Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004

Kazalo

5391. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, stran 15385.

Na podlagi tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa način opravljanja državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (v nadaljnjem besedilu: dimnikarska služba), v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/91/EC z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 1, stran 65, z dne 4. 1. 2003), pa tudi ukrepe v zvezi z učinkovito rabo energije in zmanjšanjem emisij ogljikovega dioksida pri rabi goriv v malih kurilnih napravah.
(2) Ta uredba je tudi koncesijski akt, ki določa predmet in pogoje izvajanja koncesije.
2. člen
Izrazi, ki so uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. mala kurilna naprava je naprava iz predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz kurilnih naprav;
2. pomožna naprava je naprava, ki je povezana z obratovanjem malih kurilnih naprav, kot so naprava za dovod goriva iz shrambe goriva do kurišča kurilne naprave, naprava za pripravo goriva, naprava za razprševanje goriva in mešanje goriva z zgorevalnim zrakom, naprava za čiščenje odpadnih plinov, naprava za odvod ostankov zgorevanja iz kurilne naprave ali iz prostora s kurilno napravo;
3. dimni vodi so dimnik, rezervni dimnik, čistilna dimniška vratca, čistilna odprtina in iztočnica;
4. zračnik je naprava za prezračevanje prostora, v katerem je kurilna naprava, in naprava za dovod zgorevalnega zraka v kurilno napravo ter naprava za prezračevanje stanovanj in poslovnih prostorov, če te naprave prezračujejo na osnovi naravnega ali umetnega obtoka zraka tudi prostore, v katerih zgoreva gorivo;
5. enakovredna naprava opravljanja storitev dimnikarske službe (v nadaljnjem besedilu: enakovredna naprava) je naprava, na kateri je letni obseg storitev dimnikarske službe enak letnemu obsegu na mali kurilni napravi na plinasta ali na tekoča goriva z nazivno močjo do 50 kW, vključno z njenim obratovanjem povezanimi pomožnimi napravami, zračniki in dimnimi vodi.
Letni obseg storitev dimnikarske službe na vseh vrstah malih kurilnih naprav, izražen z letnim obsegom storitev na enakovredni napravi, je določen v naslednji tabeli:
---------------------------------------------------------------------------
Vrsta goriva                     Nazivna toplotna moč
                od 50     od 250
        do 50 kW  do 250 kW  do 1.000 kW   več kot 1.000 kW
---------------------------------------------------------------------------
plinasto gorivo    1      2       2           3
tekoče gorivo     1      2       3           4
trdno gorivo    1*, 2    2*, 4     3*, 5           –
---------------------------------------------------------------------------
 
  * velja za male kurilne naprave na biomaso, za katere iz tehnične
dokumentacije proizvajalca male kurilne naprave sledi, da toplotne izgube z
dimnimi plini ne presegajo 20% zgorevalne toplote goriva.
Za letni obseg storitev dimnikarske službe, ki je enak obsegu storitev na enakovredni napravi, šteje tudi letni obseg storitev dimnikarske službe na zračnikih prostorov šestih stanovanj ali zračnikih poslovnih prostorov s površino 400 m2, ki so namenjeni prezračevanju stanovanj in poslovnih prostorov, če te naprave prezračujejo na osnovi naravnega ali umetnega obtoka zraka tudi prostore, v katerih zgoreva gorivo;
6. stavba je objekt po predpisih o graditvi objektov, v katerem se nahaja ena ali več naprav iz prejšnjih točk tega člena;
7. obstoječa stavba je stavba, za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje pred 1. januarjem 2006, in stavba, za katere gradnjo ali rekonstrukcijo je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred uveljavitvijo te uredbe, uporabno dovoljenje pa še ni izdano ali ni bilo izdano, ker ni bilo predpisano;
8. območje primorskih občin je območje Občine Kanal ob Soči, Občine Brda, Mestne občine Nova Gorica, Občine Vrtojba – Šempeter, Občine Miren – Kostanjevica, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Komen, Občine Sežana, Občine Divača, Mestne občine Koper, Občine Izola in Občine Piran.
II. NAČIN IN OBMOČJE OPRAVLJANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE
3. člen
(1) Dimnikarska služba se opravlja na območju celotne Republike Slovenije, razdeljenem na posamezna dimnikarska območja.
(2) Dimnikarsko območje je območje posamezne občine.
4. člen
(1) Dimnikarska služba se opravlja s podelitvijo koncesije.
(2) Za opravljanje dimnikarske službe se na posameznem dimnikarskem območju podeli ena koncesija.
(3) Posamezni koncesionar lahko pridobi koncesijo za več dimnikarskih območij, če izpolnjuje pogoje, določene s to uredbo za vsako od dimnikarskih območij posebej.
(4) Koncesije podeljuje v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za obdobje petnajstih let.
(5) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN, KI SE ZAGOTAVLJAJO V OKVIRU DIMNIKARSKE SLUŽBE
5. člen
(1) Dimnikarska služba obsega izvajanje naslednjih storitev:
1. pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
2. čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
3. odstranjevanje katranskih oblog in izvedba protikorozijske zaščite,
4. pregledovanje in čiščenje zračnikov,
5. izvajanje meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in informiranje uporabnikov storitev javne službe o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav,
6. posredovanje podatkov o malih kurilnih napravah za vpis v evidenco kurilnih naprav.
(2) Storitve dimnikarske službe se izvajajo v rokih in na način, določenih v predpisu, ki ureja oskrbo kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.
6. člen
(1) Storitve iz prejšnjega člena so v okviru opravljanja dimnikarske službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
(2) Uporaba storitev dimnikarske službe je obvezna za vse uporabnike storitev dimnikarske službe.
(3) Uporabnik storitev dimnikarske službe je uporabnik stavbe ali dela stavbe, v katerem je mala kurilna naprava in z njenim obratovanjem povezani dimni vodi, zračniki ali pomožne naprave, in uporabnik stanovanja ali poslovnega prostora, ki je opremljeno z zračniki.
(4) Uporabnik storitev dimnikarske službe je tudi uporabnik stavbe ali dela stavbe, v katerem je mala kurilna naprava kot rezervni vir toplote, ter uporabnik prostorov, ki so opremljeni z rezervnimi dimniki.
IV. VIRI FINANCIRANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE
7. člen
Vir financiranja dimnikarske službe so plačila uporabnikov njenih storitev po veljavnih cenah storitev dimnikarske službe.
8. člen
(1) Cene storitev dimnikarske službe določi vlada na podlagi obsega del in materialnih stroškov, potrebnih za opravljanje storitev dimnikarske službe ter v skladu s časovno tehničnimi normativi opravljanja storitev dimnikarske službe, ki jih določi minister, pristojen za okolje (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Cene storitev dimnikarske službe se določijo diferencirano po vrstah naprav, na katerih se storitve opravljajo, in po vrstah storitev ter ob upoštevanju posebnih pogojev dela pri opravljanju posameznih storitev dimnikarske službe.
9. člen
Izvajalec dimnikarske službe mora dati vladi na njeno zahtevo vse podatke, ki so potrebni za določitev cene storitev dimnikarske službe.
V. POGOJI ZA KONCESIONARJA
10. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje gospodarske javne službe opravljanja storitev dimnikarske službe, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. imeti mora zaposleno zadostno število delavcev z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje dimnikarske službe na celotnem dimnikarskem območju,
2. razpolagati mora z merilno in drugo opremo v zadostnem obsegu,
3. usposobljen mora biti za delo z evidencami, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe,
4. zavarovan mora biti za škodo, ki bi jo z opravljanjem dimnikarske službe lahko povzročil uporabnikom,
5. imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve in
6. da proti njemu ni začet stečajni ali likvidacijski postopek.
11. člen
(1) Šteje se, da je pogoj iz 1. točke prejšnjega člena izpolnjen, če ima koncesionar:
1. za opravljanje storitev javne službe zaposlenih zadostno število oseb, ki imajo za opravljanje dimnikarske službe ustrezno izobrazbo ali kvalifikacijo, pridobljeno po izobraževalnih programih ali na podlagi preverjanja in potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije,
2. za strokovni nadzor nad pregledovanjem in čiščenjem naprav ter izvajanjem meritev emisij na vsakem dimnikarskem območju zaposleno najmanj eno osebo, ki ima za opravljanje dimnikarske službe ustrezno izobrazbo ali poklicno kvalifikacijo,
3. za strokovni nadzor nad pregledovanjem in čiščenjem naprav ter izvajanjem meritev emisij na dimnikarskem območju z več kot 7.500 enakovrednih naprav na vsakih 7.500 enakovrednih naprav zaposleno najmanj eno osebo, ki ima za opravljanje dimnikarske službe ustrezno izobrazbo ali poklicno kvalifikacijo,
4. za opravljanje storitev na dimnikarskih območjih, na katerih skupno število enakovrednih naprav presega 30.000, akreditacijo za področje opravljanja dimnikarskih storitev na osnovi standarda SIST EN 45004.
(2) Šteje se, da je pogoj iz 2. točke prejšnjega člena izpolnjen, če ima koncesionar:
1. merilno opremo v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav, in drugo opremo, potrebno za izvajanje dimnikarske službe,
2. računalniško opremo za povezavo z evidencami, ki jih v zvezi z dimnikarsko službo vodi ministrstvo.
(3) Šteje se, da je pogoj iz 3. točke prejšnjega člena izpolnjen, če ima koncesionar ustrezno opremo in je usposobljen za obračunavanje opravljenih storitev dimnikarske službe in vodenje plačilnega prometa v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe, njegovi zaposleni pa so usposobljeni za ravnanje z računalniško opremo pri delu z evidencami, ki jih vodi ministrstvo v zvezi z malimi kurilnimi napravami in opravljanju storitev dimnikarske službe.
12. člen
Koncesionar mora predložiti koncedentu za vsako leto trajanja koncesijske pogodbe posebej, in sicer za prvo leto najkasneje 30 dni pred začetkom opravljanja dimnikarske službe ter za vsako naslednje leto najkasneje do 30. decembra tekočega leta dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi jo zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dimnikarske dejavnosti uporabnikom dimnikarskih storitev ali drugim osebam, in za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi ali koncedentu zaradi nevestnega izvajanja dimnikarske službe, pri čemer mora višina zavarovane škode presegati 10 milijonov tolarjev.
VI. PODELITEV KONCESIJE
13. člen
(1) Koncedent pridobiva koncesionarja za izvajanje storitev dimnikarske službe na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis za izbor koncesionarja po pooblastilu vlade objavi minister.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije mora vsebovati:
1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet koncesije, ki se podeli na javnem razpisu,
4. navedbo dimnikarskih območij, na katerih se podeljuje koncesija,
5. obseg opravljanja storitev dimnikarske službe na posameznem dimnikarskem območju, izražen v enakovrednih napravah,
6. postopek izbire koncesionarja,
7. merila za izbor koncesionarja,
8. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za opravljanje dimnikarske službe,
9. način zavarovanja resnosti prijave,
10. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
11. kraj in rok za predložitev vlog,
12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja vlog,
13. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa, in
14. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
(4) Ministrstvo pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa.
14. člen
(1) Javni razpis je uspešen, če je za posamezno dimnikarsko območje prispela vsaj ena pravočasna in popolna ponudba.
(2) Ponudba je popolna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane podatke.
(3) Če koncedent za posamezno dimnikarsko območje ne pridobi nobene ponudbe ali pa so te nepopolne, se javni razpis za to območje ponovi.
(4) Javni razpis za posamezno dimnikarsko območje se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
15. člen
(1) Ponudnik mora v svoji vlogi za pridobitev koncesije podrobno opredeliti izpolnjevanje pogojev iz 10. in 11. člena te uredbe z elaboratom o opravljanju storitev javne službe z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne usposobljenosti zaposlenih in usposobljenosti za delo z evidencami o izvajanju storitev dimnikarske službe.
(2) Ponudnik mora za vsako razpisano dimnikarsko območje v elaboratu iz prejšnjega odstavka prikazati, da so pri njem zaposlene osebe usposobljene in tehnično opremljene za izvajanje storitev dimnikarske službe v celotnem obsegu opravljanja storitev in na celotnem razpisanem območju.
(3) Pri izbiri koncesionarjev se prednostno upoštevajo naslednja merila:
1. čas, v katerem bo vzpostavil opravljanje storitev dimnikarske službe v skladu z zahtevami te uredbe,
2. tehnična usposobljenost,
3. dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja dimnikarske službe,
4. sposobnost izvajanja dimnikarske službe v skladu z zahtevami te uredbe na vseh dimnikarskih območjih, za katera ima podpisano koncesijsko pogodbo,
5. število utemeljenih pritožb uporabnikov storitev dimnikarske službe.
(4) Natančnejši način uporabe meril za izbiro koncesionarjev je sestavni del razpisne dokumentacije.
16. člen
(1) O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
(2) Predlog o izbiri koncesionarja za posamezno dimnikarsko območje se pripravi po pridobljenem mnenju posebne strokovne komisije za ocenjevanje ponudb.
(3) Strokovno komisijo sestavlja pet članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika komisije.
(4) Strokovno komisijo imenuje vlada. Dva člana strokovne komisije predlaga minister, pristojen za okolje, enega člana minister, pristojen za obrambo, ter po enega člana in nadomestnega člana strokovne komisije sekcija dimnikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije in sekcija dimnikarjev pri Gospodarski zbornici Slovenije.
(5) Član strokovne komisije ne sme biti poslovno ali sorodstveno povezan s ponudniki ali z zaposlenimi pri ponudnikih, kar morajo pisno potrditi. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko ministrstva.
(6) Izločenega člana strokovne komisije zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka nadomesti nadomestni član strokovne komisije.
(7) Strokovna komisija pripravi obrazloženo mnenje o izboru med ponudniki za koncesionarje in ga posreduje ministru.
(8) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 6 mesecev od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
VII. KONCESIJSKA POGODBA
17. člen
(1) Koncesionar pridobi pravice in prevzame dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene po pooblastilu vlade minister.
(3) Koncesijska pogodba se z izbranim koncesionarjem sklene za izvajanje dimnikarske službe za vsako dimnikarsko območje posebej.
(4) Najkasneje tri mesece po dokončnosti odločbe o izboru pošlje koncedent izbranemu kandidatu v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku treh mesecev od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa koncesionarja.
(5) Koncesionar mora začeti izvajati dimnikarsko službo najkasneje v 60 dneh po dnevu, ko začne veljati koncesijska pogodba, v obsegu ter po dinamiki izvajanja storitev dimnikarske službe, kot sta podrobneje določena v koncesijski pogodbi.
(6) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
18. člen
(1) V koncesijski pogodbi se podrobneje določijo:
1. način in pogoji izvajanja dimnikarske službe,
2. dimnikarsko območje,
3. število zaposlenih oseb, ki izvajajo dimnikarske storitve,
4. strokovna usposobljenost oseb iz prejšnje točke,
5. pogoji odvzema koncesije, če pri opravljanju dimnikarske službe nastajajo zastoji,
6. način poročanja o opravljanju dimnikarske službe.
(2) Pri določanju števila zaposlenih oseb in njihove strokovne usposobljenosti iz prejšnjega odstavka je treba v zvezi z opravljanjem storitev dimnikarske službe upoštevati naslednja merila:
1. na manj kot vsakih 1.500 enakovrednih naprav oziroma manj kot vsakih 2.000 enakovrednih naprav, če gre za območje primorskih občin, je treba imeti zaposleno po eno osebo,
2. na manj kot vsakih 2.500 enakovrednih naprav je treba imeti zaposleno po eno osebo, ki ima za opravljanje dimnikarske službe ustrezno izobrazbo ali kvalifikacijo pridobljeno po izobraževalnih programih ali na podlagi preverjanja in potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
(3) Poročanje o opravljanju dimnikarske službe iz prvega odstavka tega člena obsega zlasti podatke o:
1. pritožbah uporabnikov storitev dimnikarske službe in o reševanju le-teh,
2. zavrnitvah uporabnikov storitev dimnikarske službe za opravljanje storitev dimnikarske službe,
3. škodnih dogodkih,
4. spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe,
5. koriščenju zavarovanj,
6. o vseh drugih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogoji in način izvajanja dimnikarske službe v primeru višje sile.
19. člen
(1) Koncesionar lahko najkasneje osem mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno zaprosi za njeno podaljšanje.
(2) Koncesijsko razmerje se lahko podaljša enkrat za največ pet let, če koncesionar izpolnjuje vse pogoje za izvajanje dimnikarske službe.
20. člen
Koncesijsko razmerje preneha v primerih in na način, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe.
21. člen
Koncedent lahko koncesijo odvzame v primerih, ki jih določa zakon.
VIII. IZVAJANJE KONCESIJE
22. člen
(1) Opravljanje dimnikarske službe mora potekati tako, da se za uporabnike storitev dimnikarske službe zagotavlja redna in pravočasna storitev.
(2) Koncesionar mora opravljati dimnikarsko službo na celotnem dimnikarskem območju in v celotnem obdobju, za katerega mu je podeljena koncesija, s svojimi kadrovskimi, finančnimi in tehničnimi zmogljivostmi redno in nemoteno.
23. člen
(1) Koncesionar mora zagotoviti opravljanje dimnikarske službe v polnem obsegu tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih delavcev.
(2) Če koncesionar po preteku enega meseca od začetka stavke ne more zagotoviti opravljanja dimnikarske službe, mora dati koncedentu za čas trajanja stavke na razpolago objekte, opremo in naprave ter vozila za opravljanje dimnikasrke službe, ki so opredeljeni v koncesijski pogodbi.
24. člen
(1) Koncesionar izvaja dimnikarsko službo v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki je podeljena na podlagi te uredbe.
(3) Koncesionar opravljanja storitev dimnikarske službe ne sme prenesti na drugo osebo in ne sme za opravljanje storitev dimnikarske službe najeti druge osebe.
(4) Koncesionar mora zagotoviti ravnanje z nevarnimi odpadki, ki nastanejo pri izvajanju dimnikarske službe, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z nevarnimi odpadki.
25. člen
(1) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na opravljanje dimnikarske službe.
(2) Za storitve iz prejšnjega odstavka mora koncesionar zagotoviti izdelavo ločenih poslovnih izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
(3) Za opravljanje dimnikarske službe mora koncesionar voditi računovodske in druge evidence, ki omogočajo finančni in drugi nadzor nad poslovanjem koncesionarja.
(4) Koncesionar ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v nasprotju z namenom in načinom izvajanja dimnikarske službe. Podrobnejši pogoji za izvajanje dimnikarske službe in način njenega izvajanja se lahko določijo tudi v koncesijski pogodbi.
IX. PRAVICE UPORABNIKA STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE
26. člen
Uporabniki storitev dimnikarske službe imajo naslednje pravice:
1. pravico do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
2. pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev in
3. pravico do zagotovljenih cen storitev.
27. člen
(1) Uporabnik storitev dimnikarske službe ima od koncesionarja pravico zahtevati in pridobiti:
– vse storitve dimnikarske službe, ki so določene s to uredbo,
– kopije vseh dokumentov, ki so izdani v zvezi z izvajanjem storitev dimnikarske službe na njegovi napravi,
– cenik opravljanja storitev dimnikarske službe,
– izpis iz evidence kurilnih naprav za svojo kurilno napravo,
– letni program izvajanja storitev dimnikarske službe na napravi, za katero je uporabnik storitev dimnikarske službe, in
– račun za opravljene storitve s specifikacijo opravljenih in obračunanih storitev.
(2) Uporabnik storitev dimnikarske službe se lahko v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe pritoži koncesionarju, če meni, da je bila storitev dimnikarske službe opravljena v nasprotju s to uredbo.
28. člen
(1) Koncesionar mora namero opravljanja storitev dimnikarske službe najaviti uporabniku storitev dimnikarske službe vsaj 7 dni pred začetkom storitev. V najavi opravljanja storitev dimnikarske službe mora navesti čas svojega prihoda.
(2) Koncesionar najavi opravljanje storitev dimnikarske službe pisno, z obvestilom, objavljenim v skupnih prostorih uporabnikov stavbe, ali na krajevno običajen način z objavo v medijih, oglasnih deskah občine ali krajevne skupnosti ali, če se tako dogovori z uporabnikom storitev dimnikarske službe, tudi ustno z neposrednim sporočilom.
(3) Uporabnik storitev dimnikarske službe ima pravico, da v dogovoru s koncesionarjem prestavi najavljeni čas opravljanja storitev dimnikarske službe, vendar za največ štirinajst dni in ne več kot dvakrat.
(4) Če uporabnik storitev dimnikarske službe najavljeni čas opravljanja storitev dimnikarske službe ne odpove in ga v dogovoru s koncesionarjem ne prestavi, ali če koncesionarju ne omogoči opravljanje storitev, mora plačati nastale stroške zaradi prihoda oziroma prevoza ter porabljenega časa v skladu s ceno iz tarife opravljanja storitev dimnikarske službe, razen če zaradi daljše odsotnosti koncesionarju upravičeno ni mogel odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev dimnikarske službe.
X. OBVEZNOSTI UPORABNIKA STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE
29. člen
(1) Uporabnik storitev dimnikarske službe ima v zvezi z opravljanjem storitev dimnikarske službe naslednje obveznosti:
– omogočiti mora neovirano in varno opravljanje storitev dimnikarske službe,
– koncesionarju mora na najavljen termin pripraviti neoviran in prost dostop do kurilne naprave, dimnih vodov, pomožnih naprav ali zračnikov in dovoliti vpogled v načrte teh naprav,
– omogočiti mora vstop v prostore, v katerih so naprave iz prejšnje alinee ali skozi katere potekajo, oziroma v katerih se opravljajo storitve dimnikarske službe ter omogočiti vpogled v načrte zgradbe, v katerih so nameščene te naprave ali skozi katere potekajo, in
– zagotoviti ravnanje z odpadki razen nevarnih, ki nastanejo pri izvajanju dimnikarske službe, v skladu s predpisi.
(2) Če uporabnik storitev dimnikarske službe koncesionarju, ki ima namen opraviti dela v okviru storitev dimnikarske službe, ne dovoli ali ne omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neoviranega dostopa do naprav ali mu ne omogoči vpogleda v načrte teh naprav, je koncesionar o tem dolžan obvestiti inšpekcijo, pristojno za varstvo okolja.
(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo koncesionarja odredi uporabniku storitev dimnikarske službe, da zagotovi vse, kar je potrebno za izvedbo storitev dimnikarske službe.
30. člen
(1) Koncesionar mora uporabnika storitev dimnikarske službe opozoriti na rok in način odprave pomanjkljivost na kurilni napravi, dimnih vodih, pomožni napravi ali zračnikih, če jih ugotovi pri izvajanju storitev dimnikarske službe, ali če ugotovi druge okoliščine, zaradi katerih je:
– presežena mejna vrednost emisije snovi v zrak ali temperature dimnih plinov,
– obstoji tveganje za okolje zaradi onesnaženja z gorivi ali ostanki zgorevanja ali
– je zmanjšano varstvo pred požarom.
(2) Pri določanju roka za odpravo pomanjkljivosti mora koncesionar upoštevati, da je treba pomanjkljivost odpraviti:
– takoj, če je velika verjetnost zmanjšanja varstva pred požarom ali zastrupitve z ogljikovim monoksidom (v nadaljnjem besedilu: CO), nastalega pri zgorevanju goriv,
– v 7 dneh, če nadaljnja uporaba naprave zaradi zmanjšanega varstva pred požarom ali možnosti zastrupitve z CO zaradi zgorevanja goriv ni primerna,
– v 30 dneh, če je verjetnost zmanjšanja varstva pred požarom ali zastrupitve z CO, nastalega pri zgorevanju goriv, majhna, in
– v 6 mesecih, v primeru nepravilnosti na napravi, zaradi katere ni verjetnosti zmanjšanja varstva pred požarom ali zastrupitve z CO, nastalega pri zgorevanju goriv.
(3) Koncesionar o odpravi pomanjkljivosti iz prejšnjega odstavka in o roku odprave pomanjkljivosti izroči uporabniku storitev dimnikarske službe pismeno opozorilo.
(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka mora koncesionar preveriti, ali so pomanjkljivosti odpravljene.
31. člen
Uporabnik storitev dimnikarske službe mora koncesionarju opravljene storitve dimnikarske službe plačati v skladu s cenami iz tarife opravljanja storitev dimnikarske službe.
XI. EVIDENCA KURILNIH NAPRAV
1. Vpis v evidenco kurilnih naprav
32. člen
(1) Uporabnik storitev dimnikarske službe mora zagotoviti, da je mala kurilna naprava, ki jo uporablja, vpisana v evidenco kurilnih naprav.
(2) Mala kurilna naprava se ne sme uporabljati, če ni vpisana v evidenco kurilnih naprav.
(3) Evidenco kurilnih naprav vodi ministrstvo.
(4) V evidenci kurilnih naprav se vodijo naslednji podatki o mali kurilni napravi:
– vrsta kurilne naprave ter proizvajalec ali tip kurilne naprave,
– nazivna toplotna moč, vrsta goriva, ki ga uporablja, in leto proizvodnje kurilne naprave,
– identifikacijski podatki iz katastra stavb o stavb, v kateri je kurilna naprava,
– površina stanovanjskih ali poslovnih prostorov, ki jih mala kurilna naprava ogreva, in
– opis zračnikov, dimnih vodov in pomožnih naprav, ki se uporabljajo v zvezi z obratovanjem male kurilne naprave.
(5) Zahteve za vpis, izbris ali spremembe podatkov v evidenci kurilnih naprav se posredujejo ministrstvu v elektronski obliki na način, določen s predpisom, ki ureja oskrbo malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju dimnikarske službe.
33. člen
(1) Investitor mora za novo ali rekonstruirano stavbo, v kateri je nameščena ena ali več malih kurilnih naprav, k dokumentaciji za pridobitev uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, priložiti potrdilo o vpisu v evidenco kurilnih naprav ali potrdilo o začasnem vpisu v evidenco kurilnih naprav za vsako od malih kurilnih naprav v stavbi.
(2) Potrdilo o vpisu v evidenco kurilnih naprav izda investitorju ministrstvo na njegovo zahtevo, če je za vgrajeno malo kurilno napravo v stavbi investitor tudi uporabnik storitev dimnikarske službe.
(3) Potrdilo o začasnem vpisu v evidenco kurilnih naprav izda investitorju ministrstvo na njegovo zahtevo, če gradi stavbo zaradi dajanja na trg ali če zaradi drugih razlogov investitor ni uporabnik storitev dimnikarske službe za vgrajeno kurilno napravo v stavbi.
(4) Kurilna naprava je začasno vpisana v evidenco kurilnih naprav za določen čas, vendar za največ tri leta.
34. člen
(1) Zahtevo za vpis male kurilne naprave v evidenco kurilnih naprav posreduje ministrstvu koncesionar, ki izvaja storitve dimnikarske službe na območju, kjer je kurilna naprava.
(2) Koncesionar posreduje ministrstvu zahtevo za vpis v evidenco kurilnih naprav, če je na podlagi prvega pregleda kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav ugotovil, da pri normalni uporabi ni nevarnosti za požar ali za zastrupitev z CO, nastalega pri zgorevanju goriv, ali, da druge emisije snovi v zrak ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.
(3) Koncesionar o prvem pregledu in ugotovitvah iz prejšnjega odstavka izdela poročilo o prvem pregledu in posreduje en izvod ministrstvu skupaj z zahtevo za vpis v evidenco kurilnih naprav ministrstvu, en izvod skupaj z zahtevo za vpis v evidenco pa uporabniku storitev javne službe.
(4) Vsebino in obliko poročila o prvem pregledu male kurilne naprave določi minister.
2. Zavrnitev vpisa v evidenco kurilnih naprav
35. člen
(1) Če koncesionar pri prvem pregledu ugotovi pomanjkljivosti pri kurilni napravi ali dimnih vodih, zračnikih ali pomožnih napravah, ki so z njo povezane, ali če ugotovi druge okoliščine, zaradi katerih je zmanjšano varstvo pred požarom, ali je zaradi preseganja emisij v zrak pri zgorevanju goriv dana možnost zastrupitve z CO, opozori na to uporabnika storitev dimnikarske službe oziroma investitorja.
(2) Koncesionar o odpravi pomanjkljivosti iz prejšnjega odstavka in o roku odprave pomanjkljivosti, ki ni daljši od 60 dni, izroči uporabniku storitev dimnikarske službe pismeno opozorilo.
(3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka mora izvajalec dimnikarske službe preveriti, ali so pomanjkljivosti odpravljene.
(4) Če so pomanjkljivosti, ugotovljene pri prvem pregledu naprave, odpravljene, koncesionar posreduje ministrstvu zahtevo za vpis male kurilne naprave v evidenco kurilnih naprav skupaj s poročilom o prvem pregledu.
3. Izbris iz evidence kurilnih naprav
36. člen
(1) Ministrstvo izbriše malo kurilno napravo iz evidence kurilnih naprav na podlagi pobude koncesionarja, če je pristojni inšpektor iz 40. člena te uredbe odredil prepoved njene uporabe.
