Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4601. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok, stran 13118.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vozila, razen avtobusov v javnem linijskem prevozu, s katerimi se v cestnem prometu prevažajo skupine otrok, in vozniki, ki vozijo ta vozila.
II. VOZILO
2. člen
(1) Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu prevaža skupina otrok, ne sme biti starejše od 12 let in mora imeti:
– napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles,
– električno ali hidravlično ojačen krmilni mehanizem (naprava za upravljanje vozila),
– varnostne pasove na vseh sedežih,
– naslonjala za glavo na vseh sedežih, in
– nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf ali elektronsko snemalno napravo, ki beleži najmanj enake podatke kot tahograf).
(2) Določbi tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka se ne uporabljata za avtobuse, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Avtobusi morajo imeti varnostne pasove in naslonjala za glavo vgrajene v skladu s predpisi, s katerimi so predpisane naprave in oprema vozil.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena o starosti motornih vozil, se lahko prevaža skupina otrok v šolo in iz šole v posebnem linijskem prevozu z avtobusom, ki ni starejši od 15 let. Na relaciji, na kateri ni potniškega linijskega prevoza, se lahko prevaža skupina otrok v šolo in iz šole tudi z drugim motornim vozilom, namenjenem prevozu oseb, ki ni starejše od 15 let.
(4) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za prevoze skupin otrok na cesti z velikim vzdolžnim nagibom, ki poteka po gorskem oziroma planinskem terenu (gorska cesta).
3. člen
(1) Avtobus, s katerim se v občasnem prevozu potnikov prevaža skupina otrok, mora imeti poleg naprav iz prejšnjega člena tudi:
– napravo, ki preprečuje zdrs pogonskih koles,
– oblazinjene sedeže,
– naslonjala za roke na sedežih.
(2) Pri prevozu skupine otrok v občasnem prevozu potnikov v naselju in na relaciji največ 10 kilometrov iz naselja, v katerem se je prevoz začel, se sme, razen na gorski cesti, uporabljati tudi avtobus, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka in pogoja o starosti motornih vozil iz prvega odstavka prejšnjega člena, če ni starejši od 15 let.
4. člen
(1) Avtobus, starejši od 12 let, s katerim se opravlja prevoz skupine otrok, mora med rednima polletnima tehničnima pregledoma tudi na trimesečni preventivni tehnični pregled, ki se opravi v pooblaščeni organizaciji za tehnične preglede.
(2) Preventivni tehnični pregled obsega pregled stanja predpisanih naprav in opreme ter izpolnjevanje drugih pogojev, pomembnih za varno udeležbo vozila v cestnem prometu, v skladu s pogoji in kriteriji za opravljanje rednih tehničnih pregledov. Na preventivnem tehničnem pregledu se ne opravljajo meritve izpušnih plinov.
(3) Zapisnik preventivnega tehničnega pregleda mora imeti voznik v obdobju med preventivnim in rednim tehničnim pregledom v vozilu in ga na zahtevo policista izročiti na vpogled.
III. ZNAK ZA OZNAČITEV VOZILA
5. člen
(1) Znak za označitev vozila, s katerim se prevaža skupina otrok, je kvadratne oblike, velikosti 400 mm × 400 mm, oranžne barve s 35 mm širokim črnim robom in vrisanim simbolom dveh otrok v črni barvi. Znak mora odsevati svetlobo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sme uporabiti za označitev sprednje strani osebnega avtomobila ali avtobusa, ki nima več kot 16 sedežev, na katerem ni dovolj prostora za namestitev znaka iz prejšnjega odstavka, oblikovno in barvno enak znak, velikosti 250 mm × 250 mm, z 20 mm širokim robom.
(3) Grafična podoba znaka je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim (Priloga 1).
6. člen
(1) Znak iz prejšnjega člena mora biti nameščen na levi polovici sprednje in zadnje strani vozila tako, da je dobro viden in da ga je mogoče zlahka odstraniti z vozila.
(2) Spodnji rob znaka sme biti oddaljen od površine vozišča največ 90 cm.
7. člen
Znak za označitev vozila, s katerim se prevaža skupina otrok, sme biti nameščen na vozilu samo takrat, ko se z vozilom prevaža skupina otrok.
IV. VOZNIK
8. člen
(1) Voznik, ki vozi vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, mora imeti najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila, ki ga vozi.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme z avtobusom, ki ima več kot 16 sedežev, prevažati skupino otrok voznik, ki najmanj eno leto poklicno vozi motorna vozila kategorije D. Voznik, ki poklicno vozi motorna vozila kategorije D manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki ima več kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije C ali D1 in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije D najmanj eno leto.
(3) Poklicne vozniške izkušnje iz prejšnjega odstavka dokazuje voznik s potrdilom, ki ga mora imeti med vožnjo pri sebi in ga na zahtevo policista izročiti na vpogled. Obrazec potrdila je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (Priloga 2).
(4) Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je voznik zaposlen oziroma pri katerem je pridobil predpisane vozniške izkušnje.
9. člen
(1) Če naročnik prevoza oziroma njegov predstavnik sumi, da je voznik v takšnem psihofizičnem stanju, da ni zmožen varne vožnje, sme zahtevati, da se pred začetkom ali nadaljevanjem vožnje preveri voznikovo psihofizično stanje.
(2) Voznikovo psihofizično stanje se preveri na način, določen v zakonu o varnosti cestnega prometa.
(3) Če voznikovo psihofizično stanje ni v skladu s predpisanim, je prevoznik dolžan zagotoviti drugega voznika.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Določbe prve, druge in pete alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se uporabljajo le za tista motorna vozila kategorije B, ki so v Republiki Sloveniji registrirana po 1. 7. 2000.
11. člen
Določba tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika o starosti avtobusa, s katerim se v posebnem linijskem prevozu prevaža skupina otrok v šolo in iz šole, se prične uporabljati 1. 9. 2006. Do tedaj se za avtobuse, s katerim se v posebnem linijskem prevozu prevažajo skupine otrok v šolo in iz šole, ne uporabljajo določbe tega pravilnika o starosti vozil.
12. člen
Določba prve alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se uporablja le za avtobuse, ki so v Republiki Sloveniji registrirani po uveljavitvi tega pravilnika.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99 in 58/00).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 173-016-199/2004/6
Ljubljana, dne 3. septembra 2004.
EVA 2004-1711-0071
Dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti