Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4823. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, stran 14140.

Na podlagi 15. in 35. člena Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljevanju: javni sklad), 6. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), 19., 20. in 21. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99 in 56/03) ter v skladu z Uredbo o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 59/00 in 60/01), Uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03), Pravilnikom o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Uradni list RS, št. 108/02 in 59/03) je Uprava javnega sklada, po predhodnem soglasju Nadzornega sveta javnega sklada, z dne 13. 10. 2004, sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S P L O Š N I H P O G O J E V
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
1. člen
V splošnih pogojih poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni list RS, št. 81/01 in 45/02) se besedilo 4. člena spremeni, tako da se glasi:
Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj se dodeljujejo za:
– sofinanciranje začetnih investicijskih projektov podjetniškega značaja,
– sofinanciranje izgradnje naprav lokalne in regionalne infrastrukture,
– sofinanciranje začetnih investicij razvojne infrastrukture,
– sofinanciranje investicij v kmetijstvo,
– sofinanciranje investicij, ki so vključene v Enotni programski dokument za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov.
Pri dodeljevanju spodbud iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka, se upoštevajo določila Pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Uradni list RS, št. 108/02 in 59/03).
Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj se izjemoma lahko dodeljujejo tudi za interventne ukrepe na področju regionalnega razvoja.
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni, tako da se glasi:
Javni sklad v skladu s sprejetim letnim poslovnim in finančnim načrtom objavlja javne razpise za dodeljevanje spodbud.
Javni sklad lahko tudi brez razpisa dodeli spodbude posameznim upravičencem v izjemnih primerih, če gre za interventne ukrepe na področju regionalnega razvoja in ima v poslovnem in finančnem načrtu za ta namen zagotovljena sredstva. Dodelitev spodbude posameznim upravičencem sprejme uprava javnega sklada v soglasju z nadzornim svetom.
Javne razpise za dodeljevanje spodbud javni sklad objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni sklad lahko objavlja javne razpise dodatno še v pomembnejših dnevnikih, če je predvideno število udeležencev na razpisu večje od 100.
Končni tekst posameznega razpisa, na podlagi tega akta ter poslovnega in finančnega načrta javnega sklada za tekoče leto, določi uprava javnega sklada.
V razpisu morajo biti opredeljene naslednje točke razpisa:
– predmet razpisa,
– splošni pogoji,
– finančni pogoji,
– pogoji za dodelitev in nameni dodeljevanja spodbud,
– merila za izbor,
– vsebina vloge za prijavo,
– rok in način prijave,
– postopek pri izbiri.
3. člen
V prvem odstavku 21. člena se doda točka 11., ki se glasi:
11. po posebnem predhodnem dogovoru z javnim skladom tudi z drugim ustreznim instrumentom zavarovanja, ki nudi zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja javnega sklada začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ribnica, dne 15. oktobra 2004.
mag. Milan Pirman l. r.
Predsednik uprave

AAA Zlata odličnost