Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4239. Splošni akt o minimalnem naboru zakupljenih vodov, stran 11656.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04), izdaja direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o minimalnem naboru zakupljenih vodov
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt ureja način zagotavljanja minimalnega nabora zakupljenih vodov.
2. člen
(pojmi)
(1) Minimalni nabor zakupljenih vodov je določen z Odločbo Komisije z dne 24. julija 2003 o minimalnem naboru zakupljenih vodov z usklajenimi značilnostmi in pripadajočimi standardi iz 18. člena Direktive o univerzalni storitvi (OJ L186, 25. 7. 2003, stran 43) in je v skladu s trgom številka 7 iz 3. člena Splošnega akta o upoštevnih trgih (Uradni list RS, št. 77/04) namenjen končnim uporabnikom.
(2) Ostali pojmi uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04).
3. člen
(pogoji za minimalni nabor zakupljenih vodov)
Operater s pomembno tržno močjo na področju zakupa vodov (v nadaljnjem besedilu: operater) je pri zagotavljanju minimalnega nabora zakupljenih vodov dolžan upoštevati osnovna načela nediskriminacije, stroškovne naravnanosti in preglednosti.
4. člen
(nediskriminacija)
Operater mora uporabiti podobne pogoje v podobnih okoliščinah za organizacije, ki zagotavljajo podobne storitve, in mora zagotavljati zakupljene vode za druge pod enakimi pogoji in na enaki kakovostni ravni kot za svoje lastne storitve ali storitve podružnic ali partnerjev.
5. člen
(stroškovna naravnanost)
(1) Cene zakupljenih vodov morajo biti v skladu z osnovnimi načeli stroškovne naravnanosti.
(2) Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka tega člena mora operater izdelati in v praksi uveljaviti primeren sistem stroškovnega računovodstva. Podroben opis uveljavljenega sistema mora v roku 30 dni od uveljavitve predložiti Agenciji za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
6. člen
(preglednost)
(1) Operater mora o minimalnem naboru zakupljenih vodov dostaviti agenciji in objaviti na svoji spletni strani naslednje informacije:
1. Tehnične značilnosti, vključno s fizikalnimi in električnimi značilnostmi, ter podrobne tehnične specifikacije in specifikacije zmogljivosti, ki veljajo za omrežno priključno točko.
2. Cene, vključno s priključnino, mesečno naročnino in drugimi cenami, vključno z morebitnimi popusti.
3. Pogoje dobave, ki morajo vključevati vsaj naslednje elemente:
– informacije o postopku naročanja;
– tipični rok za izvedbo priključitve, ki se izračuna na osnovi povprečnega časa že dobavljenih zakupljenih vodov istega tipa. Upošteva se 95% dobavljenih zakupljenih vodov v primerno dolgem časovnem obdobju. Pri obračunu se ne smejo upoštevati primeri, v katerih so uporabniki zaprosili za daljši dobavni rok;
– čas trajanja pogodbe oziroma minimalno časovno obdobje, za katerega se lahko sklene pogodba;
– tipični rok odprave okvar, ki se izračuna na osnovi povprečnega časa, ki ga je operater potreboval za odpravo napake in ponovno vzpostavitev zakupljenega voda računano od časa prejema obvestila o okvari. Upošteva se 80% vseh odpravljenih okvar na zakupljenih vodih istega tipa v primerno dolgem časovnem obdobju. Kadar se za isti tip zakupljenih vodov ponujajo različni kakovostni razredi popravila, se objavijo različni tipični roki odprave okvar;
– morebitne postopke povračil.
(2) Kadar operater pri določeni zahtevi meni, da je nesprejemljivo zagotoviti zakupljeni vod v minimalnem naboru po objavljenih cenah in pogojih dobave, mora dobiti soglasje agencije. Agencija v tem primeru izda odločbo, s katero lahko določi spremenjene pogoje oziroma ne izda soglasja.
7. člen
(kakovost zakupljenih vodov)
(1) Operater je dolžan podatke o kakovosti zakupljenih vodov v skladu s prilogo dostaviti agenciji in jih objaviti na svoji spletni strani najkasneje do 31. marca za preteklo leto.
(2) Operater mora podatke iz prejšnjega odstavka agenciji dostaviti tudi na njeno zahtevo v roku 30 dni od postavitve zahteve.
(3) Agencija je upravičena, da preveri točnost in resničnost dostavljenih podatkov ter lahko v ta namen zahteva, da ji operater predloži poročila o opravljenih meritvah in drugo dokumentacijo.
(4) Agencija lahko od operaterja zahteva ukrepe za izboljšanje posameznega parametra.
(5) Agencija na spletni strani vsako leto objavi podatke o kakovosti zakupljenih vodov, iz katerih je razvidno letno gibanje podatkov o kakovosti zakupljenih vodov.
8. člen
(veljavnost)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. avgusta 2004.
EVA 2004-2812-0009
Nikolaj Simič l. r.
Direktor