Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5188. Sklep o pravilih organiziranja predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 14917.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, s spremembami in dopolnitvami), Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97 z vsemi spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 15. redni seji dne 21. 10. 2004, sprejel
S K L E P
o pravilih organiziranja predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta sklep določa podrobnejša pravila ravnanja vrtcev, občinskih organov in uprave v postopkih organiziranja predšolske vzgoje, določanja cen programov v vrtcih in plačevanja stroškov predšolske vzgoje ter vključevanja otrok v vrtce v skladu z veljavnimi zakonskimi in drugimi predpisi.
Izraz vrtec se uporablja v smislu organizacijske enote vrtca pri osnovni šoli.
II. PREDLOG ORGANIZACIJE PREDŠOLSKE VZGOJE IN CEN PROGRAMOV V VRTCIH
2. člen
Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca določi vrtec z letnim delovnim načrtom, ki ga sprejme svet zavoda. Pred sprejemom letnega delovnega načrta mora vrtec z občinsko upravo občine ustanoviteljice uskladiti vse tiste elemente, ki imajo finančne posledice za zagotavljanje sredstev s strani ustanovitelja, kar se opredeli s pogodbo o financiranju dejavnosti predšolske vzgoje v Občini Žužemberk za obdobje od 1. 9. tekočega leta do 31. 8. naslednjega leta.
3. člen
Vrtci vsako leto pripravijo predlog organizacije predšolske vzgoje za novo šolsko leto, ki ga posredujejo občinski upravi, najkasneje do 15. 5. tekočega šolskega leta skupaj s predlogom sistematizacije delovnih mest v vrtcu za novo šolsko leto.
Vrtci oblikujejo oddelke v skladu z veljavnimi predpisi, upoštevaje maksimalno racionalno in gospodarno organizacijo.
Vrtci z občinsko upravo predloge o organizaciji predšolske vzgoje v vrtcih za novo šolsko leto uskladijo najkasneje do 25. 5. Tako usklajene predloge organizacije predšolske vzgoje za novo šolsko leto potrdi župan, ki najkasneje do 15. 6. sprejme sklep o izdaji soglasja k sistematizaciji delovnih mest v vrtcih.
4. člen
Vrtci pri oblikovanju oddelkov upoštevajo drugi odstavek 17. člena zakona o vrtcih tako, da se lahko število otrok določeno v podzakonskem predpisu poveča za največ dva otroka v oddelku v naslednjih primerih:
– če je to možno glede na število vpisanih otrok in njihovo starost,
– zaradi zagotovitve čim večje vključitve otrok v vrtec,
– zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.
Vrtec lahko oblikuje oddelek (polovični oddelek), kadar je število otrok v oddelku enako ali manjše od polovice največjega števila otrok določenega v podzakonskem predpisu in kadar so izčrpane vse možnosti oblikovanja oddelkov, kot izhaja iz prejšnjega odstavka. Tudi pri oblikovanju polovičnega oddelka vrtci upoštevajo drugi odstavek 17. člena Zakona o vrtcih v povezavi s podzakonskim predpisom tako, da se število otrok poveča za največ enega otroka v polovičnem oddelku v primerih, navedenih v prvem odstavku tega člena.
5. člen
Pri organizaciji in vpisih otrok v vrtca, katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk, vrtca medsebojno sodelujeta in si posredujeta podatke o morebitnih prostih mestih v vrtcih predvsem takrat, kadar je ob upoštevanju prebivališča in kraja zaposlitve staršev otrok možno doseči racionalnejšo organiziranje in popolnitev prostih mest v vrtcih. Pri tem je potrebno upoštevati, da imajo starši pravico izbrati programe predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu.
6. člen
Občinska uprava vsako leto, najkasneje do 15. 5., posreduje vrtcem izhodišča za izračun cen programov, pri čemer upošteva veljavne predpise in navodila za planiranje javne porabe. Predlog za izhodišča za določitev višine materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov živil, so lahko tudi podatki Ministrstva za šolstvo, znanost in šport o gibanju in višini materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov živil za preteklo leto.
Na podlagi usklajenega predloga organizacije predšolske vzgoje za novo šolsko leto med občinsko upravo in vrtcem ter na podlagi izhodišč za izračun cen programov ter v skladu z metodologijo za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, vrtec pripravi predlog cen programov in ga posreduje občinski upravi najkasneje do 25. 6. tekočega leta.
Predlog cen vsebuje izračun cen z navedbo in višino vseh elementov za oblikovanje cen programov, podatke za izračun cen in pisno obrazložitev.
7. člen
Vrtci z občinsko upravo predloge cen programov v vrtcih za novo šolsko leto uskladijo najkasneje do 30. 6. tekočega šolskega leta. K usklajenemu predlogu cen programov v vrtcih za novo šolsko leto poda svoje mnenje še odbor za družbene dejavnosti, s katerim seznani Občinski svet občine Žužemberk, o čemer ta sprejme ustrezen sklep.
III. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
8. člen
Javni vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Prednost pri sprejemu ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otroci s posebnimi potrebami. Sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. Komisijo imenuje ravnatelj, v njej pa mora biti tudi predstavnik ustanovitelja vrtca, to je Občine Žužemberk. Soglasje h kriterijem poda župan.
9. člen
Vrtci v Občini Žužemberk vsako leto v mesecu aprilu na krajevno običajen način preko oglasnih desk po krajih in zaselkih v občini in v vrtcu, ali z obvestilom v občinskem glasilu, objavijo razpis za vpis otrok v vrtec za novo šolsko leto, rok za vpis ne sme biti krajši od 30 dni. Vrtci najkasneje do 20. 3. vsako leto občinski upravi posredujejo podatke o razpisu za vpis otrok v vrtec.
Na podlagi razpisa za vpis otrok v vrtec, vrtec sprejema prijave za vpis otrok za naslednje šolsko leto. Na osnovi tako pridobljenih prijav za vpis, vrtec pripravi predlog organizacije predšolske vzgoje za naslednje leto v skladu z 2. členom tega sklepa.
Prijave za vpis po izteku prijavnega roka lahko sprejema vrtec skozi celo leto, vpis pa se vrši glede na še prosta mesta v vrtcu z upoštevanjem kriterijev in postopka za vpis.
10. člen
Vrtec sproti obvešča občinsko upravo o otrocih, ki jih glede na organizacijo predšolske vzgoje v vrtcu ni bilo mogoče vpisati ter bo zato pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca glede na razmere in položaj v vrtcu lahko odločil, da število otrok v oddelku presega število, ki ga določa zakon o vrtcih, za največ dva otroka v oddelku.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje, ki traja od 1. 9. tekočega leta do 31. 8. naslednjega leta. Praviloma pričenjajo otroci prvič obiskovati vrtec prvi delovni dan meseca. V primeru, da se otrok ne vključi v vrtec prvi delovni dan v mesecu, se osnova za plačilo staršev sorazmerno zniža odvisno od števila delovnih dni prisotnosti v vrtcu glede na mesečno ceno programa.
IV. DOLOČANJE IN OBRAČUNAVANJE PLAČIL
STARŠEV
11. člen
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.
Osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je cena programa za druge enako stare otroke. Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca, se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi. Ti stroški so lahko stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov obvestiti občinsko upravo Občine Žužemberk, ki jih je tudi dolžna kriti.
Občina Žužemberk krije dodatne stroške na podlagi mesečnih zahtevkov.
12. člen
Starši so dolžni izpis otroka iz vrtca pisno napovedati vrtcu najmanj 30 dni pred predvidenim izpisom. Če v tem izpisanem roku otrok ne obiskuje vrtca se šteje, kot da je otrok vključen v vrtec, na podlagi česar vrtec staršem izstavi račun v višini njihovega plačila, zmanjšan za neporabljena živila, do konca izteka napovedanega roka za izpis otroka iz vrtca. Rok pisne napovedi izpisa iz vrtca začne teči z naslednjim dnem, ko je vrtec prejel pisno napoved izpisa otroka iz vrtca. V primeru, da starši otroka, ki je že vključen v vrtec, v času poletnih počitnic izpišejo iz vrtca, je otrok lahko ponovno sprejet v vrtec le, če so v vrtcu in programu še prosta mesta, z upoštevanjem kriterijev in postopka za vpis.
Za namero o izpisu otroka iz vrtca za daljši določen čas nad 30 dni (bolezen otroka ali enega od staršev, čas porodniškega dopusta ali iz drugih vzrokov), lahko ravnatelj zavoda s starši sklene pogodbo ali medsebojni dogovor o resnosti namere za ponovno vključitev in s tem povezano zagotovitvijo prostega mesta za otroka v vrtcu po preteku določenega časa, v katerem se definirajo čas vključitve otroka v vrtec in druge medsebojne obveznosti. V času tako dogovorjene odsotnosti starši plačujejo vse stroške vrtca, razen za neporabljena živila.
V primeru, da bodo finančne možnosti Občine Žužemberk omogočale dodatne ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih, bo o tem občinski svet sprejel ustrezen sklep.
13. člen
V primeru odsotnosti iz vrtca do 30 dni zaradi bolezni otroka ali drugih vzrokov, katero starši javijo vrtcu najkasneje do 8. ure delovnega dne, se šteje za pravočasno javljeno odsotnost, zato se plačilo staršev za ceno programa v vrtcu zmanjša za neporabljena živila. Pravočasno javljena odsotnost se začne odštevati prvi dan javljene odsotnosti in se zaključi zadnji dan delovnega dne odsotnosti otroka. Če je odsotnost sporočena po 8. uri delovnega dne, se začne odštevanje šele naslednji delovni dan od prejema sporočila in se zaključi zadnji dan delovnega dne odsotnosti otroka.
14. člen
Višino plačila staršev na podlagi zakona in podzakonskih predpisov določi Občina Žužemberk za otroke, za katere je dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa in so vključeni v vrtce v Občini Žužemberk kakor tudi za vse tiste otroke iz Občine Žužemberk, ki so vključeni v vrtce na območju drugih občin, in sicer na podlagi veljavnih cen.
Če iz evidence plačila staršev izhaja, da so obveznosti plačila neporavnane več kot en mesec od zapadlosti, vrtec pošlje staršem otroka pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti, ki ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši od dveh mesecev z opozorilom, da se bo v primeru, če obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiščem začel postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti.
V. FINANCIRANJE VRTCA
15. člen
Dokument, na osnovi katerega bo Občina Žužemberk, kot ustanoviteljica javnega zavoda poravnavala svoje obveznosti za vrtec, je mesečni zahtevek za plačilo vzgojno varstvenih storitev.
Mesečni zahtevek za plačilo vzgojno varstvenih storitev, ki jih vrtec s sedežem na območju Občine Žužemberk izstavi občinski upravi, mora vsebovati:
 
a) za otroke:
– poimenski seznam otrok oziroma staršev,
– rojstni datum otroka,
– številka odločbe o znižanem plačilu za vrtec,
– podatki o stalnem prebivališču,
– število prisotnih dni,
– število odsotnih dni,
– vrsto in ceno programa,
– znesek plačila staršev,
– znesek plačila, ki ga zagotavlja občina.
V primeru likvidnostnih težav, zaradi katerih bi bile ogrožene pravice zaposlenih v vrtcu, se vrtcu zagotavljajo sredstva v obliki akontacij, ki se poračunajo na podlagi prejetih računov.
 
b) za zaposlene:
– plače zaposlenih v skladu s priznano sistematizacijo ločeno na plače vzgojiteljic in njihovih pomočnic ter ostale zaposlene v posameznem programu, razviden mora biti tudi mesečni koeficient in ustrezna obrazložitev v kolikor pride do sprememb v njihovi višini,
– prispevki in davki zaposlenih,
– specifikacija ostalih stroškov dela, ki pripadajo delavcu v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo (regres za letni dopust, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, prehrana delavcev med delom),
– višina premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Vsakih šest mesecev pa je potrebno priložiti tudi prikaz:
– dejanskih stroškov materiala in storitev specificiranih v skladu s 6. členom Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 z vsemi spremembami in dopolnitvami),
– dejanskih stroškov živil za otroke.
Vrtec mora vsak mesec posredovati občini tudi podatke v skladu z 18. členom Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 z vsemi spremembami in dopolnitvami).
16. člen
Vrtec mora pri nabavi blaga in naročanju storitev spoštovati obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov, ki izhajajo iz Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/03 s spremembami in dopolnitvami), kar ob predložitvi polletnega prikaza dejanskih stroškov materiala in storitev dokazuje s kopijo poročila o izvedbi javnega naročila in pogodbe o oddaji javnega naročila za vsako novo oddano naročilo v tem polletnem obdobju.
17. člen
Občina bo vrtcu krila tudi stroške dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa in nastajajo iz naslova izpolnjevanja obveznosti iz drugih veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov:
– odpravnine presežnim delavcem,
– delo sindikalnih zaupnikov,
– nadomestilo delavnim invalidom za čas čakanja na drugo delo,
– stroške sodnih postopkov,
– poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova,
– nadomeščanje vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni na podlagi poročila o odsotnosti in izračuna stroškov iz tretjega odstavka 8. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
– investicije in investicijsko vzdrževanje, obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, ter druge dogovorjene stroške:
– stroške dela za delavce, katerih dejanska zaposlenost presega normative,
– stroške, ki nastanejo kot razlika med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim predpisanim normativom,
– nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni,
– programe, ki jih starši ne sofinancirajo in se glede na razpoložljiva sredstva v občinskem proračunu vsako leto opredelijo v pogodbi o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v Občini Žužemberk,
– izpadi v dohodku vrtca zaradi poletnih izpisov otrok,
– sofinanciranje daljših opravičenih odsotnosti otrok.
18. člen
Za plačila dogovorjenih stroškov v vrtcu, ki niso všteti v ceno programa, izkaže vrtec njihovo utemeljenost s poročilom o opravljenih nalogah, skupaj z ustrezno dokumentacijo.
19. člen
Župan Občine Žužemberk imenuje tričlansko komisijo, ki najkasneje do konca septembra tekočega leta pregleda stanje v objektih, kjer poteka predšolska vzgoja v Občini Žužemberk. Na osnovi predloga ravnateljev javnega zavoda in izvršenega ogleda, oblikuje komisija prednostni predlog potrebnih investicij, investicijskih vzdrževanj, obnov obrabljene opreme pohištva in delovne opreme ter pripravi o tem ustrezno pisno poročilo z utemeljitvami, h kateremu poda svoje mnenje odbor za družbene dejavnosti in dokončno potrdi občinski svet s sprejetjem ustreznega sklepa in z zagotovitvijo potrebnih sredstev v občinskem proračunu za naslednje leto, kar se nato rokovno in finančno opredeli v pogodbi o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu.
VI. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004–2205
Žužemberk, dne 21. oktobra 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.