Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4827. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije, stran 14145.

T A R I F N A P R I L O G A
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
(Uradni list RS, št. 43/00)
I. ČASOPISNO-INFORMATIVNA, REVIJALNA, ZALOŽNIŠKA IN KNJIGOTRŠKA DEJAVNOST
1. Izhodiščne plače
(1) Izhodiščne plače, povečane za 2,7% po posameznih tarifnih razredih, so naslednje:
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|Tarifni razred  | RR |   Časopisno-   |Založniška |  Knjigotrška  |
|         |   |  informativna in | dejavnost |   dejavnost   |
|         |   | revijalna dejavnost|      |          |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|I. – enostavna  | 1,00 |    90.185    |  86.916 |    80.724   |
|dela       |   |          |      |          |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|II. – manj    | 1,15 |   103.713    |  99.954 |    92.832   |
|zahtevna dela  |   |          |      |          |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|III. – srednje  | 1,30 |   117.240    | 112.991 |   104.943   |
|zahtevna dela  |   |          |      |          |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|IV. – zahtevna  | 1,45 |   130.768    | 126.028 |   117.051   |
|dela       |   |          |      |          |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|V. – bolj    | 1,70 |   153.315    | 147.758 |   137.232   |
|zahtevna dela  |   |          |      |          |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|VI. – zelo    | 2,20 |   198.407    | 191.215 |   177.594   |
|zahtevna dela  |   |          |      |          |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|VII. – visoko  | 2,60 |   234.481    | 225.982 |   209.883   |
|zahtevna     |   |          |      |          |
|Dela       |   |          |      |          |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|VIII. – najbolj | 3,30 |   297.610    | 286.823 |   266.392   |
|zahtevna     |   |          |      |          |
|Dela       |   |          |      |          |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
|IX. – izjemno  | 3,80 |   342.703    | 330.281 |   306.754   |
|zahtevna     |   |          |      |          |
|Dela       |   |          |      |          |
+-----------------+------+--------------------+-----------+-------------------+
in veljajo od meseca avgusta 2004 do meseca oktobra 2004.
(2) Izhodiščne plače iz prvega odstavka te točke se dodatno povečajo na naslednji način:
– izhodiščne plače, ki veljajo za mesec oktober 2004, se meseca novembra 2004 povečajo za 0,8% in veljajo do meseca maja 2005.
– izhodiščne plače, ki veljajo za mesec maj 2005, se meseca junija 2005 povečajo za 2% in veljajo do meseca avgusta 2005.
– izhodiščne plače, ki veljajo za mesec avgust 2005, se meseca septembra 2005 povečajo za 1%.
2. Osnovne plače
(1) Osnovne plače delavcev, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v 1. točki te tarifne priloge, se z mesecem avgustom 2004 prav tako povečajo za 2,7% in veljajo do meseca oktobra 2004.
(2) Osnovne plače delavcev iz prvega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v 1. točki te tarifne priloge, se dodatno povečajo na naslednji način:
– osnovne plače, ki veljajo za mesec oktober 2004, se meseca novembra 2004 povečajo za 0,8% in veljajo do meseca maja 2005.
– osnovne plače, ki veljajo za mesec maj 2005, se meseca junija 2005 povečajo za 2% in veljajo do meseca avgusta 2005.
– osnovne plače, ki veljajo za mesec avgust 2005, se meseca septembra 2005 povečajo za 1%.
3. Usklajevanje plač z dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005
(1) Kolikor se ob povečanju osnovnih plač po 1. in 2. točki te tarifne priloge delavčeva osnovna plača skladno z določili 3. in 4. člena Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 ne poveča najmanj za 9.700 SIT v časopisno-informativni dejavnosti, najmanj za 8.250 SIT v revijalni dejavnosti, najmanj za 7.800 SIT v založniški dejavnosti in najmanj za 7.000 SIT v knjigotrški dejavnosti, delavcu vsak mesec pripada k plači še razlika do navedenih zneskov.
(2) Pogodbeni partnerji se zavezujejo, da bodo pri izplačilu plač za mesec september 2004 delavcem izplačali tudi razliko med dejansko izplačanimi plačami za mesec avgust 2004 in dogovorjenim zneskom ter odstotkom povečanja plač po tej tarifni prilogi za mesec avgust 2004 (1., 2. in 3. točka I. poglavja te tarifne priloge).
(3) Stranki te tarifne priloge do 30. maja 2005, skladno z določili 3. in 4. člena Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005, določita za posamezno dejavnost najnižji znesek povečanja plač od meseca junija 2005 dalje.
(4) Kolikor se ob povečanju osnovnih plač po tretjem odstavku te točke delavčeva osnovna plača ne poveča najmanj za znesek, ugotovljen skladno s tretjim odstavkom te točke, delavcu vsak mesec pripada k plači še razlika do ugotovljenega zneska.
(5) Znesek povečanja plače delavca po tej tarifni prilogi mora biti razviden iz obračuna plač.
(6) Pogodbeni partnerji najkasneje do konca meseca julija 2006 ocenijo plačno politiko v knjigotrški dejavnosti in, kolikor ugotovijo, da se je porušilo razmerje med plačami v knjigotrški dejavnosti in plačami v trgovinski dejavnosti (3% zaostajanje plač v trgovinski dejavnosti), soglasno dogovorijo spremembe v višini izhodiščnih in osnovnih plač.
II. SKUPNE DOLOČBE
1. Uskladitev z minimalno plačo
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta predvidoma do 1. 1. 2007 izhodiščno plačo I. tarifnega razreda, določeno v tej tarifni prilogi, uskladili z minimalno plačo, določeno v Dogovoru o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005. O vsakoletni višini uskladitve izhodiščne plače prvega tarifnega razreda z minimalno plačo, v skladu s prejšnjim stavkom, se pogodbeni stranki dogovorita najkasneje do 31. 12. tekočega leta.
2. Rešitev za posebne primere
V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno do 6 mesecev.
3. Regres za letni dopust
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini 70% zadnjega znanega podatka povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
4. Povračila stroškov v zvezi z delom
Povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, službena potovanja, terenski dodatek) se izplačujejo in usklajujejo z višino zgornjega zneska, določenega z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek.
5. Veljavnost
(1) Tarifna priloga Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 2004 dalje.
(2) Tarifna priloga velja do sklenitve nove.
Ljubljana, dne 30. avgusta 2004.
Podpisniki:
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tisk
in medije predsednica UO
mag. Rina Klinar l. r.
 
KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj, univ. dipl. ek. l. r
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednik
Zdravko Malnar l. r.
 
Sindikat časopisno-informativne,
založniške
in knjigotrške dejavnosti
Slovenije
predsednik
Lojze Adamlje l. r.
Ta tarifna priloga h kolektivni pogodbi je bila s sklepom o registraciji tarifne priloge h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 12. 10. 2004 pod zap. št. 61/2 in št. spisa 104-01-001/00.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti