Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

3020. Uredba o dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, stran 8319.

Na podlagi četrtega odstavka 118. člena, v povezavi s četrtim odstavkom 177. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov
1. člen
Ta uredba v skladu z Direktivo 2003/87/ES z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2003) določa dejavnosti, toplogredne pline in naprave, za katere morajo njihovi upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
2. člen
(1) Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. Naprava je nepremična tehnološka enota, v kateri poteka eden ali več tehnoloških procesov, ki lahko povzročajo emisije toplogrednih plinov, in na istem kraju druga z njo neposredno povezana tehnološka enota.
2. Neposredno tehnološko povezana enota je enota, ki deluje na istem kraju kot naprava, je z njo pogojena in povzroča emisije toplogrednih plinov.
3. Kurilna naprava je naprava, v kateri se uporablja z zgorevanjem goriva pridobljena toplota.
4. Toplogredni plini so ogljikov dioksid (CO(2)), metan (CH(4)), didušikov oksid (N(2)O), hidrogenirani fluoroogljiki (HFCs), perfluorogljiki (PFCs) in žveplov heksafluorid (SF6).
(2) Obstoječa naprava je naprava iz 1. točke prejšnjega odstavka, ki je obratovala na dan uveljavitve te uredbe ali je bilo pred njeno uveljavitvijo zanjo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov.
3. člen
(1) Dejavnosti, toplogredni plini in naprave, za katere morajo njihovi upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Med naprave iz prejšnjega odstavka ne sodijo naprave ali deli naprav, ki se uporabljajo za raziskovanje, razvoj in preizkušanje novih izdelkov in procesov.
4. člen
Upravljavec obstoječe naprave mora na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov najkasneje do 1. avgusta 2004.
5. člen
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 3. člena te uredbe se v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov lahko vključi tudi upravljavec obstoječe kurilne naprave, katere nazivna vhodna toplotna moč je od vključno 15 MW do 20 MW.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora upravljavec obstoječe kurilne naprave v roku iz prejšnjega člena vložiti na ministrstvo vlogo za pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov.
(3) Ministrstvo zaprosi pristojni organ Evropske unije za vključitev naprav iz prejšnjega odstavka v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti.
(4) Ministrstvo izda dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov upravljavcu naprave iz drugega odstavka tega člena le v primeru, če je pristojni organ Evropske unije odobril vključitev naprav iz drugega odstavka tega člena v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti.
6. člen
S 3. septembrom 2004 začne teči rok, v katerem ima javnost pravico izražati mnenje in dajati pripombe na državni načrt razdelitve emisijskih kuponov za prvo obdobje.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-21/2004-1
Ljubljana, dne 15. junija 2004.
EVA 2004-2511-0051
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
  PRILOGA

  Dejavnosti, toplogredni plini in naprave, za katere je treba pridobiti
dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov

+-----------------------------------------------------+----------------------+
|DEJAVNOSTI                      |TOPLOGREDNI PLIN   |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|1. Energetika                    |           |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|1.1. Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo |Ogljikov dioksid   |
|nad 20 MW (razen sežigalnic nevarnih ali komunalnih |           |
|odpadkov)                      |           |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|1.2. Rafinerije nafte                |Ogljikov dioksid   |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|1.3. Koksarne                    |Ogljikov dioksid   |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|2. Proizvodnja in predelava kovin          |           |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|2.1. Naprave za praženje ali sintranje kovinskih rud |Ogljikov dioksid   |
|(vključno s sulfidnimo rudo)             |           |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|2.2. Naprave za proizvodnjo grodlja ali jekla    |Ogljikov dioksid   |
|(primarno in sekundarno taljenje), vključno z    |           |
|neprekinjenim litjem, z zmogljivostjo nad 2,5 tone  |           |
|na uro                        |           |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|3. Nekovinska industrija               |           |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|3.1. Naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v  |Ogljikov dioksid   |
|rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 500 |           |
|ton na dan ali apna v rotacijskih pečeh s proizvodno |           |
|zmogljivostjo nad 50 ton na dan ali v drugih pečeh s |           |
|proizvodno zmogljivostjo nad 50 ton na dan      |           |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|3.2. Naprave za proizvodnjo stekla, vključno s    |Ogljikov dioksid   |
|steklenimi vlakni, s talilno zmogljivostjo nad 20  |           |
|ton na dan                      |           |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|3.3. Naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z    |Ogljikov dioksid   |
|žganjem, zlasti strešnikov, opek, ognjevzdržnih   |           |
|opek, ploščic, lončevine ali porcelana, s proizvodno |           |
|zmogljivostjo nad 75 ton na dan in/ali z       |           |
|                           |           |
|zmogljivostjo peči nad 4 m3 in z vložkom v posamezno |           |
|peč nad 300 kg/m3                  |           |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|4. Druge dejavnosti, v katere so vključene      |           |
|industrijske naprave za proizvodnjo:         |           |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|4.1. papirne kaše iz lesa ali drugih vlaknatih    |Ogljikov dioksid   |
|materialov                      |           |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|4.2. papirja in kartona, s proizvodno zmogljivostjo |Ogljikov dioksid   |
|nad 20 ton na dan                  |           |
+-----------------------------------------------------+----------------------+

  Opomba: V prilogi določene mejne vrednosti se nanašajo na proizvodne
zmogljivosti ali obseg proizvodnje. Če en upravljavec v isti napravi ali na
istem kraju opravlja več dejavnosti, zajetih v isti številki dejavnosti iz
priloge, se proizvodne zmogljivosti teh dejavnosti seštevajo.

AAA Zlata odličnost