(2) Ministrstvo izbriše malo kurilno napravo iz evidence kurilnih naprav na podlagi zahteve uporabnika storitev dimnikarske službe, če stavba kurilne naprave zaradi spremembe ogrevanja ne potrebuje več.
(3) Uporabnik storitev dimnikarske službe mora posredovati zahtevo za izbris naprave iz evidence koncesionarju, da preveri upravičenost izbrisa naprave iz evidence.
(4) O izbrisu iz evidence kurilnih naprav izda ministrstvo uporabniku storitev dimnikarske službe potrdilo.
4. Sprememba podatkov in izpis podatkov iz evidence kurilnih naprav
37. člen
(1) Koncesionar mora posredovati ministrstvu vse spremembe podatkov o malih kurilnih napravah, ki jih ugotovi pri opravljanju storitev dimnikarske službe.
(2) Koncesionar mora o vsaki spremembi podatka v evidenci kurilnih naprav obvestiti uporabnika storitev dimnikarske službe z izpisom novih podatkov iz evidence kurilnih naprav.
(3) Izpis novih podatkov iz evidence kurilnih naprav mora koncesionar posredovati tudi uporabniku storitev dimnikarske službe, če ta to zahteva.
(4) Podatki o spremembah podatkov ter o posredovanju izpisov podatkov iz evidence naprav uporabnikom storitev dimnikarske službe se beležijo in hranijo v evidenci kurilnih naprav.
XII. EVIDENCE STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE
38. člen
(1) Koncesionar mora voditi evidence svojih storitev na malih kurilnih napravah, dimnih vodih, zračnikih in pomožnih napravah ter evidence opravljenih meritev emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav.
(2) Koncesionar mora iz evidenc iz prejšnjega odstavka posredovati ministrstvu podatke o:
– izvedenih pregledih in čiščenju kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
– izvedenih pregledih in čiščenju zračnikov in
– izvedenih meritvah emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo ministrstvu v elektronski obliki na način, določen s predpisom, ki ureja oskrbo malih kurilnih, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju dimnikarske službe.
(4) Podatke o izvedenih storitvah dimnikarske službe iz prejšnjega odstavka je treba posredovati ministrstvu najkasneje 15 dni po obračunskem obdobju za opravljene storitve dimnikarske službe.
(5) O podatkih iz prvega odstavka tega člena vodi ministrstvo naslednje evidence:
– evidenco izvedenih pregledov in čiščenj kurilnih naprav ter z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
– evidenco izvedenih pregledov in čiščenj zračnikov in
– evidenco meritev emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav.
(6) Evidence iz prejšnjega odstavka ne vsebujejo osebnih podatkov uporabnikov storitev dimnikarske službe.
(7) Podatke iz evidenc iz petega odstavka tega člena ministrstvo uporablja pri nadzoru koncesionarjev v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz koncesijske pogodbe o opravljanju storitev dimnikarske službe.
XIII. NADZOR
39. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, razen določb:
– o odpravi pomanjkljivosti iz tretje alinee 30. člena te uredbe, ugotovljene pri opravljanju storitev dimnikarske službe, in
– o odpravi pomanjkljivosti iz 35. člena te uredbe, ugotovljene pri prvem pregledu naprave,
katerih nadzor opravlja tudi inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Poleg inšpekcij iz prejšnjega odstavka, opravlja nadzor nad izvajanjem določb te uredbe, ki se nanašajo na ceno storitev dimnikarske službe, tudi inšpekcija, pristojna za trg.
40. člen
(1) Če pomanjkljivosti iz 30. člena te uredbe, ugotovljene pri opravljanju storitev dimnikarske službe, ali pomanjkljivosti iz 35. člena te uredbe, ugotovljene pri prvem pregledu male kurilne naprave, niso odpravljene, mora koncesionar sporočiti svoje ugotovitve inšpektorju:
– inšpekcije, pristojne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, če je zaradi pomanjkljivosti na dimnih vodih zmanjšano varstvo pred požarom, ali
– inšpekcije, pristojne za varstvo okolja, če je zaradi pomanjkljivosti na kurilni napravi ter z njo povezanih zračnikih ali pomožni napravi presežena emisija snovi v zrak ali je tveganje za okolje zaradi onesnaženja z gorivi ali ostanki zgorevanja.
(2) Za zadevo pristojni inšpektor odloči o uporabi naprave na podlagi sporočila koncesionarja iz prejšnjega odstavka in poročila o ugotovitvah pomanjkljivosti na mali kurilni napravi v upravnem postopku.
(3) Inšpektor za zadevo pristojne inšpekcije lahko prepove uporabo naprave ali odredi odpravo pomanjkljivosti ter ponoven pregled naprave s strani koncesionarja po izvedenih delih za odpravo pomanjkljivosti.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(1) Ministrstvo na dan uveljavitve te uredbe z objavo v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države, pozove osebe, ki imajo na dan uveljavitve te uredbe veljavno pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe iz 7. točke prvega odstavka 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1, 10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1; v nadaljnjem besedilu: ZVO), ki je bila sklenjena z občino pred 7. novembrom 2004, da ministrstvu predložijo vlogo o zainteresiranosti za izvajanje dimnikarske službe.
(2) Poziv iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi določitev dimnikarskih območij, na katerih bo prva koncesija za opravljanje dimnikarske službe podeljena brez javnega razpisa, skladno z določbami 187. in 188. člena ZVO-1.
(3) Ne glede na določbe drugega odstavka 4. člena te uredbe se na posameznem dimnikarskem območju lahko podeli koncesija brez javnega razpisa več koncesionarjem, če je na območju občine več oseb iz prvega odstavka tega člena opravljalo do uveljavitve te uredbe dimnikarsko službo kot lokalno gospodarsko javno službo.
(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena, ki sklenejo koncesijsko pogodbo, pa ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje storitev dimnikarske službe po pogojih iz 11. člena te uredbe ali po merilih iz 18. člena te uredbe, morajo pogoje v zvezi:
1. s številom zaposlenih oseb glede na število enakovrednih naprav izpolniti najkasneje v:
– treh mesecih na dimnikarskem območju z manj kot 2.500 enakovrednimi napravami,
– šestih mesecih na dimnikarskem območju z manj kot 5.000 enakovrednimi napravami, pri čemer je treba zagotoviti število zaposlenih oseb za 2.500 enakovrednih naprav v roku iz prejšnje alinee,
– devetih mesecih na dimnikarskem območju z manj kot 7.500 enakovrednimi napravami, pri čemer je treba zagotoviti število zaposlenih za 2.500 enakovrednih naprav v treh mesecih in za 5.000 enakovrednih naprav v šestih mesecih,
– dvanajstih mesecih na dimnikarskem območju s 7.500 ali več enakovrednimi napravami, pri čemer je treba zagotoviti število zaposlenih za 2.500 enakovrednih naprav v treh mesecih, za 5.000 enakovrednih naprav v šestih mesecih in za 7.500 enakovrednih enot v devetih mesecih od podpisa koncesijske pogodbe;
2. z usposobljenostjo zaposlenih oseb glede na število enakovrednih naprav najkasneje 31. oktobra 2007;
3. z akreditacijo za področje opravljanja dimnikarskih storitev na osnovi standarda SIST EN 45004 najkasneje do 31. decembra 2008.
(5) Če oseba iz prejšnjega odstavka za posamezno dimnikarsko območje v rokih iz prejšnjega odstavka ne izpolni zahtevanih pogojev, se ji koncesija za to dimnikarsko območje odvzame, vlada pa o tem izda odločbo in sproži postopek za razdrtje koncesijske pogodbe pred pristojnim sodiščem.
(6) V koncesijski pogodbi se podrobneje določi način izpolnitve pogojev in posledice v primeru, da koncesionar v zahtevanem roku pogojev ne izpolni.
42. člen
(1) Za dimnikarska območja, na katerih se je do uveljavitve te uredbe izvajala obvezna lokalna gospodarska javna služba pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov po določbah 27. člena ZVO v režijskem obratu občine, javnem podjetju ali javnem gospodarskem zavodu, in za dimnikarska območja, na katerih se ta javna gospodarska javna služba ni opravljala, se objavi prvi javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje dimnikarske službe po določbah te uredbe najkasneje v 120 dneh po njeni uveljavitvi.
(2) Javni razpis se objavi tudi za dimnikarska območja, na katerih ni bilo mogoče podeliti koncesije po določbah prejšnjega člena.
43. člen
(1) Določbe 3. točke 10. člena in 2. točke drugega odstavka 11. člena te uredbe se začnejo uporabljati za opravljanje storitev dimnikarske službe 1. januarja 2006.
(2) Določbe v zvezi z vpisom male kurilne naprave, ki je namenjena ogrevanju nove ali rekonstruirane stavbe, v evidenco kurilnih naprav iz 32. do 35. člena te uredbe in določbe v zvezi z evidencami storitev dimnikarske službe iz 38. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2006.
(3) Uporabnik storitev dimnikarske službe mora zagotoviti vpis male kurilne naprave, ki je namenjena ogrevanju obstoječe stavbe, v evidenco kurilnih naprav najkasneje v treh mesecih po prejemu pismenega poziva za vpis male kurilne naprave v evidenco, ki mu ga pošlje koncesionar na območju, kjer je obstoječa stavba.
(4) Zahtevo za vpis v evidenci iz prejšnjega odstavka vloži uporabnik storitev dimnikarske službe pri koncesionarju na obrazcu, ki ga koncesionar priloži k pozivu za vpis male kurilne naprave v evidenco kurilnih naprav.
44. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati predpisi občin, ki določajo način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe iz 7. točke 26. člena ZVO.
45. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-24/2004-1
Ljubljana, dne 25. novembra 2004.
EVA 2004-2511-0335
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti