Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

3001. Program priprave državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper, stran 8298.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet
P R O G R A M P R I P R A V E
državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta
Železniška proga na odseku Koper – Divača je glavna proga javne železniške infrastrukture v Sloveniji. Obstoječa enotirna proga med luko Koper in Divačo, ki se odcepi od dvotirne glavne proge Sežana – Ljubljana, ne ustreza današnjim prometnim zahtevam in predstavlja, kar zadeva kapaciteto, ozko grlo v slovenskem železniškem omrežju, zato je potrebna in načrtovana izgradnja drugega tira, ki bo razen povečanja kapacitet in sigurnosti odvijanja železniških prevozov, omogočila tudi skrajšanje voznih časov. Dolžina odseka železniške proge je približno 27 km. V Divači se železniška proga navezuje na izvozni del postaje Divača, v Kopru pa se proga zaključi na tovorni postaji Koper. Drugi tir železniške proge se načrtuje z elementi, ki bodo dovoljevali hitrost potniških vlakov do 160 km/h z maksimalnimi vzponi nove proge 17 promilov.
Priprava lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper se je pričela na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01 – ZPPreb; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor) in na podlagi predloga ministra za promet in zveze z dne 4. 2. 2000, št. dopisa 2616-22/99-37.
Predlog je bil dokumentiran z gradivom »Predlog stališč do izbora variant 2. tira Divača – Koper« (izdelalo SŽ – projektivno podjetje Ljubljana d.d., januar 2000) in je utemeljen z Nacionalnim programom razvoja Slovenske železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/96).
Izgradnja drugega tira je opredeljena v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana RS za obdobje 1986–2000, (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 11/99 in 4/03) in prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana RS za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 11/99 in 4/03).
Minister za okolje in prostor je dne 17. 3. 2000 določil Program priprave lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper.
Postopek priprave državnega lokacijskega načrta se nadaljuje v skladu s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03–ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora).
V tretjem odstavku 45. člena Zakona o urejanju prostora je določeno, da se prostorska ureditev, ki je vsebina državnega lokacijskega načrta, praviloma določi s primerjavo več variantnih rešitev. O izboru rešitve odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za prostor in ministra, ki je pobudnik za pripravo državnega lokacijskega načrta.
V sklopu priprave državnega lokacijskega načrta je bila izdelana "Primerjalna študija poteka tras drugega tira železniške proge na odseku Divača – Koper", ki jo je izdelal Investbiro Koper d.d., pod številko projekta 2000-46, decembra 2000 (v nadaljnjem besedilu: primerjalna študija).
Skladno z določili Zakona o urejanju prostora pripravljavec 1. prostorske konference ni sklical, ker gre za postopek sprejemanja prostorskega izvedbenega akta, ki se je začel na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor. Rezultati študije so bili skladno z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor predstavljeni lokalnim skupnostim, pridobljena so bila tudi stališča ministrstev, kar je bilo vse smiselno upoštevano pri izbrani varianti.
Na podlagi primerjalne študije, recenzijskega mnenja ter pridobljenih stališč posameznih ministrstev in lokalnih skupnosti je kot najustreznejša rešitev poteka drugega tira železniške proge na odseku Divača – Koper predlagana varianta I/3. Vlada Republike Slovenije je na 49. redni seji dne 27. 11. 2003 odločila, da je najustreznejši potek trase drugega tira železniške proge na odseku Divača – Koper po varianti I/3.
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt) izdelave državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper so vse prostorske ureditve, vezane na izgradnjo železniška proge v dolžini približno 27 km med izvoznim delom postaje Divača in tovorno postajo Koper.
Priprava državnega lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– strokovnih podlag iz IV. točke tega programa priprave,
– državnega lokacijskega načrta, ki mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 46. členom Zakona o urejanju prostora.
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi državnega lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave državnega lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. Ministrstvo za obrambo, Sektor za obrambne zadeve;
4. Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste;
6. Družba za avtoceste v RS d.d.;
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje upravljanja z vodami ter oskrbe in čiščenja voda;
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje varstva okolja;
10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje ohranjanja narave;
11. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje energetike;
12. Zavod RS za varstvo narave;
13. Ministrstvo za notranje zadeve;
14. Zavod za ribištvo;
15. Zavod za gozdove;
16. ELES–Elektro Slovenija d.o.o., Ljubljana;
17. Geoplin d.o.o., Ljubljana;
18. Elektro Primorska Nova Gorica d.d., PE Koper;
19. Telekom Slovenije, Ljubljana;
20. Mestna občina Koper;
21. Občina Hrpelje–Kozina;
22. Občina Sežana;
23. Občina Divača;
24. občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave državnega lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOPE UPR).
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika Slovenija, ki jo zastopa Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor (v nadaljnjem besedilu: AŽP).
Naročnik vseh strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je AŽP.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje iz 156. do 160. člena Zakona o urejanju prostora in ga AŽP izbere po predpisih o oddaji javnega naročila. AŽP mora v komisijo za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta imenovati tudi člana, ki ga določi MOPE UPR. MOPE UPR mora pred pričetkom postopka javnega naročila za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta potrditi projektno nalogo.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednja že izdelana gradiva:
– Predlog stališč do izbora variant 2. tira Divača – Koper (izdelal SŽ – projektivno podjetje Ljubljana d.d., januar 2000),
– Študija upravičenosti povečanja kapacitete enotirne proge Divača – Koper januar 1999, izdelal ARE – Dunaj in SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.),
– Lokacijski načrti za avtocestne odseke Divača – Kozina, Kozina – Klanec in Klanec – Srmin,
– "Primerjalna študija poteka tras drugega tira železniške proge na odseku Divača – Koper" (izdelal Investbiro Koper d.d., št. proj. 2000-46, december 2000).
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
1. geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
2. celostno idejno rešitev trase železniške proge in drugih ureditev, izdelano na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve v M 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
3. tehnične idejne rešitve trase železniške proge in drugih ureditev, izdelane v M 1:1000 kot posamezni načrti v skladu s predpisi, ki urejajo podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije, z ustreznim tehničnim poročilom in projektantskim predračunom;
4. strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom, ki ureja vsebino posebnih strokovnih podlag in vsebino prostorskih izvedbenih aktov:
a) geološko in geotehnično poročilo,
b) idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovanih prostorskih ureditev in omogočajo izgradnjo infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje naselij,
c) idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev,
d) strokovne podlage glede načina reševanja deponiranja viškov materiala in odvzema materiala, po potrebi idejne rešitve in vse ostale strokovne podlage za ureditev trajnih deponij,
e) rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, posebej pa:
– ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,
– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda in hudournikov; s prikazom sistema odvodnjavanja in čiščenja meteornih in ostalih odpadnih voda,
– ureditev reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja ter krajinske ureditve.
5. poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje, vključno z revizijo poročila o vplivih na okolje;
6. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje MOPE UPR.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Zavod RS za varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in jih posreduje MOPE UPR.
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Na podlagi analize prostora, pridobljenih predhodnih usmeritev in analiz je izdelovalec državnega lokacijskega načrta izdelal primerjalno študijo, v kateri je proučil variante v skladu s tretjim odstavkom 45. člena Zakona o urejanju prostora. Variante so bile proučene, ocenjene in medsebojno primerjane glede vplivov na regionalni in urbani razvoj, glede na prometno-tehnične, okoljevarstvene in ekonomske kriterije ter družbeno sprejemljivost. K primerjalni študiji so bila pridobljena tudi stališča ministrstev, ki so bila smiselno upoštevano pri izbrani varianti.
Na podlagi primerjalne študije, recenzijskega mnenja ter pridobljenih stališč posameznih ministrstev in lokalnih skupnosti je izdelovalec v zaključku primerjalne študije kot najustreznejšo rešitev poteka drugega tira železniške proge na odseku Divača – Koper predlagal in utemeljil najustreznejšo varianto poteka trase železniške proge in podal usmeritve za njeno optimizacijo v sklopu izdelave strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta.
VI. Roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
AŽP zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom).
MOPE UPR pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve po prejemu vseh smernic.
MOPE UPR in AŽP potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta
AŽP zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz IV. točke tega programa priprave po potrditvi usmeritev.
Izdelovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag izdela predlog državnega lokacijskega načrta.
AŽP preda predlog državnega lokacijskega načrta MOPE UPR.
MOPE UPR po prevzemu predloga državnega lokacijskega načrta pridobi recenzijsko mnenje s strani strokovnjakov s področja prostorskega in prometnega načrtovanja ter varstva okolja k predlogu državnega lokacijskega načrta in ga posreduje AŽP.
MOPE UPR po prevzemu predloga državnega lokacijskega načrta in najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega načrta organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu državnega lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Izdelovalec dopolni predlog državnega lokacijskega načrta po prejemu recenzijskega mnenja s strani AŽP ter na podlagi utemeljenih priporočil in usmeritev, podanih na prostorski konferenci.
MOPE UPR v sodelovanju z AŽP seznani občine Hrpelje–Kozina, Sežana, Divača in Mestno občino Koper z javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega načrta.
Javna razgrnitev in javne obravnave
Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter v občinah Hrpelje–Kozina, Sežana, Divača in Mestni občini Koper.
MOPE UPR obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem glasilu in na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
MOPE UPR v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve.
MOPE UPR v sodelovanju z občinami Hrpelje–Kozina, Sežana, Divača in Mestno občino Koper v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
MOPE UPR v sodelovanju z AŽP, Ministrstvom za promet in izdelovalcem prouči pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
MOPE UPR s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
Minister za okolje, prostor in energijo po predhodnem mnenju ministra za promet odloči o upoštevanju pripomb in predlogov in z odločitvijo seznani občine Hrpelje–Kozina, Sežana, Divača in Mestno občino Koper.
Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
AŽP zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
AŽP zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
MOPE UPR pozove nosilce urejanja prostora iz III. točke tega programa, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
MOPE UPR pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja ter stališče ministra za promet k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj.
MOPE UPR posreduje mnenja nosilcev urejanja prostora, recenzijsko mnenje ter mnenje ministra za promet AŽP.
Izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta po predaji mnenj iz prejšnjega odstavka.
Sprejem državnega lokacijskega načrta
Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet posreduje usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII. Obveznosti financiranja priprave državnega lokacijskega načrta
Javna agencija za železniški promet RS zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj zagotovi sredstva za recenzije državnega lokacijskega načrta.
VIII. Prenehanje veljavnosti programa priprave
S sprejemom tega programa priprave preneha veljati Program priprave lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper, št. 352-22-3/00 z dne 17. 3. 2000, ki ga je določil minister za okolje in prostor.
IX. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-22-3/00
Ljubljana, dne 14. maja 2004.
EVA 2004-2511-0026
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor
in energijo
 
Soglašam!
dr. Marko Pavliha l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost