Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2004 z dne 9. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2004 z dne 9. 7. 2004

Kazalo

3277. Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, stran 8965.

Na podlagi 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 83/03 in 61/04) in v zvezi z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa pristojni organ za posredovanje vsebine in poročanje podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva ter za presojo skladnosti državnih pomoči v kmetijstvu in ribištvu, ki jih ni potrebno priglasiti Evropski komisiji, za izvrševanje Uredbe Sveta (ES) 659/1999 z dne 27. 3. 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L št. 83 z dne 27. 3. 1999, str. 1–9) in Uredbe Sveta (ES) 994/98 z dne 7. 5. 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene kategorije horizontalne državne pomoči (UL L št. 142 z dne 14. 5. 1998, str. 1–4).
2. člen
(pristojni organ in naloge)
(1) Organ, pristojen za posredovanje vsebine in poročanje podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva ter za presojo skladnosti državnih pomoči v kmetijstvu in ribištvu, ki jih ni potrebno priglasiti Evropski komisiji, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) V skladu z uredbama iz prejšnjega člena ministrstvo:
– obravnava, ocenjuje in posreduje priglasitev državnih pomoči s področja kmetijstva in ribištva Evropski komisiji,
– obravnava, ocenjuje in daje mnenje za določene kategorije skupinskih izjem s področja kmetijstva in ribištva,
– pripravi letno poročilo o dodeljenih državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva za Evropsko komisijo,
– vodi evidence o dodeljenih državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva.
3. člen
(posredovanje podatkov, letno poročilo, evidence)
Minister, pristojen za kmetijstvo in ribištvo, s pravilnikom določi način in roke posredovanja podatkov za priglasitev, način obravnave skupinskih izjem, posredovanje podatkov za pripravo letnega poročila ter vodenje evidence o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, ki jih dodeljujejo vse institucionalne enote, ki so v skladu s statističnimi predpisi opredeljene v sektorju država.
4. člen
(priglasitev obstoječih pomoči)
Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo o obstoječih ukrepih državnih pomoči, ki so dodeljene dejavnostim, povezanim s proizvodnjo, predelavo ali trženjem proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/04 in 7/04).
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-29/2002-4
Ljubljana, dne 1. julija 2004.
EVA 2004-2311-0292
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost