Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004

Kazalo

5399. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Lajnar na Soriški planini, stran 15402.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za graditev sedežnice Lajnar
na Soriški planini
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev sedežnice Lajnar na Soriški planini z zmogljivostjo 1.150 oseb/h (v nadaljnjem besedilu: koncesija) predvidoma na zemljiških parcelah št. 361/1, 860, 867, 868, 885, 887, 903, 904, 908, 910, 915, vse k.o. Sorica.
(2) Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka tega člena je žičniška naprava, ki se navezuje na smučarske proge IV, V in VI.
2. člen
(1) Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave, in gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo zmogljivosti naprave,
– podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške naprave in podatke o ustreznem številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za zasneževanje in podobno),
– investicijski načrt za gradnjo,
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije iz prejšnjega odstavka tega člena v roku 30 dni od uveljavitve te uredbe.
3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
4. člen
Koncesionar bo lahko na podlagi podeljene koncesije pridobil gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in po pridobitvi dovoljenja za obratovanje z njo obratoval.
5. člen
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona (neposredna podelitev) z upravno odločbo.
6. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
(4) Kocesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka tega člena vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
(5) Koncesija se podaljša s sklenitvijo nove koncesijske pogodbe.
7. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se podeljuje s to uredbo.
8. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncendenta minister, pristojen za žičnice.
9. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem ministra, pristojnega za žičnice.
10. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
(2) Koncesija se odvzame, če v dveh letih po pridobitvi gradbenega dovoljenja žičniška naprava ne začne obratovati.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem koncesijske pogodbe,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja.
12. člen
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar kljub izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave ne odpravi pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja.
13. člen
V primeru, da koncesijsko razmerje preneha in žičniška naprava preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 348-04/2004-6
Ljubljana, dne 30. novembra 2004.
EVA 2004-2411-0114
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti