Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004

Kazalo

4327. Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, stran 12021.

Na podlagi 2. člena Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 23/04), tretjega odstavka 85. člena in četrtega odstavka 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja
in občin
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa, katere podatke o stanju in spremembah svoje zadolženosti morajo Ministrstvu za finance oziroma resornemu ministrstvu ali pristojni občini pošiljati pravne osebe iz 87. in 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, v nadaljnjem besedilu: ZJF) in občine v Republiki Sloveniji.
(2) Za zadolževanje pravnih oseb ali občin iz prejšnjega odstavka se štejejo najetje posojil oziroma kreditov, izdaja dolžniških vrednostnih papirjev in izdaja jamstev za obveznosti drugih oseb iz naslova kreditov, posojil ali dolžniških vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: zadolževanje).
ZADOLŽEVANJE PRAVNIH OSEB JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI DRŽAVE
2. člen
Zavezanci za poročanje o zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja na ravni države so v skladu s 87. členom ZJF: posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, javni gospodarski zavodi na ravni države, javna podjetja na ravni države in pravne osebe, v katerih ima država odločujoč vpliv na upravljanje.
3. člen
(1) Pravne osebe iz 87. člena ZJF (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe) morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta na obrazcu »STANJE«, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika, poslati podatke o stanju svoje zadolženosti na dan 31. decembra preteklega in predpreteklega koledarskega leta.
(2) Obrazec »STANJE« so dolžne izpolniti in poslati Ministrstvu za finance vse pravne osebe, ki so:
– navedene v preglednici seznama oseb javnega sektorja iz 87. člena ZJF, ki ga je s sklepom določila Vlada Republike Slovenije,
– agencije iz Priloge B) III/2 Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
– skladi socialnega zavarovanja iz Priloge B) IV/1 Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
– javni skladi na ravni države iz Priloge B) IV/2, 4.2. Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
(3) Posredni uporabniki proračuna iz Priloge B) III/1 Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, katerih ustanoviteljica je država ali posredni uporabniki državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: posredni uporabniki državnega proračuna), morajo o stanju svoje zadolžitve na obrazcu »STANJE« poročati ministrstvu, pristojnemu za dejavnost, ki jo opravlja posredni uporabnik državnega proračuna (v nadaljevanju: resorno ministrstvo).
(4) Pravne osebe iz tega člena so dolžne izpolniti in poslati Ministrstvu za finance oziroma resornemu ministrstvu obrazec »STANJE«, ne glede na to, ali so izkazovale kakršnokoli zadolženost na dan 31. decembra preteklega ali predpreteklega koledarskega leta.
4. člen
Resorno ministrstvo mora do 28. februarja tekočega leta Ministrstvu za finance na obrazcu »ZBIRNO STANJE (LETNO)«, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika, poslati podatke o stanju zadolženosti na dan 31. decembra preteklega in predpreteklega koledarskega leta posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki sodijo pod njihovo pristojnost. Izpolnjenemu obrazcu »ZBIRNO STANJE (LETNO)« morajo biti priloženi izpolnjeni obrazci »STANJE« iz priloge 1 tega pravilnika tistih posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so v preteklem koledarskem letu izkazovali kakršnokoli zadolženost.
5. člen
(1) Izpolnjeni obrazec »KVARTALNO STANJE«, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika, so dolžni pošiljati Ministrstvu za finance četrtletno:
– agencije iz Priloge B) III/2 Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
– skladi socialnega zavarovanja iz Priloge B) IV/1 Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
– javni skladi na ravni države iz Priloge B) IV/2, 4.2. Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
– Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana,
– Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
(2) Izpolnjen obrazec »KVARTALNO STANJE«, so dolžni pošiljati resornemu ministrstvu četrtletno:
– posredni uporabniki proračuna iz Priloge B) III/1 Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, katerih ustanoviteljica je država ali posredni uporabniki državnega proračuna.
(3) Pravne osebe iz tega člena so dolžne na obrazcu »KVARTALNO STANJE« poslati podatke o stanju svoje zadolženosti Ministrstvu za finance oziroma resornemu ministrstvu:
– do 30. 4. za prvo tromesečje od 1. 1. do 31. 3.,
– do 31. 7. za drugo tromesečje od 1. 4. do 30. 6.,
– do 31. 10. za tretje tromesečje od 1. 7. do 30. 9.,
– do 31. 1. za četrto tromesečje od 1. 10. do 31. 12.
6. člen
Resorna ministrstva morajo Ministrstvu za finance na obrazcu »ZBIRNO STANJE (KVARTALNO)«, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika, poslati podatke o stanju zadolženosti za preteklo tromesečje posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so v njihovi pristojnosti:
– do 15. 5. za prvo tromesečje od 1. 1. do 31. 3.,
– do 15. 8. za drugo tromesečje od 1. 4. do 30. 6.,
– do 15. 11. za tretje tromesečje od 1. 7. do 30. 9.,
– do 28. 2. za četrto tromesečje od 1. 10. do 31. 12.
7. člen
(1) Na obrazcih »OCENA«, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika, morajo naslednje pravne osebe navesti podatke o predvideni zadolžitvi za naslednja tri koledarska leta:
– posredni uporabniki proračuna iz Priloge B) III/1 Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, katerih ustanoviteljica je država ali posredni uporabniki državnega proračuna,
– agencije iz Priloge B) III/2 Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
– skladi socialnega zavarovanja iz Priloge B) IV/1 Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
– javni skladi na ravni države iz Priloge B) IV/2, 4.2. Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
– Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana,
– Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
(2) Podatki morajo biti navedeni ločeno za vsako koledarsko leto. Če finančni načrt ali podoben akt pravne osebe še ni bil sprejet, mora le-ta to na obrazcu izrecno navesti pod točko A.10.
(3) Ostale pravne osebe navedene v preglednici seznama oseb javnega sektorja iz 87. člena ZJF, ki ga je s sklepom določila Vlada Republike Slovenije, pa morajo na obrazcih »OCENA«, navesti podatke o predvideni zadolžitvi v naslednjih dveh koledarskih letih. Podatki morajo biti navedeni ločeno za vsako koledarsko leto. Če finančni načrt ali podoben akt pravne osebe še ni bil sprejet, mora le-ta to na obrazcu izrecno navesti pod točko A.10.
(4) Podatke o bodočem zadolževanju na obrazcih »OCENA« morajo pravne osebe poslati Ministrstvu za finance najkasneje do 1. septembra tekočega koledarskega leta.
(5) Če se finančni načrt ali drug ustrezen akt po izpolnitvi obrazca »OCENA« spremeni, mora pravna oseba najkasneje v petih delovnih dneh po spremembi Ministrstvu za finance poslati nov v celoti izpolnjen obrazec »OCENA«.
(6) Če Ministrstvo za finance obrazcev »OCENA« do 1. septembra tekočega leta ne bo prejelo, bo štelo, da pravna oseba v naslednjih dveh oziroma treh koledarskih letih ne namerava črpati posojila ali izdajati dolžniških vrednostnih papirjev oziroma izdajati jamstev za obveznosti drugih oseb.
8. člen
(1) Najkasneje v desetih delovnih dneh po zaključenem poslu zadolžitve, izdaje dolžniških vrednostnih papirjev ali izdaje jamstva za obveznosti drugih oseb mora pravna oseba Ministrstvu za finance poslati izpolnjen obrazec »PRIJAVA«, ki je kot priloga 6 sestavni del tega pravilnika. V primeru najetja posojila oziroma kredita mora k obrazcu priložiti kopijo posojilne oziroma kreditne pogodbe, amortizacijski načrt (v primeru dolgoročne zadolžitve) in plan črpanja posojila. V primeru izdaje dolžniških vrednostnih papirjev mora obrazcu priložiti prospekt za ponudbo vrednostnih papirjev z amortizacijskim načrtom in kopijo odločbe o vpisu vrednostnih papirjev v centralni register pri Klirinško depotni družbi. V primeru izdaje jamstva mora k obrazcu poleg kopije posojilne pogodbe, amortizacijskega načrta (v primeru dolgoročne zadolžitve) in plana črpanja posojila priložiti tudi kopijo poroštvene pogodbe oziroma izjave (smiselno tudi v primeru jamstva za vrednostne papirje). Poleg obrazca »PRIJAVA« mora pravna oseba v istem roku za isti sklenjen posel predložiti tudi izpolnjen obrazec »PROMET«, ki je kot priloga 7 sestavni del tega pravilnika.
(2) V primeru spremembe podatkov, ki se vpisujejo v obrazec »PRIJAVA«, mora pravna oseba sporočiti Ministrstvu za finance tako spremembo z izpolnitvijo novega obrazca »PRIJAVA« najkasneje v petih delovnih dneh po vsaki spremembi. V primeru, da je bil podpisan dodatek k posojilni oziroma kreditni pogodbi, mora pravna oseba novemu obrazcu »PRIJAVA« priložiti tudi kopijo dodatka k posojilni oziroma kreditni pogodbi.
9. člen
Pravna oseba mora najkasneje v petih delovnih dneh po vsakem realiziranem črpanju glavnice, odplačilu glavnice ali plačilu obresti in spremembi plana črpanja in odplačila glavnice ter plačila obresti poslati Ministrstvu za finance izpolnjen obrazec »PROMET« iz priloge 7 tega pravilnika.
10. člen
(1) Pravne osebe in resorna ministrstva pošiljajo obrazce iz tega pravilnika v pisni obliki Ministrstvu za finance, Sektorju za upravljanje z javnim dolgom.
(2) Obrazce, ki so priloge k temu pravilniku, lahko pravne osebe in resorna ministrstva pošiljajo tudi v elektronski obliki v formatu EXCEL na 3.5« disketah ali na elektronski naslov: nada.udovc@mf-rs.si.
11. člen
(1) Posredni uporabniki proračuna iz Priloge B) III/1 Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, katerih ustanoviteljica je država ali posredni uporabniki državnega proračuna so dolžni poslati resornemu ministrstvu izpolnjene obrazce »STANJE« iz priloge 1 tega pravilnika prvič za leto 2003 do 15. 10. 2004.
(2) Resorna ministrstva morajo Ministrstvu za finance na obrazcu »ZBIRNO STANJE (LETNO)« iz priloge 2 tega pravilnika do 31. 10. 2004 prvič za leto 2003 poslati podatke o stanju zadolženosti posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki sodijo pod njihovo pristojnost. Izpolnjenemu obrazcu »ZBIRNO STANJE (LETNO)« morajo biti priloženi izpolnjeni obrazci »STANJE« iz priloge 1 tega pravilnika tistih posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so v preteklem koledarskem letu izkazovali kakršnokoli zadolženost.
(3) Pravne osebe iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega pravilnika so dolžne poslati Ministrstvu za finance oziroma resornemu ministrstvu do 30. 11. 2004 izpolnjene obrazce »KVARTALNO STANJE« iz priloge 3 tega pravilnika za četrtletna obdobja od 1. 1. 2000 do 30. 9. 2004.
(4) Resorna ministrstva morajo Ministrstvu za finance na obrazcih »ZBIRNO STANJE (KVARTALNO)« iz priloge 4 tega pravilnika do 15. 12. 2004 poslati podatke o četrtletnem stanju zadolženosti posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki sodijo pod njihovo pristojnost, za četrtletna obdobja od 1. 1. 2000 do 30. 9. 2004.
ZADOLŽEVANJE OBČIN IN PRAVNIH OSEB JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE
12. člen
Zavezanci za poročanje o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine so v skladu s 85. členom ZJF: občine in v skladu z 88. členom ZJF: posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi na ravni občine, javna podjetja na ravni občine in pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.
13. člen
(1) Občine in pravne osebe iz 88. člena ZJF (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe na ravni občine) morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta na obrazcih »STANJE OBČINE (LETNO)« oziroma »STANJE PRAVNE OSEBE (LETNO)«, ki sta kot prilogi 8 in 9 sestavni del tega pravilnika, poslati podatke o stanju svoje zadolženosti na dan 31. decembra preteklega in predpreteklega koledarskega leta.
(2) Obrazec »STANJE OBČINE (LETNO)« so dolžne izpolniti vse občine, ne glede na to, ali so izkazovale kakršnokoli zadolženost po stanju na dan 31. decembra preteklega ali predpreteklega koledarskega leta in ga poslati Ministrstvu za finance.
(3) Obrazec »STANJE PRAVNE OSEBE (LETNO)« so dolžne izpolniti vse pravne osebe na ravni občine, ne glede na to, ali so izkazovale kakršnokoli zadolženost po stanju na dan 31. decembra preteklega ali predpreteklega koledarskega leta in ga poslati pristojni občini.
14. člen
Občina mora do 28. februarja tekočega leta Ministrstvu za finance na obrazcu »ZBIRNO STANJE (LETNO)« iz priloge 2 tega pravilnika, poslati podatke o stanju zadolženosti pravnih oseb na ravni občine na dan 31. decembra preteklega in predpreteklega koledarskega leta. Izpolnjenemu obrazcu »ZBIRNO STANJE (LETNO)« morajo biti priloženi izpolnjeni obrazci »STANJE PRAVNE OSEBE (LETNO)« iz priloge 9 tega pravilnika tistih pravnih oseb na ravni občine, ki so v preteklem koledarskem letu izkazovale kakršnokoli zadolženost.
15. člen
(1) Izpolnjeni obrazec »STANJE OBČINE (KVARTALNO)«, ki je kot priloga 10 sestavni del tega pravilnika, so občine dolžne pošiljati Ministrstvu za finance četrtletno.
(2) Izpolnjeni obrazec »STANJE PRAVNE OSEBE (KVARTALNO)«, ki je kot priloga 11 sestavni del tega pravilnika, so pravne osebe na ravni občine dolžne pošiljati pristojni občini četrtletno.
(3) Občine so dolžne na obrazcu iz prvega odstavka tega člena poslati podatke o stanju svoje zadolženosti Ministrstvu za finance, pravne osebe na ravni občine pa na obrazcu iz drugega odstavka tega člena pristojni občini, in sicer:
– do 30. 4. za prvo tromesečje od 1. 1. do 31. 3.,
– do 31. 7. za drugo tromesečje od 1. 4. do 30. 6.,
– do 31. 10. za tretje tromesečje od 1. 7. do 30. 9.,
– do 31. 1. za četrto tromesečje od 1. 10. do 31. 12.
16. člen
Občine morajo Ministrstvu za finance na obrazcu »ZBIRNO STANJE (KVARTALNO)« iz priloge 4 tega pravilnika poslati podatke o stanju zadolženosti pravnih oseb na ravni občine za preteklo tromesečje, in sicer:
– do 15. 5. za prvo tromesečje od 1. 1. do 31. 3.,
– do 15. 8. za drugo tromesečje od 1. 4. do 30. 6.,
– do 15. 11. za tretje tromesečje od 1. 7. do 30. 9.,
– do 28. 2. za četrto tromesečje od 1. 10. do 31. 12.
17. člen
(1) Občine morajo na obrazcih »OCENA-OBČINA« oziroma »OCENA-OBČINA-PRAVNE OSEBE«, ki sta kot prilogi 12 in 13 sestavni del tega pravilnika, navesti podatke o nameravani zadolžitvi občine oziroma pravnih oseb na ravni občine v naslednjih treh koledarskih letih in jih najkasneje do 1. septembra tekočega koledarskega leta poslati Ministrstvu za finance. Če proračun občine še ni bil sprejet, mora občina to na obrazcu »OCENA-OBČINA« izrecno navesti pod točko A.9.
(2) Če se proračun občine oziroma finančni načrt ali podoben akt pravne osebe na ravni občine po izpolnitvi obrazca »OCENA-OBČINA« oziroma »OCENA-OBČINA-PRAVNE OSEBE« spremeni, mora občina najkasneje v petih delovnih dneh po spremembi Ministrstvu za finance poslati nov v celoti izpolnjen obrazec »OCENA-OBČINA« oziroma »OCENA-OBČINA-PRAVNE OSEBE«.
(3) Če Ministrstvo za finance obrazca »OCENA-OBČINA« oziroma »OCENA-OBČINA-PRAVNE OSEBE« do 1. septembra tekočega leta ne prejme, bo štelo, da se občina oziroma pravne osebe na ravni občine v naslednjih treh koledarskih letih ne nameravajo zadolževati.
18. člen
(1) Najkasneje v desetih delovnih dneh po zaključenem poslu zadolževanja mora občina Ministrstvu za finance poslati izpolnjen obrazec »PRIJAVA«, iz priloge 6 tega pravilnika. V primeru najetja posojila oziroma kredita mora k obrazcu priložiti kopijo posojilne oziroma kreditne pogodbe, amortizacijski načrt (v primeru dolgoročne zadolžitve) in plan črpanja posojila. V primeru izdaje dolžniških vrednostnih papirjev mora obrazcu priložiti prospekt za ponudbo vrednostnih papirjev z amortizacijskim načrtom in kopijo odločbe o vpisu vrednostnih papirjev v centralni register pri Klirinško depotni družbi. V primeru izdaje jamstva mora k obrazcu poleg kopije posojilne pogodbe, amortizacijskega načrta (v primeru dolgoročne zadolžitve) in plana črpanja posojila priložiti tudi kopijo poroštvene pogodbe oziroma izjave (smiselno tudi v primeru jamstva za vrednostne papirje). Poleg obrazca »PRIJAVA« mora pravna oseba ali občina v istem roku za isti sklenjen posel predložiti tudi izpolnjen obrazec »PROMET« iz priloge 7 tega pravilnika.
(2) V primeru spremembe podatkov, ki se vpisujejo v obrazec »PRIJAVA«, mora občina sporočiti Ministrstvu za finance tako spremembo z izpolnitvijo novega obrazca »PRIJAVA« najkasneje v petih delovnih dneh po vsaki spremembi. V primeru, da je bil podpisan dodatek k posojilni oziroma kreditni pogodbi, mora občina novemu obrazcu »PRIJAVA« priložiti tudi kopijo dodatka k posojilni oziroma kreditni pogodbi.
19. člen
Občina mora najkasneje v petih delovnih dneh po vsakem realiziranem črpanju glavnice, odplačilu glavnice ali plačilu obresti in spremembi plana črpanja in odplačila glavnice ter plačila obresti poslati Ministrstvu za finance izpolnjen obrazec »PROMET«, iz priloge 7 tega pravilnika.
20. člen
(1) Občine pošiljajo obrazce iz tega pravilnika Ministrstvu za finance, Sektorju za sistem financiranja lokalnih skupnosti, pravne osebe na ravni občine pa pristojni občini.
(2) Obrazce, ki so priloga k temu pravilniku, lahko občine pošiljajo tudi v elektronski obliki v formatu EXCEL na 3.5« disketah ali na elektronski naslov: janez.klemenc@mf-rs.si.
21. člen
(1) Pravne osebe na ravni občine so dolžne poslati pristojni občini izpolnjene obrazce »STANJE PRAVNE OSEBE (LETNO)« iz priloge 9 tega pravilnika prvič za leto 2003 do 15. 10. 2004.
(2) Občine morajo Ministrstvu za finance na obrazcu »ZBIRNO STANJE (LETNO)« iz priloge 2 tega pravilnika prvič poslati podatke o stanju zadolženosti pravnih oseb na ravni občine za leto 2003 do 31. 10. 2004.
(3) Pravne osebe na ravni občine so dolžne do 30. 11. 2004 poslati pristojni občini izpolnjene obrazce »STANJE PRAVNE OSEBE (KVARTALNO)« iz priloge 11 tega pravilnika za četrtletna obdobja od 1. 1. 2000 do 30. 9. 2004.
(4) Občine morajo Ministrstvu za finance do 15. 12. 2004 na obrazcih »ZBIRNO STANJE (KVARTALNO)« iz priloge 4 tega pravilnika poslati podatke o četrtletnem stanju zadolženosti pravnih oseb na ravni občine v obdobju od 1. 1. 2000 do 30. 9. 2004 ter na obrazcu »STANJE OBČINE (KVARTALNO)« iz priloge 10 tega pravilnika podatke o četrtletnem stanju zadolženosti občine v obdobju od 1. 1. 2000 do 30. 9. 2004.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ažuriran seznam neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov je v skladu s 6. členom Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov javno objavljen na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za javna plačila, pri čemer se podatki sproti ažurirajo.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 100/00).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 485-80-3/2004/11
Ljubljana, dne 2. septembra 2004.
EVA 2004-1611-0168
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost