Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004

Kazalo

5396. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru, stran 15398.

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 -ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru
1. člen
(1) Ta uredba določa del vodnega telesa reke Drave od njenega sotočja pri Termah Ptuj do Ptujskega jezera in vodno telo Ptujskega jezera, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, vrsto motorjev za pogon plovil in omejitve pri plovbi s plovili na motorni pogon.
(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za plovila in plovbo pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči.
2. člen
Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. koordinate so gorvodne in dolvodne koordinatne točke dela vodnega telesa, prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss – Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1: 5000;
2. motor z notranjim zgorevanjem je motor na kompresijski vžig, ki deluje po načelu samovžiga zaradi kompresije mešanice zraka in goriva, ali motor na prisilni vžig, ki deluje po načelu prisilnega vžiga z električno iskro;
3. uporaba plovil na motorni pogon je vsaka uporaba plovil na motorni pogon zaradi prevoza tovora in potnikov, vožnja s plovili zaradi lova, ribištva, rekreacije ali izvajanja drugih dejavnosti, ter vsako zadrževanje plovil na vodnem telesu reke, vodnem zemljišču, priobalnem zemljišču ali vodnih objektih, ne glede na to ali gre za grajeno vodno javno dobro ali ne, zaradi izdelave, vzdrževanja, skladiščenja plovil ali iz drugih razlogov.
3. člen
(1) Plovba s plovili na motorni pogon je za prevoz potnikov in blaga dovoljena na odseku reke Drave od sotočja stare struge reke Drave in odvodnega kanala HE Zlatoličje pri Termah Ptuj, z gorvodnima koordinatama y= 5 142 560 in x= 5 566 320 do Ptujskega jezera, in na Ptujskem jezeru, z dolvodnima koordinatama y= 5 138 800 in x= 5 571 250, če:
– se izvaja na plovnem območju reke Drave in Ptujskega jezera, določenem na geografski karti iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,
– plovilo poganja motor na elektriko ali motor z notranjim zgorevanjem,
– hitrost plovila ne presega 20 km/h in
– je za pogonski motor izdan certifikat o tipski odobritvi v skladu s predpisi, ki urejajo emisije hrupa in snovi v okolje iz motorjev, namenjenih pogonu plovil.
(2) Če je pogonski motor iz prejšnjega odstavka izdelan pred rokom, od katerega veljajo zahteve iz predpisov, ki urejajo emisije hrupa in snovi v okolje, nadomesti certifikat o tipski odobritvi motorja iz prejšnjega odstavka tehnična dokumentacija o motorju, v kateri proizvajalec motorja navede lastnosti motorja in njegovo efektivno moč.
4. člen
Organ Mestne Občine Ptuj, ki je pristojen za izvajanje predpisa, ki ureja plovni režim po celinskih vodah, mora na zahtevo organa, ki je pristojen za inšpekcijski nadzor po tej uredbi, posredovati imena in naslove lastnikov plovil na motorni pogon, ki so pridobili dovoljenja za plovbo po reki Dravi in na Ptujskem jezeru ter podatke o njihovih plovilih.
5. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
6. člen
(1) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če po reki Dravi in na Ptujskem jezeru uporablja plovilo na motorni pogon v nasprotju z določbami te uredbe.
(2) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika, če stori prekršek iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 250.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Globe iz prejšnjega člena se do dne začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/91, 66/93, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se določbe tretjega odstavka 6. člena te uredbe, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika, uporabljajo od začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04).
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-29/2004-2
Ljubljana, dne 25. novembra 2004.
EVA 2004-2511-0341
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti