Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5120. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-D), stran 14813.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. novembra 2004.
Št. 001-22-85/04
Ljubljana, dne 18. novembra 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-D)
1. člen
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/2000, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»V vladi so ministrice ali ministri (v nadaljevanju: ministri) za:
– finance,
– gospodarstvo,
– visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
– zdravje,
– notranje zadeve,
– zunanje zadeve,
– pravosodje,
– javno upravo,
– delo, družino in socialne zadeve,
– promet,
– kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– okolje in prostor,
– kulturo,
– šolstvo in šport ter
– obrambo.
Poleg ministrov iz prejšnjega odstavka ima lahko vlada tudi največ dva ministra brez resorja. Minister brez resorja pomaga predsedniku vlade pri usklajevanju dela ministrov oziroma ministrstev v okviru pooblastil, ki mu jih da predsednik vlade.
Predsednik vlade lahko da pooblastila za pomoč pri usklajevanju dela ministrov oziroma ministrstev tudi resornemu ministru.«.
2. člen
V 21. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Za izvrševanje predpisov Evropske unije vlada izdaja uredbe in druge akte iz svoje pristojnosti.«.
3. člen
22. člen se črta.
4. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vlada lahko na predlog predsednika vlade ali ministra brez resorja imenuje državno sekretarko ali državnega sekretarja (v nadaljevanju: državni sekretar), ki pomaga predsedniku vlade ali ministru brez resorja pri opravljanju njegove funkcije v okviru danih pooblastil.
Minister brez resorja ima lahko največ enega državnega sekretarja.
Državnemu sekretarju preneha funkcija z razrešitvijo, z odstopom ali s prenehanjem funkcije tistega, ki ga je predlagal v imenovanje.«.
5. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev lahko vlada ustanavlja vladne službe. Predsednik vlade lahko za te naloge pooblasti tudi resorno ministrstvo.
Vladno službo vodi minister brez resorja, državni sekretar ali direktorica oziroma direktor (v nadaljevanju: direktor). Direktor vladne službe je odgovoren predsedniku vlade, ministru ali generalni sekretarki oziroma generalnemu sekretarju (v nadaljevanju: generalni sekretar) vlade.
Kot vladna služba deluje tudi generalni sekretariat vlade. Generalni sekretariat vlade vodi generalni sekretar, ki ga imenuje in razreši vlada na predlog predsednika vlade. Generalni sekretar po navodilih predsednika vlade skrbi za pripravo sej vlade in izvrševanje njenih odločitev ter opravlja druge naloge v zvezi z organizacijo dela v vladi in vladnih službah. Generalnemu sekretarju vlade preneha funkcija z razrešitvijo, z odstopom ali s prenehanjem funkcije predsednika vlade.
Kot vladna služba deluje tudi kabinet predsednika vlade. Predstojnika kabineta predsednika vlade imenuje in razreši predsednik vlade. Predstojniku kabineta predsednika vlade položaj preneha z razrešitvijo, odstopom ali s prenehanjem funkcije predsednika vlade. Za postopek njegove izbire se ne uporabljajo določbe zakona o javnih uslužbencih.«.
6. člen
25.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vlada z ustrezno teritorialno organizacijo ministrstev in drugih organov državne uprave preko območnih enot in izpostav zagotavlja enakomerno dostopnost upravnih storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije.«.
7. člen
25.b člen se črta.
8. člen
Minister za informacijsko družbo in minister za šolstvo, znanost in šport nadaljujeta z opravljanjem funkcije do nastopa funkcije nove vlade.
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/92-13/67
Ljubljana, dne 10. novembra 2004.
EPA 24-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti