Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4350. Pravilnik o mojstrskih izpitih, stran 12173.

Na podlagi 26. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo) minister za gospodarstvo v soglasju z ministrom za šolstvo, znanost in šport, Strokovnim svetom Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje in Obrtno zbornico Slovenije izdaja
P R A V I L N I K
o mojstrskih izpitih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet ureditve)
Ta pravilnik določa pogoje, način in postopek opravljanja mojstrskega izpita, imenovanje in sestavo ter pristojnosti izpitnih odborov za mojstrske izpite ter varstvo pravic kandidatov v izpitnem postopku.
2. člen
(namen mojstrskih izpitov)
(1) Z mojstrskim izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen mojstrsko opravljati svoje poklicno oziroma strokovno delo, samostojno voditi obratovalnico, izobraževati vajence, ter ali obvlada druga znanja in veščine, določene z izpitnim katalogom za mojstrski izpit.
(2) Mojstrski izpit se opravlja skladno s poklicnimi standardi za dejavnosti, ki so določene z Uredbo o obrtnih dejavnostih in mojstrskih nazivih (Uradni list RS, št. 95/04).
(3) Mojstrski izpit se lahko opravlja tudi za dejavnosti, ki niso določene z Uredbo o obrtnih dejavnostih in mojstrskih nazivih, če je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje v soglasju z ministrom, pristojnim za obrt, določil izpitni katalog.
3. člen
(deli izpita in izpitne enote)
(1) Mojstrski izpit se opravlja v štirih delih:
– praktični del (I. del);
– strokovno-teoretični del (II. del);
– poslovodno-ekonomski del (III. del);
– pedagoško-andragoški del (IV. del).
(2) Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na izpitne enote v skladu z izpitnim katalogom.
4. člen
(izpitni katalog)
(1) Izpitni katalog na predlog Obrtne zbornice Slovenije določi Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje in je zbir znanj, ki jih mora kandidat obvladati na zahtevanem nivoju.
(2) Z izpitnim katalogom se določijo:
– vsebina posameznega dela mojstrskega izpita,
– obseg dejavnosti mojstra v skladu z nomenklaturo poklicev,
– cilji izpita,
– deli izpita z navedbo strokovnih področij (izpitnih enot).
(3) Za posamezni del mojstrskega izpita se določijo:
– izpitne vsebine oziroma področja praktičnih znanj,
– način izvajanja izpita, njegov obseg (izdelek, storitev, delovni preizkusi) in število izpitnih enot,
– trajanje praktičnega dela izpita,
– merila za ocenjevanje,
– minimalni pogoji za uspešno opravljen del mojstrskega izpita,
– priporočena literatura.
II. PRIJAVA ZA PRISTOP K OPRAVLJANJU MOJSTRSKEGA IZPITA
5. člen
(pogoji za pristop k opravljanju mojstrskega izpita)
(1) Pravico za pristop k opravljanju mojstrskega izpita ima vsakdo, ki izpolnjuje enega izmed pogojev, določenih v 28. členu obrtnega zakona.
(2) Obrtna zbornica Slovenije preverja izpolnjevanje pogojev kandidatov in določi pristopne roke, ki morajo biti zagotovljeni najmanj dvakrat na leto.
6. člen
(opravljanje mojstrskega izpita)
(1) Posamezni deli mojstrskega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih. Z izpitnim katalogom se lahko določi zaporedje opravljanja izpitov. Mojstrski izpit se konča z uspešno opravljenimi štirimi deli mojstrskega izpita.
(2) Kandidat mora opraviti mojstrski izpit v roku treh let od dneva pristopnega roka, sicer se postopek opravljanja mojstrskega izpita s sklepom zaključi in kandidata izbriše iz evidence kandidatov za pridobitev mojstrskega naziva.
(3) Na prošnjo kandidata lahko Obrtna zbornica Slovenije na podlagi izkazanih opravičljivih razlogov (bolezen, službena zadržanost in podobno), odobri podaljšanje roka za opravljanje mojstrskega izpita.
7. člen
(razpisi za prijavo k opravljanju mojstrskega izpita)
(1) Obrtna zbornica Slovenije vsako leto meseca januarja objavi razpis za opravljanje mojstrskih izpitov. Z razpisom se določijo pogoji in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter višina nadomestila stroškov za opravljanje mojstrskega izpita. Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do izteka koledarskega leta.
