Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2004 z dne 5. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2004 z dne 5. 7. 2004

Kazalo

3259. Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih, stran 8942.

Na podlagi četrtega odstavka 2.a člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih
1. člen
S to uredbo se določajo:
– kategorije naročnikov v skladu s pogoji za določanje naročnikov po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) ter ločeno po določbah ZJN-1, ki se nanje nanašajo,
– način oblikovanja in vzdrževanja seznamov naročnikov, ki jih je potrebno predložiti Evropski komisiji po Direktivi Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev (UL L št. 209 z dne 24. 7. 1992, str. 1, z vsemi spremembami), Direktivi Sveta 93/36/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov oddaje javnih naročil blaga (UL L št. 199 z dne 9. 8. 1993, str. 1, z vsemi spremembami), Direktivi Sveta 93/37/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje (UL L št. 199 z dne 9. 8. 1993, str. 54, z vsemi spremembami) in Direktivi Sveta 93/38/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov naročanja naročnikov v vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem sektorju (UL L št. 199 z dne 9. 8. 1993, str. 84, z vsemi spremembami).
Kategorije naročnikov
2. člen
V tej uredbi so kategorije naročnikov določene ločeno za naročnike:
– po splošnih določbah ZJN-1, ki urejajo javna naročila blaga, storitev in gradenj, razen izjem, kakor so navedene v ZJN-1,
– po posebnih določbah ZJN-1 za področje gospodarske javne infrastrukture, ki urejajo javna naročila blaga, storitev in gradenj, namenjenih gradnji in vzdrževanju takšne infrastrukture za opravljanje dejavnosti na tem področju, kakor so navedene v ZJN-1 in se v skladu z ZJN-1 opravljajo z izključnimi ali posebnimi pravicami,
– po določbi 2. točke 83. člena ZJN-1, ki ureja objavljanje javnih naročil blaga v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
Naročniki po splošnih določbah ZJN-1
3. člen
Kategorije naročnikov po splošnih določbah ZJN-1 so določene glede na oblike naročnikov, kakor so navedene v 2.a členu ZJN-1, in sicer:
– po prvi in drugi alinei prvega odstavka: uporabniki proračunov Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, opredeljeni v Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
– po tretji alinei prvega odstavka: javna podjetja, gospodarski javni zavodi in druge osebe javnega prava, ki jih kot take opredeljuje ustanovni zakon ali akt, ter
– po drugem odstavku: ne glede na pravno-organizacijsko obliko pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odstavka.
4. člen
Šteje se, da je pravna oseba iz zadnje alinee prejšnjega člena naročnik, če:
– njeno financiranje iz sredstev naročnikov po prvi alinei prejšnjega člena doseže vsaj 50% njenih sredstev iz financiranja ali poslovanja, ali
– imajo Republika Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in naročniki po prvi alinei prejšnjega člena posamezno ali skupaj več kot polovico njenih glasovalnih pravic ali nadzirajo njeno upravljanje, ali
– lahko le-ti posamezno ali skupaj imenujejo več kot polovico članov njenega nadzornega ali upravnega organa.
Naročniki na področju gospodarske javne infrastrukture
5. člen
Kategorije naročnikov po posebnih določbah ZJN-1 za področje gospodarske javne infrastrukture so določene po dejavnostih, kakor so navedene v 103. členu ZJN-1 in za katere so izpolnjeni ustrezajoči pogoji iz 104. člena ZJN-1, po katerih se ugotavlja obstoj izključnih ali posebnih pravic pri njihovem opravljanju na ravni Republike Slovenije ali ene ali več samoupravnih lokalnih skupnosti.
6. člen
Naročniki na področju gospodarske javne infrastrukture so:
– naročniki po 3. členu te uredbe v primeru, da opravljajo eno ali več dejavnosti, navedenih v 103. členu ZJN-1,
– druge pravne osebe, ki ne glede na svojo pravno-organizacijsko obliko ali lastništvo eno ali več takšnih dejavnosti opravljajo z izključnimi ali posebnimi pravicami na način, kakor je opredeljen v prejšnjem členu.
Naročniki po 2. točki 83. člena ZJN-1
7. člen
Naročniki po 2. točki 83. člena ZJN-1 so državni organi Republike Slovenije in organizacijske enote v njihovi sestavi.
Seznam naročnikov
8. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na dan uveljavitve te uredbe na svoji spletni strani objavi enoten seznam naročnikov (v nadaljnjem besedilu: seznam). V njem se objavijo: matična številka, naziv in statusna oblika ter kraj sedeža naročnika.
(2) V seznamu so naročniki označeni v skladu z 2. členom te uredbe.
(3) Ministrstvo objavi na svoji spletni strani obrazec za vpis na seznam in za popravke vpisanih podatkov. Navedeni obrazec predloži naročnik ali njegov ustanovitelj v 60 dneh po uveljavitvi te uredbe oziroma v 8 dneh po pridobitvi statusa naročnika ali spremembi vpisanih podatkov.
(4) Pravna oseba ali njen ustanovitelj, ki ugotovi, da je uvrščena na seznam, pa meni, da ne izpolnjuje pogojev za določanje naročnikov po ZJN-1, o tem ministrstvo v roku, navedenemu v prejšnjem odstavku, obvesti v pisni obliki ter svojo zahtevo za izpis iz seznama utemelji in predloži ustrezna dokazila o neizpolnjevanju ustreznih pogojev iz ZJN-1.
(5) Pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za določanje naročnikov po ZJN-1, je dolžna ravnati v skladu z določbami ZJN-1, ne glede na to, ali je vpisana na seznam naročnikov.
Uvrščanje na seznam
9. člen
(1) Vpis na seznam ali izpis iz seznama lahko ministrstvu predlagajo naročniki, njihovi ustanovitelji ali katera koli druga oseba, ki izkaže upravičen interes.
(2) Predlogu za vpis ali izpis iz seznama, ki ga je potrebno utemeljiti glede na pogoje za določanje naročnikov po ZJN-1, je potrebno priložiti listine, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje teh pogojev.
(3) Če vpis predlaga druga oseba, ministrstvu na njegovo zahtevo potrebne listine za ugotavljanje statusa naročnika predloži oseba, o kateri se odloča, ali njen ustanovitelj, na katerega ministrstvo naslovi takšno zahtevo.
(4) Če se z odločitvijo ministrstva ne strinja predlagatelj vpisa ali izpisa, ali oseba, o kateri se odloča, ali je naročnik po ZJN-1 oziroma po katerih določbah ZJN-1 je naročnik, odloči Vlada Republike Slovenije.
(5) Naloga ministrstva je, da na podlagi odločitev o vpisih ali izbrisih ter predloženih podatkov o oddanih javnih naročilih na svoji spletni strani sproti objavlja spremembe in dopolnitve seznama.
Seznami naročnikov za objavo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti
10. člen
(1) Seznami naročnikov, katere se za objavo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti posreduje Evropski komisiji, so določeni glede na določbe ZJN-1 o predmetu ali vrednosti naročil, kakor so navedene v 2. členu te uredbe.
(2) Sezname naročnikov iz prejšnjega odstavka oblikuje in vzdržuje ministrstvo. V njih navede kategorije naročnikov v skladu s to uredbo, in poimensko naročnike, ki oddajajo javna naročila v vrednostih, ki zahtevajo objavo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
Izključevanje javnih naročil na področju gospodarske javne infrastrukture
11. člen
Ministrstvo usklajuje s pristojnimi ministrstvi pripravo predlogov za izključitev javnih naročil pri opravljanju dejavnosti na področju gospodarske javne infrastrukture, ki ne izpolnjujejo več pogojev po 104. členu ZJN-1, in jih posreduje Evropski komisiji v odločanje.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-20/2004-1
Ljubljana, dne 28. junija 2004.
EVA 2002-1611-0051
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina