Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2004 z dne 5. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2004 z dne 5. 7. 2004

Kazalo

3235. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju (ZOro-1A), stran 8857.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju (ZOro-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju (ZOro-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. junija 2004.
Št. 001-22-129/04
Ljubljana, dne 28. junija 2004
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OROŽJU (ZOro-1A)
1. člen
V Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 61/2000) se v prvem odstavku 3. člena za besedo:
»Kategorija A:« črtata besedi »prepovedano orožje:«,
»Kategorija B:« črta besedilo »orožje, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje:«,
»Kategorija C:« črta besedilo »orožje, ki je vezano na predhodno dovoljenje, vendar z olajšavami:« in
»Kategorija D:« črta besedilo »orožje, ki ga je potrebno prijaviti:«.
V kategoriji A se v 4. točki črka »s« nadomesti s črko »z«, črta beseda »prebojnim« ter vejica, pred besedo »izstrelki« pa se doda beseda »nedelaborirani«.
V kategoriji A se za 9. točko doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. orožje, ki je izdelano ali predelano brez dovoljenja za promet z orožjem, razen orožja iz 4. in 7. točke kategorije D.«.
V kategoriji B se v 6. točki za besedo »cevjo« črta vejica in beseda »skupne«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Orožje iz prejšnjega odstavka se glede pravic in obveznosti posameznikov, pravnih oseb in podjetnikov razvršča:
– iz kategorije A in iz kategorije B 7. točka v prepovedano orožje;
– iz kategorije B 1. točka do vključno 6. točke ter iz kategorije C in iz kategorije D 1. točka v dovoljeno orožje, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje;
– iz kategorije D 2. točka do vključno 5. točke v dovoljeno orožje, ki ga je potrebno prijaviti;
– iz kategorije D 6. točka do vključno 9. točke v drugo dovoljeno orožje, za katero ni potrebno posebno dovoljenje.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »strelivo« doda vejica in besedi »deli streliva«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v 3. točki na koncu stavka doda vejica in besedilo »za to orožje se smiselno uporablja tretji odstavek 8. člena in 24. člen tega zakona«, v 4. točki pa se na koncu za besedo »namene« postavi vejica namesto podpičja in doda besedilo »kratkocevno orožje kalibra 6 mm za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov in strelivo za takšne vrste orožja«;.
2. člen
V 4. členu se pred 1. točko dodata novi 1. in 2. točka, ki se glasita:
»1. Prepovedano orožje je orožje, katerega promet, nabava in posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom posameznikom niso dovoljeni, razen, če s tem zakonom ni drugače določeno.
2. Dovoljeno orožje je orožje, katerega promet, nabava in posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom posameznikom je dovoljena pod pogoji, ki jih določa ta zakon.«.
Dosedanje 1., 2. in 3. točka postanejo 3., 4. in 5. točka.
V dosedanji 4. točki, ki postane 6. točka, se za besedo »nabavlja« dodata besedi »in uporablja«.
Dosedanje 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. točka postanejo 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. točka.
V dosedanji 14. točki, ki postane 16. točka, se zadnji del besedila za besedo »in sicer« spremeni tako, da se glasi: »delujoči vžigalniki, eksplozivna polnitev in traserji«.
Dosedanje 15., 16. in 17. točka postanejo 17., 18. in 19. točka.
V dosedanji 18. točki, ki postane 20. točka, se črta beseda »bajoneti«.
Dosedanje 19., 20. in 21. točka postanejo 21., 22. in 23. točka.
V dosedanji 22. točki, ki postane 24. točka, se za besedo »zvoka« doda vejica in besedilo »cevi z zunanjim navojem na ustju cevi ali drugimi nastavki, namenjenimi izključno namestitvi dušilca«, za njo pa se dodata novi 25. in 26 točka, ki se glasita:
»25. Deli streliva so tulec z netilko, netilka in pogonski smodnik.
26. Strelivo je ločeno od orožja, ko je izpraznjen bobnič ali ležišče naboja v cevi in prazen nabojnik, v primeru polnega nabojnika le ta izvlečen, strelivo oziroma nabojnik s strelivom pa se fizično ne dotika orožja.«.
Dosedanje 23., 24., 25., 26. in 27. točka postanejo 27., 28., 29., 30. in 31. točka.
3. člen
V tretjem odstavku 11. člena se beseda »desetih« nadomesti z besedo »dvajsetih«, beseda »petih« pa se nadomesti z besedo »desetih«. Na koncu stavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »po preteku veljavnosti dovoljuje orožni list posamezniku posest orožja brez pravice nošenja in prenašanja.«
Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»Pri podaljšanju veljavnosti oziroma zamenjavi orožnega lista, pristojni organ preveri izpolnjevanje pogojev iz druge in tretje točke 14. člena tega zakona.«.
4. člen
V prvem odstavku 15. člena se v prvi alinei za besedama »kaznivo dejanje« dodajo besede »z elementi nasilja«.
5. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posameznik v nobenem primeru ni zanesljiv, če:
– je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, zaradi katerega je neprimeren za posedovanje oziroma rokovanje z orožjem ali je od njega mogoče pričakovati, da bo orožje zlorabil;
– mu je bila odvzeta poslovna sposobnost;
– je odvisen od alkohola ali mamil;
– okoliščine, v katerih živi, kažejo, da ni primeren za posedovanje orožja.«.
6. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »orožne listine iz prvega odstavka« nadomesti z besedilom »dovoljenje za nabavo orožja, dovoljenje za nabavo streliva oziroma orožni posestni list«, beseda »izdajo« pa se postavi v ednino.
7. člen
V tretjem odstavku 26. člena se besedilo »pooblaščeni uradni osebi pristojnega organa« nadomesti z besedilom »inšpektorju iz 80. člena tega zakona«.
8. člen
Za tretjim odstavkom 28. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Orožje in strelivo kategorije A iz prvega in tretjega odstavka tega člena je prepovedano nositi in uporabljati kot orožje. Izjemoma je dovoljeno tako orožje uporabiti na primernem strelišču, v znanstvene ali raziskovalne namene, po predhodnem dovoljenju pristojnega organa.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Osebe, ki na podlagi orožne listine posedujejo orožje in strelivo kategorije A, lahko tako orožje odsvojijo osebi, ki ima dovoljenje za nabavo take vrste orožja ali streliva. Po odsvojitvi morajo ravnati v skladu s tretjim odstavkom 42. člena tega zakona.«.
9. člen
Drugi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najdeno orožje hrani policija, ki z njim nadalje postopa v skladu s predpisi, ki urejajo stvarno pravna razmerja.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek ki se glasi:
»Najditelju, ki je na orožju pridobil lastninsko pravico, se lahko na njegovo prošnjo, ki mora biti podana v roku enega meseca po pridobitvi lastninske pravice, izda orožna listina, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 14. člena tega zakona. Če najditelj ne zaprosi za izdajo orožne listine ali če je njegova prošnja zavrnjena, ravna pristojni organ v skladu z 61. členom tega zakona.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo drugega odstavka, se prepovedano orožje izroči brez odškodnine ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.«.
10. člen
V 35. členu se v 4. točki za besedo »skrajševanje« dodata besedi »ali podaljševanje«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. Trgovina z orožjem pomeni nakup orožja, streliva in delov orožja za nadaljnjo prodajo na debelo in drobno, posredovanje pri nakupu in prodaji, njihovo skladiščenje in hrambo.«.
11. člen
V 37. členu se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»O izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, potrdilo, ki ga mora odgovorna oseba in posameznik, ki opravlja neposredna dela v zvezi s prometom ter prevozom orožja in streliva pokazati na zahtevo policistu oziroma inšpektorju iz 80. člena tega zakona.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, odvzame izdano potrdilo iz prejšnjega odstavka, če odgovorna oseba oziroma posameznik, ki opravlja neposredna dela v zvezi s prometom ter prevozom orožja ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona.
Odgovorna oseba mora omogočiti policistu oziroma inšpektorju iz 80. člena tega zakona, da preveri hrambo orožja in vpogled v evidence ter ostalo dokumentacijo o orožju.
Potrdilo iz drugega odstavka tega člena se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.«.
