Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2004 z dne 9. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2004 z dne 9. 7. 2004

Kazalo

3294. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu zavarovalnic - SKL 2002, stran 8994.

Na podlagi druge in tretje točke 160. člena, 9. točke 139. člena in druge točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in nasl.; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002
1. člen
Naslov sklepa o letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02 in 129/03) se spremeni tako, da se glasi: »Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2002«.
2. člen
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ta sklep določa tudi vrste in sheme trimesečnih računovodskih izkazov zavarovalnic in pokojninskih družb.«
3. člen
V 3. členu se v drugem odstavku pred besedo »računovodske« doda beseda »letne«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Trimesečne računovodske izkaze sestavljajo:
– bilanca stanja
– izkaz poslovnega izida s prikazom izkaza izida kritnih skladov.
4. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Postavke bilance stanja v trimesečnih računovodskih izkazih se izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki za zadnji dan obdobja, za katerega se sestavljajo računovodski izkazi, v drugem stolpcu pa podatki na zadnji dan istega obdobja v predhodnem letu.«
V dosedanjem drugem odstavku se za besedo »sestavi« dodata besedi »letno in trimesečno«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Postavke izkaza poslovnega izida s prikazom izkaza izida kritnih skladov v trimesečnih računovodskih izkazih se izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki obdobja, za katerega se sestavljajo, v drugem stolpcu pa podatki istega obdobja v predhodnem letu.«.
V dosedanjem drugem odstavku se število »4.« nadomesti s številoma »3. 4. in 7.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
6. člen
V 18. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Zavarovalnice in pokojninske družbe predložijo trimesečne računovodske izkaze za prvo trimesečje do 31. 5., za polletje do 31. 8. in za devet mesecev do 30. 11. tekočega leta, pozavarovalnice pa z enomesečnim zamikom. Računovodske izkaze v skladu s tem sklepom je potrebno prvič izdelati za polletje leta 2004. V prvem letu sestavljanja trimesečnih računovodskih izkazov se podatki prikazujejo samo za tekoče obdobje.«
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
7. člen
V Prilogi 1 se pod naslovom »V. Izkazi izida kritnih skladov« v prvem odstavku število »4.« nadomesti s številom »7.«.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 30. junija 2004.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost