Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004

Kazalo

3211. Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, stran 8743.

Na podlagi prvega odstavka 77. člena za izvajanje 35. točke 51. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG in 62/04-odl.US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje glede prostorov, opreme in kadrov za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (v nadaljnjem besedilu: DDD) v objektih za rejo in bivanje živali ter drugih objektih (klavnice, predelovalnice mesa, mleka, mešalnice krmil, zbiralnice živalskih trupel in odpadkov ipd.) in transportnih sredstev za živali zaradi preprečevanja širjenja kužnih bolezni živali.
2. člen
DDD zaradi preprečevanja širjenja kužnih bolezni živali lahko izvajajo veterinarske organizacije in Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: organizacije), ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika, na podlagi koncesije, ki jo dodeli Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.
II. PROSTORI
3. člen
(1) Za izvajanje DDD mora imeti organizacija naslednje prostore:
1. prostor z ustrezno pisarniško opremo;
2. garderobo s tušem in WC;
3. prostor za shranjevanje sredstev za DDD;
4. prostor ali zaščiteno mesto za pripravo raztopin, emulzij ali vab;
5. prostor ali posebno zavarovano mesto za shranjevanje nevarnih kemikalij;
6. prostor ali zaščiteno mesto za začasno skladiščenje ostankov sredstev, embalaže in drugih materialov, uporabljenih pri izvajanju DDD.
(2) Če organizacija izvaja dezinfekcijo prevoznih sredstev, mora imeti:
1. nepropustno ploščad (beton, asfalt ipd.) s priključkom na vodovod ter z odtokom v zaprt kanalizacijski sistem oziroma septično jamo, kjer je mogoče odplake nevtralizirati;
2. če opravlja tudi čiščenje vozil, mora imeti mesto (gnojišče) ali vsebnik (kontejner) za shranjevanje gnoja, nastilja in odpadkov.
III. OPREMA IN SREDSTVA ZA IZVAJANJE DDD
4. člen
Za izvajanje DDD mora imeti organizacija najmanj:
a) opremo in pripomočke:
1. posode za pripravo raztopin, emulzij ali vab;
2. tlačno brizgalko z razpršilci;
3. aparat za mikrorazprševanje – generatorje megle;
4. motorno škropilnico;
5. električno škropilnico z zvišanim pritiskom in vročo vodo ter dozatorjem razkužila;
6. mešalec za pripravo zastrupljenih vab;
7. natančno tehtnico, menzure in druge umerjene merilne posode za pripravo raztopin;
8. torbe za prenašanje in prevoz deratizacijskih vab;
9. prevozno sredstvo;
10. opremo za prvo pomoč z ustreznimi antidoti;
b) sredstva za osebno zaščito:
1. delovno obleko, obutev;
2. ščitnike za obraz;
3. zaščitne rokavice;
4. maske z ustreznimi filtri;
5. plastične rokavice in obutev za enkratno uporabo;
c) sredstva za zaščito prostorov in okolja:
1. opozorilne letake in obvestila o izvajanju DDD;
2. plastične folije;
3. ročni gasilni aparat;
4. posodo za zbiranje ostankov vab in živalskih trupel;
5. sredstva za dekontaminacijo.
IV. KADRI IN NJIHOVA STROKOVNA USPOSOBLJENOST
5. člen
(1) Izvajanje DDD dejavnosti vodijo doktorji veterinarske medicine.
(2) Dela opravljajo veterinarji in veterinarski pomočniki (veterinarski tehnik, kmetijsko-živinorejski tehnik in drugi pomožni delavci), usposobljeni za izvajanje DDD.
(3) Organizacija, ki uporablja zelo strupene kemikalije v skladu s predpisom, ki ureja kemikalije in biocide, mora pri izvajanju del zagotoviti prisotnost veterinarja oziroma zdravnika.
6. člen
(1) Osebe iz drugega odstavka prejšnjega člena se morajo usposobiti in opraviti preverjanje znanja v skladu s programom, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) Usposabljanje se opravlja na tečajih v obliki predavanj in praktičnih prikazov, ki jih organizira Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani oziroma druga fizična ali pravna oseba, ki ima za to usposobljene strokovnjake, kar oceni VURS. Tečaji se organizirajo glede na stopnjo in vrsto izobrazbe kandidatov. Izpopolnjevanje lahko izvajajo le strokovnjaki z univerzitetno izobrazbo in znanjem s tega področja.
(3) Tečaj traja 16 ur, od katerih je najmanj pet ur praktičnih vaj in demonstracij.
(4) Po končanem usposabljanju se opravi preverjanje znanja s pisnim in ustnim izpitom, o katerem izda organizator potrdilo.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena so dolžne izpopolnjevati svoje znanje najmanj vsakih pet let na način iz drugega odstavka tega člena.
V. POSEBNE ZAHTEVE
7. člen
(1) Organizacija mora naročnika pred začetkom seznaniti s potekom dela, z morebitnimi nevarnostmi za ljudi, živali in okolje, varnostnimi ukrepi in časom trajanja del oziroma nevarnosti.
(2) Za izvajanje DDD se lahko uporabljajo samo sredstva, ki izpolnjujejo pogoje iz predpisa, ki ureja kemikalije in biocide.
(3) Izvajalci morajo zagotoviti, da pri uporabi in ravnanju z nevarnimi kemikalijami ne ogrožajo svojega in zdravja drugih ljudi.
VI. EVIDENCE
8. člen
Organizacije morajo voditi evidence o opravljenih postopkih ter o nabavi in porabi sredstev za DDD.
VII. NADZOR
9. člen
Nadzor nad veterinarskimi organizacijami, ki izvajajo DDD po tem pravilniku, opravljajo uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor.
VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Organizacije, ki opravljajo dejavnost DDD, se morajo uskladiti s tem pravilnikom v enem letu po njegovi uveljavitvi.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Uradni list SFRJ, št. 22/88 in Uradni list RS, št. 82/94- ZVet in 33/01-ZVet-1).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-254/2004
Ljubljana, dne 23. junija 2004.
EVA 2004-2311-0299
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
                                                         PRILOGA
                                                            
                                                            
                       PROGRAM IZPOPOLNJEVANJA ZNANJA                       
                           S PODROČJA DDD:                          
                                                            
  1. Osnove zakonodaje s področja veterinarstva, kemikalij, varstva pri delu in varstva okolja z vidika preprečevanja 
obremenjevanja okolja in zdravju škodljivih posledic, ki nastanejo pri vzreji, proizvodnji, predelavi, prometu in    
uporabi živali, živil živalskega izvora, surovin, krme in odpadkov.                           
  2. Dezinfekcija – osnovna načela pri izvajanju dezinfekcije; vrste dezificientov in mehanizem njihovega delovanja;  
dezinfekcija kot sestavni del sanitacije in sistem ugotavljanja kritičnih točk (HACCP); dezinfekcija objektov in naprav;
spremljanje učinkovitosti dezinfekcije; nevarnosti pri delu ter osnove zaščite pri delu.                
  3. Dezinsekcija – poznavanje najpomembnejših insektov ter njihovih bioloških značilnosti; glavne skupine       
insekticidov, oblike in način uporabe; zaščita pred insekti; tehnični in higienski ukrepi; nadzor (obvladovanje)    
insektov ter uporaba insekticidov; posebnosti pri uporabi insekticidov; nevarnosti pri delu ter zaščita zaposlenih in  
okolja.                                                         
  4. Deratizacija – biološke značilnosti glodalcev in njihove posebnosti; najpomembnejše vrste glodalcev; sistemi   
zaščite pred glodalci (Rat proof sistem); tehnični in higienski ukrepi; nadzor nad glodalci; uporaba antikoagulantov in 
drugih rodenticidov; predstavitev metod obvladovanja glodalcev; nevarnosti pri delu in zaščita zaposlenih in okolja.  
  5. Prva pomoč pri zastrupitvah.                                           
  6. Uporaba osebnih zaščitnih sredstev.                                        
  7. Varstvo okolja pri izvajanju DDD.                                         
  8. Zaščita prostorov in ljudi pri izvajanju DDD.                                   
  9. Ravnanje z odpadki.                                                

AAA Zlata odličnost