(2) Razpis se objavi v glasilu Obrtne zbornice Slovenije, na internetnih straneh Obrtne zbornice Slovenije ter na oglasnih deskah Obrtne zbornice Slovenije in vseh območnih obrtnih zbornicah.
8. člen
(prijava)
(1) Kandidat, ki želi pristopiti k opravljanju mojstrskega izpita, vloži prijavo za opravljanje mojstrskega izpita na predpisanemu obrazcu na Obrtno zbornico Slovenije. K prijavi priloži dokazila, s katerimi dokazuje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mojstrskega izpita (izobrazbeni pogoji, izkušnje v poklicu, za katerega želi opravljati mojstrski izpit) ter potrdilo o plačanem delu nadomestila stroškov za opravljanje mojstrskega izpita.
(2) Kandidat lahko pisno prekliče prijavo na mojstrski izpit najkasneje 8 dni po prejemu obvestila o izpolnjevanju pogojev.
9. člen
(obveščanje kandidata o izpolnjevanju pogojev)
(1) Obrtna zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.
(2) Če Obrtna zbornica Slovenije ugotovi, da je vloga kandidata nepopolna, ga pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti krajši od osem dni.
(3) Če kandidat vloge ne dopolni v roku iz pisnega poziva, se šteje, kot da vloga ni bila vložena in se s sklepom prijavo zavrže.
10. člen
(obveščanje kandidata o neizpolnjevanju pogojev)
(1) Če se ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za pristop k opravljanju mojstrskega izpita, se o tem izda sklep.
(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ima kandidat pravico vložiti ugovor v roku petnajst dni na komisijo za ugovore, ki jo imenuje minister, pristojen za obrt.
III. OPRAVLJANJE MOJSTRSKEGA IZPITA
11. člen
(način opravljanja in trajanje posameznega dela mojstrskega izpita)
(1) Praktični, strokovno-teoretični, poslovodno-ekonom­ski ter pedagoško-andragoški del izpita se opravljajo v skladu z izpitnim katalogom.
(2) Praktični del obsega delovni preizkus, ki se opravlja v šolskih delavnicah in traja do 8 ur in mojstrsko izpitno delo oziroma storitev, ki se praviloma opravlja v obratovalnici kandidata in traja do 100 ur. Kolikor izpitni odbor preverjanje praktičnega znanja opravi združeno (delovni preizkus in mojstrsko izpitno delo skupaj), traja skupni preizkus praktičnega znanja do 40 ur.
(3) Pisni izpit za posamezno predmetno področje iz strokovno-teoretičnega dela mojstrskega izpita traja do 180 minut. Ustni izpit oziroma zagovor traja največ 30 minut.
(4) Poslovodno-ekonomski del mojstrskega izpita se opravlja pisno in traja do 180 minut.
(5) Pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita sestavlja pisni izpit, ki traja do 180 minut in praktični nastop pred izpitnim odborom, ki traja do 45 minut.
(6) Istega dne lahko kandidat opravlja več pisnih izpitov, vendar ne v skupnem obsegu, daljšem od 360 minut.
12. člen
(izpitni roki)
(1) Obrtna zbornica Slovenije v sodelovanju z izpitnimi odbori, šolami in drugimi institucijami, kjer se izvajajo izpiti, določi izpitne roke za posamezne izpitne enote oziroma dele mojstrskega izpita.
(2) Obrtna zbornica Slovenije posreduje kandidatom izpitne roke za posamezni del mojstrskega izpita najmanj enkrat letno za tekoče leto, poleg tega pa vse izpitne roke objavlja na svojih internetnih straneh.
13. člen
(izpitno mesto)
(1) Izpitno mesto je kraj, kjer se izvaja posamezna izpitna enota in ga določi Obrtna zbornica Slovenije.
(2) Če tako določa izpitni katalog, mora za opravljanje mojstrskega izpitnega dela kraj izpita zagotoviti kandidat sam, bodisi v svoji obratovalnici oziroma svojem objektu, obratovalnici oziroma objektu svojega delodajalca ali v drugi ustrezni obratovalnici oziroma objektu, ki mora izpolnjevati zakonsko določene pogoje obratovanja.
14. člen
(prijava in odjava kandidata na posamezno izpitno enoto)
(1) Kandidat se na posamezno izpitno enoto prijavi s prijavnico, ki mora prispeti na naslov Obrtne zbornice Slovenije najkasneje 30 dni pred izpitnim rokom. Na izpit se kandidat prijavi pisno po pošti ali preko elektronske prijave.
(2) Kandidat se lahko od izpita odjavi, vendar najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom.
(3) Če se kandidat iz opravičljivih razlogov ne odjavi od izpita ali ne pride k izpitu ob času, ki je bil določen, mora to zadržanost sporočiti Obrtni zbornici Slovenije najkasneje v roku treh dni po prenehanju nastanka zadržanosti, na katerega je bil prijavljen, pa se ga ni udeležil.
(4) Kot opravičljiv razlog se šteje zadržanost, utemeljena z ustreznim potrdilom, kot je npr. zdravniško potrdilo, potrdilo o službeni zadržanosti in podobno.
(5) Če kandidat ne pristopi k opravljanju izpita, pa odjave ni sporočil, kot je to določeno s tem pravilnikom, se šteje, da izpita ni opravil.
15. člen
(obveščanje kandidatov o izpitu)
Na podlagi prijav sestavi Obrtna zbornica Slovenije seznam kandidatov za določen izpitni rok. Kandidati dobijo pisno povabilo na izpit 7 dni pred izpitnim rokom, z navedbo časa in kraja izvedbe izpita.
16. člen
(način opravljanja posameznega dela mojstrskega izpita)
(1) Način preverjanja in preizkusa znanja za posamezni del mojstrskega izpita in posamezno izpitno enoto določi pristojni izpitni odbor v skladu s tem pravilnikom in izpitnim katalogom.
(2) Kandidat, ki izpita ni opravil, ga lahko ponovno opravlja, vendar le dvakrat.
(3) Izjemoma lahko iz opravičljivih razlogov in s soglasjem koordinacijskega izpitnega odbora kandidat izpit opravlja četrtič.
(4) Če kandidat četrtič izpita ne opravi uspešno ali mu koordinacijski izpitni odbor ne da soglasja, se postopek opravljanja mojstrskega izpita zaključi, kandidata pa izbriše iz evidence kandidatov.
(5) Kandidat mora pred pristopom k ponavljanju poravnati nadomestila stroškov.
IV. OCENJEVANJE
17. člen
(ocenjevanje)
(1) Kandidat je opravil izpit iz posameznega dela mojstrskega izpita, če je dosegel pozitivno oceno iz vseh izpitnih enot tega dela.
(2) Uspeh iz posameznih izpitnih delov in izpitnih enot se ocenjuje s številčnimi ocenami v okviru petstopenjske ocenjevalne lestvice od ena (1) do pet (5). Ocena nezadostno (1) je negativna, druge ocene so pozitivne.
(3) Z izpitnim katalogom se lahko določi, da se posamezni del mojstrskega izpita in izpitna enota ocenjuje po točkovnem sistemu. V tem primeru se za določitev ocene točke pretvorijo v oceno na podlagi naslednje ocenjevalne lestvice:
– odlično (5)   100 do 92 točk,
          dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene
          zahteve,
– prav dobro (4)  od 91 do 81 točk,
          dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene
          zahteve,
– dobro (3)    od 80 do 67 točk,
          dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene
          zahteve,
– zdostno (2)   od 66 do 50 točk,
          dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še
          zadovoljuje postavljene zahteve,
– nezadostno (1)  49 ali manj točk,
          dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in
          kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.
(4) Z izpitnim katalogom se določijo merila, s katerimi se vrednoti posamezni izpitni del in posamezna izpitna enota, in način določanja končne ocene za posamezni del mojstrskega izpita.
V. IZPITNI ODBORI
18. člen
(imenovanje predsednikov in članov izpitnih odborov)
Predsednike in člane mojstrskih izpitnih odborov in njihove namestnike imenuje minister, pristojen za šolstvo na predlog upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije. Imenovani so za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
19. člen
(splošni pogoji za imenovanje članov izpitnih odborov)
(1) Predsednik in člani morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– aktivno obvladati slovenski jezik;
– imeti ustrezno strokovno izobrazbo;
– vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj.
Poznati morajo tudi sodobne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja in usposobljenosti, ter biti usposobljeni za delo v izpitnih odborih.
(2) Predsednik in člani imajo svoje namestnike, ki morajo izpolnjevati pogoje iz prejšnjega odstavka.
20. člen
(izpitni odbori za posamezni del mojstrskega izpita)
Posamezni deli mojstrskega izpita se opravljajo pred naslednjimi izpitnimi odbori:
– praktični in strokovno teoretični del se opravlja pred mojstrskim izpitnim odborom za praktični in strokovno teoretični del za en ali več poklicev sorodnih strokovnih področij v skladu s sprejeto nomenklaturo poklicev oziroma seznamom mojstrskih nazivov,
– poslovodno-ekonomski del se opravlja pred mojstrskim izpitnim odborom za poslovodno-ekonomski del,
– pedagoško-andragoški del se opravlja pred mojstrskim izpitnim odborom za pedagoško-andragoški del.
21. člen
(način in obseg dela mojstrskih izpitnih odborov za posamezne dele mojstrskega izpita)
(1) Izpitni odbor za posamezni del mojstrskega izpita pripravlja, nadzoruje in izvaja izpite za posamezni del mojstrskega izpita. Pri tem:
– sodeluje s strokovnimi institucijami pri pripravi in izvedbi izpita;
– vodi izpitno dokumentacijo (zapisnike sej in ocenjevanja kandidatov);
– pripravlja izpitna gradiva za posamezni del mojstrskega izpita v sodelovanju s strokovnimi institucijami;
– sprejme koledar opravljanja izpitov in razvrstitve kandidatov;
– nadzoruje izvajanje izpitov, sprašuje in ocenjuje kandidate;
– lahko imenuje osebe, ki spremljajo in nadzorujejo potek pisnega in praktičnega dela izpita;
– odloča o priznanju delov mojstrskega izpita iz 47. člena tega pravilnika;
– opravlja druge zadeve, ki so vezane na pripravo in izvedbo izpitov.
(2) Pri odločanju izpitnega odbora morajo sodelovati vsi člani. Pri glasovanju odloča večina navzočih članov.
22. člen
(koordinacijski izpitni odbor)
Usklajevanje dela mojstrskih izpitnih odborov vodi koordinacijski izpitni odbor, ki:
– v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo, določi izpitni red;
– določa smernice in pravila za delo izpitnih odborov;
– pripravi predloge za imenovanje predsednikov, namestnikov in članov mojstrskih izpitnih odborov;
– pripravi predloge za imenovanje članov komisije za ugovore;
– usklajuje delo izpitnih odborov;
– odloča o izločitvi člana izpitnega odbora;
– sprejme letno poročilo o poteku in rezultatih izpitov;
– odloča o vlogah kandidatov za četrti pristop kandidata k opravljanju posameznega dela mojstrskega izpita;
– odloča o ugovorih kandidata zoper oceno;
– opravlja druge naloge v okviru svojih pristojnosti.
23. člen
(razrešitev članov izpitnih odborov)
(1) Predsednik, člani in namestniki so lahko razrešeni ali lahko odstopijo iz osebnih razlogov.
(2) Predsednika, člane in namestnike, ki ne izpolnjujejo svojih dolžnosti, se razreši.
(3) Če odstopi večina članov posameznega mojstrskega izpitnega odbora, morajo svoje dolžnosti, ki jim jih nalaga ta pravilnik, opravljati tekoče do imenovanja novega člana.
(4) Če se predsednika izpitnega odbora razreši ali če sam odstopi, je dolžan svoje delo predati novo imenovanemu predsedniku.
VI. SESTAVA IZPITNIH ODBOROV
24. člen
(izpitni odbor za praktični in strokovno-teoretični del)
(1) Izpitni odbor za praktični in strokovno teoretični del sestavljajo predsednik, dva člana in namestniki vsakega izmed njih.
(2) Predsednik izpitnega odbora in njegov namestnik morata imeti opravljen mojstrski izpit ali pridobljeno najmanj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj v obrtni dejavnosti.
(3) Eden izmed članov mora imeti opravljen mojstrski izpit ustrezne stroke ali pridobljeno najmanj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj v obrtni dejavnosti.
(4) Eden izmed članov mora imeti pridobljeno visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri za strokovno-teoretične predmete in pedagoško-andragoško izobrazbo; kolikor pa gre za poklicno področje, mora imeti višjo strokovno izobrazbo.
25. člen
(izpitni odbor za poslovodno-ekonomski del)
(1) Izpitni odbor za poslovodno-ekonomski del sestavljajo predsednik, dva člana in namestniki vsakega izmed njih.
(2) Predsednik in njegov namestnik morata imeti visokošolsko izobrazbo s področja pravnih, ekonomskih ali organizacijskih strok ter najmanj tri leta delovnih izkušenj.
(3) Eden izmed članov mora imeti opravljen mojstrski izpit ali pridobljeno najmanj srednjo strokovno izobrazbo ter najmanj pet let delovnih izkušenj v obrtni dejavnosti.
(4) Eden izmed članov mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri.
26. člen
(izpitni odbor za pedagoško-andragoški del)
(1) Izpitni odbor za pedagoško-andragoški del sestavljajo predsednik, dva člana in namestniki vsakega izmed njih.
(2) Predsednik in njegov namestnik morata imeti visokošolsko izobrazbo pedagoške oziroma andragoške stroke ter najmanj pet let izkušenj na področju izobraževanja.
(3) Eden izmed članov mora imeti opravljen mojstrski izpit ali pridobljeno najmanj srednjo strokovno izobrazbo in pedagoško-andragoško izobrazbo ter najmanj pet let delovnih izkušenj v obrtni dejavnosti.
(4) Eden izmed članov mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri.
27. člen
(obveščanje članov izpitnega odbora)
(1) Obrtna zbornica Slovenije člane izpitnega odbora pisno obvesti o času in kraju opravljanja izpita najmanj sedem dni pred začetkom izpita.
(2) Če član izpitnega odbora ne more sodelovati pri izpitu, oziroma opraviti posamezne naloge, mora o tem takoj obvestiti predsednika izpitnega odbora ali Obrtno zbornico Slovenije, da se lahko določi namestnika.
28. člen
(izločitev člana izpitnega odbora)
(1) Član izpitnega odbora ne more biti oseba, ki je:
– v času izpita delodajalec kandidatu,
– v času izpita solastnik obratovalnice ali sodelavec kandidata,
– s kandidatom v krvnem sorodstvu do vključno 4. kolena ali 2. kolena v svaštvu ne glede na to, ali gre za veljavno sklenjeno zakonsko zvezo ali za izvenzakonsko skupnost.
(2) Če obstaja utemeljen sum oziroma razlog za nezaupanje v nepristranskost dela člana v izpitnem odboru, ali če kandidat izrazi tak sum, koordinacijski izpitni odbor s sklepom odloči o morebitni izločitvi člana odbora.
29. člen
(nadzor)
Delo izpitnih odborov nadzoruje šolska inšpekcija.
30. člen
Osebe, ki spremljajo in nadzorujejo potek pisnega in praktičnega dela mojstrskega izpita, so lahko tudi osebe, ki so si pridobile certifikat Obrtne zbornice Slovenije za multiplikatorja ali osebe s srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj.
31. člen
(koordinacijski izpitni odbor)
Koordinacijski izpitni odbor sestavlja pet članov; tri imenuje upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije, po enega člana pa minister, pristojen za obrt in minister, pristojen za šolstvo.
32. člen
(strokovna, tehnična in administrativna opravila)
Vsa strokovna, tehnična in administrativna opravila za koordinacijski izpitni odbor in za izpitne odbore opravlja strokovna služba Obrtne zbornice Slovenije.
VII. NADOMESTILO STROŠKOV OPRAVLJANJA IZPITOV
33. člen
(določitev nadomestila stroškov)
Nadomestilo stroškov v zvezi z opravljanjem mojstrskega izpita določi Obrtna zbornica Slovenije v soglasju z Vlado Republike Slovenije.
34. člen
(nadomestilo stroškov ob prijavi)
Ob prijavi k opravljanju mojstrskega izpita je kandidat dolžan poravnati nadomestilo splošnih stroškov za opravljanje mojstrskega izpita.
35. člen
(nadomestilo stroškov opravljanja izpita)
(1) Nadomestilo stroškov v zvezi z opravljanjem izpita nosi kandidat, ki opravlja izpit.
(2) Nadomestila stroškov izpita se določi za posamezni del mojstrskega izpita.
(3) Kandidat mora poravnati nadomestilo stroškov posameznega dela mojstrskega izpita pred pristopom k posameznemu delu mojstrskega izpita.
36. člen
(dodatni stroški)
(1) Obrtna zbornica Slovenije zagotovi prostor za opravljanje delovnih preizkusov, lahko pa tudi za opravljanje mojstrskega izpitnega dela. Material za izdelavo mojstrskega izpitnega dela zagotovi kandidat.
(2) Kandidat je dolžan kriti dodatne stroške, ki nastanejo z opravljanjem praktičnega dela mojstrskega izpita, če:
– kandidat opravlja posamezno izpitno enoto tretjič ali četrtič;
– se mojstrsko izpitno delo vključno z delovnimi preizkusi, izvaja na kraju, ki ga predlaga kandidat, če mu je kraj izvajanja pristojni izpitni odbor odobril.
(3) Specifikacijo dodatnih stroškov določi upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.
(4) O višini dodatnih stroškov odloča Obrtna zbornica Slovenije. Kandidata se mora pred izpitom pisno obvestiti o dodatnih stroških ter določiti rok plačila.
37. člen
(vračilo nadomestila stroškov)
(1) Kandidat, ki se v rokih iz 14. člena tega pravilnika odjavi ali ne izpolnjuje pogojev za pristop k opravljanju mojstrskega izpita, lahko zahteva povrnitev dela plačanega nadomestila stroškov, pri čemur se mu odbijejo nastali stroški.
(2) Kandidat zahtevek za povrnitev vplačanega dela nadomestila stroškov poda pisno v roku 8 dni po prejemu obvestila o izpolnjevanju oziroma neizpolnjevanju pogojev.
VIII. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV
38. člen
(ugovor)
(1) Kandidat ima pravico ugovora zoper oceno, ki jo je prejel na izpitu. Obrazložen ugovor vloži kandidat pri koordinacijskem izpitnem odboru v roku treh dni od prejema obvestila o oceni.
(2) Če koordinacijski izpitni odbor ugotovi, da je ugovor utemeljen, v roku 7 dni po prejemu ugovora imenuje posebno komisijo, ki ponovno oceni znanje kandidata.
(3) Neutemeljene ugovore koordinacijski izpitni odbor zavrne s sklepom.
(4) Odločitev koordinacijskega izpitnega odbora in posebne komisije je dokončna.
39. člen
(pravica do vpogleda)
Obrtna zbornica Slovenije kandidatu na podlagi pisnega zahtevka omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo v tridesetih dneh po objavi rezultatov oziroma vročitvi spričevala, potrdila ali obvestila o opravljenem ali neopravljenem izpitu.
IX. DOKUMENTACIJA O IZPITIH
40. člen
(register o mojstrskih izpitih)
Obrtna zbornica Slovenije vodi register o opravljenih mojstrskih izpitih. Način in postopek vpisa v register določi Obrtna zbornica Slovenije.
41. člen
(zapisniki o izpitih in sejah izpitnih odborov)
O mojstrskih izpitih se vodijo zapisniki sej izpitnih odborov ter zapisniki o izvajanju izpita in ocenjevalni listi o izpitu za posameznega kandidata. Zapisnike in ocenjevalne liste podpišejo predsednik in člani izpitnega odbora, pred katerimi je kandidat opravljal izpit oziroma ki so bili prisotni na seji izpitnega odbora.
42. člen
(poročilo o izpitih)
Koordinacijski izpitni odbor in strokovna služba Obrtne zbornice Slovenije najmanj enkrat letno poročajo o mojstrskih izpitih upravnemu odboru Obrtne zbornice Slovenije, ministru, pristojnemu za obrt in ministru, pristojnemu za šolstvo. Poročilo vsebuje podatke o izvajanju, rezultatih in problematiki izvajanja mojstrskih izpitov.
43. člen
(spričevalo)
(1) Izpitni odbor za vsak opravljeni del mojstrskega izpita v petnajstih dneh s sklepom obvesti kandidata o opravljenem izpitu.
(2) Kdor opravi vse dele izpita, dobi v petnajstih dneh po opravljenem zadnjem delu izpita odločbo in spričevalo o opravljenem mojstrskem izpitu. Spričevalo izda Obrtna zbornica Slovenije.
(3) Vsebino spričevala določi minister, pristojen za šolstvo, obliko spričevala pa določi Obrtna zbornica Slovenije.
44. člen
(mojstrska diploma)
(1) Kandidatom, ki so uspešno opravili mojstrski izpit, izda Obrtna zbornica Slovenije za pridobljen mojstrski naziv mojstrsko diplomo.
(2) Vsebino in obliko mojstrske diplome določi Obrtna zbornica Slovenije.
(3) Mojstrske diplome podeljuje Obrtna zbornica Slovenije praviloma enkrat letno na posebni prireditvi.
X. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
45. člen
(arhiviranje)
Prijave in izpitno gradivo kandidatov se hranijo dve leti od opravljanja izpita. Zapisniki sej izpitnih odborov, sklepi predsednikov izpitnih odborov, sklepi koordinacijskega izpitnega odbora in zapisniki o mojstrskih izpitih se hranijo najmanj deset let po zaključku izpita.
46. člen
(varovanje)
Za zbiranje in varovanje osebnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in določbe devetega poglavja zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 86/04).
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
(priznavanje delov mojstrskega izpita)
(1) Kandidatom, ki so že uspešno opravili mojstrski izpit za drug mojstrski naziv, se prizna:
– pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita;
– poslovodno – ekonomski del izpita.
(2) Kandidatom, ki so popravili delovodski ali poslovodni izpit, se prizna:
– pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita;
– strokovno-teoretični del izpita na istem strokovnem področju;
– ustrezne vsebine iz poslovodno – ekonomskega dela izpita.
O razlikah iz poslovodno – ekonomskega dela, ki jih mora kandidat še opraviti, odloči izpitni odbor za poslovodno – ekonomski del.
(3) Kandidatom, ki so že uspešno opravili mojstrski izpit za drug mojstrski naziv, se prizna poslovodno-ekonomski del mojstrskega izpita.
(4) Kandidat, ki hkrati opravlja mojstrski izpit za dva ali več mojstrskih nazivov, opravlja poslovodno-ekonomski in pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita le enkrat za vse nazive skupaj.
(5) Pedagoško-andragoška izobrazba, pridobljena po javno veljavnih izobraževalnih programih za učitelje in inštruktorje praktičnega pouka, se prizna kot pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita.
(6) Kandidatom, ki so že uspešno opravili mojstrski izpit v drugi državi, se priznajo tisti deli mojstrskega izpita, ki so po vsebini primerljivi delom mojstrskega izpita v Republiki Sloveniji.
48. člen
(oprostitev plačila nadomestila stroškov)
(1) Kandidatu, kateremu se na podlagi tega pravilnika v celoti prizna posamezni del mojstrskega izpita, se oprosti plačilo nadomestila stroškov priznanega dela.
(2) V primeru delne oprostitve posameznega dela mojstrskega izpita, kandidat poravna nadomestilo stroškov za celotni del mojstrskega izpita, ki ga opravlja.
49. člen
Člani izpitnih odborov, imenovani pred uveljavitvijo tega pravilnika, nadaljujejo s svojim delom do konca mandata, za katerega so bili imenovani.
51. člen
Obrtna zbornica Slovenije objavi razpis za opravljanje mojstrskega izpita za mojstrski naziv, za katerega na dan uveljavitve tega pravilnika še ni sprejet izpitni katalog, najpozneje v roku šestih mesecev po sprejemu izpitnega kataloga.
52. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 4/00 in 88/01).
53. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-31/2004
Ljubljana, dne 7. septembra 2004.
EVA 2004-2111-0093
dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo
 
Soglašam!
 
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
 
Strokovni svet RS
za poklicno in strokovno izobraževanje
predsednik
dr. Ivan Svetlik l. r.
 
Obrtna zbornica Slovenije
Predsednik
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost