Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5123. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije (OdUNDTDZ), stran 14815.

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in 108. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) na seji dne 17. novembra 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije (OdUNDTDZ)
I
S tem odlokom se ustanovijo naslednje komisije in odbori Državnega zbora Republike Slovenije:
1. Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti,
2. Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu,
3. Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije,
4. Odbor za gospodarstvo,
5. Odbor za promet,
6. Odbor za okolje in prostor,
7. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
8. Odbor za finance in monetarno politiko,
9. Odbor za zunanjo politiko,
10. Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje,
11. Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
12. Odbor za obrambo,
13. Odbor za zdravstvo,
14. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide,
15. Odbor za kulturo, šolstvo in šport,
16. Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj,
17. Odbor za zadeve Evropske unije.
II
Komisije in odbori Državnega zbora Republike Slovenije imajo, poleg pristojnosti določenih s Poslovnikom državnega zbora in drugimi predpisi, naslednje naloge:
1. Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti:
– obravnava pritožbe in predloge državljanov, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov in drugih aktov;
– obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve in ukrepa pri pristojnih organih;
– proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo državljani državnemu zboru in drugim organom ter ugotavlja vzroke zanje;
– obvešča pristojna delovna telesa državnega zbora o pojavih, ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov;
– spremlja in proučuje problematiko uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter daje pobude in priporočila organom in pravnim osebam;
– spremlja in proučuje vprašanja, ki se nanašajo na uresničevanje politike enakih možnosti ter na izvajanje enakopravnega vključevanja žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja in dela;
– spremlja uresničevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije, ki se nanašajo na človekove pravice;
– obravnava redna letna in posebna poročila varuha človekovih pravic ter poročila drugih organov, ki poročajo državnemu zboru, kolikor se ta nanašajo na izvajanje in uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
– kot zainteresirano delovno telo obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na človekove pravice in temeljne svoboščine ter zagotavljanje enakih možnosti.
2. Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu:
– spremlja in obravnava problematiko avtohtonih slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu in Slovencev po svetu ter s tem povezano usmerjanje finančne podpore za Slovence v zamejstvu in po svetu;
– spremlja in skrbi za izvajanje resolucije o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije;
– vzdržuje redne stike s predstavniki Slovencev v zamejstvu in po svetu;
– poroča državnemu zboru o pomembnih zadevah s tega področja ter pripravlja predloge sklepov in odločitev;
– obvešča pristojna delovna telesa državnega zbora o zadevah, ki se nanašajo na posamezne predloge zakonov in drugih aktov v zvezi s Slovenci v zamejstvu in po svetu;
– sodeluje z Odborom za zunanjo politiko pri obravnavi zunanjepolitične problematike, ki zadeva tudi Slovence v zamejstvu in po svetu;
– razpravlja o pobudah in predlogih, ki jih v skladu s Poslovnikom državnega zbora pošiljajo državnemu zboru organizacije Slovencev v zamejstvu in po svetu;
– sodeluje z drugimi državnimi organi na področju odnosov s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
3. Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije:
– opravlja neposredni nadzor nad izvajanjem nalog Komisije za preprečevanje korupcije, povezanih z nezdružljivostjo, omejitvah pri darilih in poslovanju ter nadzorom nad premoženjskim stanjem funkcionarjev;
– obravnava poročila Komisije za preprečevanje korupcije;
– nadzira premoženjsko stanje predsednika, namestnika predsednika in članov Komisije za preprečevanje korupcije;
– sprejme svoj poslovnik;
– daje soglasje k obrazcu za nadzor premoženjskega stanja funkcionarjev ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in svojim poslovnikom.
4. Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– ekonomski sistem in razvoj,
– notranji trga ter tehnično zakonodajo in merila,
– varstvo potrošnikov,
– varstvo konkurence,
– ekonomske odnose s tujino,
– razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti,
– pogoje za ustanavljanje in ohranjanje delovnih mest,
– intelektualno lastnino,
– drobno gospodarstvo in turizem,
– energetiko in rudarstvo,
– elektronske komunikacije in pošto,
– industrijske projekte ter
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor:
– spremlja in nadzira delo Slovenske odškodninske družbe, d.d., Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, vzajemnih skladov, investicijskih družb in družb za upravljanje ter drugih skladov in drugih pravnih oseb, kolikor je njihovo delovanje vezano na lastninsko preoblikovanje podjetij;
– obravnava poročila Družbenega pravobranilca Republike Slovenije in drugih institucij s področja oškodovanja družbene lastnine pri lastninskem preoblikovanju podjetij oziroma pravnih oseb;
– obravnava, spremlja in nadzira izvajanje privatizacije in prodaje državnega premoženja ter obravnava poročila organov, pristojnih za izvedbo privatizacije državnega premoženja ter poročila v zvezi z oškodovanjem državne lastnine v postopku privatizacije.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
5. Odbor za promet obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– železniški, zračni in pomorski promet ter promet po celinskih vodah in cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa,
– prometno infrastrukturo,
– žičniške naprave in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
6. Odbor za okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– okolje in prostor ter
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
7. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– kmetijstvo,
– razvoj podeželja,
– prehrano in krmo,
– varstvo rastlin,
– veterinarstvo in zootehniko,
– gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
8. Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– javnofinančne prihodke,
– proračun in javna naročila,
– zakladništvo in javno računovodstvo,
– davčni in carinski sistem,
– finančni sistem,
– centralnobančni sistem in monetarno politiko,
– preprečevanje in odkrivanje pranja denarja,
– prirejanje iger na srečo,
– državne pomoči in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
9. Odbor za zunanjo politiko obravnava predloge zakonov, drugih aktov in problematiko, ki se nanaša na:
– področje zunanjih zadev države,
– konzularno zaščito,
– mednarodne pogodbe ter
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor tudi:
– obravnava problematiko, ki zadeva bilateralno in multilateralno parlamentarno sodelovanje;
– zavzema in posreduje stališča o zadevah, ki so na dnevnem redu mednarodnih parlamentarnih teles, institucij in organizacij, ter opozarja predsednika državnega zbora in predsednike delovnih teles na posamezna vprašanja v zvezi s tem;
– potrjuje pobude za sklenitev mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Republike Slovenije, ter v primeru novih elementov v pogajanjih tudi nova stališča za delo pogajalskih delegacij;
– obravnava predloge za odprtje ali zaprtje diplomatskih predstavništev Republike Slovenije v tujini ter za imenovanje vodij diplomatskih predstavništev;
– pripravlja predloge kolegiju predsednika državnega zbora za sestavo delegacij, ki sodelujejo v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah in telesih;
– skrbi za izvajanje mednarodne dejavnosti državnega zbora v skladu s pravilnikom.
Odbor za zunanjo politiko v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom državnega zbora:
– obravnava zadeve EU s področja zunanje in varnostne politike ter s tem povezane zunanje dejavnosti EU, vključno z vprašanji širitve EU;
– obravnava predloge zakonov o ratifikaciji sprememb pogodb, na katerih temelji EU, vključno s pogodbami o pristopu držav kandidatk k EU, ter predloge zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb, ki jih sklepa Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami EU ter Evropsko skupnostjo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo;
– obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU;
– na svojem področju sodeluje z institucijami ter drugimi organi Evropske unije ter
– v zvezi z zadevami EU sodeluje z matičnimi delovnimi telesi.
10. Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– javno varnost in policijo,
– upravne notranje zadeve in migracije,
– javno upravo in sistem javnih uslužbencev,
– plačni sistem v javnem sektorju,
– organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– civilno in kaznovalno pravo,
– sodne postopke in pravosodno upravo,
– odvetništvo in notariat,
– izvrševanje kazenskih sankcij,
– varstvo osebnih podatkov in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
11. Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na lokalno samoupravo na ravni občine in pokrajine,
– spremljanje izvajanja zakonodaje s področja lokalne samouprave in izvajanja Evropske listine o lokalni samoupravi v praksi,
– vprašanja regionalnega razvoja,
– pobude in predloge za ustanovitev občin in pokrajin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ter predloge, ki se nanašajo na teritorialno členitev Republike Slovenije, povezane s programi strukturne in kohezijske politike,
– druge zadeve, ki so povezane z njenim delovnih področjem.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
12. Odbor za obrambo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– obrambni sistem,
– sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
13. Odbor za zdravstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– varovanje in krepitev zdravja,
– zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje in zdravstvene dejavnosti,
– zdravstveno varnost živil in zdravo prehranjevanje,
– zdravila, medicinske pripomočke ter kemikalije in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
14. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– delovna razmerja in pravice iz dela,
– zaposlovanje in poklicno usposabljanje,
– družino, socialne zadeve in invalidsko varstvo,
– vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja ter vojna grobišča in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
15. Odbor za kulturo, šolstvo in šport obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih vrednot,
– medije,
– vzgojo,
– osnovno, srednje in višje šolstvo,
– šport in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
16. Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– visoko šolstvo,
– znanost in raziskovanje,
– tehnologijo in meroslovje,
– pospeševanje in usklajevanje dela na področju informacijske družbe in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
17. Odbor za zadeve Evropske unije v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (v nadaljevanju: Zakon) in Poslovnikom državnega zbora:
– obravnava zadeve EU, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, in v tem okviru tudi priprave predloga sprememb pogodb, na katerih temelji EU, vsa vprašanja širitve EU in priprave predlogov pogodb o pristopu držav kandidatk k EU, vključno s pogajalskimi izhodišči;
– obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Evropske skupnosti oziroma Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter sklepanje mednarodnih pogodb, ki jih sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami EU ter Evropsko skupnostjo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo;
– obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU;
– obravnava zadeve, ki so na dnevnem redu institucij in organov EU ter poročila o aktivnostih predstavnikov Republike Slovenije;
– sodeluje z institucijami in organi EU ter z odbori nacionalnih parlamentov za zadeve EU;
– sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami EU s svojega delovnega področja in
– skrbi za evidenco zadev EU.
III
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in nalogah Odbora Državnega zbora RS za notranjo politiko (Uradni list RS, št. 122/04).
IV
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/18
Ljubljana, dne 17. novembra 2004.
EPA 28-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost