Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4555. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo, stran 12968.

Na podlagi 5., 6., 19., 74., 101. in 117. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 22/04) se v petem odstavku 4. člena znesek »7.162 SIT/ha« nadomesti z zneskom »7.198 SIT/ha« in znesek »716.200 SIT« nadomesti z zneskom »719.800 SIT«.
2. člen
(1) V 6. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sveže sadje,«.
(2) Druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– svežo zelenjavo,«.
(3) Doda se peta alinea, ki se glasi:
»– lupinarji,«.
(4) Doda se šesta alinea, ki se glasi:
»– gobe.«.
3. člen
V 15. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– obveznosti plačevanja finančnega prispevka članov za financiranje operativnega sklada, na podlagi količin ali vrednosti dejansko trženih proizvodov, ki so predmet priznanja organizacije proizvajalcev,«.
4. člen
(1) V 16. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Druge fizične ali pravne osebe, ki niso pridelovalci pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, in ki niso lastnice pravne osebe s statusom organizacije proizvajalcev, ne morejo biti člani organizacije proizvajalcev.«.
(2) V petem odstavku se na koncu prvega stavka za besedami »ki že teče« dodajo besede », vendar ne more biti krajše od enega leta«.
(3) Zadnji stavek petega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Organizacija proizvajalcev v pravilih določi odpovedni rok, ki je lahko največ šest mesecev in začne teči tistega dne, ko član organizaciji proizvajalcev pisno sporoči odločitev o izstopu iz članstva.«.
5. člen
(1) V 19. členu se v drugem odstavku pod točko b) tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– proračun in časovni razpored aktivnosti za vsako leto trajanja programa;«.
(2) V drugem odstavku se pod točko b) za četrto alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– podatki, za utemeljitev različnih prispevnih stopenj, če le-te obstajajo;«.
(3) Dosedanje peta, šesta in sedma alinea postanejo šesta, sedma in osma alinea.
(4) Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Iz operativnih programov dela mora biti razvidno:
– da se nanašajo na izboljšanje kakovosti proizvoda, zvišanje komercialne vrednosti proizvoda, promocijo proizvodov, integriranje ali druge načine proizvodnje, ki upoštevajo varstvo okolja, ustvarjanje ekoloških proizvodnih linij, zmanjševanje umikov s trga,
– da vključujejo prizadevanja, da bi proizvajalci začeli uporabljati okolju prijazne tehnike pridelave glede načina pridelovanja in ravnanja z odpadki,
– da zagotavljajo finančna sredstva za tehnične vire in kadre, potrebne za zagotavljanje skladnosti s standardi in pravili glede varstva rastlin in mejnih vrednosti ostankov pesticidov.«.
(5) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
V 20. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Organizacije proizvajalcev morajo na poziv ministrstva v zahtevanem roku posredovati vse podatke, ki se nanašajo na poslovanje organizacije proizvajalcev in ki so potrebni za poročanje v skladu s predpisi Evropske unije.«.
7. člen
V 21. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Operativni sklad se vzdržuje s finančnimi prispevki, določenimi za proizvajalce člane na podlagi količin ali vrednosti sadja in zelenjave, ki se dejansko trži. Operativni sklad se lahko vzdržuje tudi z lastnimi sredstvi organizacije proizvajalcev, ustvarjenimi s prodajo proizvodov svojih članov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana. Operativni sklad se ne sme sofinancirati iz drugih javnih sredstev, razen iz tistih, ki so pridobljena za sofinanciranje izvajanja operativnega programa dela in umikov proizvodov s trga.«.
8. člen
V 23. členu se prvi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se besedilo »sofinanciranja iz operativnega sklada« nadomesti z besedilom: »zbranih sredstev iz prispevkov«.
9. člen
(1) V 30. členu se prva alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– če se program dela ne izvaja na predviden način, pri čemer poraba sredstev operativnega sklada ne sme odstopati za več kot dvajset odstotkov od načrtovanih,«.
(2) Za sedmo alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
»– če organizacija proizvajalcev ne posluje v skladu s pravili in v skladu z veljavnimi predpisi,«.
(3) Dosedanja osma alinea postane deveta alinea.
(4) Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pravna oseba, ki ji je bilo preklicano priznanje organizacije proizvajalcev, mora vrniti v proračun Republike Slovenije vsa neupravičeno pridobljena proračunska sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Rok za vrnitev sredstev je trideset dni po dokončnosti odločbe o preklicu priznanja organizacije proizvajalcev.«.
10. člen
V 45. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Organizacije proizvajalcev, ki so bile priznane pred 1. majem 2004 in so v skladu z Uredbo (ES) št. 686/2004 z dne 14. aprila 2004 o določitvi prehodnih ukrepov v zvezi z organizacijami proizvajalcev na trgu svežega sadja in zelenjave zaradi pristopa Republike Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (UL L št. 106, z dne 15. 4. 2004, str. 10-12) predložile program dela za obdobje do konca leta 2005, morajo predložiti nov program dela najkasneje do 15. septembra 2005.«.
11. člen
V prilogi se obrazec »Zahtevek za plačilo finančne podpore ES« nadomesti z novim obrazcem, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-18/2001-8
Ljubljana, dne 30. septembra 2004.
EVA 2004-2311-0344
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost