osebe – dolžnika,
– oblika finančne naložbe,
b) druge relevantne podatke, ki so različni glede na obliko finančne naložbe, in sicer:
1. za kapitalske naložbe podatke o:
– nominalni vrednosti poslovnega deleža v lasti države oziroma občine, če gre za gospodarsko družbo,
– številu delnic v lasti države oziroma občine, če gre za delniško družbo,
– nominalni vrednosti ene delnice, če gre za delniško družbo,
– številu vseh delnic družbe, če gre za delniško družbo,
– nominalni vrednosti osnovnega kapitala družbe, če gre za gospodarsko družbo,
– spremembah višine osnovnega kapitala pravne osebe, če gre za gospodarsko družbo,
– glavni dejavnosti pravne osebe,
– dejavnosti javne službe, javne gospodarske službe ali dejavnosti v javnem interesu, če jo pravna oseba izvaja, ter navedbo pravne podlage za izvajanje te dejavnosti,
– spreminjanju delnic, deleža ali ustanoviteljskih pravic države oziroma občine,
– prodaji kapitalske naložbe,
– zamenjavi ali vsakem drugem pravnem poslu, na podlagi katerega se lastninska pravica prenese na drugo pravno ali fizično osebo,
– statusnih spremembah pravne osebe, ter
– vse druge podatke, ki vplivajo na spremembe kapitalske naložbe,
2. za terjatve podatke o:
– glavnici, na dan nastanka terjatve,
– številki pogodbe ali drugega pravnega akta, iz katerega izhaja terjatev,
– stanju terjatve na dan 31. december za posamezno leto,
– pogojih dolžniškoupniškega razmerja (višina obrestne mere, zavarovanje, način odplačila in podobno),
3. za ostale oblike finančnega premoženja podatke o:
– količini posamezne finančne naložbe na dan 31. december za posamezno leto in
– vrednosti posamezne finančne naložbe na dan 31. december za posamezno leto.
(3) Podatki iz drugega odstavka tega člena se posredujejo na Obrazcu št. 1 (za kapitalske naložbe in ostale oblike finančnega premoženja) in na Obrazcu št. 2 (za terjatve), ki sta prilogi tega pravilnika in njegov sestavni del, v pisni ali elektronski obliki v formatu Excel, in sicer po elektronski pošti ali na 3.5« disketah.
(4) Podatki o finančnem premoženju države se posredujejo MF, Sektorju za upravljanje s finančnim premoženjem države, podatki o finančnem premoženju posamezne občine pa za finance pristojnemu organu posamezne občinske uprave.
5. člen
(1) Podatke o finančnem premoženju države oziroma občine na dan 31. decembra za posamezno leto morajo zavezanci iz 3. člena tega pravilnika sporočiti MF oziroma za finance pristojnemu organu občinske uprave do 30. aprila naslednje leto.
(2) Glede kapitalskih naložb so zavezanci iz 3. člena tega pravilnika dolžni pridobiti in posredovati MF oziroma za finance pristojnemu organu občinske uprave vse podatke o vzpostavitvi, prenehanju ali spremembah kapitalskih naložb ali spremembah pravnih oseb, v katerih je posamezna kapitalska naložba, v 30 dneh od nastanka poslovnega dogodka. Osnovni podatki, našteti v drugem odstavku 4. člena tega pravilnika, so obvezna sestavina vsakega poročanja, izmed drugih relevantnih podatkov pa se v Obrazcu št. 1 izpolnijo samo tisti, ki so se spremenili.
6. člen
Državni oziroma občinski neposredni in posredni proračunski uporabniki so dolžni zagotavljati za posamezne pravne subjekte, katerih čisti letni prihodki v zadnjih dveh proračunskih letih presegajo tolarsko protivrednost 40 milijonov evrov, naslednje podatke:
– podatki o dvigu posameznih postavk kapitala oziroma o sredstvih, ki bi pod določenimi pogoji lahko postali del kapitala,
– podatki o donacijah ali dodeljenih sredstvih, ki so jih dolžni vrniti le ob neizpolnitvi določenih pogojev,
– podatki o danih posojilih,
– podatki o danih jamstvih,
– podatki o neizplačanih dividendah in zadržanih dobičkih,
– podatki o drugih oblikah državnih intervencij, dotacij, odlogih in oprostitvah plačil davka, prispevkov za socialno zavarovanje in drugih podobnih obveznostih.
7. člen
Podatke iz 6. člena tega pravilnika posredujejo državni posredni proračunski uporabniki pristojnemu ministrstvu, občinski neposredni in posredni proračunski uporabniki pa za finance pristojnemu organu občinske uprave.
8. člen
Pristojna ministrstva in za finance pristojni organ občinske uprave so dolžni posredovati MF:
– letno poročilo in letne računovodske izkaze za pravne subjekte s področja proizvodnih dejavnosti, katerih letni čisti prihodki znašajo najmanj 250 milijonov evrov tolarski protivrednosti, v roku osmih mesecev po zaključku proračunskega leta,
– podatke iz 6. člena tega pravilnika do 15. marca v tekočem letu za preteklo leto.
9. člen
(1) Pravni subjekti s področja proizvodnih dejavnosti, katerih letni čisti prihodki znašajo najmanj 250 milijonov evrov v tolarski protivrednosti, sporočijo MF podatek o čistem prihodku za preteklo leto, in sicer v roku za oddajo finančnih podatkov za namen statistike na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
(2) MF posreduje Evropski komisiji do 31. marca vsako leto seznam pravnih subjektov, za katere je Republika Slovenija zavezana poročati v skladu z Direktivo Komisije 80/723/EGS z dne 25. junija 1980 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij (UL L št. 195 z dne 29. 7. 1980, str. 35, z vsemi spremembami).
10. člen
Zavezanci iz 3. člena tega pravilnika začnejo sporočati podatke o kapitalskih naložbah po tem pravilniku v 15 dneh od njegove uveljavitve. O drugih podatkih prvič poročajo po tem pravilniku po stanju finančnega premoženja na dan 31. decembra 2004 najkasneje do 30. aprila 2005.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-75/2004/4
Ljubljana, dne 26. novembra 2004.
EVA 2002-1611-0064
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti