Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

3985. Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda, stran 10720.

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 ZZdrl-A, 10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
vsebina pravilnika
Ta pravilnik določa tehnične in oblikovne elemente, način izvedbe in način označevanja vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda.
2. člen
uporaba določb pravilnika
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za označevanje vodovarstvenega območja za:
– javno oskrbo s pitno vodo,
– prehrano ljudi, če gre za mineralne in termo-mineralne vode, in
– proizvodnjo pijač.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za označevanje območja kopalnih voda za:
– območje na katerem se običajno kopa večje število ljudi in kopanje ni prepovedano (v nadaljnjem besedilu: območje kopanja), in
– območje, ki je skladno s predpisi o varstvu pred utopitvami naravno kopališče (v nadaljnjem besedilu: območje naravnega kopališča).
2. NAČINI OZNAČEVANJA VODOVARSTVENEGA OBMOČJA
3. člen
table za označevanje vodovarstvenega območja
(1) Vodovarstveno območje se označi s tablami, ki so namenjene opozarjanju ljudi na režim, s katerim se varuje vodno telo, ki se rabi za odvzem vode iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Table za označevanje vodovarstvenega območja se uporabljajo v obliki in velikosti ter za namen, ki ga določa ta pravilnik.
(3) Na tablah za označevanje vodovarstvenega območja in v njihovi neposredni bližini ne sme biti reklamnih napisov in drugih napisov ali oznak.
(4) Tehnični in oblikovni elementi ter način izvedbe tabel za označevanje vodovarstvenega območja so razvidni iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
besedilo na tabli za označevanje vodovarstvenega območja
(1) Besedilo na tabli za označevanje vodovarstvenega območja mora biti v slovenskem jeziku. Na območju, kjer živita narodnostni manjšini, mora biti besedilo tudi v madžarskem oziroma italijanskem jeziku.
(2) Besedilo na tabli za označevanje vodovarstvenega območja mora vsebovati:
– napis, s katerim se označuje zajetje, če gre za območje zajetja: »območje zajetja«, ali
– napis za notranje vodovarstveno območje, ki je v primeru najožjega vodovarstvenega območja: »najožje vodovarstveno območje«, ali v primeru ožjega vodovarstvenega območja: »ožje vodovarstveno območje«, ali v primeru širšega vodovarstvenega območja: »širše vodovarstveno območje«,
– naslov predpisa, ki določa vodovarstveno območje s podatki o objavi tega predpisa,
– napis: »upravljavec vodovodnega sistema:«,
– znak upravljavca (logo), če ta obstaja,
– uradno ime upravljavca vodovodnega sistema,
– naslov,
– telefonska številka,
– naslov elektronske pošte,
– internet naslov, če ta obstaja,
– napis: »razlitje sporočite takoj!«,
– telefonska številka: »112« za klic v primeru nevarnosti za vodno telo.
(3) Besedilu na tabli za označevanje vodovarstvenega območja v slovenskem jeziku se na območju, kjer živi madžarska narodnostna manjšina, doda besedilo v madžarskem jeziku, ki se glasi:
– napis, s katerim se označuje zajetje, če gre za območje zajetja: »vízgyűjtő terület«, ali
– napis za notranje vodovarstveno območje, ki je v primeru najožjega vodovarstvenega območja: »legszükebb vízvédő terület«, ali v primeru ožjega vodovarstvenega območja: »szükebb vízvédő terület«, ali v primeru širšega vodovarstvenega območja: «tágabb vízvédő terület«,
– naslov predpisa, ki določa vodovarstveno območje s podatki o objavi tega predpisa v madžarskem jeziku,
– napis: »vízművek üzemeltetője:«,
– naslov v madžarskem jeziku,
– napis: »a veszélyes anyag kiömlése esetén értesítse az illetékes hatóságot!«.
(4) Besedilu na tabli za označevanje vodovarstvenega območja v slovenskem jeziku se na območju, kjer živi italijanska narodnostna manjšina, doda besedilo v italijanskem jeziku, ki se glasi:
– napis, s katerim se označuje zajetje, če gre za območje zajetja: »area di captazione dell' acqua«, ali
– napis za notranje vodovarstveno območje, ki je v primeru najožjega vodovarstvenega območja: »area di protezione primaria delle acque«, ali v primeru ožjega vodovarstvenega območja: »area di protezione secondaria delle aque«, ali v primeru širšega vodovarstvenega območja: »zona di protezione allargata delle acque«,
– naslov predpisa, ki določa vodovarstveno območje s podatki o objavi tega predpisa v italijanskem jeziku,
– napis: »gestore acquedotti:«,
– naslov v italijanskem jeziku,
– napis: »fuoriuscite o perdite comunicare immediatamente!«.
5. člen
označevanje območja zajetja in notranjih območij
(1) Območje zajetja se označi s tablo, ki označuje zajetje in je na vidnem mestu pritrjena na ograjo območja zajetja oziroma postavljena na mejo območja zajetja.
(2) Širše in ožje območje se označi tako, da se na mejo širšega ali ožjega območja ob cestah državnega pomena (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda ter regionalne ceste) in po potrebi ob lokalnih cestah postavi table za označevanje vodovarstvenega območja, ki označujejo širše oziroma ožje vodovarstveno območje.
(3) Najožje območje se označi tako, da se na mejo najožjega območja ob javnih cestah in po potrebi ob poteh postavi table za označevanje vodovarstvenega območja, ki označujejo najožje vodovarstveno območje.
6. člen
načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja
(1) Table za označevanje vodovarstvenega območja se ob upoštevanju določb iz prejšnjega člena postavijo na podlagi načrta postavitve tabel, ki ga pripravi izvajalec obvezne lokalne javne službe za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: upravljavec vodovodnega sistema).
(2) Z načrtom iz prejšnjega odstavka se določi mesta postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja.
7. člen
obveznost označevanja vodovarstvenega območja
(1) Upravljavec vodovodnega sistema na podlagi načrta iz prejšnjega člena zagotovi postavitev tabel za označevanje vodovarstvenega območja, s katerim se zavaruje vodno telo, ki se uporablja ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo.
(2) Imetnik vodne pravice na podlagi načrta iz prejšnjega člena zagotovi postavitev tabel za označevanje vodovarstvenega območja na vodovarstvenem območju, s katerim se zavaruje vodno telo, ki se uporablja ali je namenjeno za prehrano ljudi, če gre za mineralne in termo-mineralne vode, ali za proizvodnjo pijač.
(3) Upravljavec vodovodnega sistema oziroma imetnik vodne pravice morata table za označevanje vodovarstvenega območja vzdrževati in skrbeti zanje kot dober gospodar ter jih po potrebi tudi zamenjati.
(4) Upravljavec vodovodnega sistema oziroma imetnik vodne pravice je dolžan skrbeti, da so na tablah podatki o predpisu, ki določa vodovarstveno območje in podatki o objavi tega predpisa ažurirani ob vsaki morebitni spremembi. Če so spremembe tako obsežne, da je tabla zaradi popravkov nečitljiva, je treba ustrezen modul table zamenjati v celoti.
3. NAČIN OZNAČEVANJA OBMOČJA KOPALNIH VODA
8. člen
table za označevanje območja kopalnih voda
(1) Table za označevanje območja kopalnih voda so namenjene obveščanju ljudi o kakovosti kopalnih voda na območju kopanja in na območju naravnega kopališča.
(2) Table za označevanje območja kopanja in območja naravnega kopališča se uporabljajo v obliki in velikosti ter za namen, ki ga določa ta pravilnik.
(3) Na tablah za označevanje območja kopanja in območja naravnega kopališča ter v njihovi neposredni bližini ne sme biti reklamnih napisov in drugih napisov ali oznak.
(4) Tehnični in oblikovni elementi in način izvedbe tabel za označevanje območja kopanja in območja naravnega kopališča so razvidni iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3.1 Table za označevanje območja kopanja
9. člen
besedilo na tabli za označevanje območja kopanja
(1) Besedilo na tabli za označevanje območja kopanja mora biti v slovenskem jeziku. Na območju, kjer živita narodnostni manjšini, mora biti besedilo na tabli tudi v madžarskem oziroma italijanskem jeziku.
(2) Besedilo na tabli za označevanje območja kopanja, mora vsebovati:
– napis: »območje kopalne vode«,
– napis: »območje izvajanja monitoringa higienske ustreznosti kopalne vode«,
– napis: »kopanje na lastno odgovornost«,
– naslov predpisa, ki določa območja kopanja in podatke o objavi tega predpisa,
– napis: »Informacije o kakovosti vode:«,
– naslov, kjer so dostopni podatki in informacije o kakovosti kopalnih voda,
– internet naslov, kjer so dostopni podatki o kakovosti kopalnih voda.
(3) Besedilu na tabli za označevanje območja kopanja v slovenskem jeziku se na območju, kjer živi madžarska narodnostna manjšina, doda besedilo v madžarskem jeziku, ki se glasi:
– napis: » fürdőzésre alkalmas hely «,
– napis: »a fürdővíz higiéniai megfelelőségének monitorozása«,
– napis: »fürdőzés saját felelősségre«,
– naslov predpisa, ki določa območja kopanja in podatke o objavi tega predpisa v madžarskem jeziku,
– napis: »Vízminőségi információk:«.
(4) Besedilu na tabli za označevanje območja kopanja v slovenskem jeziku se na območju, kjer živi italijanska narodnostna manjšina, doda besedilo v italijanskem jeziku, ki se glasi:
– napis: »area acque balneabili«,
– napis: »zona soggetta a monitoraggio igienico – sanitario delle acque di balneazione«,
– napis: »zona balneabile a responsabilità propria«,
– naslov predpisa, ki določa območja kopanja in podatke o objavi tega predpisa v italijanskem jeziku,
– napis: »Informazioni in merito alla qualità delle acque:«.
(5) Na tabli za označevanje območja kopanja mora biti nameščeno obvestilo kopalcem o kakovosti kopalnih voda.
10. člen
označevanje območja kopanja
Območje kopanja se označi tako, da se na območju postavi table za označevanje območja kopanja na mestih, kjer se običajno zbira največje število kopalcev, in po potrebi na začetku oziroma na koncu odseka priobalnega zemljišča območja kopanja.
11. člen
obveznost označevanja območja kopanja
(1) Lokalna skupnost mora table za označevanje območja kopanja vzdrževati in skrbeti zanje kot dober gospodar ter jih po potrebi tudi zamenjati.
(2) Lokalna skupnost mora zagotoviti sprotno nameščanje obvestila kopalcem o kakovosti kopalne vode ter skrbeti, da so podatki o predpisu, ki določa območje kopanja in podatki o objavi tega predpisa ažurirani ob vsaki morebitni spremembi. Če so spremembe tako obsežne, da je tabla zaradi popravkov nečitljiva, je treba ustrezen modul table zamenjati v celoti.
3.2 Table za označevanje območja naravnega kopališča
12. člen
besedilo na tabli za označevanje območja naravnega kopališča
(1) Besedilo na tabli za označevanje območja naravnega kopališča mora biti v slovenskem jeziku. Na območju, kjer živita narodnostni manjšini, mora biti besedilo tudi v madžarskem oziroma italijanskem jeziku.
(2) Besedilo na tabli za označevanje območja naravnega kopališča, mora vsebovati:
– napis: »območje kopalne vode«,
– napis: »kopališče«,
– uradno ime kopališča,
– napis: »upravljavec:«,
– uradno ime upravljavca, naslov, poštna številka in kraj, telefonska številka in spletna stran, če ta obstaja,
– napis: »informacije o kakovosti vode:«
– naslov, kjer so dostopni podatki in informacije o kakovosti kopalnih voda,
– internet naslov, kjer so dostopni podatki o kakovosti kopalnih voda.
(3) Besedilu na tabli za označevanje območja naravnega kopališča v slovenskem jeziku se na območju, kjer živi madžarska narodnostna manjšina, doda besedilo v madžarskem jeziku, ki se glasi:
– napis: » fürdőzésre alkalmas hely«,
– napis: »fürdőhely«,
– napis: »Fürdőhely üzemeltető:«,
– napis: »Vízminőségi információk:«.
(4) Besedilu na tabli za označevanje območja naravnega kopališča v slovenskem jeziku se na območju, kjer živi italijanska narodnostna manjšina, doda besedilo v italijanskem jeziku, ki se glasi:
– napis: »area acque balneabili«,
– napis: »stabilimento balneare«,
– napis: »gestore / amministratore:«,
– napis: »informazioni in merito alla qualità delle acque:«.
(5) Na tabli za označevanje območja naravnega kopališča mora biti nameščeno obvestilo kopalcem o kakovosti kopalnih voda.
13. člen
izjeme pri označevanju
Ne glede na drugi in četrti odstavek 8. člena tega pravilnika se za označevanje območja naravnega kopališča lahko uporabi samo zgornja tabla iz priloge 2 tega pravilnika, če je na območju naravnega kopališča zagotovljeno obveščanje o podatkih iz 5., 6., 7. in 8. alinee drugega odstavka prejšnjega člena in podatkih iz petega odstavka prejšnjega člena po predpisih o varstvu pred utopitvami.
14. člen
označevanje območja naravnega kopališča
Območje naravnega kopališča se označi tako, da se postavi table na vstopu na območje naravnega kopališča, in po potrebi na začetku oziroma na koncu odseka priobalnega zemljišča naravnega kopališča.
15. člen
obveznost označevanja območja naravnega kopališča
(1) Lokalna skupnost mora table za označevanje območja naravnega kopališča vzdrževati in skrbeti zanje kot dober gospodar ter jih po potrebi tudi zamenjati.
(2) Lokalna skupnost mora zagotoviti sprotno nameščanje obvestila kopalcem o kakovosti kopalne vode, ob upoštevanju določb predpisov o varstvu pred utopitvami.
4. KONČNE DOLOČBE
16. člen
prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe 6. in 7. člena Pravilnika o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje območij kopalnih voda (Uradni list RS, št. 79/03).
17. člen
začetek veljavnosti
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-46/04
Ljubljana, dne 19. julija 2004.
EVA 2004-2511-0197
Minister
za okolje, prostor
in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost