Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

3004. Program priprave državnega lokacijskega načrta za avtocestni priključek Naklo, stran 8307.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet
P R O G R A M P R I P R A V E
državnega lokacijskega načrta za avtocestni priključek Naklo
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta
Zgrajena avtocesta A2, na odseku Naklo – Kranj-vzhod poteka severovzhodno od naselja Naklo. Naselje Naklo leži med regionalno cesto R2-411/1428 Kranj-zahod – Podtabor ter traso avtoceste, in se skupaj z ostalimi naselji znotraj širšega območja Občine Naklo (razen naselja Podbrezje in Gobavce), priključuje na avtocesto preko priključka Kranj-zahod, oddaljenega 2 km jugovzhodno od naselja Naklo. Izgradnja novega avtocestnega priključka bo razbremenila promet skozi naselje Naklo in zagotovila ustreznejši dostop do skladiščno-trgovske cone v bližini naselja.
Minister za promet je z dopisom št. 2644-8/2003/1-0404 z dne 28. julija 2003 podal pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za avtocestni priključek Naklo na območju Občine Naklo. Pobuda je dokumentirana s prilogami: Vrednotenje različic priključevanja naselja Naklo na avtocesto (izdelal OMEGAconsult, d.o.o. Ljubljana, april 1996), Novelacija vrednotenja različic priključevanja na avtocesto (izdelal OMEGAconsult, d.o.o. Ljubljana, september 1999) in Gradivo za pobudo za pričetek izdelave lokacijskega načrta za priključek Naklo na AC Naklo – Kranj-vzhod (pripravil DDC d.o.o., februar 2003, grafično prilogo izdelalo Projektivno podjetje Kranj, januar 2003).
Pobuda ministra za promet je utemeljena v:
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03);
– prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 11/99 in 4/03);
– prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 11/99 in 4/03).
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za avtocestni priključek Naklo (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt), so vse prostorske ureditve, vezane na umestitev avtocestnega priključka Naklo na že zgrajeno avtocesto Naklo – Kranj-vzhod, s priključitvijo na obstoječe regionalno in lokalno cestno omrežje.
Celotno območje urejanja leži v Občini Naklo.
Minister za promet je v pobudi za izdelavo državnega lokacijskega načrta predlagal edino primerno varianto priključka Naklo. Priključek bo lociran zahodno od naselja Naklo, izkoristil bo obstoječi podvoz pod avtocesto na cesti proti Dupljam in Strahinju in ustrezno navezal prometne tokove iz Naklega in Podnarta na avtocesto in v obratni smeri.
Dne 11. 3. 2004 je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj skladno z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja, in sicer dne 8. 3. 2004 v časopisu Dnevnik in na radiu Kranj od 8. 3. do 10. 3. 2004. Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Priporočila in usmeritve so na prostorski konferenci podali predstavniki Občine Naklo, Zavoda za gozdove Slovenije, Telekoma Slovenije d.d., Elektro Gorenjske d.d. in Savskih elektraren Ljubljana d.o.o..
Predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije je povedal, da ureditev ne posega na gozdni prostor, zato ni potrebno pridobivati njihovih smernic in mnenj.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta prouči:
– morebitno poseganje objektov vplivno območje reke Save oziroma njenih pritokov;
– zaščita optičnega in medkrajevnega telekomunikacijskega kabla.
Priprava državnega lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– strokovnih podlag iz IV. točke tega programa priprave,
– državni lokacijski načrt, ki mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 46. členom Zakona o urejanju prostora.
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi državnega lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave državnega lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve;
3. Ministrstvo za kulturo, skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje upravljanja z vodami ter oskrbe in čiščenje voda;
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje varstva okolja;
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje ohranjanja narave;
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje energetike
10. Zavod RS za varstvo narave;
11. Zavod za ribištvo Slovenije;
12. ELES Elektro-Slovenija d.o.o.;
13. Elektro- Gorenjska, d.d.;
14. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.;
15. Geoplin d.o.o., Ljubljana;
16. Telekom Slovenije, Ljubljana;
17. Občina Naklo;
18. Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o.;
19. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave državnega lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOPE, UPR).
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika Slovenija, ki jo zastopa Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. Celje ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljnjem besedilu: DARS).
Naročnik vseh strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je DARS.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje iz 156. do 160. člena Zakona o urejanju prostora in ga DARS izbere po predpisih o oddaji javnega naročila. DARS mora v komisijo za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta imenovati tudi člana, ki ga določi MOPE, UPR. MOPE, UPR mora pred pričetkom postopka javnega naročila za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta potrditi projektno nalogo.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in strokovnih podlag
V strokovnih gradivih "Vrednotenje različic priključevanja naselja Naklo na avtocesto" (OMEGAconsult, d.o.o. Ljubljana, april 1996, novelacija september 1999), ter "Primerjava variant priključka Naklo – prostorski in okoljski vidik" (Domplan d.d., Kranj, št. UD/367-63/04, februar 2004) je utemeljeno, da je edina ustrezna varianta priključek zahodno od naselja Naklo. Zaradi navedenega v postopku priprave državnega lokacijskega načrta ni potrebno izdelati primerjave variantne rešitve v skladu s tretjim odstavkom 45. člena Zakona o urejanju prostora.
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba smiselno upoštevati naslednja že izdelana gradiva:
– Priključek Naklo, vrednotenje različic priključevanja na avtocesto (OMEGAconsult, d.o.o. Ljubljana, april 1996),
– Priključek Naklo, novelacija vrednotenja različic priključevanja na avtocesto (OMEGAconsult, d.o.o. Ljubljana, september 1999),
– PGD/PZI avtoceste A2 na pododseku Podtabor – Naklo (Proteo d.o.o., marec 2000, št. P-42/99),
– PGD/PZI avtoceste A2 na pododseku Naklo – Kranj-zahod (PPK Kranj, oktober 1998, št. P-4046),
– Prometno-tehnična rešitev zahodnega priključka Naklo (PPK Kranj, september 2001, št. P-6009),
– Gradivo za pobudo za pričetek izdelave lokacijskega načrta za priključek Naklo na AC Naklo – Kranj-vzhod (DDC svetovanje inženiring, d.o.o., februar 2003),
– Primerjava variant priključka Naklo – prostorski in okoljski vidik, Domplan d.d., februar 2004, št. UD/367-63/04),
– Prometna študija ceste R2-411/1428 skozi Naklo (City Studio d.o.o., št. CS446-02).
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
1. geodetski načrt v M 1:1000, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
2. celostna idejna rešitev ceste, izvennivojskega križanja in drugih ureditev, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve v M 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
3. tehnične idejne rešitve ceste, izvennivojskega križanja in drugih ureditev izdelane v M 1:1000 kot posamezni načrti v skladu s predpisi, ki urejajo podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije, z ustreznim tehničnim poročilom in projektantskim predračunom;
4. strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom, ki ureja vsebino posebnih strokovnih podlag in vsebino prostorskih izvedbenih aktov:
a) geološko in geotehnično poročilo,
b) idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovane prostorske ureditve,
c) idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne zaradi realizacije načrtovane prostorske ureditve,
d) strokovne podlage glede načina reševanja deponiranja viškov materiala in odvzema materiala, po potrebi idejne rešitve in vse ostale strokovne podlage za ureditev deponij,
e) rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, posebej pa:
– ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,
– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda in hudournikov; s prikazom sistema odvodnjavanja in čiščenja meteornih in ostalih odpadnih voda,
– ukrepi za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
– ukrepi za zaščito pred prekomernim onesnaženjem zemlje in tal,
– ukrepi za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,
– ureditev reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja;
5. poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje in z upoštevanjem evropskih standardov;
6. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Ministrstvo za kulturo zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje MOPE, UPR.
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta Zavod RS za varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in jih posreduje MOPE, UPR.
V. Roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
DARS zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom).
MOPE, UPR pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 15 dneh po prejemu vseh smernic.
MOPE, UPR in DARS potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.
Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta
DARS zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz IV. točke tega programa v 90 dneh po potrditvi usmeritev.
Izdelovalec izdela predlog državnega lokacijskega načrta v 45 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag.
DARS preda predlog državnega lokacijskega načrta MOPE, UPR.
MOPE, UPR zagotovi strokovni pregled predloga lokacijskega načrta.
MOPE, UPR organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu državnega lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Izdelovalec dopolni predlog državnega lokacijskega načrta v 15 dneh po posredovanju pripomb s strani MOPE, UPR ter v skladu s priporočili prostorske konference.
MOPE, UPR v sodelovanju z DARS seznani Občino Naklo z javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega načrta.
Javna razgrnitev in javne obravnave
Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter na Občini Naklo.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
MOPE, UPR v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve.
MOPE, UPR obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način.
MOPE, UPR v sodelovanju z Občino Naklo v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
MOPE, UPR v sodelovanju z DARS, pobudnikom in izdelovalcem prouči pripombe in predloge.
Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
MOPE, UPR s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
Minister za okolje, prostor in energijo po predhodnem mnenju ministra za promet odloči o upoštevanju pripomb in predlogov in z odločitvijo seznani Občino Naklo.
Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
DARS zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
DARS zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
MOPE, UPR pozove nosilce urejanja prostora iz III. točke tega programa, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
MOPE, UPR zagotovi strokovni pregled dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta ter pridobi stališče ministra za promet k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj.
MOPE, UPR posreduje mnenja nosilcev urejanja prostora, poročilo o pregledu državnega lokacijskega načrta ter mnenje ministra za promet DARS.
Izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta v 15 dneh po predaji mnenj in poročila iz prejšnjega odstavka.
Sprejem državnega lokacijskega načrta
Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet posreduje usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. Obveznosti financiranja priprave državnega lokacijskega načrta
DARS zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta.
MOPE, UPR zagotovi sredstva za recenzije državnega lokacijskega načrta.
VII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-21-3/2003
Ljubljana, dne 14. maja 2004.
EVA 2004-2511-0065
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
 
Soglašam!
dr. Marko Pavliha l. r.
Minister za promet

AAA Zlata odličnost