Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2004 z dne 9. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2004 z dne 9. 7. 2004

Kazalo

3290. Pravilnik o seznamu in prometu predhodnih sestavin za prepovedane droge, stran 8988.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena, na podlagi četrtega odstavka 6. člena in za izvajanje 13. člena Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ), minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o seznamu in prometu predhodnih sestavin
za prepovedane droge
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 92/109/EGS z dne 14. decembra 1992 o izdelavi in dajanju na trg nekaterih snovi, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo mamil in psihotropnih snovi (UL L št. 370 z dne 19. 12. 1992, z vsemi spremembami) določa seznam predhodnih sestavin za prepovedane droge (v nadaljnjem besedilu: predhodne sestavine), njihovo razvrstitev v skupine ter količine predhodnih sestavin, za katere ni potrebno hraniti dokumentacije in voditi evidence o prometu.
2. člen
Predhodne sestavine 1., 2. in 3. skupine so navedene v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Dokumentiranje prometa, vodenje evidence in izjava kupca o namenu uporabe predhodne sestavine niso potrebni za promet predhodnih sestavin 2. skupine, v skupnih letnih količinah, ki ne presegajo količin, določenih v prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika in za promet predhodnih sestavin 3. skupine, ne glede na količino.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Odločba o seznamu predhodnih sestavin za prepovedane droge in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 20/02) in Odločba o določitvi količin predhodnih sestavin za prepovedane droge, ki se lahko izvažajo brez dovoljenja za proizvodnjo in promet (Uradni list RS, št. 20/02).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-4/2004
Ljubljana, dne 21. junija 2004.
EVA 2004-2711-0063
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost