Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

3003. Program priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani, stran 8304.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo
P R O G R A M P R I P R A V E
državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami
in Vodicami pri Ljubljani
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta
Izgradnja vzporednega prenosnega plinovoda M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani je potrebna zaradi povečanja transportnih kapacitet, zanesljivosti in varnosti preskrbe z zemeljskim plinom v celotnem slovenskem plinovodnem sistemu. Plinovod M2 je eden od glavnih elementov slovenskega magistralnega plinovodnega sistema, ker povezuje oba plinovoda M1 in M3, ki služita za prenos zemeljskega plina do središč porabe in za tranzit preko Slovenije. Za pokritje povečanih potreb po zemeljskem plinu v Sloveniji, Geoplin d.o.o. načrtuje izgradnjo prenosnega plinovoda M2/1, vzporedno ob trasi plinovoda M2. Dolžina odseka od merilno razdelilne postaje (v nadaljnjem besedilu: MRP) Trojane do razdelilne postaje (v nadaljnjem besedilu: RP) Vodice je po predlagani izhodiščni varianti približno 34 km.
Minister za okolje, prostor in energijo je z dopisom št. 311-34/2003/02, z dne 8. decembra 2003 podal predlog za izdelavo državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt). Predlog je dokumentirana z elaboratom »Prenosni daljnovod M2/1 Trojane – Vodice – Idejne zasnove«, ki ga je izdelal Geoplin d.o.o., Ljubljana.
Predlog je obrazložen in utemeljen, ker je:
– magistralni plinovod opredeljen v tekstualnem delu prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) in poteka vzporedno z že obstoječim plinovodom M2, ki je opredeljen v grafičnem delu prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000;
– prenosni plinovod z delovnim tlakom višjim od 16 barov s pripadajočimi funkcionalnimi objekti, določen kot prostorska ureditev državnega pomena z Uredbo o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03);
– prenos zemeljskega plina in upravljanje prenosnega omrežja obvezna republiška gospodarska javna služba, določena v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04);
– oskrba z zemeljskim plinom definirana v Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe Republike Slovenije z energijo (Uradni list RS, št. 9/96) ter v Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04).
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta je prenosni plinovod M2/1 na odseku od MRP Trojane do RP Vodice, v dolžini približno 34 km. Izgradnja plinovoda obsega: polaganje dodatne plinovodne cevi vzporedno z obstoječo cevjo obstoječega magistralnega plinovoda M2, povezave z obstoječim plinovodom, vse pripadajoče postroje in postaje (merilno regulacijske, razdelilne, sekcijske zaporne in čistilne), vključno z napravami katodne zaščite. Nova cev bo večjega premera in bo imela višje tlačne karakteristike kot obstoječa cev plinovoda M2, ki obratuje s tlakom od 70 barov, ob nazivnem premeru cevi (v nadaljnjem besedilu: DN) 400 mm. Nova cev vzporednega plinovoda bo položena praviloma z minimalnim predpisanim odmikom 2 metra od cevi obstoječega plinovoda; premer cevi bo DN 500–800 mm, delovni tlak 70 barov. Ob upoštevanju naravnih in ustvarjenih danosti v prostoru bodo lahko odmiki od obstoječe trase izjemoma tudi večji.
Sestavni del plinovoda in s tem predmet državnega lokacijskega načrta so tudi vsi funkcionalni objekti plinovoda (zaporni ventili, odcepi itd.) ter vse potrebne predelave in dodelave opreme, preko katere bo nova cev povezana z ostalim plinovodnim sistemom. Kjer so predvidene nove RP ali so površine obstoječih RP premajhne za izgradnjo potrebnih predelav, se obstoječe povečajo oziroma zasedejo nova zemljišča. Predvidoma bodo ograjene površine za RP manjše od 10 arov.
Za razdelitev plinovoda na posamezne odseke se zgradijo sekcijske zaporne postaje. Oddaljenost med posameznimi postajami je lahko največ 18 km, vsaka postaja pa zaseda ograjeno zemljišče veliko približno 1ar.
Predlagana trasa plinovoda poteka po območju šestih občin: Lukovica, Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Vodice.
Priključek novega plinovoda je v MRP Trojane, ki se delno predela že v fazi gradnje vzporednega plinovoda od Rogaške Slatine do Trojan. Kmalu po izstopu iz MRP Trojane prečka plinovod glavno cesto Ljubljana – Celje, nato se vzpne v hrib severno od Trojan pri Gornjih klancih in se spusti v dolino Radomlje pri Šentožboltu. V nadaljevanju poteka plinovod mimo Blagovice do Šentvida pri Lukovici, po dolini Radomlje. Plinovod na tem delu večkrat prečka reko Radomljo, avtocesto in glavno cesto Ljubljana – Celje. Pri Šentvidu se plinovodna trasa usmeri proti severozahodu, po dveh kilometrih pa spet proti zahodu ter poteka po južni strani mimo Rove in mimo Arboretuma Volčji potok. Po podvodnem prečkanju Kamniške Bistrice se trasa nadaljuje skozi naselje Nožice, kjer križa železniško progo Ljubljana – Kamnik. V nadaljevanju poteka do vodotoka Pšata, ga podvodno prečka, poteka skozi gozd severno od Bukovice, nato pa po poljih do razdelilne postaje Vodice. Tu se, po izvedbi ustreznih predelav, obstoječi in predvideni vzporedni plinovod združita.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj je dne 15. aprila 2004 v skladu z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave državnega lokacijskega načrta oziroma načrtovane prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so navedeni v III. točki tega programa priprave
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki Občine Vodice, Občine Kamnik, Zavoda za gozdove Slovenije, Ministrstva za okolje, prostor in energijo – ARSO, Telekoma Slovenije d.d., Elektra Ljubljane d.d.in Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave – OE Kranj.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta:
– posebno pozornost nameni požarni varnosti vseh razdelilnih postaj ter njihovi zaščiti pred morebitno sabotažo (namestitev ustrezne ograje),
– ne posega v vodovarstveni pas in zavarovano območje Arboretuma Volčji potok,
– upošteva krajinska zasnova Volčji potok,
– ne posega v gozdove ob Kamniški Bistrici, ki so predlagani za zavarovanje,
– pri načrtovanju in gradnji se izrabljajo obstoječe poseke gozdov, ki se načeloma ne širijo,
– upošteva prisotnost magistralnega optičnega kabla K2 51 (Telekom),
– upošteva prisotnost daljnovoda 2 x 110 kV Domžale – Kamnik ter drugih nižjenapetostnih vodov,
– upošteva območje NATURA 2000 (EPO in PVO): območje Čemšeniško – Prevojske gmajne.
Priprava državnega lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjave variantnih rešitev in primerjalne študije variant;
– strokovnih podlag iz V. točke tega programa priprave;
– državnega lokacijskega načrta, ki mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 46. členom Zakona o urejanju prostora.
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi državnega lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave državnega lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
4. Ministrstvo za kulturo (področje varstva kulturne dediščine) skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (področje ohranjanja narave);
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (področje varstva okolja);
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (področje upravljanja z vodami ter oskrbe in čiščenja voda);
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (področje energetike);
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
10. Ministrstvo za promet, Urad za letalstvo;
11. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije;
12. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
13. Zavod za gozdove Slovenije;
14. Zavod za ribištvo Slovenije;
15. ELES Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana;
16. Elektro Celje d.d., Javno podjetje za distribucijo električne energije;
17. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije;
18. Telekom Slovenije d.d., Ljubljana;
19. DARS, d. d.;
20. Občina Lukovica,
21. Občina Domžale,
22. Občina Kamnik,
23. Občina Mengeš,
24. Občina Komenda,
25. Občina Vodice,
26. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave državnega lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOPE UPR).
Pobudnik priprave državnega lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Direktorat za energetiko, Dunajska 48, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOPE DE).
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 11, p.p. 3706, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Geoplin).
Naročnik vseh strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je Geoplin.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu Zakona o urejanju prostora, Geoplin pa ga izbere po predpisih o oddaji javnega naročila.
IV. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na podlagi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prostorske konference ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v II. poglavju tega programa priprave. Izdelovalec državnega lokacijskega načrta predlaga možne nove variante ali optimizacije predlagane variante.
MOPE UPR, MOPE DE in Geoplin potrdijo predlagan obseg variant, za katere izdelovalec strokovnih podlag izdela idejne zasnove v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta izdela utemeljitev predlagane rešitve oziroma primerjalno študijo, v kateri prouči variante v skladu s tretjim odstavkom 45. člena Zakona o urejanju prostora in tretjim odstavkom 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99). Variante se proučijo, ocenijo in medsebojno primerjajo s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njegove sprejemljivosti v lokalnem okolju. V zaključku primerjalne študije izdelovalec predlaga in utemelji najustreznejšo varianto plinovoda in poda usmeritve za njegovo optimizacijo v sklopu izdelave strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
Pred izdelavo predloga državnega lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, izdelano na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
– idejno zasnovo posameznih elementov prostorske ureditve, izdelano kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami,
– idejno zasnovo nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti, ipd.),
– idejno zasnovo novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejno zasnovo zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev,
– idejno zasnovo rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov,
– idejno zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04),
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s podpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje in z upoštevanjem standardov Evropske unije, vključno z revizijo poročila o vplivih na okolje;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Ministrstvo za kulturo zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine in jih posreduje MOPE UPR, ta pa izdelovalcu državnega lokacijskega načrta.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Zavod RS za varstvo narave izdela naravovarstvene smernice v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave in jih posreduje MOPE UPR, ta pa izdelovalcu državnega lokacijskega načrta.
VI. Roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
– Geoplin zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v ustreznem merilu s tehničnim poročilom) po sprejemu tega programa priprave.
– MOPE UPR po pridobitvi gradiva prične s pridobivanjem smernic za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Po izvedbi postopka izbire izdelovalcev državnega lokacijskega načrta, poročila o vplivih na okolje in strokovnih podlag, izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
– MOPE UPR, MOPE DE in Geoplin potrdijo usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava utemeljitve predlagane rešitve oziroma variantnih rešitev in primerjalne študije variant
– Geoplin zagotovi izdelavo utemeljitve predlagane rešitve oziroma variantnih rešitev poteka trase plinovoda po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve.
– Izdelovalec izdela utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalno študijo variant.
– MOPE UPR zagotovi recenzijo utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalne študije variant po končani izdelavi primerjalne študije.
– K izdelani in po potrebi dopolnjeni utemeljitvi predlagane rešitve oziroma primerjalni študiji in predlogu najustreznejše variante pridobi MOPE UPR stališča Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za kulturo ter stališča lokalnih skupnosti po končani recenziji utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalne študije.
– MOPE UPR organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predlagano rešitev oziroma variantno rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
– O utemeljenem predlogu rešitve oziroma variantni rešitvi, za katero se izdela predlog državnega lokacijskega načrta, odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za okolje, prostor in energijo.
Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta
– Geoplin zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v V. točki tega programa.
– Izdelovalec izdela predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh strokovnih podlag.
– MOPE UPR pridobi recenzijsko mnenje k predlogu državnega lokacijskega načrta po prevzemu predloga državnega lokacijskega načrta.
– Izdelovalec dopolni predlog državnega lokacijskega načrta po prejemu recenzijskega mnenja.
– MOPE UPR po končani izdelavi dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta in pred objavo javne razgrnitve predloga državnega lokacijskega načrta organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu državnega lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Javna razgrnitev in javne obravnave
– Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter v vseh tangiranih občinah.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– MOPE UPR istočasno obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način, in sicer najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.
– MOPE UPR v sodelovanju z MOPE DE in Geoplinom v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve.
– MOPE UPR v sodelovanju z MOPE DE, Geoplinom in občinami Lukovica, Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Vodice, v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– MOPE UPR v sodelovanju z MOPE DE in Geoplinom ter izdelovalcem prouči pripombe in predloge.
– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja po končani javni razgrnitvi.
– MOPE UPR s pripombami in predlogi ter predlogom stališč takoj seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
– Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov in seznani občine Lukovica, Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Vodice.
Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
– Geoplin zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Geoplin preda dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta MOPE UPR, ki pozove nosilce urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– MOPE UPR pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja ter stališče MOPE UE k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj.
– MOPE UPR posreduje mnenja nosilcev urejanja prostora, recenzijsko mnenje ter mnenje ministra, pristojnega za energijo MOPE DE in Geoplinu.
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta po predaji mnenj iz prejšnjega odstavka Geoplinu.
Sprejem državnega lokacijskega načrta
– Minister za okolje, prostor in energijo posreduje usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII. Obveznosti financiranja priprave državnega lokacijskega načrta
Geoplin zagotovi vsa sredstva za izdelavo primerjalne študije variant, strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta. MOPE UPR zagotovi sredstva za recenzije utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalne študije variant in državnega lokacijskega načrta ter drugih potrebnih dokumentov.
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-25-3/2003
Ljubljana, dne 4. junija 2004.
EVA 2004-2511-0084
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor
in energijo

AAA Zlata odličnost