12. člen
V drugem odstavku 39. člena se za besedama »statusni spremembi« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »spremembi odgovorne osebe in o spremembah pri njem zaposlenih posameznikov, ki opravljajo neposredna dela v zvezi s prometom ter prevozom orožja in streliva«.
V tretjem odstavku se za besedo »spremeni« doda beseda »svojo«, za besedo »dovoljenje« se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »v primeru, da preneha z dejavnostjo pa mora v roku osmih dni izročiti pristojnemu organu izdana dovoljenja in evidence, ki jih mora voditi po tem zakonu.«
13. člen
V šestem odstavku 40. člena se besedilo »potrdilo o prijavi orožja« nadomesti z besedama »priglasitveni list«.
14. člen
V drugem odstavku 46. člena se na koncu doda stavek, ki se glasi:
»Dedič lahko v tem roku orožje tudi onesposobi ali odsvoji v skladu z določbami tega zakona, ali ga brezplačno izroči pristojnemu organu v uničenje.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če dedič ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega člena, ali če je njegova prošnja zavrnjena, odvzame pristojni organ orožje z odločbo in z orožjem ravna v skladu z 61. členom tega zakona.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V postopku izdaje dovoljenja za posest orožja, dokazuje dedič izpolnjevanje pogoja znanja o ravnanju z orožjem s potrdilom o obiskovanju teoretičnega dela usposabljanja pri izvajalcu usposabljanja iz 19. člena tega zakona. Za takšno orožje ne sme posedovati ali nabavljati streliva. Ta prepoved se vpiše v orožno listino.«.
15. člen
V drugem odstavku 51. člena se za besedama »statusni spremembi« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »spremembi odgovorne osebe in o spremembah pri njem zaposlenih posameznikov, ki neposredno ravnajo z orožjem in strelivom«.
V tretjem odstavku se za besedo »dovoljenje« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »v primeru, da preneha z dejavnostjo, pa mora v roku osmih dni izročiti pristojnemu organu izdana dovoljenja in evidence, ki jih mora voditi po tem zakonu.«
16. člen
V 53. členu se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»O izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve potrdilo, ki ga mora odgovorna oseba in posameznik, ki neposredno ravna z orožjem in strelivom, pokazati na zahtevo policistu oziroma inšpektorju iz 80. člena tega zakona.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, odvzame izdano potrdilo iz prejšnjega odstavka, če odgovorna oseba oziroma posameznik, ki neposredno ravna z orožjem in strelivom ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona.
Odgovorna oseba iz prvega odstavka tega člena mora omogočiti policistu oziroma inšpektorju iz 80. člena tega zakona, da preveri hrambo orožja in vpogled v evidence ter ostalo dokumentacijo o orožju.
Potrdilo iz drugega odstavka tega člena se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.«.
17. člen
Tretji odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če trgovec orožja v šestih mesecih ne proda, ga mora v osmih dneh vrniti pristojnemu organu, ki o tem obvesti lastnika. Na lastnikove stroške pristojni organ orožje izroči v onesposobitev oziroma ga izroči ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če orožja iz tega člena ni mogoče prodati, lastniku orožja ne pripada odškodnina.«.
18. člen
Drugi odstavek 62. člena se črta.
19. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z zaseženim orožjem se postopa v skladu s predpisi, ki urejajo kazenski postopek oziroma postopek o prekršku.
Zasežene orožne listine se izročijo pristojnemu organu oziroma se ga o zasegu orožja obvesti, če je zaseženo samo orožje, za katero je izdana orožna listina.
Prepovedano orožje, odvzeto v postopku o prekršku ali kazenskem postopku se lahko uniči, ali podari v javno korist, v skladu s predpisi, ki urejajo kazenski postopek oziroma postopek o prekršku.
Dovoljeno orožje, odvzeto v postopku o prekršku ali kazenskem postopku se lahko proda, uniči, podari v javno korist ali onesposobljeno vrne lastniku orožja, v skladu s predpisi, ki urejajo kazenski postopek oziroma postopek o prekršku.
Če je v postopku o prekršku ali v kazenskem postopku izrečena stranska sankcija odvzema orožja oziroma streliva, odvzame pristojni organ osebi tudi orožno listino.«.
20. člen
V 65. členu se črta besedilo »več kot dve leti«, za besedo »prebivanje« pa se doda besedilo »oziroma ima dovoljenje za začasno prebivanje za čas najmanj enega leta brez prekinitev«.
21. člen
Za 71. členom se doda novo IX.a poglavje in členi od 71.a do 71.h:
»IX.a poglavje
PRENOS, VNOS IN IZNOS OROŽJA ALI STRELIVA ČEZ DRŽAVNO MEJO
71.a člen
Prenos orožja čez državno mejo
Posamezniki smejo prenašati čez državno mejo samo orožje in strelivo tiste vrste, ki se sme nabavljati in imeti v posesti.
Posamezniki smejo prenašati orožje ali strelivo čez državno mejo samo na mednarodnih mejnih prehodih, na mejnih prehodih za meddržavni in obmejni prehod pa le, če je tako določeno z mednarodno pogodbo.
71.b člen
Pogoji za prenos orožja čez državno mejo
Tujci in državljani članic Evropske unije s prebivališčem izven Evropske unije, ki prihajajo na lov ali strelska tekmovanja, lahko prenašajo orožje ali strelivo čez državno mejo, ko pridobijo dovoljenje za vnos in iznos orožja, ki ga izda organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. Dovoljenje se izda pod pogojem, da oseba:
1. predloži veljavno orožno listino, ki jo je izdal organ države, kjer ima bivališče, oziroma potrdilo tega organa, da za orožje v matični državi ne potrebuje orožne listine,
2. izkaže upravičen razlog za prenos orožja ali streliva,
3. predloži soglasje za prenos orožja preko ozemlja držav članic Evropske unije.
Če za lovsko ali športno orožje oziroma strelivo iz prejšnjega odstavka ni izdano dovoljenje za vnos in iznos od pristojnega organa, ga lahko pod enakimi pogoji izda organ, ki opravlja mejno kontrolo.
71.c člen
Priglasitev orožja in streliva
Posamezniki morajo orožje in strelivo ob prestopu državne meje takoj priglasiti organu, ki opravlja mejno kontrolo. Ni potrebno priglasiti orožja iz 6., 7., 8. in 9. točke kategorije D.
Če posamezniki ne priglasijo orožja ali streliva organu, ki opravlja mejno kontrolo, se orožje, strelivo in listine zasežejo.
Orožje in strelivo se do konca postopka o prekršku ali kazenskega postopka hrani pri ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, odvzete listine pa se odstopi organu, ki je listino izdal, oziroma tujemu predstavništvu v Republiki Sloveniji.
71.d člen
Vnos in iznos orožja ali streliva
Organ, ki opravlja mejno kontrolo, potrdi vnos oziroma iznos na novo nabavljenega orožja ali streliva, za katerega je potrebno dovoljenje za nabavo in vnos, na prilogi dovoljenja za nabavo in o tem obvesti pristojni organ, ki je dovoljenje izdal.
Trgovec, ki je pooblaščen za promet z orožjem ali strelivom, oziroma posameznik, ki proda orožje ali strelivo, za katerega je potrebno dovoljenje za nabavo in iznos, mora orožje in strelivo pripeljati do državne meje in ga izročiti imetniku dovoljenja za nabavo v navzočnosti organa, ki opravlja mejno kontrolo.
Če posamezniki orožje ali strelivo na mejnem prehodu priglasijo organu, ki opravlja mejno kontrolo, nimajo pa dovoljenja pristojnega organa za nabavo ali je to poteklo, se orožje, strelivo in listino zaseže in na lastnikove stroške pošlje ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. Lastnik lahko v osmih dneh od zasega zaprosi pristojni organ za ustrezno dovoljenje za nabavo in vnos orožja.
Če lastnik ne zaprosi za dovoljenje za nabavo in vnos orožja ali streliva oziroma mu je izdana negativna odločba, pristojni organ ravna z orožjem ali strelivom kot z zaseženim v skladu z 64. členom tega zakona.
Osebam, ki imajo bivališče ali sedež na ozemlju članic Evropske unije, lahko organ, ki opravlja mejno kontrolo, dovoli vnos in tranzit na novo nabavljenega orožja ali streliva, za katerega je po predpisih države, kjer prebivajo ali imajo sedež potrebno dovoljenje, preko državne meje, če osebe posedujejo dovoljenje za orožja ali streliva, izdano od pristojnega organa v državi, kjer imajo bivališče ali sedež. Organ mejne kontrole o vnosu orožja ali streliva izda potrdilo. Obliko in vsebino potrdila predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
71.e člen
Promet z orožjem čez državno mejo
Državni organi, podjetja in druge organizacije ter tuji prevozniki smejo opravljati uvoz, izvoz ali tranzit orožja preko državne meje z dovoljenjem ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in ministrstva, pristojnega za obrambo.
Državni organi smejo za lastne potrebe uvoziti posebno opremo za orožje ter prepovedano orožje in strelivo, ki ni vojaško, z dovoljenjem ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za obrambo.
Za uvoz izvoz in tranzit streliva se uporabljajo določbe zakona o eksplozivih.
Vloga za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit orožja ali streliva mora vsebovati:
– ime in sedež pravne osebe ali podjetnika,
– matično številko pravne osebe ali podjetnika,
– količino orožja,
– ime, znamko, oznako in kaliber orožja,
– ime proizvajalca orožja,
– kategorizacijo orožja skladu s 3. členom tega zakona,
– ime in naslov prodajalca ali pošiljatelja orožja ter ime in naslov kupca ali
– prejemnika,
– namen uvoza oziroma izvoza,
– način prevoza,
– ime in priimek voznika ter znamko in registrsko številko vozila,
– čas uvoza, izvoza ali tranzita,
– vstopni oziroma izstopni mejni prehod ter prevozno pot,
– uvozno ali tranzitno dovoljenje države, v katero se orožje izvaža ali skozi katero tranzit poteka.
Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo orožje vnesti oziroma iznesti na mejnem prehodu, ki je naveden v dovoljenju, ob prestopu meje pa morajo orožje nemudoma priglasiti organu mejne kontrole in mu predložiti specifikacijo, ki omogoča identifikacijo orožja.
71.f člen
Orožje članov tujih misij in konzulatov
Člani tujih misij, konzulatov in mednarodnih organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v Republiki Sloveniji uživajo diplomatsko imuniteto in imajo veljavno orožno listino, izdano od pristojnega organa države katere državljani so, lahko ob pogoju vzajemnosti vnesejo športno in lovsko orožje in ga v skladu z določbami tega zakona posedujejo oziroma prenašajo ali nosijo na ozemlju Republike Slovenije.
Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko ob pogoju vzajemnosti nabavljajo in vnašajo orožje ali strelivo, za katerega je potrebno dovoljenje za nabavo, preko državne meje na podlagi izdanega dovoljenja za nabavo orožja ali streliva.
Orožje iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo osebe pri vnosu priglasiti organu mejne kontrole in v roku osem dni po vnosu v Republiko Slovenijo pridobiti ustrezno orožno listino.
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, izda navodilo o načinu in vrsti izdajanja orožnih listin članom tujih misij in konzulatov.
Določbe tega člena ne veljajo za častne konzularne funkcionarje.
71.g člen
Hramba vnesenega lovskega orožja ali streliva
Posameznik, ki po določbah tega zakona vnese lovsko orožje in strelivo zanj na ozemlje Republike Slovenije, lahko do tri kose orožja odda za dobo največ 6 mesecev v hrambo osebi, ki ima stalno bivališče oziroma sedež na ozemlju Republike Slovenije in izpolnjuje pogoje za hrambo takega orožja. Pred izročitvijo orožja ali streliva v hrambo mora posameznik to pisno priglasiti pristojnemu organu, ki mu o tem izda potrdilo.
71.h člen
Uporaba carinskih predpisov
Priglasitev orožja organom mejne kontrole ne izključuje prijave orožja carinskim organom in uporabe carinskih predpisov.«.
22. člen
V šestem odstavku 72. člena se besedilo »pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za notranje zadeve in pristojnega organa« nadomesti z besedilom »in pridobivajo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija in pristojni organ«.
23. člen
V prvem odstavku 77. člena se v peti alinei besedilo »prijavah in izdanih potrdilih« nadomesti z besedilom »izdanih priglasitvenih listih in potrdilih«.
24. člen
Naslov XI. poglavja »NADZORSTVO« se spremeni tako, da se glasi: »INŠPEKCIJSKI NADZOR«.
25. člen
80. člen se nadomesti z novim 80., 80.a. in 80.b členom, ki se glasijo:
»80. člen
Pristojnost
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
V ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, opravljajo inšpekcijski nadzor delavci s posebnimi pooblastili – inšpektorji za orožje (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).
Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen. Za izvajanje svojih nalog lahko inšpektor zahteva pomoč policije, carine in drugih inšpekcijskih organov.
Inšpektor opravlja nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona tako, da pri pravnih osebah in podjetnikih posameznikih, ki posedujejo orožje, se ukvarjajo s prometom orožja ali dejavnostjo strelišča:
– preverja statusne zadeve;
– preverja izpolnjevanje splošnih pogojev za posest ali promet z orožjem oziroma dejavnost strelišča po tem zakonu;
– preverja ustreznost poslovnih prostorov namenjenih za promet z orožjem;
– preverja ustreznost skladišč orožja in streliva ter prostore, kjer je shranjeno orožje in strelivo;
– ugotavlja istovetnost odgovornih oseb in oseb, ki delajo neposredna dela z orožjem ter preverja, ali te osebe izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela, predpisane s tem zakonom;
– opravi pregled predpisanih evidenc in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na orožje in strelivo, na kupce orožja in streliva ter na osebe, ki jim je bilo orožje zaupano;
– pri izvajanju inšpekcijskega nadzora sodeluje z državnimi organi in organizacijami ter organizacijami z javnimi pooblastili.
Pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki posedujejo orožje, se ukvarjajo s prometom orožja ali dejavnostjo strelišča, njihove odgovorne osebe, osebe, ki jim je bilo orožje zaupano ali osebe, ki opravljajo neposredna dela z orožjem, morajo inšpektorju omogočiti nemoten nadzor.
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpise za opravljanja inšpekcije na področju orožja. Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za inšpektorja in za opravljanje inšpekcijskega nadzora uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor in zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
80.a člen
Pogoji, službena izkaznica in strokovni izpit
Inšpektor mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne ali druge družboslovne smeri, najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.
Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzora se izkazuje s službeno izkaznico in značko. Obrazec izkaznice in značke ter postopek za njuno izdajo predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše vsebino in način opravljanja strokovnega izpita za inšpektorja.
80.b člen
Inšpekcijski ukrepi
Inšpektor ima poleg splošnih pooblastil določenih v zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, pravico in dolžnost:
– določiti rok za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izvajanju predpisov o orožju;
– začasno prepovedati opravljanje dejavnosti prometa z orožjem oziroma dejavnosti strelišča za čas, ki ga določi kot rok za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti;
– prepovedati, da opravlja neposredno delo z orožjem oseba, ki ne izpolnjuje pogojev predpisanih s tem zakonom;
– napotiti odgovorno osebo ali delavca, ki opravlja neposredna dela z orožjem na ponovno opravljanje preizkusa znanja o ravnanju z orožjem;
– predlagati pristojnemu organu odvzem orožnih listin, dovoljenja za promet z orožjem oziroma dejavnost strelišča;
– zahtevati od odgovorne osebe pisna pojasnila v zvezi s predmetom nadzora;
– izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških;
– podati ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.
Pritožba zoper izrečeno prepoved iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka ne zadrži njene izvršitve. O pritožbi odloči minister, pristojen za notranje zadeve, v tridesetih dneh od dneva njene vložitve.«.
26. člen
V prvem odstavku 81. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki:«.
V prvem odstavku se dodajo nove 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. in 28. točka, ki se glasijo:
»19. nabavlja ali poseduje prepovedano orožje (1. točka 4. člena);
20. nosi ali prenaša onesposobljeno orožje v nasprotju s 3. točko četrtega odstavka 3. člena;
21. nosi orožje po preteku veljavnosti orožnega lista (tretji odstavek 11. člena);
22. nosi ali uporablja orožje in strelivo, ki ga zbira oziroma poseduje ali nabavlja strelivo za orožje, za katero ga ne sme posedovati ali nabavljati (tretji odstavek 28. člena in četrti odstavek 14. člena);
23. na zahtevo organa, ki je pristojen za nadzorstvo ne pokaže potrdila o izpolnjevanju pogojev (drugi odstavek 38. in 53. člena);
24. prenaša preko državne meje orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno nabavljati, imeti v posesti ali nositi (prvi odstavek 71.a člena);
25. ne prenaša orožje ali streliva preko mednarodnega mejnega prehoda (drugi odstavek 71.a člena);
26. ob prestopu državne meje orožja ali streliva ne priglasi organu, ki opravlja mejno kontrolo (prvi odstavek 71.c člena);
27. ne priglasi pristojnemu organu hrambo orožja in streliva (71.g člen);
28. ne omogoči nemotenega nadzora inšpektorju (peti odstavek 80. člena).«.
V drugem odstavku se za številom »14.« doda vejica in črta beseda »in«, za številom »15.« se doda vejica in točke »19., 24. in 26.«, besedi »varstveni ukrep« pa se nadomestita z besedama »stranska sankcija«
V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik ki:« ter doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. ne obvesti v predpisanem roku pristojnega organa, da je nabavil orožje, oziroma v predpisanem roku ne vrne dovoljenja za nabavo orožja, če orožja ni nabavil (prvi odstavek 11. člena)«.
27. člen
V prvem odstavku 82. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 200.000 do 2.000.000. tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:«.
V prvem odstavku se dodajo nove 20., 21., 22. in 23. točka, ki se glasijo:
»20. nabavlja ali poseduje prepovedano orožje (1. točka 4. člena);
21. dopusti nošenje ali prenašanje onesposobljenega orožja v nasprotju s 3. točko četrtega odstavka 3. člena;
22. opravlja uvoz, izvoz ali tranzit orožja preko državne meje brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (prvi odstavek 71.e člena);«
23. ne omogoči nemotenega nadzora inšpektorju (peti odstavek 80. člena)«.
V drugem odstavku se za številko »10.« doda vejica in črta beseda »in«, za številko »13.« pa se dodata številki »20. in 22.«, besedi »varstveni ukrep« pa se nadomestita z besedama »stranska sankcija«.
V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:« ter dodajo nove 8., 9., 10. in 11 točka, ki se glasijo:
»8. ne obvesti v predpisanem roku pristojnega organa, da je nabavil orožje oziroma v predpisanem roku ne vrne dovoljenja za nabavo orožja, če orožja ni nabavil (prvi odstavek 11. člena);
9. dopusti, da se nosi ali uporablja orožje in strelivo, ki ga zbira (tretji odstavek 28. člena);
10. ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, o statusni spremembi ali spremembi odgovorne osebe oziroma spremembah posameznikov, ki opravljajo neposredna dela z orožjem ali strelivom (drugi odstavek 39. in 51. člena);
11. vnese ali iznese orožje na mejnem prehodu, ki ni naveden v dovoljenju, ali ne priglasi orožja organu mejne kontrole (tretji odstavek 71.e člena);«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba iz 26., 37. in 53. člena tega zakona, ki stori dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena.«.
28. člen
V prvem odstavku 83. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki:« ter dodajo nove 19., 20., 21., 22., 23., 24. in 25. točka, ki se glasijo:
»19. nabavlja ali poseduje prepovedano orožje (1. točka 4. člena);
20. dopusti nošenje ali prenašanje onesposobljenega orožja v nasprotju s 3. točko četrtega odstavka 3. člena;
21. opravlja uvoz, izvoz ali tranzit orožja preko državne meje brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (prvi odstavek 71.e člena);
22. dopusti, da se nosi ali uporablja orožje in strelivo, ki ga zbira (tretji odstavek 28. člena);
23. ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, o statusni spremembi ali spremembi odgovorne osebe oziroma spremembah posameznikov, ki opravljajo neposredna dela z orožjem ali strelivom (drugi odstavek 39. in 51. člena);
24. vnese ali iznese orožje na mejnem prehodu, ki ni naveden v dovoljenju, ali ne priglasi orožja organu mejne kontrole (tretji odstavek 71.e člena);
25. ne omogoči nemotenega nadzora inšpektorju (peti odstavek 80. člena)«.
V drugem odstavku se za številko »8.« doda vejica in črta beseda »in«, za številko »13.« pa se dodata številki »19. in 21.«, besedi »varstveni ukrep« se nadomestita z besedama »stranska sankcija«.
V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki:« ter doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. ne obvesti v predpisanem roku pristojnega organa, da je nabavil orožje, oziroma v predpisanem roku ne vrne dovoljenja za nabavo orožja, če orožja ni nabavil (prvi odstavek 11. člena)«.
V četrtem odstavku se besedi »varstveni ukrep« nadomestita z besedama »stranska sankcija«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba iz 26., 37. in 53. člena tega zakona, zaposlena pri podjetniku posamezniku, ki stori dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena.«.
29. člen
V prvem odstavku 87. člena se besedilo »v šestih mesecih po vključitvi« nadomesti z besedama »z uveljavitvijo tega zakona«.
V drugem odstavku se besedilo »Šest mesecev po vključitvi« nadomesti z besedama »Z uveljavitvijo tega zakona«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Po uveljavitvi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma smejo posamezniki, v skladu z določili 67. in 68. člena tega zakona, prenašati orožje ali strelivo v Republiko Slovenijo na notranji meji.
31. člen
Imetniku, ki poseduje orožje brez veljavne listine za posest ali nošenje orožja, se sme v 12 mesecih po uveljavitvi tega zakona izdati ustrezna orožna listina po Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 61/2000), razen orožnega lista, pod pogojem, da orožje ne izvira iz kaznivega dejanja, in če imetnik izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se orožnih listin ne izda za orožje kategorije A, razen če gre za registriranega zbiratelja orožja oziroma muzejsko zbirko.
Če orožne listine ni mogoče izdati, se z orožjem kategorij B in C ravna, kot da gre za odvzeto orožje, orožje kategorije A pa se pošlje ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
32. člen
Vojni veterani vojne za Slovenijo iz šeste alinee 2. člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95, 108/99 in 76/2003), lahko v obdobju desetih let po uveljavitvi tega zakona, pridobijo orožno listino, če izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke 14. člena tega zakona ter posedujejo veljavno izkaznico vojnega veterana.
33. člen
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in pristojni organ, ki sta opravljala nadzor nad izvajanjem zakona o orožju, do uveljavitve tega zakona, nadaljujeta s svojim delom do imenovanja v inšpektorja, vendar najdlje dve leti od uveljavitve tega zakona.
34. člen
Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni in sicer za:
1. posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka 81. člena Zakona o orožju in drugega odstavka 25. člena tega zakona, denarna kazen v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev.
2. posameznika, ki stori prekršek iz tretjega odstavka 81. člena Zakona o orožju in petega odstavka 25. člena tega zakona, denarna kazen v razponu od 10.000 do 100.000 tolarjev.
3. pravno osebo, ki stori prekršek iz prvega odstavka 82. člena Zakona o orožju in drugega odstavka 26. člena tega zakona, denarna kazen v razponu od 200.000 do 2.000.000 tolarjev.
4. pravno osebo, ki stori prekršek iz tretjega odstavka 82. člena Zakona o orožju in petega odstavka 26. člena tega zakona, denarna kazen v razponu od 100.000 do 1.000.000 tolarjev.
5. z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba 26., 37. in 53. člena Zakona o orožju, ki stori prekršek iz prvega in tretjega odstavka 82. člena Zakona o orožju ter prekršek iz drugega in petega odstavka 26. člena tega zakona.
6. samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka 83. člena Zakona o orožju in drugega odstavka 27. člena tega zakona, denarna kazen v razponu od 100.000 do 1.000.000 tolarjev.
7. samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz tretjega odstavka 83. člena Zakona o orožju in petega odstavka 27. člena tega zakona, denarna kazen v razponu od 100.000 do 500.000 tolarjev.
35. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati določbe od 34. do 42. člena, 44. do 46. člena, 6. in 7. točke prvega odstavka, drugega in tretjega odstavka 58. člena, 13. in 14. točke prvega odstavka in drugega odstavka 59. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 1/91).
36. člen
Začetek veljavnosti
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-05/90-1/72
Ljubljana, dne 17. junija 2004.
EPA 1085-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost