Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4240. Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za razvezan dostop do krajevne zanke, stran 11659.

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04), izdaja direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o elementih vzorčne ponudbe za razvezan dostop do krajevne zanke
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt podrobneje določa elemente, ki jih mora vsebovati vzorčna ponudba operaterjev javnega telefonskega omrežja s pomembno tržno močjo za razvezan dostop do krajevne zanke.
2. člen
(pojmi)
(1) Pojmi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo naslednji pomen:
1. Krajevna podzanka pomeni delno krajevno zanko, ki povezuje omrežno priključno točko v prostorih naročnika na koncentracijsko točko ali točno določeno vmesno dostopovno točko v javnem telefonskem omrežju.
2. Razvezan dostop do krajevne zanke pomeni povsem razvezani dostop do krajevne zanke in sodostop do krajevne zanke, pri čemer ni potrebna sprememba lastništva krajevne zanke.
3. Povsem razvezan dostop do krajevne zanke pomeni zagotovitev dostopa upravičencu do krajevne zanke ali krajevne podzanke zavezanca, z odobritvijo uporabe celotnega frekvenčnega spektra posukanega kovinskega para.
4. Sodostop do krajevne zanke pomeni zagotovitev dostopa upravičencu do krajevne zanke ali krajevne podzanke zavezanca z odobritvijo uporabe frekvenčnega spektra posukanega kovinskega para za negovorni pas, pri tem krajevno zanko še naprej uporablja zavezanec za zagotavljanje javnih telefonskih storitev.
5. Skupna lokacija je skupna uporaba objektov oziroma zagotavljanje fizičnega prostora in tehničnih zmogljivosti potrebnih za primerno namestitev in povezavo ustrezne opreme upravičenca.
6. Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki izvaja elektronske komunikacijske storitve v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04) (v nadaljnjem besedilu: zakon) in želi razvezan dostop do krajevne zanke oziroma skupno lokacijo.
7. Zavezanec je operater javnega telefonskega omrežja s pomembno tržno močjo za razvezan dostop do krajevne zanke, ki mu je v skladu s 23. členom zakona naložena obveznost zagotavljanja preglednosti.
(2) Ostali pojmi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(elementi vzorčne ponudbe)
Vzorčna ponudba za razvezan dostop do krajevne zanke in skupno lokacijo (v nadaljnjem besedilu: vzorčna ponudba), ki jo sestavi zavezanec mora vsebovati:
1. pogoje za razvezan dostop do krajevne zanke;
2. podatke in pogoje za skupno lokacijo;
3. dostop do informacij v zvezi z razvezanim dostopom do krajevne zanke oziroma skupno lokacijo;
4. splošne pogoje za razvezan dostop do krajevne zanke oziroma skupno lokacijo.
4. člen
(pogoji za razvezan dostop do krajevne zanke)
Pogoji za razvezan dostop do krajevne zanke so:
1. elementi javnega komunikacijskega omrežja, v katerih nudi zavezanec razvezan dostop do krajevne zanke oziroma dostop do negovornega pasu frekvenčnega spektra krajevne zanke v primeru sodostopa do krajevne zanke;
2. podatki o dejanski lokaciji dostopovnih mest in razpoložljivosti krajevne zanke v določenih delih dostopovnega omrežja;
3. tehnični pogoji za razvezan dostop in uporabo krajevne zanke, vključno s tehničnimi karakteristikami bakrenih posukanih parov v krajevni zanki;
4. postopki za naročilo in zagotavljanje razvezanega dostopa do krajevne zanke in omejitve uporabe.
5. člen
(podatki in pogoji za skupno lokacijo)
Podatki in pogoji za skupno lokacijo so:
1. podatki o fizičnem prostoru, v katerem zavezanec zagotavlja skupno lokacijo;
2. oblike skupne lokacije (na primer: fizična skupna lokacija ali oddaljena skupna lokacija ali upravljana skupna lokacija);
3. značilnosti opreme ter možne omejitve za opremo, ki je lahko na skupni lokaciji;
4. ukrepi, ki jih zahteva zavezanec za zagotovitev varnosti na svoji lokaciji;
5. pogoji za dostopanje uslužbencev upravičenca;
6. varnostni standardi;
7. pravila za razdelitev prostora, kjer je prostor za skupno lokacijo omejen;
8. pogoji za ogled lokacij, kjer je možna fizična skupna lokacija ali kjer je skupna lokacija zavrnjena zaradi pomanjkanja zmogljivosti.
6. člen
(dostop do informacij)
V vzorčni ponudbi morajo biti navedeni pogoji za dostop do podatkov zavezanca, njegovega informacijskega sistema ali podatkovnih baz za rezervacijo, zagotavljanje, naročanje, vzdrževanje in servisiranje ter zaračunavanje razvezanega dostopa do krajevne zanke in skupne lokacije.
7. člen
(splošni pogoji)
Splošni pogoji morajo vsebovati:
1. čas zavezanca za odgovor upravičencu na zahtevo za razvezan dostop do krajevne zanke in skupno lokacijo;
2. nivo zagotavljanja storitve, odpravljanje napak in vzpostavljanje normalnega nivoja storitve ter parametre kakovosti storitve,
3. standardne pogoje za sklenitev pogodbe, vključno z morebitnimi odškodninami za kršitve najdaljših dogovorjenih rokov določenih s splošnimi pogoji,
4. cene ali metode za izračun cen za vsako lastnost, funkcijo in zmogljivost, po posameznih elementih storitve.
8. člen
(razčlenjenost vzorčne ponudbe)
Vzorčna ponudba se šteje za dovolj razčlenjeno takrat, ko upravičencem ni potrebno plačati za elemente omrežja ali zmogljivosti, ki niso nujno potrebne za zagotavljanje njihovih storitev in mora vsebovati elemente ponudbe, z njimi povezane pogoje in cene.
9. člen
(enakost obravnavanja)
Zavezanec mora upravičencem, ki zahtevajo razvezan dostop do krajevne zanke ponuditi enake zmogljivosti, kot jih ima za zagotavljanje svojih storitev ali storitev njegovih povezanih organizacij in to pod enakimi pogoji in v enakem času.
10. člen
(pogoji za zavrnitev razvezanega dostopa do krajevne zanke in skupne lokacije)
(1) Zavezanec lahko zavrne ali prekine razvezan dostop do krajevne zanke in skupno lokacijo, če je ogrožena varnost obratovanja ali celovitost njegovega omrežja.
(2) Da sta zagotovljeni varnost delovanja omrežja in njegova celovitost, mora biti omrežje zgrajeno tako, da se v čim večji meri ohrani njegovo delovanje tudi v primeru njegovih večjih poškodb ali v primeru višje sile, da okvara dela omrežja ne povzroči prenehanje delovanja in poškodb fizične ali programske opreme tistih delov omrežja, ki jih okvara ni neposredno prizadela, in da se ohranijo podatki v njem.
11. člen
(objava vzorčne ponudbe in dostavljanje podatkov)
(1) Zavezanec je dolžan vzorčno ponudbo dostaviti Agenciji za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) in jo objaviti na svoji spletni strani.
(2) Zavezanec je dolžan objaviti vsako spremembo vzorčne ponudbe 30 dni pred njeno uveljavitvijo.
(3) Agencija lahko zahteva od zavezanca, da ji dostavi vse podatke potrebne za izvajanje tega splošnega akta.
12. člen
(kakovost)
(1) Operater je dolžan podatke o kakovosti povsem razvezanega dostopa do krajevne zanke in sodostopa do krajevne zanke ter skupne lokacije v skladu s prilogo dostaviti agenciji in jih objaviti na svoji spletni strani najkasneje do 31. marca za preteklo leto.
(2) Operater mora podatke iz prejšnjega odstavka tega člena agenciji dostaviti tudi na njeno zahtevo v roku 30 dni od postavitve zahteve.
(3) Agencija je upravičena, da preveri točnost in resničnost dostavljenih podatkov ter lahko v ta namen zahteva, da ji operater predloži poročila o opravljenih meritvah in drugo dokumentacijo.
(4) Agencija lahko od operaterja zahteva ukrepe za izboljšanje posameznega parametra.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o skupni uporabi objektov in napeljav (Uradni list RS, št. 11/02).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. avgusta 2004.
EVA 2004-2812-0007
Nikolaj Simič l. r.
Direktor